මුල් පිටුව හෙළ වෙදපොත් ඇස් හා සර්ප වෙදකම පොත් ‍අංක 08 සර්ප ‍‍වෙදකම 1 කොටස

පොත් ‍අංක 08 සර්ප ‍‍වෙදකම 1 කොටස

දබ ඇට රත්ශිරියල් කොබොනීල මල් මිරිස්ස ඇට සිද්ධිගුරු තුවර පළු නගවෙ තිලාට වැල් ශිරිවැයිය එල කටරොඩු එලබටු වැල්මී යන මෙකි දේ ගෝ මුත්‍රාවෙන් අබරා නස්න කරනු. පොවනු. ඇග ගානු. මෙසූයීයේ දුත බේත විෂ රාශියක් නසයි.

කී කිරිදිය කරවිල මදුරුහෙ තැල්ල මෙකී කොල දෙහි ඇඹුලෙන් නස්න කරනු. නයාටයි.රුක් අත්තන පොතු ලූනු අරණ පොතු අන්කෙන්ද පොතු නස්න කරනු. නයාටයි. රුක් අත්තන පොතු කැලතිය පොතු මල් ඉරු නස්න කරනු. කෑමුකේ ගානු. පොවනු. (මෙම පත්ඉරුව වෙනත් පොතක බව පෙනේ)

මුගුන මල ඇටයි කා ඇට මදයි දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා උරච්චි කර අජ්ජනං ලනු වාත්තුවට කස පැන් ලො දෙන් දී කිරි ඇගපිට කොටා බෙහෙත් ගානු. කරවලාටයි. වැල් රුක්අත්තන කොල මුත්‍රා දියෙන් අබරා පිසදමනු. නයාටයි. කොවක්කා කොලෙන් පිස දමනු. දිවි මකුළුවාට දිවි පහුර කොල මුත්‍රා දියෙන් පිසදමනු. කළුවා අලයි ආනමළු අලයි දෙහි ඇඹුලෙන් උරච්චි කර පිසදමනු. හබරල අල මීපැණියෙන් නස්න කරනු. දී කිරි ඇග ගානු විස ඇරෙයි.

ඌරු පිතයි මොණර පිතයි ඇටි කුකුළු පිතයි තෙරවිසයි පුසපහදුං ශම භාග ගෙන එල මුත්‍රාවෙන් අබරා තෝර ඇට පමණ ගුලි කර සෙවනේ වියලා තබා බුලත් ඉස්මෙන් අජ්ජනං ලනු. ගැට තුබ යුස නස්න කරනු. නයාටයි. ගිරිතිල්ලා මුල් කළුලාගේ අක්මා මිනී අළු නිල් මැඩියාගේ අක්මා දෙහි පැගිරෙන් අබරා නස්න කරනු. එම පැගිරෙන් පොවනු.තුබ යුස හිරියල් තිත්ත කරත හැම සර්ප විසටයි. කළුවා කොල නස්න කරනු. සුබුළු දොඩ උපදවත් මුල අහදික්කාරනු උපදිත්. කලාදුරු අල තැබිලි දියෙන් නස්න කරනු. පොවනු.ලේ මැඩිල්ලාටයි පොලගාටයි අංකෙන්ද කොල කරවිල කොල බැබිල කොල(මෙම බෙහෙත අවසන් නැත ඊලග පිටුවට සම්බන්ධ නැති බව පෙනේ)

(මෙහි මුල් කොටස අතහැර ඇත¡) වැටකුළු ඇට කරදිය වරා කොල කොල්ලන් කොල යුෂ නයිගොඩ මාළු එඩරු කොල කීකිරිදිය මුල් පෙනෙල කොල රබුක් යුෂ රත් මොට්ටු කොල පුස්කර මනෝසීල ඉගුරු අල අමු කපුරු අමු උරුලෑ ලේ සදුන් පසගිලිකන් දළු අහ

සියලූ ගඩු විත වෙයි. මීටම දෙහි ඇඹුලෙන් පැගිරෙන් හෝ අඹරා තබා දොඩං ඇඹුලෙන් හෝ සබරල පිති යුෂයෙන් පැහිච්චි දෙබට කිරෙන් හෝ කුකුරු මහන් යුෂයෙන් හෝ ගෙඩි මද බටු කරකල තෙල් කොබො තෙල් මෙකී අනුපාන එක්කොට බේත් යොදා දිව ගානු. සෙවුත්තරං වෙඩිලූනු පස්කුළුබඩු ඇතුළුව ඉගුරු මිරිස් අබ ත්‍රිපල් වදකහ පෙනෙල ගෙඩි පොතු මී මුරුවට කොහොඹ මුරුවට අමුක්කර මුල් සාරණ මුල් වැල් තිබ්බටු මුල් සුදුලූණු මෙකී දේ සමභාග ගෙන මිගුරු පට හිගුරු පට යුසයෙන් හෝ දොඩන් ඇඹුලෙන් හෝ අබරා අල්ලේ පා කරනු. මීටම පල්මාණික්කං ඉගුරු මිරිස් මුනමල් ඇට ජයපාල නිකදළු සුදුලූණු මෙකී දේ දෙතන කිරෙන් අබරා නස්න කරනු.

වදකොල ගදපාන කොල බටුකර දොඩං ඇඹුලෙන් අබරා ගල්ජවර පොතු නික පොතු කැප්පෙටියා පොතු දී කිරි එක්ක අඹරා ගානු. පත්තුවයි. ලවෙතියා කොල වරා මුල් දොඩං ඇඹුලෙන් අඹරා ගානු. පත්තුවයි. සුදුරු සුදුලූණු අබරා ගානු. රතටයි. සියලූ ගඩු ගුනවෙයි.

බූරුව කොල පූඩළු කොල රදලිය කොල මෙකී දේ කොටා මිරිකා ලූණු තිබු කබලක කැබිලි කට්ටක් ගෙන අබරා එකට කලතා කකාරා ගානු. දුවන පයින රත ගුන වෙයි. වල්මී කොල කහලූණු ලා කොටමලව බදිනු. උල් කහලූණු ලා කොටමලවා බගී අන්කෙන්ද කොල කුඩු මිරිස් මේ හැම කොල පොතු ගෙන කුඹුරු කොල සියබලා කොල එඩරු කොල මෙකී දේ ගෙන ලියවලාව බදී.

මුදු පදමට පෙරා ගෙන තෙවේල ගානු. ගුන වෙයි. දුවන රතේට මකුණුවැන්න ගහ මුලින් ගෙන වැටකොල යුසයෙන් අබරා ගානු. ඔලිද වද කැල හීතිය පත් ලිප මැද පස් වියන් දුබුළු කුබලා බැදපු පස් පොලි හකුරු තහි දී කිරි තබා ගැඩුබ ඇට දොඩං ඇඹුලෙන් අබරා ගානු.ගුන වෙයි. කළුදුරු අසමෝදගම් තිප්පිලි එක්ක අබරා ගානු. රතේටයි. නිල් කටරොඩුයි වදකොල ගෙදපත් කොල දුමුල් බටුමුල් රත් නිකු මුල් කුඹුක් පොතු දොඩං ඇබුලෙන් අබරා ගානු. රතේටයි.

සිදබ පෙරා තබා බොන්නට දෙනු. කනවක් කරනු. උගුරෙහි භරුම ඇරෙයි. රත ගුන වෙයි.ගල් රතේටයි. ලදරුවන තෙල නැමට අට්ටා කිරි ගැට නිකුල් කිරි රත්හදුන් මෙකීවා පොඩි වෙච්චි තැන ගානු. මීටම නික කොල පොතු මුරුන්ගා පොතු මෙකී දේ එක විචරට ගෙන කොටා මිරිකා යුෂ මැඩ ගෙන මීට තලතෙල් එලගි තෙල් දුන් තෙල් එක හරිහට ගෙන කකාරා තෙල් පාට වන වෙලාවට දුම්මල පෙරුං කායන් අබිං අරළු ඉගුරු මිරිස් මේ දේ අබරා තෙලට යොදා කකාරා වහා තැල්ල කොල අබරා අල්ලේ පාකරනු. ඉදී බඩ එලකිරි එක්කා කකාරා පොවනු. පොලොන් විශ බහී. කරවලාට ගැට නිකුල් මුල් කොල පොතු කහ ලූණු ලා මලවා බදිනු. පොලොන් විශට කුබුක් කොල පොතු රටවද කහ අරළු සීවහනැල්ල කොලයි මකුණු වැන්න නස්න කරනු. රට වදකහ අරළු කොටික පුවක් එක මිරිස් ඇටයයි ඌරු පිතයි කබැල්ලා පිතයි මෙ හැම දී

සියලූ සර්ප විසට පිල කොල කොටා මිරිකා රෙද්දෙන් පෙරා කොස් කොල ගොටුවකින් පොවනු. ඇග ගානු. ශර්ප විශාදියට හා රත වලට බෙහෙත් කියනු ලැබේ. මීටම පිච්ච මුල් එලබටු මුල් කරල් ශැබෝ මුල් මෙකී අබරා පත්කඩ ඔතා මී තෙලින් තෙමා අවුල්ලා නිවා දුං පානු. ඔඩු ගති ගුන වෙයි.

නයාට නා ඇටමද දෙහි ඇඹුලෙන් ගලගා නස්න කරනු. පොලගට මුරුන්ගා පොතු දෙහි ඇඹුලෙන් ගලගා නස්න කරනු. ඇස ගානු. මීටම කහ ටිකක් සුදුලූණු බිකක් මුත්‍රා දියෙන් නස්න කරනු. උස් මුරුත්තාවට ඒවා කන් දෙකෙන් වත් කරනු.

කුනකටුවාට ශෙරු කොල පොතු කහ ලූණු ලා මලවා බදිනු. කුනකටුවාටයි. සියලූ විෂ ක්ෂය වීමට වහ තැල්ල කොල පොඩි කොට උඩුත් පිටිත් සීටි වැල් කසඹිලියා පොඩි කොට උඩිත් පවිත් සීනු. පොලොන් විසට බක් මී කොල පොතු කහ ලූණු මලවා බදිනු.මීටම වැල් කසඹිලියා කොල කොටා මලවා බදී. කරවලාටයි. කරබේබියා ඇට මුත්‍රා දියෙන් ගා වහ තැල්ල කොලයි මුකුණු වැන්න නස්න කරනු.

පොතු රත් නිකුල් මුල් දත්කැටියා වහතැල්ල කොලයි මකුණු වැන්න කොලයයි නස්න කරනු. ඊට වදකහ අරළු කොටිකා පුවක් කර මිරිස් ඇටයයි ඌරු පිතයි කැබැල්ලා පිතයි මේ හැම සමග ගෙන තන කිරෙන් අබරා ගුලි කොට පවනේ වේලා තබා හැම සර්පයින්ට දෙහි ඇඹුලෙන් උරච්චි කර ඇග ගානු. තදීතරිවාතුනතතීකිරි ඇග වක්කරනු.

කරවිල කොල මුරුංගා පොතු නස්න කරනු. හැම සර්ප විස බසී. කුඹුරු පොතු මුත්‍රා දියෙන් නස්න කරනු. මෙ ලොව උපදිත් දිය මෙඩෙය මුල් නස්න කරනු. වහතැල්ල කොල අබරා ආලේප කරනු. ඉදිබඩ එල කිරි එක්කර පොවනු. පොලොන් විස බසී.

කරවලාට ගැට නිකුල් මුල් කොල පොතු කහ ලූණු ලමව බදිනු. පොලොන් විසට කුබුක් කොල තෙරපා වදකහ අරළු ගෙඩියි දෙහි ඇඹුලෙන් උරච්චි කර අන්ජන් ලනු. මතු ඇල් දියෙන් ලනු. මුගුණ මල් ඇට මදයි නා ඇට මදයි දෙහි ඇඹුලෙන් උරච්චි කර අන්ජන් ලනු.මාත්තුවට කසපැන් දියෙන් ලොදෙන් දිකිරි ඇග පිට බෙහෙත් ගානු. කරවලාටයි. වැල් රුක්අත්තන කොල මුත්‍රා දියේ පිස දමනු. නයාටයි. කොවක්කා කොලෙන් පිස දමනු නයාටයි. දිවිමකුළුවාටයි දිවිපහුර කොල මුත්‍රා දියෙන් පිස දමනු. කළුවා අල අනමාළු අලයි දෙහි ඇඹුලෙන් උරච්චි කර පිස දමනු. හබරල අල මී පැණි මනිස්ස කොලයි හා බෙටියි එක් කොට දුන් අරිනු. බිත්තර මුරු මුත්‍රා දියෙන් නස්න කරනු. හාල් දණ්ඩාටයි.නයාට නා මිරිත්ත මුලයි අතින් ගෙන යනු. විස බසියි මුත්‍රා දියෙන් නස්න කරනු. සර්ප විෂ බසී. සපු ඇට සියලූ සර්ප විෂටයි. නස්න කරනු.යොත් අබරා ඇග ගල්වනු. හැම සර්ප විෂ හැරෙයි. ඉහමාලෙ පොතු කුඩු මිරිස් පොතු වරා මුල් රත්නිකුල් කොල රත්නා කොල සුනුයි අනා මුත්‍රා දියෙන් අබරා ඇග ගල්වනු. වෙලා කොල දොඩං ඇඹුලෙන් පිස දමනු.මේ බේත් මාපිලාටයි. බුත්සරණ මුල් කොවක්කා කොල නයා කාපුවම පිස දමනු. හිත්කුර මුලයි සස්සද මුලයි මල මිරිස් මුලයි සුබුලූ දොඩං උපදවන් මුල අහදි කකාරනු උපදිත්.

කලූදුරු අල තැබිලියෙන් නස්න කරනු. පොවනු ලේ මැඩිල්ලාටයි. පොලගටයි. අහුකොල කරවිල කොල බැබිල කොල දෙබට මෙකී දේ නස්න කරනු. නයාට මිදියට මදෙ දෙහි ඇඹුලෙන් නස්න කරනු. ඇස ගානු. පොලගට මුරුන්ගා පොතු දෙහි ඇඹුලෙන් නස්න කරනු. ඇග ගානු. විස මුර්ජාවටයි. එයින්ම කන් දෙකට වක් කරනු. ඌරු පිතයි මොනර පිතයි ඇටි කුකුළු පිතයි තෙර විසයි පුස්පහ දුන් ශම භාග ගෙන එළ මුත්‍රාවෙන් අබරා තෝර ඇට පමන ගුලි කර සෙවනේ වේලා තබනු. බුලත් ඉස්මෙන් අංජනන් ලනු. ගැට තුබ යුසින් නස්න කරනු. නයාටයි ගිරිල්ල මුල් එලාගේ අක්මා මිනී අළු නිල් මඩියාගේ අක්මා දෙහි පැගිරෙන් අබරා නස්න කරනු. එම පැගිරෙන් පොවනු. තුබ යුස හිරියල් තිත්ත කර හැම සර්ප විසටයි. කළුවා කොල නස්න කරනු. සියලූ විස බසී කීකිරිදිය කොල මුත්‍රා දියෙන් පැසවා තියා නස්න කරනු. මලවා බදිනු. තෙලිස් විස නැතිවෙයි. මීටම බකමුණු මිරිස් කොල කෙසරුන් බැබිල කහ ලූණු ලා මලවා බදිනු. අන්කෙන්ද කොල කහ ලූණු ලා මලවා බදිනු. මෙයින් මෙලෝ උපදිත් හැම විසට සස්සද මුල මුත්‍රා දියෙන් මත් කාඩියෙන් මත් නස්න කරනු. සියලූ සර්ප විස බසී තෙලිස්සා විසට කීකිරිදිය මුලයෙන් ඉස්ම ගෙන ගිතෙලින් නස්න කරනු. පොවනු. මීටම පුපල කොල හුස මැඩ පොවනු. නස්න කරනු.යකිනාරං ගෙඩියක් පුළුස්සා දැලි ගෙන ඇගිල්ලේ ගා ඇස ගානු. විෂ මුර්ජා හැරෙයි.පොලගා කෑ විෂ හැරෙයි. මීටම හබරල අල කහ ලූණු කොටා මලවා බදිනු. කෑ මුකේ ගානු. නස්න කරනු.

කරවලාටයි

මුගුන මල් ඇට මදයි නා ඇටයි සමබාග ගෙන තලතෙලින් නස්න කරනු. ඊට විෂ නැගුනි නම් උපදිත් තැබිලි මුල් කොල එකට කොටා ගරුඩ පාසානං හා ගොම මුත්‍රා දියෙන් අනා නස්න කරනු. අජ්ජනං ලනු. රොඩු කහ ලූණු ලා කොටා මලවා බදිනු. නෛ විෂටමල මිරිස් මුල් කොටා රෙද්දේ තෙමා තල තෙලෙන් ගලා අවුවෙ ලා අවුලනු නිවා දුං දෙනු.කරවලාටයි. කීකිරිදිය මුල් පනු ලා මලවා බදිනු. පොලගාටයි. හාල්දණ්ඩාට තල්ගහෙ බුමටු එයි එයිරං මනිස්ස කොලයි හා ඛෙටියි එක් කර දුන් අරිනු. බිත්තර බුරු මුත්‍රා දියෙන් නස්න කරනු. හාල්දණ්ඩාටයි. නයාට නාබිරිත්ත මුල් අතින් ගෙන යනු. විෂ බසී. සපු ඇට සියලූ සර්ප විෂටයි. යොත් අබරා නස්න කරනු. යොත් අබරා ඇග ගල්වනු. හැම සර්ප විෂ හැරෙයි. සිහ වැලේ පොතු කුඩු මිරිස් පොතු වරා මල් රත්නියන් කොල රත්නා කොලයි සුනුයි අනා මුත්‍රා දියෙන් අබරා ඇග ගල්ලනු. වෙලා කොල දොඩං ඇබුලෙන් අබරා පිස දමනු. මේ බෙහෙත් මාපිලාටයි. බුත් සරණා මුල් කෝවක්කා නයා කාපුවම පිස දමනු.හිත් කූර මුලයි සස්සද මුලයි මල මිරිස් මුලයි දෙහි ඇඹුලෙන් මුත්‍රා දියෙන් මත් ගානු. සියලූ විෂ නසයි. සහිද ලූණු වී අදු බුළු මුඩු මහණ හිරියල් පොඩි කොට දුං පානු විෂයෙන් ලෝ උපදිත් ඉරෙන් එල එඩරු මුල උදුරා ගලගා පොවනු. විෂ ඉදිමුන් නැති වෙයි. පොලගාටයිවෙල්ලං ගීය මුලයි යකීනාරං මුලයි මුත්‍රා දියෙන් ගලගා ගානු. විස ඉදිමුන් නැති වෙයි.වැල් බැබිල මුල් මුගුන මල් ඇට එකට ගලගා දෙහි ඇඹුලෙන් ගලගා නස්න කරනු.පොලගාට වැමේනියා ගැට තුබ නික දළු බටහිර දිසාවෙන් ගෙන එසේම සුලැගිල්ලෙන් ගෙන බෙලිමුල් දෙක සියළු විසටයි. අංජනම් ආලේප කරනු. මීටම ගුණ වෙයි. මීටම තුත්තංතුරිසි දොඩං ඇබුලෙන් පොවනු. බලූ දං ගෙඩි අබරා තලතෙලින් පොවනු. එම ගහේ කොලත් පොතුත් කොටා කස පැන් දියෙන් ඇගල්ලනු. තිත්ත කොල මිරිස් කොල කොටා යුෂ තල තෙලින් පොවනු. මුත්‍රා දියෙන් ඇග ඉස ගානු. කැකිරි කොල කැද දෙනු. තල තෙලිං පොවනු. මාපිලාට ලේ මැඩිල්ලාට පිටවක්කා කොල දෙහි පැං ඇඹුලෙං ගානු.කදුලැටිය සස්සද දෙසි ඇතුළු දෙක මාන් ජෙෂ්ටිය මල මුරුංගා මේ හැම අබරා නස්න කරනු. අල්ලේ පාන සිතත කරනු ඇල්දියෙන්. උග්‍ර වූ විෂ බසී. වරාමල් සාරණ මුල් අබරා අනුබව කොට නයි කවනු. කකුල අතේ කෑවත් විෂ නොනැගේ. මීටම මල් තුඛෙ අලෙ කරවිල කොල ඉස්මෙන් විසි එක් විටක් කරද වේලා තබා ඇල් දියෙන් ගලගා පොවනු.සියලූ විෂ බසී. මීටම යකුවණ්ණස්ස කොළ නික කොල ඉස්මෙන් නස්න කරනු.කාලෙඌමත් ගුණ වෙයි. මීටම මගුල් කරද ඇට තිකුළු ඇට කුබුරු ඇට රසදය සවින්දව මේ හැම තිත්ත වැටකුළු කොළ ඉස්මෙන් අබරා ගුලි කර තබා විස මුර්ජ්ජා අයට අංජ්ජනං ලනු. විසට නග විස උවත් එම සේම ගුණ වෙයි. මීටම මොනර තුඩ මුගටි දලයිපත්මැදිමයි.උරුලෑ පිතයි. මෙ හැම නර දියෙන් අබරා ගුලිකොට තබා සර්ප විසට ඇල් දියෙන් නස්න කරනු. පරාලෙ පනන්දි කරනු. ඉගුරු මිරිස් මනෝසීල දේවදාර මගුල් කරද ඇටවරා මුල් වරා ඇට වග පුල් මෙ හැම අබර කල්ක ගෙන තබා නස්න අංජ්ජන අලේප කරනු. මීටම ලූනු පහ තිරස්සවාළු මුල් දැත්ත ගොං කැකිරිති පොතු ගිය මිරිස් සතත් එල ලූණු බිකක් පුපුල දළු ගොඩ මානෙල් මුත්‍රා දියෙන් අබරා නස්න කරනු. මීටම ඉත්ත කොල දිය කිල්ල කොල පොතු කහ ලූනු ලා මලවා ඔතනු. නාමිරිත්ත කොල පොතු සපුපොතු රුක් අත්තන පොතු කහ ලූණු ලා කොටා මලවා අමතනු. නග විෂටයි.

මීට ළුනු ඇට මද තැබිලිය මල් මෙ කල්ක බදිනු. උග්ග්‍ර වු විෂ බසි. වදකහ රසදිය තලා මුල් මෙ හැම අබරා මුත්‍රා දියෙන් අබරා නස්න කරනු. යම පුරයට ගියහුද ජීවත් වෙයි. මීටම පෙරුං කායන් පුස්කර හිරියල් කොල වරා කොල රෙවෙන මැඩියා කොල කහ ලූනු ලා කොටා මලවා බදිනු. සපු පොතු මුනමල් පොතු මේ දේ අබරා ආලේප කරනු. පොලොන් විෂ බසී. පලා පොලගාට ගුරුල කොල ලූනු දමා කොටා මලවා ඔතනු. ගුන වෙයි.කරවලාට බටු කරවිල කොල කර ඛෙබියා කොල දෙහි දළු බැබිල කොල කිරි අගුන කොල වරා කොල මඩිතිය කොල කහ ලූනු ලා මලවා අමතනු. ලූණු දෙහි අබරා ආලේප කරනු.ශබොකොල ඉස්මෙන් අබරා රසදියෙන් අබරා කෑමුකේ ගානු. මිට බඩට බස්ස විසට කුරමුල් කැද පිස කකාරා පොවනු. විස බසී. ගානු ගුන වෙයි.

දෙබර විසට පැහිච්ච පොල්පිති ඉස්ම ගුන වෙයි. මීටම යකිනාරං මල් නරදියෙන් අබරා ඇග ගානු. ගඩු නැගෙනවා මැකෙයි. හිකනලූන්ට කොට්ටං ඇල්දියෙන් අබරා ගානු. තලා කොල වලින් පිස දමනු. තිත්ත වැටකොලූ කොල තිත්ත ලබු ඇට බුලත් මල් මේවා අබරා ගිතෙලින් අනා නස්න කරනු. විෂ බසි. තිත්ත වැටකුළු ඉස්ම ඉස් මුදුනේ ගානු. හැම විෂ ගුන වෙයි. මීටම ගැට තුබ කොල ඉස්ම සිද්ධිගුරු මිරිස් මීඇට එක්කොට නස්න කරනු.හැම සර්ප විස බසි. මීටම එල එඩරුය පලමු කීලෙස පිස දමනු. දින කලාවයි බලා පිලියන් කරනු.

රබුක් ලිය තලා මිරිකා දෙහි ඇබුලෙන් දෙනු. නයාටයි. සියලූ සර්ප විසට අවුසද ආනුබාව ලැබෙයි. දිවි මකුළු විසට වරා කිරි දෂ්ට කල මුඛයේ ගානු. ගුනවෙයි.‍‍

රත් මකුළු විසට ත්‍රිපල් අබරා ගානු ගුන වෙයි. වරා ඇට වරා කිරෙන් තුන් අවිටක් හවින් කලබා වගපුල් පානු දියෙන් අබරා ආලේප කරනු නාග විෂට කිරි මිශ්‍ර මකුළු විෂ මියන් කරනු. බුපනු විෂ දිවි මකුළුවිෂ ගෝනුසු විෂ යන මෙ හැම විෂ ගුන වෙයි. රත් වදයාට කඩු පහර බන් දබු කඩ සහල් පානුවෙන් අබරා ‍

මෙම මන්ත්‍රය අතට සත් විටක් මතුරා බිමට නිය පිටින් ගසනු. සියලූ විෂ බසිනු. ඉරිදා සැට පැයක් සදුදා සැට පැයක් අගහරුවාදා දස පැයක් ඇතුළුව මෙ අනු විසි පැයක් හා බ්‍රහස්පතින්දා දසඅට පැයක් හා ඇතුළුව පන්මයා වලදයි. ඕන් ජය ජය අන්තෙස්වහඃ මෙම මන්ත්‍රය කියලා පැත්තට අත ගසනු. පිස දමනු සිකුරාදා සැට පැයක් සෙනසුරාදා තිස් පැයක් සහ අනු පැයක් පන්මයා වලදයි උගෙ විෂ කරෙ සිටිනෙයා ඩන් ජය ජය පදෙස්වහඃ මෙම මන්ත්‍රයෙන් ට දෙ ඇග ගල්වනු බෙහෙත් රත් කර කෑ මුකේ ගානු හික්මීයාටයි සුදුළුනු මිරිස් ඇට තුබ මුල් අබ කොල යුෂ අබරා පොවනු සියලූ විසටයි අත් දුටුවයි සත්තයි දිය කලාවෙ සාත්තු පිලියම් කියනු ලැබේ සෙනසුරාදා විසි පැයක් හා ඉරිදා හතලිස් පැයක් හා ඇතුළුව යම් සර්පයෙක් කෑ නම් අතනයාගෙ නියායෙන් කෑවාය. ඔහුට විස යටි පතුලේ සිටි. අදුතයාගෙ තෙපුල් අසව ඕන් ජය ජය අන්තෙස්වහඃ විස දුයෙයි අත් දුටුවයි කනාමැදිලියාට වෙනිවැල්ගැට දෙහි ඇඹුලෙන් ගලගා මුකේ වට ගල්ලනු. විෂ බසී ගෙමැඩියාට බළුදන් ගහ කොලයි පොතුයි ගැරැන්ඩිය සැවැයි වනෙ ලා කොටා වතු කටු අගුරෙන් දමා වට පැදුර බදදුන් අල්ලනු. ගෙමැඩියා කෑ විස බසී ඇට ගෙමැඩියාටයි ඇග ඉස ගල්ලනු නයාටයි කරවලාට දත් කැටිය කොලවත් මුල්වත් මල්වත් ලැබුනු දෙයක් ගෙන කොටා මිරිකා හීනටි සාලේ කැද පිස බොන්නට දෙනු. නොයෙක් සර්ප විසට යහපති. කරවලාට බටුකරවිල කොල කැද පිස දෙනු. මීටම බටුකරවිල ගෙඩි ඉස්ම තලතෙලෙන් බොන්ට දෙනු. දෙහි දළු මුරුංගා පොතු ගැට තුඹ දළු කුබුරු දළු ඇග ගානු.

බුලත් යුසින්ද තුබ කොල යුසින්ද එරමුදු කොල යුසින්ද මෙ පස්වගෙන්ම පස් දවසක් අබරා අබ ඇට පමන ගුලිකර තබා සැම විසට බුලත් යුසින් ගුලියක් දෙනු. කරවලාට කරවිල කොල යුසින් දෙනු. එරමුදු කොල යුසින් දෙනු.ඉගුරු ඉස්මෙන් අංජනන් ලනු තුබ කොල ඉස්මෙන් දෙනු මදුරු කොල යුසින්ද හිගුරුපට ඉස්මෙන් නස්න කරනු සැම විසට යහපති හික් මියාට මීමුරුවට මුරුංගා පොතු අබරා දොඩං බින ඇතුලේ ලා ගිලිනු මියාට ලෝලූ පොතු බටහිරෙන් පහලට උගුල්ලා ගෙන කොටා මිරිකා දෙහි ඇඹුලෙන් බොන්නට දෙනු. මි පැනියෙන් කෑ මුකේ ගානු මියාටයි දිවි මකුළුවාට කොල්ලාකඩ ගිනි අගුරට දමා කෑ මුකේට දුං අල්ලනු නෙරි විස ගරුඩ පාසානං හිරියල් වච්චනාවි වෙල්ලප්පාසානම් අරත්තන තිත්ත කපුරු කටු කරෝසන සුදුළුනු ඉගුරු මිරිස් මෙ සරක්කු වල් ඛෙහෙත් වලින් සුළුනයි මහනයි වනරාජ ගොඩමානෙල් මෙකී දෙ සමව කරවිල කොල යුසින්ද කිකිරිදිය යුසින්ද උරච්චි කර නස්න කරනු එම ඛෙහෙත් ඇස ඉස ගල්ලනු මීටම රබුක් ලීය තලා මිරිකා දෙහි ඇඹුලෙන් පොවනු පොතු කොල කොටා මිරිකා දෙහි ඇඹල් එක්ක ඇග ඉස ගල්ලනු නයාට කරවලාටයි කරල් ශැබො කොල පොල් කුඩු පාල කොල දිය මෙඩේරිය කොල මිරිකා දෙහි ඇඹුලෙන් පොවනු. කොටා මුත්‍රා දියෙන් පිස දමනු ගුරුල කොල පොතු කහ ලූණු ලා කොටා මලවා බදිනු පොලගාටයි වල් ඉගුරු අල කහ ලූණු ලා මලවා බදිනු අශ්වැන්න මුල නීයමකීවාද දුදුරාගෙන මුත්‍රා දියෙන් උරච්චි කර අංජන් ලනු කෑ මුකේ ගානු පිසලනු නයි විසටයි නයාට බක් මී පොත්ත බස්නාහිර දිසාවෙන් ගෙන දෙහි ඇඹුලෙන් සැම භගවගෙන් අඹරා දොඩන් ඇඹුලෙන් යොදා ඉස සිට දෙපතුලට ගල්ලනු. අට කුලේ පොන් ගුන්ඩ සත්තයි එරමුදු පොතු කහට පොතු පුස්වැල් පොතු කහ ලූනු ලා කොටා මලවා බදිනු පොලගාටයි පලා පොලගාට ලී කොල පොතු ඊටම කිඩාරන් අල කහ ලූණු ලා කොටා මලවා බදිනු පොලගාටයි එම කිඩාරන් අල කැලනිය පොතු වැල් රුක්අත්තන කොල කපු කොල එඩරු මුල් මෙකී දේ කොටා දොඩං ඇඹුලෙන් මිරිකා තබා මිට පුස් ඇට නා ඇට එඩරු ඇට මුගුන මල් ඇට කුබුරු ඇට ජයපාල ඇට මිරිස් ඇට නස්න කරනු අන්ජන් පිබින්ද පොලගාටයි සැම සර්ප විසට බුලත් සාරණ මල් ඉස්ම නස්න කරනු ලේ මැඩිල්ලාට යහපති පෙනල කොල වැල් රුක්අත්තන කොල කරල් ශැබො කොල කළුදුරු සුදුදුරු සුදුලූනු සිද්දිගුරු මෙකී දේ සමභාග ගානු.පොලගාටයි දීය කිල්ලා පොතු දොඩං ඇග ඉස ගල්ලනු පොලගාටයි

බීන් උලිලා දැනගෙන මෙලෙශින්නේ

කබුරු ඇටද සුදුළුනු ද ගන්නේ

මිනිස් ලෙයි අබරා සන්තොසිනේ

තනකිරි දෙහි ඇඹුලෙන් ඇශ ලන්නේ

සර්ප විසට තලතෙල් පාන්කඩ තෙමා දැලි බස්සා සිද්දිගුරු සමව මිරිස් අබාර අන් පින් ලොනු පුසුල් කොල නාමිරිත්ත කොල කපු කොල වහතැල්ල කොල

බලා යමෙක් පිරිසිදු කරනු

දලා එබින් උන්ලා දැන දෙවනු

වරා දළුත් ගැට තෝඩුද

තල ඛෙහෙත් ගෙන මුක ලගත

ඇටබුරු කොල පොතුද ඇරගන්

තඩා ඇටග ඉස ගල්ලවමින්

ලූනු තෙරිශවි ගලගා දෙසි ඇඹුලෙන්

වනු මැඩියා කෑ විෂද පිස දමමින්

නේ

නේ

නේ

නේ

ඉත්ත තින කොල නාරන්ද කෙලෙන්

අබරා මිරිකා යුෂ ගමින් දුකොලෙන්

බීන් උලා කෑවොත් මෙලෙශින්

තලතෙල් සමකර බොනු මෙලෙසින්

දා

දා

දා

දා

මුගුන මල්ද කුඹුරු ජයපාල

එම ඇට මද මිරිසට ශම බාග

සියඹලා කොල යුසින් පොලගට

සියලූ සර්ප විසට නශ්නේ

යා

යා

යා

යා

කරල් ශැබෝ නාමල් ඇට ලූනු

තන් කිරි සහිතව බරා අශල

මත්තු කර ලොව දෙන බව

කරවල නයි විස පොලොගුන් හැමට

ත්

ත්

ත්

ත්

වළුතුල් කීකිරිදිය ශම ගින්

මදුරු කොලත් ශම කර මෙලෙසින්

මකුනුවැන්නා දෙශි ඇඹුල් ගන්

මෙ කරවල් විෂයට වලදන්

නේ

නේ

නේ

නේ

එලබටු පුස් ඇට මිමුරුවට ගන්

ඉගුරු හිගුරු පට දොඩමුත් දෙසි ගන්

ඇඹුළුත් සමගව බෙහෙතුත් ශොද

හැම විශ ශවයත් නස්න කරන්

නේ

නේ

නේ

නේ

සිකුරා මහ පත්මයා

සතර දලින් කයි එදා

වම කයි ඔහු පැමිනිදා

අනුපැයක් තියෙයි ද

ශෙන ශුරු මහ ගුලියක

එක හමාරය දල කී උ

වම කයි ඔහු පැමිනිඋ

දශය පැගියන් නොය

නු

ඉරිදා හිමි අත්තන

දෙදලශමරකී කා

දකුනෙ කැල විශ

ශිටි ශැට පැය ශරනත

යා

යා

යා

යා

ශදුදා උගෙ දවස හි

තුන් දලකින් පුර ක

දාවශට හිමියව මෙක

තිශ් පැයක් උට හි

මි

මි

මි

මි

අගරුවකුට ක

තුන් දලකිං දකුනත

දකුනෙ කෑ කල විශ

ෂතශ් පැයක් ඇතුලත