මුල් පිටුව හෙළ වෙදපොත් සර්වාංග වෙදකම ‍‍‍පොත් ‍අංක 06 සර්වාංග ‍‍වෙදකම 2 කොටස

‍‍‍පොත් ‍අංක 06 සර්වාංග ‍‍වෙදකම 2 කොටස

බාලයින්ගේ අතීශාරයට

ලොත් සුඹුළුත් බෙලි ඉරිවේරියද ගෙ

ඇත් වගපුල් මයිල මල් සමග සඳ පැ

වත් කර මී පානයට කුමරුන්ට දු

අත්හරවයි අතීශාරයද මන මෙ

සමකර වෙද සහ කෙලිදෑට සුනු ක

තනකිරි යොදා කුමරුන්හට පාන ක

බලතර අතීශාරද සියලූ නැති ක

වෙදදුරු මෙසෙ සතණොදු කද දුරු ක

කලාඳුරු අලත් මහ ඔසු කරාබු

තලා සුනුවවද සමගින් මෙ ඔසු සො

බලා පමණ දැන මොරෙන් දුන්නොත් සො

මුලා නොව අතීශාරය නසාත

බාලයින්ගේ අජීරණයට

 

ගනිමින් අරළු සවිදත් රන් නෙටුල් මු

සමගින් මිරිස් මෙහැම සුනුකර නිම

උණුසුන් ජල සමග වැලදෙවු වොත් එක

බිලිඳුන් කුස සියලූ අජීරණ නසයි බ

සවිඳ අසමෝද මහ ඔසු රන් නෙටො

අලද කිඩාරන් සහ හීරැස්ස මු

කුඩු ද කර පමණ දැන ඉන් රැගෙන ය

බිලිඳ හට යොදා මොරෙන් දීපු ක

ලී

ලී

ලී

ලී

අජීරණ බඩ පිපුන් සමගින් පණු රෝ

ශම දින උණ ගැනුම සහ ගිනියන් රෝ

සමගින ග්‍රහනි දශ අට මන්දන් රෝ

දැන දින ඔසු කලොත් සුවවෙයි මෙම රෝ

ඔරු මුක ලෙසට සාරා අල වද රැගෙ

පරනව සොඳට ගිය ළුනු පොඩි ද කරග

එම සුනුවල මී පැණි ලමින් අනමි

ගෙන එම අලටගනයෙ මෙ එසු ගාග

උණු අලයට උයාගන රඹ පත දව

සුනුකර මී සමග දුන්නොත් කුමරු හ

පණු අජීරණ දශ අට මන්දන් ලෙඩ

තුනු හිරු මෙ සුනු දුනු සෙත්විය කුමර

ටා

ටා

ටා

ටා

බාලයින්ගේ ලේ රතයට

 

කබලක මදටිය කොලපොතු යුස මැඩ වත් කර

උදුනක තබමින් ගිණිකර මදක් මෙ හැම රත් කර

දොඩමක ඇබුලූත් මිරිකා යොදමින් ලේපය කර

නොවශක කුමරුවන් ගතෙහි ලේ රතු හැර නැති කර

වා

වා

වා

වා

දඩමින් තිරුවාණ ගලක් කුඩුකර කරපිටි ගසා සොදි

ගනිමින් හීනටිශාලේ පිටිත් සමග අබරා ගෙ

යෙදමින් අන් කෙන්ද ගසෙ පොතු යුසෙන් රොටි පිසි

එ යුසින් එම රොටි අබරා කුමරු ගතෙහි ගෑවෙත් යෙහෙ

දුවන පනින ලේ රත උඩ මෙ ඔසු ලේප කලොති

ශමන වේය තද ලේ රත දුම දුටු බිගුයන ලෙසි

තියණ ලෙසට විදි නොවරදවා කලහොත් වෙදකම්

පමණ නොමැති ශපතට යති එම වෙදදුරු සිතු ලෙසි

න්ද

න්ද

න්ද

න්ද

නිකත් එරදලිය  රුක් අත්තන පොතු සහ අනකෙන්

මුළුත් පහන බස රන් මල් සබර කොලත් සමගින්

පොළුත් සමග කොටමින් යුස මිරිකා ගෙන තෙල සින්

ගෑවත් කුමරුහට පෙවුවන් ලේ රත  පෙඩි යයි සින්

දා

දා

දා

දා

මද ද දෙවුදුරු ද ඉගුරු හෙල බටු ඇට ද නයිශව මොණ පිල් ගෙ

අබ ද ගෙරි අං ඇද්දලත් කුඩු කටුක රොහනි මිරිස් සමගි

සුඟුද ලාකඩ කුකුරුමන් බිජු කොසබ කොල කඹිලිදද ගෙ

මුසුද කෙස් දුම්වැල්ල මුල් සුදුළුණු මින් සමභාග අරග

තලා සුනුකර මෙ ඔසු ගනිමින් අනාගන ගොමුව ඉ

සලා අඟුරෙ මදක් බිල්ඳුන් ගතට දුන් ගැසුවොත් ව

මලානික වන යක් රකුස් ග්‍රහ ලෙඩද උණ ඇඩුමන් රෝ

මුලා නොව ගුන වේය සන්නිත් පිසා ඉදිමුන් යුග ඇ

සා

සා

සා

සා

බාලයින්ගේ කුස විරේචනයට

 

දෙවුදුරු වදකහ මෙරට මිරිසුත් අරළු නෙල්ලිද තිවග සමගි

ඉඟුරු සහ ජයපාල විශ හැර මෙ හැම සමයෙ කිරා ගනිමි

ඇබරූ සද දොඩඇබුලෙන් ඉඹුලැට පමන ගුලිකර තබා අරග

කුමරුහට දෙව විරේචනට තන කිරෙන් ගුලියක් යොදා ග

අල ද වම්මුතු අරළු සමගින් ත්‍රසතවාළුද පැවසු විලස

මුලද සිට එකිනෙකට වැඩිකර කිරා සුනුකර රැගෙන පමණ

උණු ද කල උක් පැනෙහිලා පානය කෙරෙව්වොත් උදය බිලිඳු

කුසද ලෙඩනෙක නසයි ඉසමරු කිව්ව දැන මෙ විරේචනය

බාලයින්ගේ සියලූ රෝගයට

 

ඉවද කරාබු ද වස වාසිත් ඉගු

කෙළිඳ ඇට කසා අරළුත් කලාඳු

වද ද සමව තන කිරි වත්කර ඇබ

ගුලිද කර මෙර මිරිසට මෙත් සොඳු

රු

රු

රු

රු

පවනින් වේලමින් පත්කර සුරැකිව

දුනහොත් තන කිරෙන් ගුලියක් දියකර

ලවුනොත් බඩ රුජා පනු දොස් මාන්ද

වමනෙත් අතීසාර නසාම ගුලිය

මේ

මේ

මේ

මේ

අසමෝද මිරිස් කුඹුරුට මද යවකර

සිවියද දෙදුරු අති උඩයන් පුස්කර

අරළුද මුඩ මහන මහ ඔසු නොමහැර

සවිඳද කොතඹුරුත් තිප්පිලි එක් බර

වද සහ වලඟ ශාළුත් කටුකරොහ

සොඳ ලසුනුත් සමග මෙ හැම එක ලෙසි

සොඳ ලෙෂ මෙ ඔසු අබරා තනෙ කිරියෙ

සෙද පළුකර ඉන් මදයකර දුනෝති

ණී

ණී

ණී

ණී

බඩ උත්තිල වමණ කිරි මැලියන් උන

ඉඩ නොහරිණ සෝපයත් බඩ රුජාව

දියකර අතීශාරත් කිරි අජීරණ

මැඩ පහ වෙයි අඩ වායුත් පනු ලෙඩ

ගුල්ම රුජාවත් වාරින වායු හැ

මෙල් තොප්පු පිත් පාඩුත් බැරූඩි

සොල්පයකුත් නොතිඛෙයි දන්ව ලෙඩ මෙ

කල් දැන මෙම ඔසු දෙව වෙදදුරු කී ලෙස

අකාල පලිතයට

 

තිදොස් අඩුව වැඩි හො විපිරිතිට

එලෙෂ රෝග දුක් පැමිණෙන සතට

සිරස පටන්නානවහිමි ලෙඩට

මෙලෙස කියත් අවුසද පිලිවෙලට

ත්

ත්

ත්

ත්

ඔලිද බැවිල වැටකෙයියා අරළු

බිඟුද මෙයින් යුස නැලි දෙක දෙකම

සුවඳ හොටද ඉරිවේරිය බැවිල

හෙලද සඳුන් කොටිටන් සහ තිවග

කරමින් කල්ක දෙවුදුරු සමගි

ලවමින් හැම බඳනක සසොබ

ගනිමින් තල එඩරු තෙල් මෙදෙකි

මනමින් සමසෙ නැලියක් බහඟ

තබා උදුනදීපිශ පදමට මැ

නොබා ඉසේ තෙල ගෑවෙත් නොවක

සුබාවටම නැත අකල් පිලින ලෙ

ලබා ගනියි බිගු රැල මෙන් කෙශ දි

අරළුද වැටකේ මුල් ඇද්දෙමට

සමුලද කිකිරිඳි මුලකට කරඩු

යුසය ද මෙ හැම මිරිකා සො

තිපලද රස ගෙන ජලය සහ පිශ එ

මනමින් සිව් නැලියක් මින් සමක

තඹයෙන් බඳනක එම යුස වත්ක

යහුනෙන් දෙපලමකුත් එහි පත්ක

වසමින් හලමුකගත් බුම් දන් ක

එකල පටන් පස් මසුත් පසු ගෙ

නිමල මෙ ඔසු ඉස ලේපය කල තැ

අකල පලිත සහ ඉස ලෙඩ නසමි

වරලද බිඟු රූසිරු ගති නියති

ඉසකෙස් වැඩීමට

 

තිපල් දෙපලමක් සමකර ගනිමි

එවැල් මීද එපමන සහ කල්කෙ

නිමල එ බිඟු යුස නැලියක් සමගි

සියල්ල බදනක යොදමින් තබමි

මැන තලතෙල් නැලියක් එහි වත්ක

දැන සම පදමට සිඳ සුරැකිව ක

ගෙන මෙම තෙල ඉස ලේපය කල ව

මණ ලෙස ඉසකෙස් වරඩෙනුය තිර ශ

ඉස සොරියට

 

දෙසිපල යුසයෙන් නෙල්ලිද අබ

නිසි ලෙෂ සිරසේ ගෑවොත් තව

නසි නෙ ඉසසොරි අඩුවී නොහැ

ඉසි බස නිබොරුය මින් දනු සපු

රා

රා

රා

රා

ඉස්ම තැඩුවතිබෙබාටු පල මැඩ ගෙ

අස්මි ද පලමක් කුඩු එහි යොදමි

රැස්කර මෙඩක මී තෙල් සමගි

රස්මියෙනුත් රිවි තෙල පිශ අරගෙ

ඉසේ මෙතෙල් ගල්වා දවසක් ඇ

එසේම යලි ඉස සෝදා තෙල් හැ

මෙසේ කලොත් ඉස ලෙඩ දුරු ක

විසේසයෙන් ඉස්සොරි වනසයි ති

සිරස ද පලමුව විද ලේ හරිමි

එම සඳ රසකිඳ මැඩ එම යුසයෙ

ගැටය ද දෙවුදුරු ගලගා ඇඳි තැ

සිරස ද උඳු ගොවු ලෙඩ නැත නියති

අලේ ද ගනිමින් නියඟලා වැලෙ

ගලේ වටා අවරිය පත් යුසේ

කලේද මෙම ලේපය ගෙන හිස

බලේ තිබේද උඳු ගොවු කල ලෙඩ

හී

හී

හී

හී

සිරෝ විරේචනය

 

ඇට හැර සියබලමද උක් සකු

පොඩිකර මෙම ඔසු සහ සිඳ්දිගු

තන කිරි ලා මැඩ රසගෙන සොඳු

කලවර නස්න සහ පානේ සිරු

රූ

රූ

රූ

රූ

ඉස ද රුජා සහ ඇස තුල ලෙඩට

කනද රෝග සමගින් එහි වාත

මුකද පැමිණි කපයෙන්  වන වැස න

ගුන ද වේය මෙම ඔසු කලහොත් වෙ

සවිඳත් තිකුළු ද කල්කය කර

සිඳගත් තලතෙල් නස්න කර

අඳරත් ඇස් කැසි හික්කා කර

කපයත් හරවනු මෙම රඟ කර

ලා

ලා

ලා

ලා

උක්පැණි තනකිරි තලතෙල් ගිතෙළු

එක්කර උනු ගන්වා දැන පමණ

වත්කර ගහනේ නස්නය කලහො

දුක් හරවයි මෙ කියන රොගෙන් ප

ත්

ත්

ත්

ත්

හනුස්තඹවා සමගින් ඉසර

සිරස් සුලයත් කටී වායුව

යුගැස් ඇඳිරි සහ මන්තයස්තඹ

නුරුස්සාය මේ රෝ දුක් එම ස

හෙල සඳුන් මිරිසට තන කිර ගටා නලලත ලේප කල ස

උනු පැණින් වදකසා ගලගා ගෑ ලෙසින් නැතිවේය ඉසර

තන කිරෙන් අබරා වරා මුල් දෙවුදුරු ද කොට්ටන් මහවුස

අබරමින් නලලතේ ගෑවොත් නැතිවේය බලවත් ඉසර

බැවිල බෙලිමුල් සමගම මහඔසු තැනින් පලමක් ගෙන කි

නිමල මෙම ඔසු තලා ජල අටිනෙකට සිඳ දුනොතින් පෙ

සකල උණ අජීරණද ඉසරද නසා ආතුර තුටුක

පතල කුළු නැති ඉසිවරුන් පෙර පැවසූ අවුසදයකිනි

රා

රා

රා

රා

ගිතෙල් සමගින් කොකුන් සීනි ද සමව නස්න කලොත් බැද

එකල ඉරුවාරදෙත් සකු ඇස සවන වායු ද රුජා දුර

නිමල පස අග කුඹුරු වැලකින් ගෙන තලා කඩ පොදිය බැද

නලල තල තෙල් ගවා තව කඩ පිනින් හැම ඉස රුජා දුර

ලා

ලා

ලා

ලා

අබද වද එනසාල් දෙවුදුරු කුරුඳු කොට්ටන් කසා සමගි

කුඩු ද කර රෙදි කඩක ශලමින් වැටිසෙ සුරකිව අකුලමින් ගෙ

ගිනි ද දල්වා නිවා එහි නැගිදුපනාසෙට උරාගත් තැ

ඉසරද සහ නොයෙක් ලෙඩ ද සරුවෙන් මතෙන් නසා නියති

අඬි රෝගයට

 

ගනිමින් මී පැණි තලතෙල් ගිතෙළු

යෙදමින් බදනෙක මෙම ඔසු යහප

පොවමින් රෙදිකඩ ඇස බැදළුව හො

නියතින් නැත රදකබ කැක්කුමව

ත්

ත්

ත්

ත්

කරල් ගැබෝ කොල කෙසර බැවිල ගෙ

එවැල් මීද කෝමාරීකා යුසයෙ

කමල් නැතුව ගලකින් අබරා ගෙ

නිමල් කඩකඹසු ලේපය කරමි

තන කිරෙනුත් එම රෙදිකඩ තෙමමි

ගෙන ඇස පිට එළුවොත් තෙත වසමි

ගුන වෙයි හදරත සෝපද මි

මන මෙන් අත්දුටු බේතකි නියමි

න්

න්

න්

න්

පුරවලියමට

 

සඳුන් සවිද ළුණු ගනිමින් අරළු

සුවන් ගුරුද වෙනිවැල් ගෙන සමව

සොඳින් මෙ ඔසු ජලයේ අබරා ග

වටින් ඇසේ ගැව නැත ශැම රෝග

ත්

ත්

ත්

ත්

පොල සහ පටලයට

 

වද පමණට ඉගිනිද ඇට අරග

සොඳ සිදුළුණු සතරින් කොටසක් ගෙ

වදමිහි තෙලින් ගලගා ඇඳි තැ

තද පොල රත කඳුළුත් නැත නියති

මල් පොලට

 

කොපිල කැඛෙල්ල කොසඹත් එව

සුබුල පෙරගා එම දළු දෙව

දවල එකට රොළු කැකුළුත් සම

කමල සෙ පොඩි කර කඩලා මෙර

ගේ

ගේ

ගේ

ගේ

එකල් පොදිය බැදගෙන නොලසින්

තෙපුල් පවොත් තන සිරගලමින්

එමල් පොල සහ ශම පොලසින්

නිමල් මෙ ඔසු කරනුය මන මෙන්

දා

දා

දා

දා

උල්වාරමට

 

පවරා පුළුනෙන් තහඩුව කරග

තවරා දිවි කදුරෙ පල කිරියෙ

තෙවරා ඇස තුල එළුවොත් මන මෙ

ඉවරා වෙයි උල් වාරම නියති

වරාද හෙල එඩරු මුල් උගු

ඉරා පමණ පියලා කඩ අකු

පුරා ගිතෙල් ගා ගිණි දුම ඇස

දරා උනොත් උල් වාරම දුර

ලා

ලා

ලා

ලා

රූ කනට

 

සමන් කොළද සහ දෙකසා සමගි

සඳුන් මෙ හැම අබරාගන මීයෙ

දනුන්ගෙ ඇස තුල ගෑවොත් නොලසි

මෙයින් නසයි රූකන දනු නියමි

න්

න්

න්

න්

රන් සඳුනුත් දෙක ශාගෙන මීයෙ

පත් එසමන් කොල යුසද මෙදෙකි

සිත් ලෙෂ අබරා ගුලි කර තබමි

නෙත් යුග මීයෙන් ගැව නැත රූ ක

ඇ කඳුලට

 

නෙත් යුග කඳුළුද වෑ හෙතොත් රෙගෙ

රත් සඳුනුත් අරළුත් සම කරග

සිත් ලෙෂ වටමින් ඇස පිට ගෑ තැ

රත් යවටක පිනි බිදළුවා මෙ

කොසඹත් තල මෙම කොලද නෙලා ග

සවිඳත් මුන් ඇට සමග කොටා ග

ගිතෙළුත් එක්කොට නැවත අනාග

යහපත් මෙම ඔසු පෙමින් තබාගෙ

ගසමින් උණ කටුවක බට ලීය

දමමින් එම ඔසු අඟරට පමණ

වසමිණ් උණ කටුයින් නොම සිදුර

තබමින් නල දුම ඇසතුල පමණ

ක්

ක්

ක්

ක්

නයන තුලට දුං ඇරියොත් කී ලෙ

නයන කඳුළු කබ වන සුවයෙවයි ඇ

සමන කරයි පණු කැවිලද නොවල

පොරණ පැවසු බේතකි නි බොරුව බ