මුල් පිටුව හෙළ වෙදපොත් ඇස් හා සර්ප වෙදකම පොත් ‍අංක 08 සර්ප ‍‍වෙදකම 2 කොටස

පොත් ‍අංක 08 සර්ප ‍‍වෙදකම 2 කොටස

විශ විහිදුන්න හිමි වහතැල්ල ඉස උඩින් ගෙන පයි පාගා ඇද පොළු ගසනු තුන් විටක් ඇද පොළු ගසනු රතුපිටවක්කා කොල මාපිලාටයි ඕන්නමො ශෙනා පහරින් ගැසීවි දැමීමි පුල පුල පුල පු පල කොටුවට මතුරා ගසනු සරය කපු හරකටයි

මල මිරිස් කොල ඉබුල් කොල කහ ලූනු ලා කොටා මලවා බදිනු නයාටයි කැලනී අල තෙපු අල එනසල් අල කොටා උනු අළුවෙන් තම්බා බදිනු පොලගාටයි මල මිරිස් රුක්අත්තන ශහමුලින් ගෙන කොටා ඇග ගල්ලා ශීත්ධිගුරුවපුල් රුක්අත්තන කොල ඉස්ම මුත්‍රා දියෙන් නස්න කරනු මීටම කුරුදු පොතු සපා කා තෙල් ගිලිනු මුක බදිනු හිද කොල කොටා මලවා බදිනු මෙකී ඛෙහෙත් පොලගාටයි නයින්ටයි ඉබුල් පොතු සුදුළුනු කොටා ඉස්ම පතක් විතර ගෙන බොන්ට දෙනු පොලගාටයි

වෙලා දෙහි ඇඹුලෙන් ගානු නයාටයි දෙහි ඇඹුලෙන් පොලගට තනකිරෙන් කරවලට තලතෙලින් මාවිලාට මුත්‍රා දියෙන් තෙලිශ්ෂාටයි පොලොන් විසට රුක්අත්තන පොතු කොලද ඉස්ම ගානු මීටම ඉදිගොබ එම බඩ පොල් කිරෙන් අබරා පොවනු ඉස ගානු සැම සර්ප විස බසී වියන් දුබුළු දෙසි ඇඹුලෙන් පැසවා උනු පදමට ගානු තෙලිශ්ශටයි සැම ඉදිමුනට කෝවක්කා කොල අබරා කෑ මුකේ ගානු නොබහීනම් ලූනු අරන පොතු දෙහි ඇඹුලෙන් ගලගා ඉදිමිච්චි තැන ගානු වටී අල්ලා වනු ලූනු අරන පොතු එලකිරෙන් තම්බා ගෙන වෙලාව ගනින් රතුපිටවක්කා සහමුලින් ගෙන කොටා ඉස්ම කොමුවෙ ගා පානු වෙල ගනීන් මුගුන මල් ඇට මුත්‍රා දියෙන් නස්න කරනු නයාටයි ශිරැස්ස යුස එළුකිරෙන් පොවනු පොලගාටයි හොදිවුශහ යුසයෙන් ගෙන කොටා ශුනු එක්ක කරබල උන ගත්තක් මුඛයේ

මීයාවත් කටුශ්සගෙවත් ඇගගනයා ඉස්සරට දමනු නොකයි. මෙ මුල් මුන්ද තනා නයා අල්ලනු කට නාරියි. නයි මුගුනුවැන්න යුෂ ලීයෙන් ගානයිට ලීය දෙනු. ලීය

කොට නොම මුවෙ වෙ වෙලා තබා නස්න කරනු ගැට තුඹ ඉස්ම හිරියල් එක්ක අඹරා නස්න කරනු මුත්‍රා හැරෙයි තල කොල මදුරු කොල දෙවගේ යුස ගෙන තලතෙලින් පොවනු ශිකනලාටයි හරක් නොකෑ බැබිල  කොල යුෂ යකුනස්ස කොල කොටා ගල්ලනු පොලගාටයි බටු කොල තිබ්බටු කොල කරවිල කොල සහමුලිං ගෙන මදුරු කොල කුප්පමේනිය පොල් කුඩු පලා කොල මුත්‍රා දියෙන් අනා ඇග ඉස ගල්ලනු කරවලාටයි කුප්පමේනිය මුල් දිවිකදුරු මුල් වෙ මෙ මෙ තබ තුන් බො අත්තන මුල් බස්නාහිරෙන් උදුරා ගෙන මුත්‍රා දියෙන් අබරා ගුලි

හීගුරු පට යුෂ පුස්වැල් පට ඉස්මෙන් මුත්‍රා දිය මදව ගෙන පානු දිය දෙසි ඇඹුල් එක්ක නස්න කරනු නයා කාපු හරකාටයි ගිනිශිරිය කොල ඉස්ම මිරිකා පොවනු ඇහැල ඇට කොසඹඇට දෙහි ඇඹුලෙන් අංජන්ලනු පොලගටයි. සියලූ විෂ නසයි නයි විසට නා මිරිත්ත කොල මුවෙන් නොබැන තෙල සුදුලූනු වදකහ සිද්දිගුරු මෙ හැම නස්න කරනු සිවුදෙලින් කෑව කාලෙට බලා මෙයින් මිටක් ගෙන වදකහ පෙරුංකායං අබරා වෙලා තබා ලානු විෂමුරුත්තාව ඇරෙයි. මලෝ උපදිත් ජයපාල ඇට මිරිස් ඇට සුදුළුනු දෙහි ඇඹුලෙන් උරච්චි කර නස්න කරනු නයාටයි අල අට සිද්දිගුරු හා ඇට එල ඔලිද බැයයි දෙහි ඇලෙන තුන් දවසක් අබරා ගුලි කොට සෙවනේ වෙලා තබා තල ඇට පමනට ගුලිකර සියලූ විෂට දෙහි ඇඹුලෙන් කෑ මුකේ ගානු. හැම සර්පයින්ට යහපති  රදිය පෙරුන්කායන් හිරියල් පුස්කර තිත්ත වැටකුළු ඉස්මෙන් අබරා ගුලි කොට තබා නර දියෙන් උරච්චි කොට කෑ මුකේ ගානු.

නයා කාපු තැන පිස දමනු වැල් කසඹිලියා අක් වැල්ල පොඩි කොට පිස දමනු ගැට තුඹ ඉස්ම බටුකර ඉස්ම නස්න කරනු විසදුවිලිය කුප්පමේනියා මුත්‍ර දියෙන් නස්න කරනු පොඩිකර කෑ මුකේ ගානු රස අක්ජනමට තුත්තන් සවින්දව වගපුස්කර අරළු බුළු නෙල්ලි නබ්ශුනු නිල් කැට ඇවරිය ඇට ශක් සුනු රසදිය මෙ හැම බාග ගෙන දැත්ත බදිනු යහපති මීටම දෙහි කොල පොතු පෙනල කොල හා ලූනු ලා මලවා බදිනු වියන් දුබුලූ පොල් අබරු ගලවට කුඩුයි දෙවගේ අබරා ගානු තෙලිස්සන්ටයි දෙහි ඇටයි කොහොඹ ඇටයි දෙවගෙ අබරා නික කොල අබරා මුත්‍රා දියෙන් නස්න කරනු

කැන්ද දුබුරට මුත්‍රා දියෙන්ද කදුලට කැකිරි කොල ඉස්මෙන්ද විශාදියට කරවිල කොල ඉස්මෙන්ද එම විෂට පිච්ච කොල ඉස්මෙන්ද මීයා කෑමට වරා කොල ඉස්මෙන්ද ගලක් කරමට පානු දියෙන් ගානු පොවනු පොලගට කුඩු මිරිස් කොල මුල් පොතු යකුහනස්ස කොල වැල් කැප්පිටියා කොල පොතු තිත්තා පොතු මෙවා කහ ලූනුලා වලෙන් අඹරා මුත්‍රා පැනින් කල්ත් අංජන් ලනු ඉන්න දීනාමි නස්න කරනු ඇගේ ගානු විශාදිය සිටි එරමුදු පොතු එම කොල යුසයෙන් අබරා තන කිරෙන් කෑ මුකේ ගානු නයාටයි මීටම මුගුන මැල්ල ඇට එලඔලිද ඇට මෙ දෙවගේ දෙහි ඇඹලෙන් ගලගා කෑ මුකේ ගානු ඉසට බැබිල කොල මුත්‍රා පැනින් ගානු ඉදිමුනට නිල් වැෙසෙලෙ කොල කොල්ලං කොල මුකේ ගානු පොලගාටයි ලිපේ දාච්චි රතු පස් වදකහ අත් කලූදුරු දුදුර අසමොදගන් අබ අළු සුනු පලා දළු මී මුරුවට මෙ හැම අබරා මුත්‍රා දියෙන් නස්න කරනු හරකුන්ඩ මිනිසුන්ඩ යහපති විෂ මුර්ජාවට ඒකවේරිය මුල් පෙනෙල මුල් මෙ දෙ දෙහි ඇඹලෙන්

සියලූ විසට යහපති පොට වගපුල් මුල් වලමරුන් හිරියල් කොබෝනීල මිශ්ශින් දිගුරු තුවරක ශමෙත්‍රි වැල් ශරිබු කටරොඩු එලබටු වැල් ලූතුඩ දළු වීඊශ ඇට තුතත්‍රීත්ත්‍ර දිරයෙන් අබරා නස්න කරනු සැම විෂට ගැට තුබ ඉස්මෙන් නස්න කරනු පොවනු සැම විස හැරෙයි අත්තන කොල කබලෙන් මලවා බදිනු යහපොති මුහුළු කුරුදු පොතු කොල්ලන් කොල මල්වරා ඇට යන මින් ලද දෙයක් ගෙන ගෝ මුත්‍රායෙන් අබරා පොවනු විෂ නැතිවෙයි වදැත්තා අල තිත්ත වැටකොළු කෛල කශවෙනි වැල් මදම මි පැනි මෙ හැම සමභාග ගෙන සුනු කොට පෙරා ගෙන පානය කරනු

මිරිස් ලූනු එක්ක අබරා තලතෙලෙන් අබරා නස්න කරනු සියලූ විසටයි සිකනලාටද නියද පල්ලේ ඉස්ම ලූනු දියෙන් අනා ඇග ගානු මහතැල්ල කොල ඇගගානු සිකනලාටයි සැම විෂට යහපති තලමල් පනහයි පිච්ච මල් සියයයි කැකුළු හාල් ඇට පනහයි මිරිස් ඇට දොලහයි මෙ හැම එක හරියට ගෙන කොටා සෙවනේ වෙලා තබා ඇස් රුජාවට තන කිරෙං බො කොල කබළුවෙන් පිස බදිනු දෙහි කොළ පොතු හතුරු මිල්ල ගහේ කොල පොතු කහ ලූනු ලා මලලවා බදිනු තෙලිස්සටයි සස්සද මුල් අබරා මුත්‍රා දියෙන් නස්න කරනු නයාටයි හෝතාල කොල උදුපියලිය කොල මුදු මඩ එකට අබරා ගානු පොවනු හිකනලාටයි කුඹුරු දළු ගැට තුබ දළු බටු කරවිල කොල කරද මෙ හැම දේ අබරා ගානු පිච්ච මල් කොල්කෙ ලී දවර නර දියෙන් අබරා ගානු සියලූ විසට යහපති තිත්ත වැටකුළු කොල එල මුත්‍රයෙන් කොටා අබරා ගානු සියලූ විෂටයි දැබීරිය කොල කොටා ඉස්ම මිරිකා පොවනු විෂ නසයි කටට දෙනු උනටනුන් ගෙන අබරා සවින්දව එක්ක නස්න කරනු තුබ අල ලූනු මුත්‍රායෙන් රද වෙලා කාඩි දියෙන් අබරා නස්න කරනු විෂ මුර්ජාව ඇරෙයි වරා ඇට කොසඹ ඇට මගුකරද ඇට තිත්ත වැටකුළු ඇට මෙකී ඇට ගෙන ගෝ මුත්‍රයෙන් අබරා ගානු උමැල් අගුන කොසඹ අත්තන සීනක්කාරං මුත්‍රාවෙන් දෙනු ජටාමංස සදුන් සවින්දව වගපුල් වැල්මි මිරිස් මානෙල් යන මෙයින් කලතා චූර්ණය ඇස ආදී නෙගොපිතත නිදා විශයෙන් පියාගත් ඇස් අරී කරද ඇට කුරුදු මහත් තිකුළු බෙලිමුල් කශ්වෙනි වැල් තලමල් එළු මුත්‍රයෙන් අබරා ගුලිකොට අශ අදිනු කරල් ශැබෝ ඇට මාරා ඇට යන මෙයි මනු

මීටම ගරිද කොලින් පිස දමනු වැල් රුක්කත්තන කොල දෙසි ඇඹුලෙන් පිස දමනු කරවලාටයි පෙනල කොලින් පිසදමනු පොලගාටයි කොට්ටන් තුවර ඇට තිකුළු කුළුරන ඉවද ජීඩළු මෙයින් කලතා කසාය මී පැනියෙන් දෙනු

සුදුලූනු මෙකී දේ තිත්ත වැටකුළු නස්න කරනු තිත්ත ලබු වැල් යුෂයෙන් අබරා ඉයන් ඉශ පපුව කතීබ සර්පයන් කෑ මුකේ මුත්‍රාදියෙන් අල්ලේප කරනු සියලූ විෂට යහපති නයාටයි වහතැල්ල මලින් පිසදමනු පොලගාටයි

ගොඩ මානෙල් මල් ඉගුරු මල් බුලත් පිපි ඇළු දෙහි ඇඹුලෙන් නස්න කරනු නයාටයි තෙලිස්සාටයි බුහුටිය කොල නරදියෙන් පොඩි කොට බදිනු පිස දමනු රසදිය පෙරුන්කායන් සවින්දව පස්රක

රංසිමාල නමො තුයහං

බුද්ධ සෙණධි පජ්ජරං

ඒතෙසං බුද්ධ ජාතාණං

බුද්ධ දස විලෝචනං