මුල් පිටුව හෙළ වෙදපොත් සර්වාංග වෙදකම ‍‍‍පොත් ‍අංක 16 සර්වාංග ‍‍වෙදකම 2 කොටස

‍‍‍පොත් ‍අංක 16 සර්වාංග ‍‍වෙදකම 2 කොටස

චන‍ද්‍ර කාන්ති තෛලෙ

ඔලිද මුල්ද සහමුලයෙන් රසකි

සෙඹු නෙරිංචිද ගෙන කටුකරඩු

සාතාවාරිය සමදර බැබිල

මුගුනුවැන්න වැටකෙයියා අරළු

දා

දා

දා

දා

මෙකී මුල්ද ගෙන තෙරපා නිසකි

කුමරි පුසුල් දිය දෙනැලිය සමගි

කසපැන්දිය අටනැලියක් ගනිමි

ශලෙක දමා තඹා ගිනි කරමි

න්

න්

න්

න්

කකාරමින් පමනක් ගෙන මිරි

මිටම තලතෙල් එලකිරි එදෙ

වක්කර ලිප තබමින් වදෙ

කරාබු වසාවාසිත් සාදික්

කළුදුරු සුදුදුරු අසමොදගං ගෙ

තිප්පිලි දෙවදාර කොට්ටං ගනිමි

පුශප කුරුදු එනසාල් වැල්මී ගෙ

ශැවන්දන ඉරිවේරිය සමගි

කසා කලාදුරු හිගුරුද පියලි

හරංකහද අරළුද ගෙන දෙසදු

වවා ඇබුල් බුළු ඉගුරුද මිරිසි

ගිරග දමා කුඩුකර සිනිදුව ග

ත්

ත්

ත්

ත්

ගිනිකර තුන‍දං වසක් මද ගි

සරක්කු එහිලා මුදුපාකි

බාගන දිය කොරහං විගසි

කුප්පිතුලකලා වක්කරමි

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

තුං දෝෂයෙන් ආ විස්සක් පුරමෙ

මදංකාම ලයෙන් ආ වැදි ද

සෙන් තුල ගිනියං ආදරය වේලිම

සංචල නොව පානය කල ඉස බැ

ඇසට ඉසට ආ ලෙඩද කපා ල

සවනත විස්සක් පැමුනුනු රොග

සෙමෙන් පිතෙන් අජවර වැදි

ඇග ඉස ගිනියං සන්දි කෙවිම

සතියක් ළුනු ඇර බැන්දොත් තෙල ඉ

සතියක් පානය කෙරහොත් මෙ මෙලෙ

සතියක් ඇල් පැන් වක්කර සිසිලෙ

දෙතිසක් ලෙඩ ගුන කරවයි සිසිලෙ

ගින‍දර සේ ඇග සියොලග ගිනිය

මන‍ද ගති සෙ ඇග සිහි නැතිවිමෙ

චන්ද්‍රකාන්තිය යන මෙ තෛලෙ

යන්ඩ යේය ලෙඩ රිවිදුටු පිනිමෙ

න්

න්

න්

න්

පුරමෙට තෛලේ

 

බෙලිද බැබිල ඔලිදය මුල් කුමරිය ගෙ

වැටකේ අරළුද යුස මැඩගෙ

කටු කරඩුත් වන් මුතුවන් ඇපලි

පුසුල් යුසත් එලකිරි දිය කසපැ

තලතෙල් නැලියට මේ හැම සරි

තුං දවසක් මද ගිනි කර වැළු

අරළු නෙල්ලි බුළු සාදු ඉගුරු

දෙවදාර කොට්ටං වැල්මි

ළු

ළු

ළු

ළු

කළුදුරු සුදුදුරු අසමොදගමි

කරාබු වසාවාසිද නොවලසි

සාදික්කා උළුව කොත්තමොලි

කලද කලද අඩු නොවමිං කිර

මෙකී සරක්කුද සමගම ඇරග

අබරා ගනිමිං කල්ක යොදා ග

නෙළුන් මලක් පමණට ගිනිකරමි

කල්කද ලනු ඇඹරෙන පදමට දැ

සමපානය දැන තෙල් පෙරමි

පුරමෙදායෙ ලෙඩ පවස

ඇග ඉස බැද තෙල් බඩට පොව

නෙන්

නෙන්

නෙන්

සංදි කොරව ඉදිමෙනෙයි දැ

තවද ගිල් මැද ගිලි කොරකරව

පිතිං උපන් පුරමේ දැනග

ඉසේ රුජා වැඩිවෙතෙයි කිය

නෙන්

නෙන්

නෙන්

නෙන්

කැක්කුං දායෙන් සිහි නැතිවේ

හන්දි ඉදිම කොරවෙතෙයි දැනේ

පුරමේ තයිලෙ ගුන මෙලසේ

කලද කලද ගනිමිං සද දින

යා

යා

යා

යා

ළුණු ඇඹුළුත් වලකා සද්දින

මාලේ සාරෙ බඩ කැක්කුම

කෙපපසුල පුරමෙයයි ගුන

ලිංගය මුත්‍රා අඩිස්සි කර

යෙ

යෙ

යෙ

යෙ

කිකිලි බිජුව සෙ ගතිය එක්කරව

පුරමේ දායෙන් එක්කර

පුරමේ උපතය බල ඉන්දැනු

පුරමේ තෛලෙ නම දැන සෙද

නේ

නේ

නේ

නේ

 

 

අමු නෙල්ලි ඉශ්ම නැලියයි එලකිරි දෙනැලියයි කිරිබදු අල ඉශ්ම නැලියයි පුහුල් ඉශ්ම නැලියයි ගිතෙල් නැලියයි මිට කල්කයට මුද්දරප්පලං වැල්මි හදුන් මෙ හැම එක එක කලද ගෙන දියවත්කොට අඹරා තෙලට කලතා තුංදවසක් මද ගින්නෙන් කාකාරා සමපාකයට බා පෙරා තුං කලදක් සිනි එක්ක වලදනු. ලේ වැඩිමට පුරමෙට මුත්‍රාමාර්ගයෙන් ලෙ සාරෙ යනවාට අනිකුත් පිතෙන් බඩදාය වීමට අතීසාර වමණෙ වෙනවාට මෙකී ලෙඩ ගුන වෙයි.

විකාර තෛලෙ

කිදවැල් සස්සද නික දෙහි දොඩමුත් කුබුරු වරා කුඩු මිරිශ් මු

ගොඩං පනා පත් නිකුල්ද මුල් ගෙන ඇවරිය කොසබ මිමුල් දිවු

කුප්පමේනිය වේලා යක්බේරිය යකුවනස්ස ළුනු  අරණ මු

මදුරුද වම්මුතු මුගුනුවැන්න සහ මිරිකුළු වෙල්ලන්ගිරිය මු

ලුත්

ලුත්

ලුත්

ලුත්

උඩතතාද පාවට්ටා සමගිව පලම පලම මෙ මුල් රැ

ත්‍රිපාල ත්‍රිකුළුත් හරංකහද එහි ගොරක

අබ වදකහ දොඩමුත් ඇබුළුත් ගෙන නැලි දෙක රැ

කොසඹ එඩරු තල එලගිද මී තෙල් නැලිය බැගින්

ගෙණ

ගෙණ

ගෙණ

ගෙණ

කොත්තමොල්ලි සතකුප්පද වැල්මි පෙරුන්කායමුත් දෙවදුරු‍

දෙවදාර දෙදුරුත් සහ තිප්පිලි තනවසාරංගත් දෙකද ගනි

ගලිස්ද උළුවා මනෝසීලත් තුරිසි කරෝසන අල බේතු

අසමෝදගං මේ හැම සමගාව අබරා සිනිදුව එක සරි ග

ත්

ත්

ත්

ත්

පැගිරිත් ගිනි කර සිවුවාලා පදමට වු කලට

රැගෙන ඇබරු සරක්කුත් ලා කල්ක වු ලනු පදමට

තෙලට අත පොවමින් සිහිල් වු කල දියට බා තෙල් පෙරාග

පොවාගං මැඩ නශ්නව සාතිය යොදවු මෙකියන ලෙඩකට

ත්

ත්

ත්

ත්

පාන කල විට තෙල් කලදකුත් රැගෙන දෙසිබුල් මුසුකරමින්

සසදු පැං ගෙන දවස පසු කර සිරස තෙල් බැද හරිමි

ළුනුද ඇබුළුත් දෙකම අත් ඇර මුගුනුවැන්නද බුදිමි

මෙහැම දැකල හොත් මෙකී ලෙඩ යෙය සතරැක දෙවමි

නේ

නේ

නේ

නේ

පිස්සු අවගුන අපිශ් ඔල්මාද දෙඩවිලි යෙ

වැදුගෙයි ලෙඩද ශම සන්නිද යෙය හිස බැදි ජල මෙ

පිතට ඇග ඉස ගිනියමට බැද අරිනු ඇල් දිය ගෙ

වාතෙට තෙල් ගා තවාලවු බේත් පොට්ටනි බැදගෙ

නා

නා

නා

නා

උනද සිගතු බඩෙ ගිනියන් ඇවිලෙමිං යන ඉසරදය

අතීසාරෙද සොප ඉදිමුන් බඩරුජා ඇග ගැසීම

ඔක්කාර වී වමන මුර්‍තතද සෙලසමා ලෙඩ ඌ දෙය

මෙකී හැම ලෙඩ දුරලවා දෙයි සත්තයෙං මෙ විකාර තෛලෙ

ත්

ත්

ත්

ත්

කණ්ඩමාල තෛලය

කළුහබරල අල කළුවා අල පතුක් කොල කුප්පමේනිය කොල මුල් හිගුරු පට යුස කළු වෙල්ලං ගිරිය මෙකී පොතු යුස පත පත ගෙන පොල් කිරි දෙනැලියයි මෙවා එක්ක ලිප තියා තෙල් පාට වු විට මිට තිප්පිලි ත්‍රිවර්‍ගග පල්මානික්කං සීනක්කාරං පෙරුංකායං මිරිශ් වාල්මුලගු මෙවා එක පමන ගෙන අබරා තෙලට යොදා කකාරා කල්ක ඉටි පදමට බා පෙරා තබා තුංදොස් ආදී කවි එන උගුරෙ හිරද වලිප්පුවද උගුරෙ එන අඩප්පාද නාග සන්නිද සෙන් ගඩු ගා එන සන්නිද සෙල්සමා වලිප්පුද උගුරෙ සියළු ලෙඩ ගුන වෙයි.

වාත වලිප්පු තෛලෙ

දෙහි දොඩන් නාරං මිරිශ් කුඩු මිරිස් බුලත් මුරුගා වෙල්ලන්ගිරිය රණවරා මෙවා මුල් එක පමණ ගෙන කොටා හතරකට කකාරා අබ තෙල් තලතෙල් නැලියක් වක් කොට ත්‍රිපල් වදකහ වේලි කහ මෙකී දේ චූර්‍නන කර තෙලට දමා කකාරා තුං දවසින් කල්ක ඉටි පදමට බා තබා අන්සයක් වලගු නැතුවට කට ඇද වෙනවාට ඇස් කුඩා උනාට වෙවුළුමට ගඩු ඇතිව එන උනට වැදුගෙයි සියළු ලෙඩට ඉසමදිනු. නස්න කරනු.

අදු තෙල

දියනුමුසු කරද මුල් ඉසට හතර නැලියයි පොල් කිරි එසේම දෙනැලියයි එඩරු තෙල් බොතුවයි මෙ හැම ශලෙක වක්කර කකාරා මීටම වෙල්ලන්ගිරිය සිවිය කුරුදු ළුනු අරන මුරුංගා මෙකී මුල් තුං තුං කලද ගෙන ඉට යොදා කකාරා තිපල් ත්‍රිකුළු ත්‍රිජානි හිගුල් සුනු මෙකිවා කලද කලද ගෙන ඉට යොදා කකාරා තෙල් පාට වැටෙන වෙලාවට දෙදුරු මොදක තිවර්‍ගග කොත්තමොල්ලි කටුකරෝසන අක්‍රපට්ටා කොට්ටං සෙවුවෙල්ලි කර්‍කකටක ශ්‍රිහි වැල්මි මෙකිවා කලද කලද ගෙන කුඩු කර තෙලට දමා දෙකට බෙදා පංගුවකට ජාපාල දොලොස් කලදක් දමා රංවං පාටට බා තබා උදේ විරේක දෙනු. සවස පත්තියන් දෙනු. ලූනු ඇඹුල් වලකිනු. මින් ගුන පුරමෙ විස්සද පුරවිච්චං දහයද කුරුමෙතු වාදන් සුලකට්ටු කටී වායු අන්ඩ වායු තිමිර වායු ශ්‍රොතික වායු සුරමෙ වන ගෙඩි මෙකි රෝග සන්සිදු වන අදු තෛලෙ

සුර්‍ය්‍යදමනය

ඉරිවේරිය ගන්සූරිය මල් හපු මල් අත්තන මල් හවුකෙන‍ද මල් නාමල් එක පමන එල බිත්තබුරු කොල හතයි කෙටල මල් තුනයි පිච්ච මල් හතයි දෙමට මල් මිටයි මොනරකුඩුම්බිය එක පමන ගෙන හිරියල් පෙරුංකායන් රසදිය වඩනාවි ගෙන්දගං යහුනු මෙවා එක පමන ගෙන කප්පරවෙල්ලිය කොල යුසයෙන් අබරා ගලවලක දිය නැලියක් ගෙන මෙ බෙත් දියකර නවුත් වලදකට ගෙන මිට තලතෙල් මී තෙල් කොහොඹ තෙල් එලගිතෙල් සමග ලිප තබා සුද්ධ පවිස්ත්‍ර ඇතිව ලිප තබා මල් බුලත් පඩුරු පුදා තෙල් බානු. ඕං රාජදානයෙ ස්වාහඃ ඕං ගුරු ගුරු නීල පෙසුසුම්වරට යෙසවාහඃ මෙ මන්ත්‍රය එකසිය අට විටක් මතුරා තෙල් ගා උප්පන අවුවෙ තබනු මල් නටුවෙ ඉරු දැපන සිටී.දෙවුරෙ ගා රජ දකිනු. සියළු දේ ලැබේ.

නාරායන තෛලෙ

දළුක් පළු සිනුක් පළු කංසා කොල මුව කීරීය වැල් කොල නික කොල වරා මුල් කොල කපු කොල කරද මුල් කොල එරබදු කොල මුරුංගා කොල කොමාරිකා පතුක් කොල වායි කොල මුල කුඩ මිරිස් මුල කුඹුරු කොල පබුරු කොල මුල් කුරුදු කොල යකුවනස්ස කොල මුල් රත්නිතුල් මාවිලංග පොතු රණවරා මුල් නියද ඔළු කොහොඹ කොල පොතු පපුල කොල නැබොඩ මුල් ඉරමුසු මුල්විසධු විලියා කොල උදුපියලිය හොතලා කොල වල්තලා කොල රටතලා කොල මදුරු කොල හොද තලා කොල විල්තලා කොල තුබ කොල කිකිරිදිය කොල මුගුනු වැන්න කොල මුඩුමහන කොල ඉසගු මුල් අත්තන කොල බැබිල මුල් වේලා මුල් ඔලිද මුල් කොල හාතාවාරිය මුල් කොල මෙම සොරස නැලිය බැගින් ගෙන ශලක වක්කර කඩමැටිං බැද තබා සතියක් ඇර ලිප තබා කුරුදු දරින් ගිනි කොට තුං දවසක් කකාරා තලතෙල් එඩරු තෙල් මී තෙල් එලගිතෙල් කොහොඹ තෙල් මෙම තෙල් නැලිය වක්කර මිට කල්කයට දෙදුරු මොදගං තිප්පිලි තිවර්‍ග පෙරුංකායං සහිදළුනු අබිං කොට්ටං සතකුප්ප දේවදාර උළුවාහාල් කොත්තමොල්ලි එනසල් වගපුල් කලාදුරු අල කොහොල්ලැ පුස් පහදුන් තිපල් වදකහ පාට කහ ඉගුරු මිරිශ් මෙකී සරක්කු එක භාගයයි ජාපාල එක භාගයයි මේවා චූර්‍නන කර තබා කකියවා පාට වු කල සරක්කු දමා තුං දවසක් මද ගින්නෙන් කකාරා පදං බලා වලාකුළු පදං බලා ලනු වැටෙන පදමට බානු. තුං පැයක් ඇර තෙල් පෙරා තබා

මින් ගුන කටී වායුවටද ඇවිලිල්ලට ඉසරදෙට බඩෙ අජිර්‍නනයට පිතට පිත්දායට පනු කැවිල්ලට බඩෙ වැලේ ගෙඩි වලට පිත්ත සෙලෙස්මාවට කොල සන්නියට දහ අටක් මාන්දමට සිහිනැති ඔල්මාදෙට හිරිවායියට අත්සෙක අතපය වලංගු නැති වීමට බඩෙ පිපුන් වලට සර්‍වාංග වායුවට රුදාවට දහ අටක් සන්නියට වාතයෙට ඇග ගානු පොවනු ඉසේ බදිනු කන වක්කරනු. සර්‍වාංග රෝග විනාශ වෙයි ජීවකයන් විසින් කියන ලද නාරායන තෛලයයි

සියළු ලෙඩට තෙල

තලතෙල් නැලියයි කිකිරිදිය දමා මුගුනු වැන්න කුප්පමේනිය කොල දෙහිඇඹුල් නැලියයි මෙකී දෙනැලිය නැලිය ගෙන තුං දවසක් මද ගින්නේ කකාරා මිට කල්කයට හදුන් තිවර්‍ගග මාජෙෂටි අති උඩයන් වලගසාල් නෙල්ලි තිප්පිලි සතකුප්ප ශැවැන්දන මෙකී දේ සම භාග කිරා ගෙන අබරා තෙලට දිය කර මි ඉටි පදමට බාගෙන උදය ඉසේ අල්ලනු සවස මුරුවටදි දියවක්කරනු. මින් ගඩුවටද සෙන් කපාලයටද ඇග පොත ගිනියමටද පිලත් දොසයටද යහපත්

පීනසට තෙල

 

හදදිය පොතු රසාල පොතු යුස දෙවගෙග පත පත ගෙ

මදුගිතෙළුතති තෛලෙං අඩ නොව පත පත ගනිමි

මදුකන් ත්‍රිජාති රැගෙන දෙවදුරු කොට්ටං දුරු දෙවගි

මෙකී ඔසුත් සම භාගව ගෙන අබර තබා සොදි

යොදා බෙහෙත් මද ගිනි කර පදමට බා පෙරා සොදි

සදා නසන කන වක්කර හිස මැඩ දිය වක්කරමි

දදා තිබෙන කිබුසුන් යත් ලෙසා රෝග ඉසරදය

මුදා යේය මෙකී සියළු පිනසයෙයි හිරු දුටු පිනි බිදු සෙ

 

නාරානන‍දන විස්නුරාජ තෛලය

 

මගුල් කරද රුක් අත්තන දෙහි දොඩන්ද නාරං මුල ග

නිකද වරා මුල් එලබින් තැබුරුදු බැබිල ශවැන‍දන මුල් ග

මිරිශ්ද සිවියන් ඉරිවේරිය සහ ඒකාවේරිය සමගි

මදුරු මුරුංගා ඇදෙදමටද ගෙන පාවට්ටා මුල් සමගි

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

බෝදළු දුම්මැල්ලද ගෙන සාරණ සුවද හොටද සුළුනයි ග

මෙකී මෙ අවුසද සම භාගව ගෙන කොටමින් මිරිකා ග

එකී ලෙසට සොරස ගෙන වක්කර භාජන තුං දින තබමි

පසුව එතුං දින ගිය කල ඇදුරනි සොරස පෙරමිං ඇරග

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

දුරුදෙකරාබු තිප්පිලි සමගින් සාදික්කා හිගුද ග

කිරිගරුඩත් පල්මානික්කං සහ සහිදළුනුද සම කර ග

මනෝසීල වඩනාවි රසදිය ගන‍දක පුස්කර සමගි

න්නේ

න්නේ

න්නේ

තිපල් තිකුළු අතිඋඩයන් සමගිව ගරුඩප්පාසානම් ග

මෙකී සරක්කුද කලද කලද ගෙන අබරාලා එහි යොදමි

සකී පලමු කී ලෙසට විහාරෙක බෝමැඩ මුල ලිප බැද ග

දෙහි කනු හතරක් වට ලිප හදමින් පිරිත් නූල වට ඇද ග

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

නවගුන ගාථා මුලට පුරාගෙන මන්ත්‍ර දැහැන් පුරව

ආරක්ෂා කර තෙල ලිප තබමින් ඇදුරා එහි ලග සිටිමි

ගිතෙල් එඩරු තෙල් කොහොබද මිතෙල් තලතෙල් සහ වක්කරමි

පිච්ච පෙතං සපු නාමල් දුනුකේ නෙළුද මානෙල් මල් ග

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

මෙකී මෙකී මල් රේණු පිටින් ගෙන අරාලා එහි යොදමි

දෙහිද දොඩන් නාරං යකි නාරං කුරුදු දරින් ගිනි කරප

ලිපේ තියා තුං දිනයක් තෙල් සිද පදමට නියෙමට දැනග

රත්ත්‍රං පාටට බුබුළු නැගෙන කොට පදම නටයි රුසි පවස

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

දිය පිට තෙල් බා සත්පැය ගිය තැන බාජනයක තෙල් ලවමි

තියමෙට බොරු නැත රුසිවරු කී පද සත්ත ලෙසට රුසි පවස

අසති ලැබිමට නුවන වඩිමට පාඩං හිටිමට පිහිට

අනවින රෝගෙට යක්ෂ විකාරෙට ආරකෂාවට පිහිට

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

රෝග නැසීමට කය බල වීමට රජ දැකිමට මෙලෙසි

සුද්ද වෙලා සිට පාඩං සිටිමට තෙල සද්දවසක් වලද

සතියක් පැන් වක්කරමින් ඇදුරනි ළුනුත් ඇබුවල කාප

ශ්‍රිය වැඩිමට නලල තිලක ලා මහතුං වෙන නඩු පවස

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

මෙලක් දිවට තෙද ඇති අදිපොති වු විසනු දෙවිදු සිට පවස

සලක්ෂයක් ලොව නරසිංහට මෙ තෙල නං පිහිටකි දැන ග

කෙලෙස්සතුං සමගිව සිට ඉල්ලූවනෙ දෙවුවනෙ සකි නොලසි

මෙලෙක් දිවට නාරද නං විස්නු රාජ තෛලය ද

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

තලද එඩරු මිතෙල් ගෙන කොසඹ තෙල්ද පතකි

නියම ලෙසට ඔසු ඇදුරන් වක්කර තෙල් නොලසි

පිච්ච පෙතං සපු නාමල් මුගුන මල්ද ඇරග

කොබෝ නීල සේපාලික කටුකරඩු මල් අරග

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

ඇබල ඉපල ඔළු මානෙල් නෙළුන‍ද දුනුකේ ග

මෙකී මෙමල නොවරදවා අබරා එහි යොදමි

කළුදුරු සුදුදුරු කොට්ටං වැල්මි සහ අරග

දේවදාර උළුවා අසමොදගං තිප්පිලි ග

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

කොරසනි කයිප්පුද සහ මනෝසීල වසාවාසි

සාදික්කා කරාබුද අති උඩයන් අබිනුත් ග

ශ්‍රිතේ කකුෂ තිප්පිලි මුලත් හිරියල් සමගි

ඉගුරු මිරිස් තිප්පිලි සුදුළුනුද තිපළුත් ග

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

මෙකී මෙදේ සම භාග කිරා ගන අබරාලා එහි යොදමි

සිහින් බුබුළු නැගෙන කලට කල්කද ලනු වැටෙමි

දියට මෙතෙල් බාමින් සිට පෙරා තනා තියමි

සුඩ ඇතිව විහාර දේවාලෙක තෙල තබමි

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

කට්ට කුමංජල් දුම්මල සතියෙන් සතිය අල්ල

සුවද සුධමල අරගන තෙල වටකර පුදමි

මෙලෙසින් මෙ තෙල සුරිය දෙවි මෙන් බලවඩිමි

බත බුලතින් කැවුනොත් විත්තෙල සද්දවසක් වලද

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

අන්ගං විල්ලද අතතිවුනොත් යොත්තක් නොවදිය

දඩු මරනිං ජම්ම නැකැත හිමම වින නොවදි

ශම දොසට දුරු කරවයි ඇග ඉස තෙල බදිමි

සද්දවසක් දිවුරන්නට තියා මෙතෙල් අත ගාග

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

තෙලෙත් ගොමෙත් දිවුරවු වනත් දිවි නොවදි අත නොද

සත්තෙට බොරු නැත නියමයි දේව දිෂටිලත් නොව

කලියුග වර්‍ෂසෙට නරයො කිවුවත් තෙල බොරු නොව

වදුරුද මහ ලෙඩ බඹ ලෙඩ ඇල්ලූ නැත තනි රකි

නා

නා

නා

නා

දැනගෙන මෙ තෙල ශක නොකරං අකක් පමන බොරුවක් නොව

ගැන ගන මිල කොවි වරදුන්නත් තෙල් නොදෙන්න නිති

ඇලපොත බදි දිය මෙන් සියළු රෝග දුරු කර

දෙවෙල් කාම දිෂ්ටි රාට දෙව නන‍ද තෛලයෙ

නා

නා

නා

නා

කෝල රාජ බශනේ

මදුරු කුප්පමේණිය වේලා ගෙ

කවුඩු උඩත්ත වෙලදළු සමගි

සතතිදනායන් දෙසිදළු දොඩමි

කුරුදු යකා බැදියක වස්සගෙ

පාවට්ටා තුබ කංසා සමගි

විශ්නු ක්‍රාන්තිය සමග ගනිමි

එඩරුද එරබදු දළු සමගිගෙ

නොච්චි නිබ දළු සමගින් ගෙ

නත්තසුරියා සස්සද ගනිමි

වරාද කරය දළු සහ ගනිමි

මෙකී දළුද වේලා සුනු කරමි

කී ලෙස සරක්කු නොවරදවා ගෙ

කුබුරුදු පුස් ඇට සමග ග

කොසඹ කරද ඇට සම කර ග

අබ ඇට එරබදු ඇට ඇරග

අත්තන කාරිය බිජු අරග

නෙන්

නෙන්

නෙන්

නෙන්

මර්‍කකට කංසා බිජු අරග

සන්නිදතායං ගලිශ්ද ග

දොඩන්ද දෙහි බිජු සමකර ග

පුහුල්ද ලබු ඇට එක්කර ග

ණෙණ

ණෙණ

ණෙණ

ණෙණ

දෙදුරු වරාය ත්‍රිපල් සමගි

දෙවදාර සතකුප්පද සමගි

කොට්ටං වැල්මි කානාද ගනිමි

පල්මානික්කං සීනක්කාරං ගනිමි

ණ්

ණ්

ණ්

ණ්

තලිගුද මොදක අරත්ත ගනිමි

තිකුළුත් සුඨකා වදකහ සමගි

හරංකහත් කුරුදුද එ සමගි

මහදුරු කොතබුරු අක්ක්‍ර සමගි

න්

න්

න්

න්

දිමි බිජු බිම්මුල් එක්කර

ඇදදත් මුව අන් කුඩුකර

මි අං ගොං අං එක්කර

ගෝන අන්ද කුඩු බැදල

සිරු

සිරු

සිරු

සිරු

කොට්ට පොළුත් ගෙන කොටමිං එක

පශ්තෙල් ගෙනලා අනමින් එක

කිවු සොද කඩකින් උයමින් එක

පැසකට ලා ගෙන මිරිකා කතිම

ලා

ලා

ලා

ලා

ඇග ඉස බැදලා සවහෙලා

පානය කරවා ගුනය බලා

සියළු සන්නිය විනාශ වේ

වැදු අයට සොද කෙස රජ

ළු

ළු

ළු

ළු

ඇම්ම ඇතුව එන කෝල බලාප

තොගු වෙලා ලැය ඇදුමට එන

මාගුවෙලා පිට ගැශ්මට ආන

තුන්දොශ් ලෙඩ යෙයි විදුලිය කෙටු මෙ

න්

න්

න්

න්

අන්නමනන ඇති විකාර

ගාත බූත ගැබ රුජාව

සිත සෙම ඇග වෙවුළුම

කොන්ද දිගත් යන සන්නිය

යෙළු

යෙළු

යෙළු

යෙළු

අතෙපයෙ යන සන්නිය ය

අංසෙක ඉදිමුන් සන්නි නස

දහඅට කෝල වලිප්පු ය

ඉකිලිය කැක්කුන් රුජා ණස

නෙන්

නෙන්

නෙන්

නෙන්

සියළුම ගිනියන් පිස්සි වෙලා ය

බුත විකාරය හැරියෙයි මං බැ

ගජත මැදට වන් සිහ රජයෙකු ලෙ

කෝලරාජ බශ්නේ ගුන කිවු ය