මුල් පිටුව හෙළ වෙදපොත් අනෙකුත් වෙදපොත් පොත් ‍අංක 04 ‍‍වෙද ‍‍පොත 2 කොටස

පොත් ‍අංක 04 ‍‍වෙද ‍‍පොත 2 කොටස

සීතාරාමේ

පසදුරු ත්‍රිකුළුත් ගෙන ත්‍රිවර්‍ගග

විස නෙරි කොට්ටං යසටිද ගෙන සො

පස පස මංචඩි කිරමින් නිවර

තොසකර හැම බර ලසුනුත් කිරුම

සීනක්කාරං ටංකන ත්‍රිපල් කොතබුරු සවිද

මනෝසීල වෙප්පල් තුන්තං තුරි සි

සිවු සිවු මංචඩි කිරමින් නිවර

ගෙන මේ හැබ රටමරත් පොඩි හැර පො

හිඟුළුත් සහ හිරියල් රෝසන ඉගුරෙ

කිරුමත් එසිවු බරට හිඟු ගෙ

දළුගත් නික නිබ කුඩු විරි මදුරෙ

එම පත්වේලා තුබ දළු වියලෙ

මෙකියන සය මදටින් තුන තුන ගෙ

මෙකියන සය බරටම වද කිරමි

සමගින් සම ඔසු සුනු කොට ගනිමි

දින දින එක එක අබරා ගනිමි

වදුරුත් නික නිබ ඉගුරු සදොඩ මු

ගිතෙළුත් නිබ තෙල් සහ ගෙන අබර

ඵවසත් පෙර රුසි කී අනුපාන

සන්නිත් කිපි දොස් දැන දෙනු වෙයි සෙ

ත්

ත්

ත්

ත්

පමනට මුන් ඇට සහ ගුලි කරමි

ජොරයට වා කිපි ත්‍රිකුලින් සිද දෙ

ඊටම දස මුල් කසාය කරග

දෙනු තුට ඉගුරුත් බෙලි කොල යුසයෙ

ජොරයට වා කිපි නිබපන් යුසි

දෙනු තුටවන් ඇපලින් සිදි ජලි

සුනු කොට පැපිලිය එලකිරි ලමි

දුරු කොට පිත් කිපි ජොර සිද මුලි

නිකුළුත් කොතබුරු සිද පැං බිවුවො

දෙබටන් කිදි වම්මුතු සිද්ධි ගුරු

සිදගත් මේ ඔසු ගුලි ලා බිවො

දුරලත් සෙන් කිපි උන නැති වීම

ත්

ත්

ත්

ත්

සියළු සන්නියට ඉගුරු යුසිව

නැත නිබ කොල පොතු සමකල ලසුනු

ගිතෙළුත් එ රතුළුනුද සදුනෙන් ව

ගිනිහන් දුරු වෙයි දුන් කල සිති

ත්

ත්

ත්

ත්

වන්මුතු ඉරිවේරිය දියමිත්

බින් නිබ කුළු රෑනින් කිද ගත්

මින් සිදි පැන් වී මුසු ගුලි ගත්

මින් මතු නොතිබෙයි කිපි සෙන් පිත්

තා

තා

තා

තා

සුළු පස් මුල් ගෙන කකාල පැන

ගුලි දුන් සීනිත් මිමුසු එවි

යලිම ඊට දස මුල් සිදි පැන

ගුලි එහි ලා දුන් කප වාතෙ නොසි

ටා

ටා

ටා

ටා

නිකුළු තිපල් කොතබුරු සවිදව ගෙ

එකළු රෑන නිබ කිදි වම්මුතු ගෙ

මෙකුළු පැනින් සිද කසාය ගුලි දෙ

අකුළුවාය කිපි සන්නිත් වන ස

දෙනිබත් නිබටු තොටිලත් දියමි

වරනත් ඉගුරුත් කසාය කර දෙ

ගුලි දෙත් හිගුත් සිදළුනු පොඩිල

ත‍මමහත් සන්නිත් බිදුවා සෙත් දෙ

තී

තී

තී

තී

බඩිනුත් යන කල එදජ්දිය දුටුවො

නැගුමත් උඩ ඇල්මට සෙන් කිපුම

වියරුත් නිමද මගත වෙවුළුවො

ගුන නැති සෙන් කිපි ආනු බලවායු

ත්

ත්

ත්

ත්

දෙබටත් වැල්මී කොට්ටන් මද

ඉගිනිත් දෙවුදුරු දෙස දුන් සිදග

ගුලි දෙත් සීනිත් මී මුසු කරග

එම හත් සන්නිත් කපවා බිදුව

ත්

ත්

ත්

ත්

ලැය බර වී ඇති ඇම්මට ඒනත් ගොර

ඉල ඇදුමෙන් නිදි නැත රෑ තද

නිකුළු හිඟු කොතබුරු මියුතු

නැති කරවයි කිපි සෙන් පැසවා

වී

වී

වී

වී

රදෙ ඉසට ගියනන් තද වාතෙ

වදේ නොවිද නිකදළුවෙන් නස්න

සිදේ දෙමට කිරි තල තෙල් අසුම

වදේ නොවිද කරපන් එහෙනන් වෙ

මුල් ගෙන නික නිබ කුඩුම්පි මදුරෙ

කොලළුද ඉගුරුත් වද සිද්ධි ගුරු

ඇල්ලී නම් වැදු අයගේ සන්නි දැ

කල් දැන මෙම ඔසු කලතා ගුලි දෙ

කිදි වම්මුතු වන් ඇපලය නිබ මු

සිදි පැන් හිගුත් තිපළුන් සුතු ක

දුන්නොත් ගුලි ලා චූර්ණි සම ක

ගුනවෙයි වැදුගෙයි සන්නිය ගිනිජ

ඈත මෑත වටපිට බලමින් ත

බූත විකාරෙන් නන් දොඩවයි ඉ

සීත නැතිව උන ගිනි තොතැපීම

වාත පිත්ත කිපි සන්නිය දැන සො

ඊට ඔලිද වන් ඇපලද නිබ කො

මීට කුප්පමේනියා තැම්බූ ජ

ඊට ගිතෙල් තල තෙල් ගෙන දුන් ක

මීට බිදෙයි සන්නිය උන ගිනිජ

පිටට බෙල්ල නැවී අතපය දඩුව

දෙපට වෙලා කද ඇබරෙයි දෑත

දෙකට බෙදුනු හුස්මත් උඩ ඇල්ම

කපට වායු කිපි ආතු බලවු තු

කොසබද නික වේලායකු වන සු

ව්‍රෂ බත් වත් ඇපලත් කොල ලසුනු

මෙ හැම කොටා පස්තෙල් ගනිමින් සො

විස වේ හැම ලෙඩ නොතිබෙයි දුන්ස

තද උන ගිනිජල් නොබැසව විය

එන හති කකියා ඇම්මද නපු

බැද මුල මුව දෙක දොඩමින් විය

තදවා කැසි මුස ඊට අමා

රු

රු

රු

රු

තිදොසින් කිපි එන සන්නිය දැක

තිපළුත් ලසුවද ඉගුරුද තොටි

නිබ තෙල් හිගුත් දෙනු එක්කර

බිද යෙයි තුන් දොස් කිවු රුසි දැක

තද අතීසාරය දුටුවොත් එවි

එද වන්මුතු සිදි කසාය දෙනු තු

එද ලේ මුසු මල බිද යන රුදිර

සිද කෙලි අට සිදි පැන් දෙනු ගුලි තු

බඩිනුත් කටිනුත් යේ නම් මල බි

ඉගුරුත් මී වන් උප්පැනියෙන් සො

ඊට විලද මදුරුද ගත් ඉගුරු

දිර සන් වෙයි ජල සන්නිය සිද බි

නික නිබ ඉගුරුත් කරද මුල්ද ගෙ

එකතුව තම්බා මිරිකා යුස ගෙ

සැක හැර නිබ තල තෙල් එකතුව දෙ

දුක හැර දුරු වෙයි ඇම්මද ඇවිලෙ

තිකුළු හිඟු අබ ලසුනු කුබුරු

මෙකුළු කසායෙන් රුපු තෙලෙන් ද

අකුළුවාය ගුල්මන් කුසරදය

සොදළු බඩෙ තද ආම රුදාව

ත්

ත්

ත්

ත්

යන වමනෙට ලිතෙලින් සදුනෙන් ව

ගෙන කළුදුරු සුතුලා උප්පැනි ව

ඊටම සම කල ඉසුරු යුසිව

පන යන නුමුවත් නවතයි ජදජ්දි

ත්

ත්

ත්

ත්

ජලත් බැදිගල් වෙරෙප්පුදාය

සයසුත් එබු දැඩියා පොතු ඇරග

ගෙනත් කැකිරි ඇට වෙඩිළුනු ඇරග

යොදත් තැබිලි දිය කලතා බීවො

ත්

ත්

ත්

ත්

ජලත් ඉගිල අස්මරි ත්‍රිව්වාම

ජලත් මලන් බිදුවාශරදාය

බලත් වඩා බඩදාය විකාර

ජලත් මලන් බිදුවා හැර ශප දෙ

ත්

ත්

ත්

ත්

ඇගත්ර දෙවා අනු බලවීන

ඉසත්රුදා හැමතැන ඇවි ලේන

නිබත් තොටිල කරදත් රන් නිකුලෙ

නිකත් සිවිය මුල් කසාය කරදෙ

න්

න්

න්

න්

නහර දැඩිව යේනන් පිටත

පහර ගැසු ලෙසද ගලයි වටපි

ඇහැරවමින් දොඩවයි මමිමීතෙ

අහර නොදෙයි වා සෙන් කිපුනාහ

ගෙන නිඹපත් වන් ඇපලද ගන්ස

යකුවන සුද යකු කුප්පමේනිය

දැන තෙරපා නිබ තෙල්ලා දුන් ස

පනයන නුමුවත් නවතයි එකි සන්නි

උප්පැනි මී පැණි ඉගුරු යුසින්ව

ඒත් බැරුව පොරි සුනු මීයෙන්ව

ගත් යුස ශැබොවදු ගිතෙලින්ව

දෙන් මෙම ලෙස ගුලි වමනේ දුටුවො

ත්

ත්

ත්

ත්

අකට විකට බස් කියමින් විමු

දුකට අඩන මෙන් දුවමින් පැන

මෙමට හිටින්නට බැරිය කිය

දෙකට බෙදුනු හති ගතිය අඩා

ලා

ලා

ලා

ලා

ලසුනුද හිඟුද තිපළුත් සුනු ගෙ

මහ ඔසුවේ නිය දෙවු හැමකලන

නිබ ගිතෙළුත් එහි කලතා ගුලි දෙ

සිදයෙයි කෝලන් සන්නිත් විගසි

බූතයකුහට වෙසමුනි විලසි

සීතා අදුරට රිවි රැස් එලිකො

සීතා රාමයනන් ගුලි දුන් වි

බීතව පලයෙයි ශම ලෙඩ අත්පි

සන්නි වජ්‍රපාටේ

හිරිබිද හරිතාලං මනොසීල

ටංකනනවසාරං අක්ක්‍රා පට්ට

යෂ්ටි උපුල් දුරු ජජානිවරාල

ගවපික ගන්දක හිඟුකනාල

න්

න්

න්

න්

අබින්ද පොන්නෙරිතාරං ගන්

මෙකී දේට තූලං වැඩි වෙන්

කිරා රැගෙන ගිරගට ඇරගන්

ජඹිර පල රුකුලෙන් ගටමින්

නේ

නේ

නේ

නේ

කනවේදළු වෙල්බැ මීපැණියෙ

දෙසි ඇබුළුත් නිබ තෙල් උප්පැනියෙ

මුන් ඇට සේ ගුලි පවනේ තබමි

කෝල බලාගන මෙගුලි දීප

න්

න්

න්

න්

ඛෙල්ල කඩා අතපය දඩු වෙන

පිටට විසිවී බොටුවද යන්

දෙඩිවිලි උන ගිනිහන් වැඩි වෙන්

උල් විච්චිය කිපුනාය බොලන්

නේ

නේ

නේ

නේ

ඊට දෙන්ට අනුපාන අසාප

වම්මුතුවං ඇපලන් නිබ ඇරග

බිම්මුල්ල සුරා කුප්පමේනිය

මේ මුල් ඉදි අල කසපැන් වතුරෙ

න්

න්

න්

න්

එලියට පැන ඉනපිලි අකුලාන

තොගුවෙලා සිට හඩක් ගසා න

එබිකන්කර ඇස් රවා බලාන

පුරවිචචියකිපුනා ඕද එහෙන

ම්

ම්

ම්

ම්

ඊටම කොතබුරු ගස්ද ගන්

නාග රතිකුළුන් ලසුනුද ගන්

බයා ඇඹුල් ජල බුලද ගන්

එලකිරි උප්පැනි කසාය දෙන්

නේ

නේ

නේ

නේ

තොඟු වෙලා උඩ වීසිව යේන

මඟු වෙලා සිට දත් මිටි කාන

තොඟු කොරන ලැය ඇදුමට ඒන

පාට වලිප්පුව නම ඕද එහෙන

න්

න්

න්

න්

මිදිදුම්වැල්ලත් වායු මුලින්

මදුරද රසකිද වම්මුතු ගන්

දෙදුරු හිඟු මදු නාගර ගන්

ගිතෙල් ද මී පැනි ශක්ක්‍රා ගන්

නේ

නේ

නේ

නේ

ඉලප්පු නිදිමන්තළු අක්කාර

කෑම නැතිව දිව බස ගොළු වේන

ඇඟ පොත වෙවුළුමි ඇස් රතු වීන

ශොචර වලුප්පුව නම ඕද එහෙන

න්

න්

න්

න්

කුප්පමේනි බිම්මුල් ඇරගන්

තිප්පිලි ලසුරාසුන්ටිද ගන්

හදුන් දෙදුරු අක්ක්‍රා ඇරගන්

වැල් බැබිලත් දිබි බිජු ඇරගන්

නේ

නේ

නේ

නේ

අඩන කෝලයට බිම පෙරලෙන්

දෙබස් රාග කවිපද පවසන්

කෙලද ගලා ඇඟ පහුරු ගාන්

පෙරලි වලිප්පුව නන් දොඩවන්

නේ

නේ

නේ

නේ

කාස්මරි බ්‍රහති ඇරගන්

වන් ඇපලත් බිම්මුල් ඇරගන්

අස් ගොදුවා සාගළු චිගන්

කොසබත් කරපිංචා නැටි ගන්

නේ

නේ

නේ

නේ

කුමුරුද හිස් බිජු ඇට අරගන්

නලිස්දනාගරතිකුළුද ගන්

අරළු නෙල්ලි බුළු ලසුවද ගන්

කසාය කර ගුලි යොදා පොවන්

නේ

නේ

නේ

නේ

කොටි ගොරවන ලෙස ඉල ඇවිලෙන්

පපුවද ජලමල අඩිස්සි වෙන්

මනා රාමටයි වැඩිකර එන්

ඉලප්පුමයි දැන එද පවසන්

නේ

නේ

නේ

නේ

මීට දෙන්ට වැල් මීද කසායෙ

තවත් ජඹිර නිබ තයිලෙන් දෙ

හිඟුරු පටද මී මුරුවට සමගි

බටුද දෙබටු පෙනලද ගෙඩි මී යෙ

න්

න්

න්

න්

ඇස් දෙක නෙපනී බිම අත ගා

ගහින් වැටුනු ලෙසටම ඇගරිදෙ

ඇනුමද දෙඩවිලි පිපාස කර

ගිනිහන් වැඩි වී ජල මල නස

නා

නා

නා

නා

මෙලෙසින් කළුවර කෝල කියන්

නිබ තෙල් සහිතව යොදා පොවන්

පැන් වක්කරලා සිහිල් කරන්

ගිතෙළුත් සමකර යොදා පොවන්

නේ

නේ

නේ

නේ

ඉලප්පු නිදිමත කළු අක්ක්‍රාර

දෙඩවිලි විපිරිත ඇනුමට ආන

වෙවුළුන් ඉක්කා තැති ගැස්වී

නාග කෝල ගුන දැනගන් එහෙන

න්

න්

න්

න්

ඊට දෙන්ට අනුපාන අසන්

වන් මුතු වන් ඇපලය මුල් ගන්

කුප්පමේනි උසිරං සමගින්

කිදි කටුවැල් බටු බ්‍රහති මුලින්

නේ

නේ

නේ

නේ

වැල්මී අක්ක්‍රාද ගෙන කොට්ට

නිගරනිකුළුත් ගලිසද ඇරග

ලසුරා දිබි බිජු බිම් මුල් ගනිමි

ඉගින්ද සදුනුළුත් ගලගා ගනිමි

න්

න්

න්

න්

රෝහිණි සහ ගෙන පුස්පය කොට්ට

දෙදුරු බයා ඇබුළුත් සහ ඇරග

උප්පැනි එලකිරි ජඹිර ඇඹුලෙ

ශක්ක්‍රා ගිතෙලින් යොදවා දීප

න්

න්

න්

න්

රෑට තද වී එයි කෝලේ ගු

වාරු ඇතුව ඔට්ටු තට්ටු වෙ

මාරු බලා පිට ගැස්මට එයි දැ

වාත සන්නිය මයි දැන පවස

න්

න්

න්

න්

ඊට දෙන්නට අනුපාන අසන්

අමුක්ක්‍රා නික මුල් ඇරගන්

සුදු වෙල්ලන්ගිරි ඉදි අල ගන්

නත්ත සූරිත් නාරිද ගන්

නේ

නේ

නේ

නේ

සුන්ටිද වදකහ බයාද ගන්

ගස් දෙදුරු අත්කහ ඇරගන්

එළකිරි සමකර කාකාරමින්

ගිතෙළුත් සම කර යොදා පොවන්

නේ

නේ

නේ

නේ

විටවිට ගිනිහන් එයි තිර සා

බස ගොළු කරවා එයි ඔක්කා

විටවිට විඩාව එයි තිර සා

දේව කෝල සන්නිය අවතා

 

රෙ

රෙ

රෙ

රෙ

ඊට දෙන්ට අනුපාන අසන්

වැල් බැබිල ගස් බැබිල මුලින්

ඉදිඅල බින් තබුරුද අල යුසින්

ඉගිනි සදුන් උප්පැනි සමගි

නේ

නේ

නේ

නේ

විලදන් කසපැන් කසාය කරමි

තලතෙල් තන කිරි සමකර දීප

අවුසද දී ඇල්පැන් වක්කර ප

දී කිරි රබ කැන් ගෙනවිත් දීප

න්

න්

න්

න්

කෝල කුන්තු උල් කුන්තු කලාල

ලීල නොකර ආ සන්නි සාල

බාල දිනිදුරු විහිදුන් සේ එ

කෝල සන්නි වජ්‍රාපාටේම

යි

යි

යි

යි