මුල් පිටුව හෙළ වෙදපොත් සර්වාංග වෙදකම ‍‍‍පොත් ‍අංක 16 සර්වාංග ‍‍වෙදකම 1 කොටස

‍‍‍පොත් ‍අංක 16 සර්වාංග ‍‍වෙදකම 1 කොටස

දෙදුරුත් මෝදක තිප්පිලි ගං ත් ත්‍රිවර්‍ගග ගන්දකර ගෙ

අබිනුත් ගල්මදගල් නහරද ගෙන කොතබුරු ලිංගං හිරියලි

සොදිනුත් දෙවදුරු පුස්කර මනෝසීල ඔක්කාරං උළුවාර ගෙ

ඇරගං පල්මානික්කං මදුකද සීනක්කාරං සමග ගෙ

නා

නා

නා

නා

කාම්දමුත් සහ ශැස්ත්‍ර වෙල්ලිය වාල්මෝලගු තුත්තං ගනිමි

ඉන්බල හද කකජ්කටක ස්‍රිහිදපල අරිසි එක්කර ගනිමි

මින් එළුමරිනු සෙබ්‍රවෙල්ලිද සහා ගවරිප්පාසානං ගනිමි

ඉන්දිප්පුත් කුළු රෑනද රසදිය අක්ක්‍රපට්ට කොට්ටන් ගනිමි

න්

න්

න්

න්

කොරාසානි මාසක්කා කිරමිං වච්චනා වියවකාරයෙ

කිරා බලල් ළුනු වෙඩි ළුනු ලේවා ළුනු සහ සිවස ළුනුත් සමකර ගෙ

දරා මෙ අවුසද ත්‍රිපලයද සහ පෙනල ගෙඩියේ පොතු සමගින්

කිරා සදුං දෙවගේ එක හරියට රතු සුදුළුනුත් සමග ගෙනේ

නේ

නේ

නේ

නේ

එසේ පැං ගෙන අටක් එක්කර ලිපේ තබමින් මෙලසි

කළුදුරුද සුදුරුදුද දෙවගේ අබින් සාදික්කා ගෙ

කරාබුද වසාවාසි සහ කොත්තමොල්ලිද අත්තන ගෙ

ඉගුරු ළුනුද මිරිස් හරංකහ හොද කහද ගනිමි

නා

නා

නා

නා

එකකට සරක්කුත් පමන් පමන්ට ගලේ තබමින් චුතජ්න කරමි

බිමට බාමින් කලතාගෙන උඩිං බසිමින් දෙවන දින දැ

වැදුගෙයි උන කෝල සන්නිද දහ අට සන්නිද දුරුවෙ

දෙවවු වෙදුනි දෙවරුවක් ගෙන සන්නි දහඅට දුරුවෙ

නා

නා

නා

නා

ගතද වෙවුළුන් කැසිද දෙඩවිලි ඇගෙරෙදුමුත් වැඩි වෙමි

යක්ෂ මායන් විපරිතද තද ගෙන ගැසුං ලෙඩ ගුන වෙමි

තිත්ත කැක්කුමද අතපය රුදා නම් ගිනියමි

වැදුගෙට තුංවරුව සැක නැත එලකිරිත් ගෙන දිමෙයි

න්

න්

න්

න්

කුළුරූනද මි දෙහි දොඩ මින්

කුඩු මිරිස්ද නික සස්සද ගන්

කුබුරුද බෙලි මුල් අරගන්

මිරිකුළු වෙල්ලංහිරිය දෙවහින්

නේ

නේ

නේ

නේ

බැබිල කුප්පමේනිය වෙල් මුඩ ග

ඉකිරි දඩුත් වැටකෙයි සමගි

වර මුළුත් ඉරමුසු වංමුතු ග

කිරු ලෙසට තුබ මිරිස් මුළුත් ග

න්

න්

න්

න්

ශැබොන්ද ඒ හිරැස්සද ගනිමි

මෙකී මුළුත් තෙරපා යුස ගනිමි

ත්‍රිපල් ත්‍රිකුළු ජල දෙදුරු දෙවගි

සුදුළුනුත් අබ පෙරුංකායමි

න්

න්

න්

න්

ඉවද කරාබුද සාදික්කා ග

පුස්ප කුරුදු ඇසලද මීයෙන් ග

මෙකී දේද අබරාගෙන යොදමි

දොඩං ඇඹුල් එහි ශල්යට ඇරග

න්

න්

න්

න්

කකාරමින් පදමට බාපන්

නොකා ළුනුත් ලේ වලකින්

කකා උදය හවසට පවතින්

මකයි සන්නි දුටු විට මෙලෙස න්

නේ

නේ

නේ

නේ

පටලැවිලා පිත් සන්නිය ඒ න

රෑට අධික වාතේ වැඩි වීන

ඉටක තුං සන්නි කිපේන

මිටම අවුසද යොදා දෙවාන

ම්

ම්

ම්

ම්

සන්නි උනද උස්මුරුතා එන්

ඉසරද දත් මුල් කං කකියන්

අජීර්‍ණනව ගිනියම් අල්ලන්

මෙකී ලෙඩට දීපන් ගුන වෙන්

නේ

නේ

නේ

නේ

ගතවෙලා සිහි නැත නිබද න්

අතපය ගැස්සි පිටට හෙලන්

වස්ත්‍රඇද ඉන පිලි කඩන්

නෙත කරකවමින් රවා බලන්

නේ

නේ

නේ

නේ

උනත් ඇතිව කැසිමුසු අටගන්

බඩත් පිපී බඩ ගසාන යන්

ඉඩත් නොහැර එහෙම් පෙරලෙ න්

මුනේ පිපිහළුමෙං අටගන්

නේ

නේ

නේ

නේ

වැදුගේ අයගේ කෝලේ ආවෙතින

පිත් එකතුව අග් ගිනියම වැඩි වීන

පිට ගැසුමුත් අනුමුට්ටු වීන

ගුන වේ කෝලේ වැදුගේ ලෙඩන

ම්

ම්

ම්

ම්

උනත් නොබැසි දෙයිලෙ ඇවිලිලි හැම තැන රෙදින

ඉල ඇදුමට මෙන් කැසිත් සලමින් විකාරෙට බස් කියාන

උනත් ඇගගත වෙවුලා නොයිද එක තැන යංඩ පැනලා දුවෙන

ගෙනත් අල්ලා ගහේ බැදලා මෙ ගුලි දෙන්ට කියාප

න්

න්

න්

න්

ගෙනත් තොටිලද අමු ඉගුරු සහ කොල්ළු මරිචිද කහ ඉ

ඉනුත් බැබිලද ලසුනු නිබ මුල් මිරිකුළුත් සහා කකාරා ග

දුනොත් මී පැණි සිනි සම කොට දොඩං ඇඹුළුත් තන කිරෙ

මුදත් අත් පා බැදුං පැයකිං දිවුං නැත වු ඒ සැරෙ

න්

න්

න්

න්

ඉට දෙවනුව කුප්පමේණිය ඔලිද කොල අඩකො

ඉට ඉදිබඩ කොලද රසකිද කුබුක් කොල සහා එක්ක

ඉට කසපැන් දියෙන් තබා දෙවං තන කිරි මුසු ක

මීට පලමුව කිපුනු සන්නිය ඇරයෙයි රුසි තිරක

ලා

ලා

ලා

ලා

කෝල දහඅට නොබසිනා උන සියළු සන්නිය ඉල ඇදු

ලීල නොකරම බඩිං යානම් පිපාසය වැඩි කෙරෙන

දෑලවර දෙක ඇවිලි වෙවුළුන් කෝල කැසි මුස දොඩාන

ලීල කර දෙයි සියළු බැරිකන් ඉං අවුසද අසාප

ම්

ම්

ම්

ම්

අකක්‍රපට්ටද ලසුනු වදකහ කුළුරුන කොතබුරුද ගන්

එක්ක වැල්මී මරිංචි නාගර ඉගිනි ඇට සහ හදුන් ගන්

වක්ක්‍ර තන කිරි මෙ හැම අබරා ගිතෙල් උත්සකුරු ගන්

එක්ක දුන්නොත් සියළු සන්නි ඇරයේය රුසි තරකරන්

නේ

නේ

නේ

නේ

උනද ගිනයම් වැඩිව වේලී පිපාසය හා බැංඩි කරන්

කිමද අතපය රෙදි දොඩවා විකාරෙට බස් කියන්

සුවද හොට ඉරිවේරිය ඉරමුසු වන්මුතු ඉදිබඩ මෙයින්

තුනද එක්කොට වක්කරගෙන දෙවං ගුන වෙයි සිතු ලෙසින්

නේ

නේ

නේ

නේ

බීත කරවන සන්නි වනේ උදයවේලි ඉල ඇදු

දැත දෙපයද වලංගුත් නැති කැසිද තුලලැය බැනනැගු

වාත පිත් සෙං තුනම තදවි ඇම්ම වැඩිවී අඩ ගැසු

ඇත ඇයෙයි සියළු සන්නිය ඉට අවුසද මතු කිය

න්

න්

න්

න්

කොලත් ආඩ කුප්පමේනිය ඔලිද නිබ කුඹුරුද කො

ගෙනත් සන්ටිද ලසුනු සමගින් කොටා වංඩුවෙ උයා

යුසත් මිරිකා ගිතෙල් මී තල කොසඹ තෙල් සහ යොදා

ගුලිත් දුන්නොත් දොඩං ඇඹුලෙන් තන කිරිත් සහ බ

ලා

ලා

ලා

ලා

යන්ඩ හැරිලා එනවටක් ඉලප්පුව ඒනම් තදෙ

දෙන්ඩ ඉටම පුහුල් මද ඉස්ම හා තන කිරිත් උප්පැනි මෙයි

ඉන්ඩ බැරුවම එක අතට එන ඉලප්පු ඒනං තදෙ

දෙන්ඩ හාතාවාරියත් සහමුලින් අමුඉගුරු සහ තන කිරෙ

න්

න්

න්

න්

නොබසිනා උනත් වැදුගේ කතුහට සියළු සන්නිය දුටු සන්න්

ඇවිලෙන තැන රෙදි ඇගපොත විකාරෙට බස් කියන්

ගෙනමිනා ආඩාද අහු නික කරපිංචා නැටි ගෙන සොදිං

ගනිමිනා අමු ඉගුරු සමගින් ලසුනු සමකොට එක්කර ගන්

නේ

නේ

නේ

නේ

කකාරා ගන තුත්ත එකට දෙංඩ කිව්වා අසන්

පෙරා මී පැණි කොසඹ තෙල් සහ ගිතෙල් තලතෙල් තන කිරෙන් දෙන්

පුරා ඇගපොත රෙදි එන උන බඩිං යාමෙන් කසි න්

උරාබි පැන්විඩා තද වි ගැස්සුන් සහා තියෙන්

නේ

නේ

නේ

නේ

ඉට නිබ නැටි කරපිංචා නැටි සියබලා නැටි සමගි

මිට අරළුද කරුන්ගා ගෙඩි දෙක බැගින් එක පමන්

අට එකට කකාරා ගෙන පෙරාගන ගුලි යොදමින්

ඉට සවිදව පොඩිත්ලා ගන දෙවන් ශැනෙකින් ගුනවෙ

නේ

නේ

නේ

නේ

අදික ගිනියන් වැදුගෙයි පිපාසය වැඩිකර න්

වාතකලා ගන ශැබො අහුරක් සහමුලිං ගෙන කොට න්

ශැනෙක දෙදුරුත් සියබලා බොර කිතුල් හකුරෙං කකාර න්

සැනෙක දුරුවෙයි මෙ කසායෙන් ගුලි කැබෙල්ලක් දුංනෝති න්

නේ

නේ

නේ

නේ

වැදු අයගේ බඩේ කැක්කුම අල්ලමින් කැගන්

රැගෙන තුබ මුල් ඉට ඖෂධ කරද නික මුල් ගෙනෙන්

දෙදුරු හිගුත් කුබුරු මුල් සහ මිරිස් සමග වක්කාරං

යෙදු මෙගුලි අරක්කුත් සහ දුනෝතින් ගුන කරන්

නේ

නේ

නේ

නේ

ඉට ඖෂධ තවත් පවසන් හිගු මෝදක මිරිස් ඉගු

මිට කංසා කුඹුරු ඇට මද බුලත් මුල් මිරිකුළුත් දෙදු

පාට අමුකහ හරංකහ ගෙන කකාරා ගන ලෙසට සොදු

මිට ගුලිලා දෙවන් විගසින් මෙකසායෙන් බඩෙ කැක්කුම ඇරෙයි ඇදු

රු

රු

රු

රු

අලූත වැදුවන් කිලූටු මාලේ වැඩිව වේලී අඩිස්සියට

නැවත කැසි ගෙන උනද පිපිහළු නොයෙක් ලෙඩ හති කැක්කුම

නොකා අහරත් නැතුව බඩගිනි බඩිං කුනු දිය යනවට

කියති රුසිවරු ඉට අවුසද අසන් කිව්වා මින්මතු

ත්

ත්

ත්

ත්

කුඹුරු නිබ නික විස්ත්‍ර ක්‍රාංතිය බුලත් ගිරිදං කොල ගෙ

ඉගුරු මිරිකුළු සාරනද අමුක්කරා මුල් සමගි

දෙදුරු මෝදක මරිචි වදකහ ලසුනු තිප්පිලි අරග

ඇදුරු පවසති සහිදළුනු සහ යවකාර ළුනු ගනිමි

නා

නා

නා

නා

මෙකී වල් සොරසය ඖෂද රැගෙන පමන පමන ගනුවයි සොදි

මෙකී සොරසට සරක්කුත් ගෙන අබරමින් යොදවා මෙයි

දැකි පමනට කකාරා ගන බා තබාගමි සිතු ලෙසි

මේ ලෙඩ දුටු කල උදය දීලා සවස දීපන් පත්තිය

ත්

ත්

ත්

ත්

තුං හතර වරුවක්ම දීලා ළුනු ඇඹුල් වලකාවන්

මින් මතුත් ගුන් අගුන් දැනගෙන ඉසේ දිය වක්කරන්

තුං දිනක් මෙම ලෙසට දුංනොත් සියළු සන්නිය ඇරන්

මින් අලූත වැදු දින බලාගන ඉසේ දිය වක්කරන්

නේ

නේ

නේ

නේ

පිටතැවි එන සන්නි වාතේ අනුමුට්ටුව කරන්

ඇට නහර වෙවුළුවා සියොගත විකාරෙට බස කියන්

කටනැර එන අඩ අනුමුට්ටුව වැදුවත් හට තියේන්

මුකය අරවා රුසින්නව දෙන ඉට අවුසද කියා දෙන්

නේ

නේ

නේ

නේ

ගැට තොංඩු නිබ කරද නික මුල් මිරිකුළුද වේලා මුළු

වැටහිරත් සහ කුප්පමේනිය කුඩු මිරිස් අත්තන මුළු

රටතලා ලොත් මයිල මුල් ගෙන තොටිල මිරිස්ද මෙ මුළු

පැට මෙකී මුල් කොටා වෙන වෙන යුසද ගන් එක පමනට

ත්

ත්

ත්

ත්

එසිය හතරක් ගත්ත අවුසද සම භාග එහි කිරා ගන්නා

දෙසිය හතරක් අනුපාන ඇත සියළු බැරිකං ඇදින දෙන්න

හසිය හැත්තෑ දෙකක් බල ඇති සන්නි බිදුවයි කිවුව තිරකො

ඇසිය සක් රජ ඇදින්නවා දෙන බලත් ඇද්දැයි කිවුවා මෙලෙෂ

එකක් අනුපානය සොයාගන වලේ වක්කරපං බල

සැකක් නැතුවම ගලේ වක්කරපන් තද අවුවෙලා බලාග

රුකක් පිපිරි හෙනං ගැසු ලෙස ගලත් පොඩි වෙයි කිවුම දැනග

සැකක් නැතුවම දෙවන් ලෙඩකට නැසුවොත් බැරිය තිරයෙ

න්

න්

න්

න්

තෙදෙන් ඉස්සර වෙලා අද්දුටු ගුලිය බැරිනං බල බිදින්න

ලෙඩත් වරුසෙත් පසුව යනකොට වෙනිං වෙදෙකුට කියයි තිර කො

දෙතොත් උකහක් අතට අරගන මිසක් ගුලියක් තෙදෙන් ලෙඩක

පෙරත් රුසි කිවු ගුලිය අත්දුටු නොදෙවු ශැමටම බලාගන්න

සුරවිරිය දැනගෙන මෙලේසේ

දැක විරිය දැන කිවුවා මෙසේ

දැන කිවු අගත් තිරුසි මෙලේසේ

හෙනරාජය දැනගත්තු මෙසේ

යා

යා

යා

යා

කාලෙට ආවොත් බැරිය බොලන්

කී ලෙස රෝ දුක් දුරුකර දුන්

ආලවඩන රුසිවරු මෙලසින්

බාලාතමයි හෙනරාජ නමිං

නේ

නේ

නේ

නේ

සින්ද මෙ තෙල වලෙ අල්ලනු අනු දෙකේ වට බෙල්ල දෑලෙ

කොන්ද දිගසිට කටිය දැලෙ දෙයිලයන් යටිපතුල දෙපිටව

බැන්ද මෙ තෙල් කොන්ද කුදියේ නිල බලාගන රුසිත් පවස

බින්දවායෙයි අනුමුට්ටුව පිට ගැස්ම හෙත් බැදුනු ලෙසට

ත්

ත්

ත්

ත්

සරනති රත්නය නමදත් ගරුතර සිවු මුරුගහට වැදලා සතොසි

පොරන පැවසු පාලිය දැන නිවරද එළුකර පවසාමි කවියෙ

උරන වෙලා කියාපි සියළු රෝගයට ඉසි උතුමො දැකලා දිවසි

මරණ පැමිනි ආසන්න කාලයට ශැදු මේ ගුලි නවරත්න උතු

න්

න්

න්

න්

තිප්පිලි පල්මානික්කන් පුස්කර ඔක්කාරං රත්හදුන් ගෙ

සුදුදුරු ලිංගං සිවංගුරුද ගෙන කරෝසනද එහි ගං සොදි

මාජෙෂ්ටිද පෙරුංකායමුත් ඉගුරු මිරිස් කොට්ටං රැගෙ

ශැස්ත්‍රවෙ ලලිද සමව කිරාගෙන මෙ හැම බරට කන්සා ඇට රැගෙ

නා

නා

නා

නා

කුඹුරු ඇටත් එම ලෙසට කිරා ගෙන ගරයුසයෙන් අබරමි

දෙවනුව කන්සා යුසයෙන් අබරා තුංවෙනි තිපල් කසායෙන් අබරමි

මුංඇට පමනට ගුලි කර පවනේ වියලා සුරක්ෂිතව එහි තබාග

කටිං බඩිං යනවා දුටුවොතිං සිනිද දෙසි ඇඹුල් සමව දෙ

නා

නා

නා

නා

ඉටම දෙහි කොල කුඹුරු කොලද ගෙන කොසඹ කොලද පුළුස්සා අළුග

සිනිද දෙසිඹුල් සමග යොදාගන ශැක නොව දෙවෙයි දුනි මෙලෙෂි

ලේ වමනේටත් වැටකේ බඩ සහා රත්මල් දෙසි ඇඹුලෙන් දීප

ලේත් සමග බඩ පාචන වේනම් සීනි තැබිලි ලෙලි යුසින් දෙව

නා

නා

නා

නා

ඉටම වැඩිකර පාචන වේනම් ලෝලූ මයිල පොතු සමග ගෙ

කට්ටං බේරිය රත්මල් පොතු සහ එක හරියට එහි කොටාග

කසාය කරමින් බැදි සාලේ කුඩු සිනි සමග ගුලි දෙව සොදි

මෙකී සියළු ලෙඩ ගුන කරවා දෙයි ඇත් රැල මැද කෙසරිදු ලෙසි

නා

නා

නා

නා

බඩ කැක්කුං සහ රුජාව ගිනිහන් පෙරලිලි වෙවුළුන් ආවේන

ඇග සීතල වී කෙන්ඩා පෙරලී විකාර කරවා ආවේන

ඉටම කපුඇට කඩමළු වදකහ කුරුදු පොතුද එනසල් ඇරග

බොබු නැටිද ගෙන එකතුව පුස්සා අළුගෙන අබරා ගෙන විගසි

න්

න්

න්

න්

එරබදු පොතු යුස එගුලි යොදාගන කොසබ තෙලිං දීපන් විගසි

ඉටම තනියම කොසඹ තෙලින්වත් දෙහි ඇඹුලෙන් සම කර දීප

සිතල වැඩිවි දාඩිය යේනං පස්තෙල් එකතුව ගුලිපස යොදව

උදුන තබමිං ගිනිකර පැසවා ඇග ඉස බැද නස්නපාන කරප

න්

න්

න්

න්

මෙකී රෝග දුරුකරවන සමයෙකි ත්‍රිදොස් සමග ගුන කරව

අදුරට එලිඋන රිවිමෙන් මේ ගුලි කෛසර සිංහරජ විලසිං

රුදුරු මරණ දුරු කර වාසෙන් දෙයි කලියුග වරුසෙට හිත වෙ

උදා ගිරෙං පෑ රිවි මෙන් බබලයි මෙ නවරත්න ගුලියකි ද

ණෙණ

ණෙණ

ණෙණ

ණෙණ