මුල් පිටුව හෙළ වෙදපොත්

අතීතයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික ලෙස පැවැත ආ හෙළ වෙදකම අද වන විට අභාවයට යමින් පැවැතියද තවමත් ඉතිරිව ඇති පුරාණ පුස්කොල ආශ්‍රීතව මෙම වෙදකමෙහි බෙහෙත් වට්ටෝරු දැකගත හැකිය.

මෙම හෙළවෙදකම මගින් ඔබට.......

යන මාතෘකා යටතේ මෙම වෙදකම අධ්‍යනය කල හැක.