මුල් පිටුව හෙළ වෙදපොත් සර්වාංග වෙදකම ‍‍‍පොත් ‍අංක 06 සර්වාංග ‍‍වෙදකම 1 කොටස

‍‍‍පොත් ‍අංක 06 සර්වාංග ‍‍වෙදකම 1 කොටස

පත් ඉරුවේ

අක්කාරමට

අකාර පලිනයට

අඬි රෝගයට

අජීර්ණයට

අතිවමනයට

අතීසාරයට

අරිසසට

ආමරුජාවට

ඇස කඳුලට

ඇස කබට

ඇස උල්කටු ඇනුනාට

ඇස තැළුනාට

ඇස දවාට

ඇස රුජාවට

ඇසට ගුලි බේත්

ඇකඬාවට

ඉදිමුමට

ඉක්කාවට

ඉස කෙස් වැඩීමට

ඉස්තාවණවිසයට

ඉසරදයට

ඉස සොරියට

උගුරුතුලේ රෝගයට

උඳුගොව්වට

උදර රෝගයට

උද්‍රාවතියට

උපදඬයට

උල්වාරමට

උවන් පිළිකයට

ඌරු රුජාවට

කටේ අරුචියට

කටී වාතයට

කනහි කරනු ශබ්දයට

කනේ පොලට

කනේ ශරවට

කනේ සියලූ රෝගයන්ට

තැලප්පේරුවට

කැපුනට

කැසිමුසට

කුමරුවන්ට

කුෂමයට

කුසේ දරුමල ලකුණු

ඬය රෝගයට

ඬීර සුදධියට හා කිරිඑරීමට

ගඩමාලයට

ගර්භනී උණ අතීසාරයට

ගර්භනියගේ අරිටු ලකුණු

ගින්නෙන් දෑවට

ගිලනුගේ රෝගයට

ගුල්ම රෝගයට

ගෙඩිපැසවන්ඩ

ජඟම විසයට

ජවරයට හා ජවර විරේනයට

දත් වෑයට

දන්ත රෝගයට

දරු බිහිවෙන්ට

දියවැඩියාවට

නියපිරිත්තාට

නුවන් පිළිකාවට

පඬා ඝාතයට

පාණ්ඩුවට

පාදයෙහි කටු ඇනුනට

පාද රෝගයට

පීනසට

පුරවලියමට

ප්‍රමේහයට

ප්‍රසූතිකාවට

ප්‍රසූතියගේ සන්නියට

ප්‍රසූතියගේ සන්නියට ලේප

පොල සහ පටලයට

බගදරයට

බඩ දරුලියට

බඩේ රුජාවට

බත් ගිලේ ගැනුමට

බාලයින්ගේ කිරිමැලියමට

බාලයින්ගේ උණට

බාලයින්ගේ අතීශාරයට

බාලයින්ගේ අජීර්ණයට

බාලයින්ගේ ලේ රතයට

බාලයින්ගේ ග්‍රහනි රෝගයට

බාලයින්ගේ කුස විරේචනයට

බාලයින්ගේ කුෂ විරේයළු කැස්සට

බින්න රෝගයට

මලකුණු වැටෙ

මල් පොලට

මුක රෝගයට

මුක තුල රෝගයට

මූත්‍ර බද්දයට

රක්ත ගුල්මයට

රූකනට

ලය විරේචනයට

ලේමාලෙට

ලේ රතවලට

වනවලට

වමනයට

වාතවුඬියට

වාත රක්තයට

වාදමට

වදෑ මස් වැටෙන්නට

විරේචන නවතින්නට

විසාදියට

ශ්‍රෝනිතයට

ස්වර භේදයට

සියලූ වාසයෙහිජරුජාවට

සරෝ විරේචයට

සීපද රෝගයට

ශැම වනයට

සෙඟමාලයට

සෙලෙස්මාවට

හනුස්තඹයට

හෘද රෝගයට

22

11

14

20

24

24

36

32

15

15

16

16

16

16

14

12

41

25

12

50

13

12

22

12

36

38

34

15

12

32

21

33

18

12

18

18

36

50

25

08

50

08

28

06

23

03

06

30

44

32

49

57

26

21

26

03

34

40

14

39

42

40

41

18

14

33

05

05

05

14

34

02

32

22

08

08

08

09

09

10

10

10

48

04

14

20

21

34

07

15

24

06

48

49

25

35

47

39

05

31

42

46

29

02

13

32

44

44

23

19

24

නමකර පවර සුරිදුන් හට සිති

ශම සතර කිනමෙන් දෙවියන් අශදග

මම මෙලෙසින් පවසන කරුණු නොලසි

පෙමකර බිසඟ වියතුන අසව ශතොසි

නැණ යුස අල්පවණ සත ඇති මෙක

තණ පෙර තිබෙන වෙද සතර පොත්ද

මණ ලෙස එතතු දැන ගනු බැරි නිම

වණ තිබමි සුළුකර හැඟන පිලිවෙ

පැනන් බොජනයනු පුරුදු ගැනුමෙන්

දෝසත් කිපෙන අපහස සෙවන යෙන්

පාපෙත් පෙර කරපු පැමිණෙනු එබැන්

රෝගත් සතට වෙයි මේලෙස නිදොසින්

වාපිත් කප වෙන්වන නිතින ලෙඩ කර

දෝසත් දෙකක් කිපෙමින් සිට ලෙඩ කර

බේදත් නොවති දොස් එකතුව ලෙඩ කර

බේතුත් මෙදැන කලකය ලෙඩ නැති කර

වා

වා

වා

වා

කයනන් මහ බූතයෝ පස් දෙනෙක්ම

ලෙඩනන් සියලූ පැමිණෙන්නේ දෙකක්ම

වෙදකන් අසනෙන් එයිනුත් එකෙක්ම

එබැවින් කියන්නේ ඔසු මෙහි මදක්ම

තතු වෙද සතර නොමදැන ඔසු යොදනු හ

යුතු ලෙස සෝග කරනු විලස

අතුබර පලතුරක දක්වන ලෙස

මතු පවසන අවුසද දනු හැම ලෙඩ

යෝග නෑර බලමින් නෙක පොත් වලි

යෝග සාරයන් උදුරාගන එයි

යෝග කාරයන් හට සතුමිණ ලෙසි

යෝග ද්‍රරනේ ඔසු කියමි මෙලසි

නි

නි

නි

නි

කුසේ උපත සිට පසුතියට දෙන

වසේ උපන් කුමරුන් හට කරන

ඉසේ සිට පදට පිලිවෙලතාන

මෙසේ දනු තැනක හිමි නැති ලෙඩට

ඔසු

ඔසු

ඔසු

ඔසු

බඩ දරු ලියට

තොටිල කොතඹරු රසකිදන් වැල් කසබිලියා මුළුත් සමගි

බැබිල වම්මුතු සුවඳහොට හෙල සදුන් පැපිලිය සමව එලම්

නිමල මෙ ඔසු තලා ජලනැලි අටෙක පිශ පානයට දුන් නැ

සපල කර දරු ගැබෙහි මෝර මවුන් මද සුවදේ සමණ මෙ

සියලූ මාශයෙහි රුජාවට

බෙලිය මිදි තොටිලද පලොල් ඇදෙදමට ඉරිවේරිය බැවි

මුලියමින් සිදයගුරු දෙවුදුරු ද සමව පලමක් ගෙන ත

සැලියතුල මෙම ඔසුලමින් එලකිරිද හො දිය අටෙක පිස

නැලියකට ගෙන බීවොත් බඩදරු ලියගෙ හැම මස රුජා දුර

ලා

ලා

ලා

ලා

මහවුසද සුදුළුණු බැලිලන් සම පලමක් කිර

මෙ අවුසද ජල සමග පිස තිප්පිලි පොඩින් ගෙන බහා

දෙවවු සම මස රුජාවට ගබිනියට මෙලෙස සදා

අසවු වියතුනි නිබොරු මෙවදන් සවන යොමුකර සොයා

ලා

ලා

ලා

ලා

ගර්භනීන්ගේ උණ අතීසාරයට

සඳුන් පැපිලිය සුවඳ හොට රසකිඳන් බැවිලන් අරළු ඉව

එවන් මුතු කොනඹුරුද ඉරිවේරියත් වැල් කසිබිලිය

මෙයින් පලමක් තලා නැලියට සිඳ දුනොත් ගැබිනියට

එයින් වායුද ආමරක් තද උණ අතීසාරය මු

දා

දා

දා

දා

නිමල් මහ ඔසු බැවිල කොනඹුරු දියමින්න වම්මුතු ගෙ

එමුල් කසබිලියා වැලෙහියහ මෙහැම අටිනෙක සිඳග

සිහිල්වූ විට දුනොත් බඩදරු ලියගෙ සෝපද නසමි

සියල් උණ සහ ග්‍රහනි රෝගත් අතීශාරය නසයි සොදි

ලපන් රසකිඳ නෙලා ගනිමින් උයාගෙන කඩ පින්න

යුසත් මැඩ පතනට ද මී පෑණි සීනිලා පානයට

ගැබත් දරු ඇති කල අතීශාරයට වමනයට මෙ ඔසු

ගුනන් කරවවු සියලූ මෙහෙයද ගැබිනියන් හට මෙලෙස

දී

දී

දී

දී

දරුවන් බිහි වෙන්ට

පතක් කළු උප්පැනිද එපමණ තැබිලි කසපැන් දියද ගන්

අකක් තල තෙල් සමඟ දරු බිහි වෙන්ට ගබිනියට දෙන්

මදක් කාඩි දියෙන් නියගල අලයඟලා පතුල ගාන්

ලදක් කුමරුන් ප්‍රසූත උනු එම ශනෙන් ඔසු යොදා හරින්

නේ

නේ

නේ

නේ

 

නරණ් ඉස ඉබිකබල නියඟල අලයඟලා තනේ කිරියෙ

අරණ් යටි පලූ දෙකේ ගෑවෙත් බඩේ දරු බිහිවෙය නියති

කරණ්නට නිසි ඔසුය නිකපත් යුසද තලතෙල් පානයට ගෙ

මරණ්නට මවුකුසෙ උපගන් කුමරු එම බිහිවේය නියති

කුසේ දරු මල ලකුණු

කුසේ දරු නෙසළුම පිපාසා ස්වාස භ්‍රමණය මේ තුන වීම

කුසේ පහරින විලිඳ සමගින් සිතෙහි යමකට තිබුණු ආල

එසේ කරුණත් සිහිල් බව ගත පැසෙන බලවත් බඩේ රුජාව

මෙසේ නකුණැති එගබිනිය කුෂ විසූ දරු යම පුර ගියාව

පිට පොතුත් හල මොරට මිනිසුන් රැගෙන මහ ඔසු සමග සුණු  කො

උණු පැනෙන් ලා යොදා දුන්නොත් පානයට පෙර පැවසු විලස

මලකුණත් මවු කුසෙන් බිහිවෙය මෙය ඔසු කුසතුල රැකුණු විලස

දැන කලොත් වෙදකමද ඔසු සිරි සපත් විඳ යති නිවන් පුරය

අල ත් නියඟල වසුරු සහ බටහිරට ගිය මුල් කිතුලකින් ගෙ

පොතුත් දුණු මඩලා ගසෙහි සහ කිරි එවල්ලා කඩත් සමගි

පැණිත් මීයෙන් මෙ ඔසු සමසේ සිනිඳුකර අඹරමින් ගන්මි

ගෑවොත් බඩදරු ලියගෙ මෙ ඔසු වෙදුනි පවසින ලෙදට විදිද

ඉසේ මුදුනට ලෙක් සොලවා එහි ද බඩපිට පතුල ගෑ ක

කුසේ මලකුණ වැටෙයි නොමලොත් සපසෙ බිහිවෙයි දනුවඩ බ

ලසේ නොම එම බෙහෙත් සෝදා හැරුව විලසින් රැගෙන උණු ජ

විසේසව පෙර නිබොරු මෙවදන් දැනෙයි වෙදදුරු හට මෙ ඔසුබ

පිටත් වූ යෝනියෙ ද හෝ ඇකුලූනා වූ යෝනියෙ ද

රුජත් ස්වාසය දෙනිත් පීඩිත සමඟ මුඛතුල දුගඳ

ගතත් සීගඩු  නැගුම සමගන් සිහිල් වූ බව තද

දුටොත් විට මෙ අරිටු කුස මලකුණ නිසා මව් මරණය

ඇත්තී

ඇත්තී

ඇත්තී

ඇත්තී

එසඳ මලකුණ බඩේ ඇති ලිය උණු දියෙන් ගත තවමින් ගෙ

ඇඟද එම විට තෙලූත් ගාවා යෝනියෙහි තෙල් පුළුන් තබමි

සුඟද වනපුල් එම මුළුත් කළුදුරු දඑල් බිජු මහ ඔසුත් ගෙ

දවඳ සීයත් රත්නෙකුල් මුල් මෙ හැම සමයෙහි කිරා විදි දැ

මෙසේ පැවසූ මෙ ඔසු අටිනෙක සිදපු පැන හෝ කුඩු ද කර

විසේසව ගෙන ගිතෙල් සමගින් පතක් පමණට පාන කර

කුසේ මල දරු  කුණු ද බිහි කරවමින් මව්ගෙ මරණ හර

මෙසේ පවසුව වෙදුනි දහමින් සියලූ දන සිත සතුටු කර

වා

වා

වා

වා

මුළුත් කෝමාරික ද සමගින් නිති කොල සහ මැඩපු යුසය

කිරිත් එළගව මෙ හැම සමසේ පෙරාගෙන දෙපතකුත් පමණ

දැනුත් ගෙන බඩ පුරා බොන්නට කුසේ මලකුණ ඇති එ මව්හ

පණත් රැකදෙයි එ මලකුණ බිහිවෙමින් දැන ඔසු කලොත් මෙලෙස

වදෑ මස් වැටෙන්නට

ඔලිඳ සහ මූලයෙන් කොටා ඔසු රැගෙන මැඩ ඉන් පතක් පමණ

එසඳ පානය කලොත් වැටෙනුය වැදෑමස ළුකැටක් විලස

කුඩුද කර දෙව්ඳුරුත් වැල්මී සැල් පානුව යොදා දුන් වි

සබැඳ නොතිඛෙයි වැදෑමස බඩතුලේ මේ ඔසු බීපු විගස

ප්‍රසූතිකාව

සිනිඳු කර අබරමින් පොතුහල මිරිස් කඩකින් බේරමින් ගෙ

වැළදුවොත් තල තෙලූත් සමගින් අනා දරුවන් වැදූ විගසි

දිනිදු පත් ගන අඳුර හලමෙන් කිලිටු හැර ගැබ සුද්ධ කරගෙ

එවැදු වේදන සමඟ කද ගැට රුජාවද නැති කරයි නියති

ප්‍රසූතියගෙ සන්නියට

වැදූ දින සන්නියද උව අමු ඉගුරු ඵල ලූණු ද තලා ගෙ

යෙදූ ඔසු නස්නයට හෝ පානයට වත් දෙව පමණ දැන ගෙ

සුදු දුරු දසිද්දිගුරු තිප්පිලි මිරිස් බැද සුදුළුණු සමගි

සදු සුණු අට මදට බරඋණු දියෙස් දී එම සන්නි නස දැ

වදා කුමරුන් ඉකුත් තැන එම ලියට සන්නියේ පත් වි

සෝදා රායෙ කුළු සුර කර පමණ දැන දෙව බොන්න

සදා මේ ඔසු දුනොත් පොරණෙහි පැවසු ඉසිබස විලස

තදා කර එම ලිය ද රැකදෙයි ආයු පෙරලක් පමණ

ටා

ටා

ටා

ටා

තලා හෙල බටු දමහ ඔසු නියඳ අල වන් ඇපල මුල් ගෙ

මුලා නොව තිප්පිලි ද මිරිසුත් කකුළු සුඟු සහ මෙ හැම පලමි

හෙලා ජල නැලි අටින් එකකට සිඳ පතක් පානයට දුන් නැ

වලා කඩ පමණට ගැසී යන ලෙසින් සන්නිය ද්‍රහ නැතිව

ප්‍රසූතියගෙ සන්නියට ලේප

කුරුඳු මහ ඔසු වද කරාබු ද සුඟු මුරුගා ළුණු සමගි

සිනිඳු කර අබරමින් තල වඩි සමග පිස බා රැගෙන පදමි

මෙබඳු පැවසූ මෙ ඔසු දෙක පොල ලමැද උණුසුමෙන් ගෑවෙති

විහිදු වයි ගෙළු සනනි බිහිරි ද සීත මෙකියන රෝග විලසි

ඬීර සුද්ධියට හා කිරි එරීමට

පෑ නෙහි බඳනෙක ශාල් මැඩ හගු කොල දතඹාරු ගෙන පදමේ

වනෙහි ලවමින් කොටා මී වෙඩු රොණුන් අනමින් තබා ගෙන

තනෙහි ගෑවොත් කිරි මවුන් හට එරෙයි කිරි ලැම දෙනෙන

පිනෙහි ශප ලෙස වේය මේ ඔසු කලොත් පෙර කී ලෙසට

මේ

මේ

මේ

මේ

වදකසා සියදගුරු දෙවුදුරු අරළු වමමුතු මෙ හැම ශමකි

විදි ලෙසා කල කසායෙන් පානය කලොත් දැන පැවසූ ලෙස පෙ

නොවලසා කිරිමවුන්හට කිරි එරී එති හැමදෝස පහක

කිරි නිසා එන ලෙඩක් නැත කිරි දරු කුමරුන්ට නිරශ

රා

රා

රා

රා

ඉවදවණු වැල් කකුළු සුඟු දියමින්න වද කහ සමව පලමෙ

ජලද නැලි අටකට ලමින් ෂලි කකාරා ගන එයින් නැලියෙ

පත ද දැන පානයට දුන්නොත් කිරි මවුන්හට වෙදුනි නොවල

කිරි ද දොස් නැත කියා පෙර සිට පැවත එන මේ පවරඛෙහෙත

ලේමාලය

වදා හෝ ගස්සා වෙමින් ලේ කදින් යාහන් ලිඟු මගි

සදා අටිනෙක කසායද උන ගොබෙහි පිලිවිදි ලෙෂි අර

න්දා කර පානය කලොත් එම රක්ත රොගත් නැති වෙමි

වදා ලිය මෙන් බබලවයි ගන දනුව වියතුනි නොවලය

න්

න්

න්

න්

අළු කෙසෙල් අල දිබුල් මාදන් පොතුද සමඟින් නොවර

නෙරළු මල් සහ මෙ හැම අවුසද විදිසෙ ල අටිනෙක සි

දුන එකල්ලාකඩ කයිප්පු ද සමග මීවත් කර යො

නැති සියල් පිත් මේහ ලේ මාලයන් අත්ති ශ්‍රාව එස

ඳා

ඳා

ඳා

ඳා

වම්මුතුත් කිඳි සුවද හොට සිදයගුරු වැල් මී වගපුලූත් ගෙ

දන් ඇටත් රුක් මල්ද සමගින් සාතවාරිය මුළුත් සමගි

න් විදින් නොවරදව සිඳගන් කසායද මී සමග දුන් තැ

සන් සිදින් යයි යොන් සුලන් ද්‍රහ මාලේ අතිශ්‍රාය

දෙව ගබමුපුස්වැණ්ණ සාතවාරිය බැල්ලන් එඩරු සමගි

මෙවග සහ අස්වැන්න මේ හරම සමව පලමක් කිරා ගනිමි

සමග එලකිරි කසායද පිශ රැගෙන ගිතෙලින් දුනෝති

තුමග ලේ මාලයද සමගින් සියලූ වාත නසයි නියති

න්

න්

න්

න්

සියබලා ගස සුබුල පිට ගෙන දවා අලූ දිය කරපු නැලිය

ගෙන තලාගන් මුරුඟා මුල් යුසත් එපමණ අරන් නොවල

ශල කලා හීරුස්ස තඩා පිට පොතුත් හැර එපළු පමණ

ගල කලා සොද ලෙසට සිනිදුව අබරමින් එම කල්ක දෙපතෙ

අබ ද උළුවා මිරිස් අසමොදගමුත් මහ ඔසු සමගි

වද ද දෙවුදුරු අරළු බුළු සුදුළුණු එන්ෂාළුත් ගෙ

නොමදකර මෙම සියලූ අවුසද කලන් දෙක දෙක ගනිමි

ඔලි ද සමගිව අබරමින් ගෙන මෙ හැම බඳනකලවමි

නාරමින් මැඩ ගත්තු ඇබුලින් නැලියකුත් ගෙන

නැර පිසගන කෑවොත් කායම ඉවු ශාලේ බතුත්

ගොරතරවා ගෙඩිද පෙරලෙන යඬ අමියා මල

සතර ගැබයෙන් යන ලෙඩක් සහ කෙට්ටු හැර දරු ගැබද උපදුටා


ලත් කකල දඩු කපා කිරමින් විදිසෙ කරගත් කසායට යො

ගත් තනි කුළුත් කකුළු සුඟු සුනු සීනි ගිතනළුත් යොදා එමස

නිත්ත දෙවුරුගුරු ගෙන පානය කලොත් මෙම කී ලෙසට නිවර

රත්ත ගුල්මත් නෂ්ට පුස්පත් ඇති ලියන් දිවි රැකෙනු දනු සො

කරද දෙවුදුරු කොල්ළු වගපුල් කකුළු සුඟුසන කුප්ප සිරිල

නොමද එකකුත් මෙහැම සමයෙ කසාය ද සිද රැගෙන පතකු

සුඟුද පොඩි එහි ලමින් යොදමින් මෙලෙස දෙරුව පාත කලහො

ලියද හටවන් රක්ත ගුල්මත් ගසා ආයුස දිගා කරදෙ

ත්

ත්

ත්

ත්

කුමරුවන්ට

උපන් විට කුමරුවාගේ පෙකනි වැ

කපන් අට ඟුලක් හැර නැබට නොපැකි

එයින් පසු නාවමින් රැගෙන උණු ජ

පොවන් මී සමග ගිතෙළුත් සමව ක

රන් ඇන වද සමව ගලගා මීවල

ඉන් ගෙන කුමරුහට පෙවුවොත් පැමුකො

පන් ශර විලි වැද වයයි ඔහුගෙ රුසිර

බුන් වෙයි සුරගුරුද දැන ගනු වප පැනය

අරළුත් දැමිතිරිය රන්සුනු වගපුල

ගිතෙළුත් මෙහැම අබරාගත් කල්කය

යහපත් ලෙස යොදා මීයෙන් පෙවූ ස

නුවනැති රුසිරු ලැබ එකුමරු පවතී සො

බාලයින්ගේ කිරිමැලියමට

අරළු ලාපුවක් කොමරිකා මෙතු

යහපත් ලෙසට ගලගා මෙ ඔසු අරගෙ

මුකයෙන් දිව මුලෙහි ලේපය කලොති

සුවපත් වෙයි බිලිඳු මුක කිරිමැලි ගොසි

බාලයින්ගේ උණට

වන්මුතු රසකිඳත් පැපිලියද සමයෙ

පැන් අටිනෙකට සිඳ මසු සමග නොලසි

දුන්කල බිලිඳු  පානයට දැනග

නන් අට උණද නැතිවෙයි දනුව නියති

ඉහරු බැවිල මුල් කොතඹුරු වැල් මද

සෙන්දුරු මහඅවුසද සහ සිඳ අටිනෙක

කුමරුහට පමණ දැන දුනු පානය

නපුරු උණ අතීශාරය නැත ඔහු

දවැදුරු තිකුළුඅසමෝද ළුනු හෙ

කබල දී මදක් වැද සුනු කර නිම

එකල කුමරුහට දුන සමග උණු ජ

සකල උනද සීගතැ නසයි නොපැකි