මුල් පිටුව හෙළ වෙදපොත් අනෙකුත් වෙදපොත් පොත් ‍අංක 04 ‍‍වෙද ‍‍පොත 1 කොටස

පොත් ‍අංක 04 ‍‍වෙද ‍‍පොත 1 කොටස

ජලසන්නි කපාලේ

රසදනාවිබිත්ජාතිව රා

විසදත් ලින්ගන් අපිතා

එසද රසයෙමම ගටා

තවද කිකිලි බිජුවට අසුරා

ලා

ලා

ලා

ලා

අරිමින් රතූමද ගෙන සුදුමද

තබමින් කෝවේ ලෙස මැටි බැද

ගනිමින් කෝවේ මැද බිජුවට

තබමින් ගිනි පිට පිට සුදුමද

යා

යා

යා

යා

පවනක් කළු උනු කල ඔසු රැගෙ

තෙදික් අඹරා නාගරයුසි

පවනක් සිනිදුව ඕළු ඇට ලෙසි

ලකුනත් ජලවාතෙට නිබ තෙලි

නා

නා

නා

නා

යන කල බඩිනුත් අබ පොතු අටි

ගෙන රත්මල් පොතු දිවුළුද මැලි

දුන මැලි නොව තම්බා තල තෙලි

පනයන නුමුවත් නවතයි වම

නේ

නේ

නේ

නේ

විකාරකරවා නං දොඩවාන

කකා ඒ දත්මිටිමපින කරාන

යකුවන සුද මිරිකුළු මහ ඔසුවෙ

කකාරමින් තෙල් මුසු කරලා දෙ

න්

න්

න්

න්

පොළුත් හකුරු දෙස්සක  පටවා

ගුලිත් පහක් එමැදට යොදා

ලෙලිත් කළුව යන ලෙස තම්බා

මැලිත් නොවී දීපන් මිරිකා

ලා

ලා

ලා

ලා

එනෙන් උන්සිය පපුව බඩ වැ

තැන තැන ඇගමස් ගැසෙමින් සීත

ගෙන සොද කරදය කුරුදු කුඹුරු මු

ගෙන එනු අරනදවරා මිරිස් මු

ලා

ලා

ලා

ලා

කොටා මෙමුල් සිනිඳුව පිඩ අඹ

ගටා එඩරු කොසඹඳ සිදු තෙලි

කුටාර ගිනි පිටලා  තම්බමි

ගටාපු තෙල් මිරිකා ගුලි දෙමි

නා

නා

නා

නා

එන්නේ කඩ නැතුවම පිත් වම

ගන්නේ මහ ඔසු මදි රම්

ගන්නේ සවිදවඑනු ඹ්ද අටි

දෙන්නේ ශක නොව උප්පැනි වෙයි

නේ

නේ

නේ

නේ

එන්නා ගිනිහන් උප්පැනි තල තෙ

ගෙන්නා ඕලිදය උඳු පියලිද කො

ගෙන්නා කස පැන් එලකිරි මුසු ක

අන්නැවෙයි කියමින් යෙයි ගිජ

ඉස්සිට දෙපයට සීතල වෙන්

බස කොතවී දෙසවන් නෑසෙන්

කට ඇදවී  කන් අගුල් වැටෙන්

මෙකී ලෙඩට රුසිවරු පවසන්

නේ

නේ

නේ

නේ

ඉගුරු මිරිස් සුදුළුනු ගලිස් ගෙ

කරද ඇටද කුබුරුද ඇට ගනිමි

එරබදු ඇට කුබුරුද ඇට ගනිමි

දෙදුරු කරාබුද හිඟුද ගනිමි

මෙකී දේද සිනිදුව කරගන්

එඩරු කොසබ සිදුතෙල් ඇර ගන

පුටාරයෙන් තඹා මිරිකන්

ගටාපු ගුලි දහයක් යොදමින්

නේ

නේ

නේ

නේ

පුටාරපල ඇඹුලෙන් පැසවන්

සීනි බුබුළුන පදම බලන්

ශනෙකින් බස්නය ජලට බාන්

කලන් පමන තෙල් කනට හෙලන්

නේ

නේ

නේ

නේ

සියලග මස් පෙරලිල්ලට එන්

ශුද්ධ කන්සා අත්තන මුල් ගන්

එඩරු කොසබ සිදුතෙල් ඇර ගන්

පුටාරයෙන් තම්බා මිරික දීපන්

නේ

නේ

නේ

නේ

සිය ලග විසිනිය තෙල් බැඳගන්

රස්නය වෙයි ශනෙකින් දැන ගන්

නස්නය කර කන්වලට හෙලන්

බස්සන ගුන මෙ ලෙඩට ඕබින්

නේ

නේ

නේ

නේ

වැලක් අදින ලෙස නාඩි වැටෙන්

මලක් පුපුදු උනු මෙන් සිහි වෙන්

බලන් ඇද්ද රුසිවරු පවසන්

ගලක් උනුව ගියමෙන් ගුන වෙන්

නේ

නේ

නේ

නේ

ඉසඟ නොව ඉහ කොල ඇර ගන්

වාත වැඩ කකිය නික කොල ගන්

සිහින් එඩරු පාවට්ටා ගන්

අක්ක්‍රාවයි ලංගං ඇරගන්

නේ

නේ

නේ

නේ

එක්කරවීන්  වේදුව තම්බන්

උසක සිටුවමින්  වේදුපාන්

සිහින් බුබුළුදාඩිය මතුවෙන්

බසත් ගොලිවකන් අගුල් ඇරෙන්

නේ

නේ

නේ

නේ

සියලග නො හැරම ගිනි ජල් එන්

මකුනු වැන්න දෙමටද දළු ගන්

කෝමාරික රතුළුනු ද ගන්

එලකිරි සමකර ශැනෙකි දෙන්

නේ

නේ

නේ

නේ

එත්තදව ගිනිහන් වැඩිවන්

සඳුනුත් තන කිරි සමකර ගන්

උප්පැනි සීනිත් සමකර ගන්

ගිතෙල් සමග ගුලි ශැනෙකින් ගන්

නේ

නේ

නේ

නේ

උක් ලීයක් හරි මැදින් ඉරා

දුකක් නැතිව ගුලි පහක් වසා

අළුත් පිපීයන කල් තම්බා

මැලිත් නොවී දීපන් මිරිකා

ලා

ලා

ලා

ලා

මෙතෙක් මෙ අවුසද ශැදු රුව රුසි

ඇතෙක් වටින අවුසදයකි මෙලොව

කොතෙක්ම වින ආවත් ජල වාතෙ

එතෙක් කෙරෙයි ජල සන්නි කපාලෙ

දෙදුරුත් දෙවගේ ත්‍රිජාතිද සමගි

ලිඟං සුදුවළුපින්දු සහිදෙ

කුළුරැන හිඟුද ගෙන දෙසදු

හන්ෂ පේන අරුළුද බුළු සමගි

න්

න්

න්

න්

එනසල් තිප්පිල ලාකඩ මසුර

දිවුල්ලාටු බින් දුම්මල තුත්ත

නිබ බිජු කාෂා කොල උමදුද බිජු ග

කිරා මෙ හැම එබරට කිරා ග

න්

න්

න්

න්

කොලළුද ඉගුරුද සුදු ළුනුද කන්

ශම කසා කර ගන්නිව සතො

කසායනුත් අබරා ඉක්බිති

දෙවෙනි දොඩම් මී පැනියෙන් සතො

ශා

ශා

ශා

ශා

පළුකර ගුලි පවනේ වේලන

අනුපානය පවසමුව ඉතින්

ඉගුරු මිරිස් බැදලා ද තොසින්

මී පැනියෙන් දෙනු වමන නසන්

නේ

නේ

නේ

නේ

බඩින් යෙතොත් තබලද උප්පැනියෙ

ඊට බැරුව ගිනිහන් වැඩි වී න

උනට දෙවවු එහෙනම් මී පැනියෙ

ඊට ශැවැන්දර කසායත් තනමි

න්

න්

න්

න්

කෙන්ඩා පෙරලී සිහි නැති වෙන්

කන්දෙක නෑසී මූත්‍රා වන්

වමන බඩින් දෙකනිතරම යන්

පිත් සෙන් ජල සන්නිය දනු

නේ

නේ

නේ

නේ

හාල්පානුවෙන් ගුලි ගල ගාගන්

දකුනු ඇසේ අජනන් ගසන්

නෙල්ලි කසායෙන් ගුලියක් දීපන්

එම සන්නිය ගුන කරවයි දැන ශැනකින්

නේ

නේ

නේ

නේ

වමනේ එනකොට ඉක්කා එන්

නාඩි නැතුව ඇග සීත කරන්

බෙල්ල නැමී ඇස් දෙකනිල් වන්

වාපිත් ජල සන්නිය දැන ගන්

නේ

නේ

නේ

නේ

තුන් ඇට සන්දිය නිලේ බලාග

පස් තෙල් එකෙකාට බෙහෙත් යොදා ග

එම නිල තවමින් කන වක්කරමි

දසට සන්නි ජල මේග විලාසෙ

න්

න්

න්

න්

එලකිරි උප්පැනි මානෙල් අල ගෙ

කසාය තනමින් ගිතෙල් යොදා ගෙ

බි සොද සියළුම විකාර ගුනවෙ

විෂ්නු කපාලය දීපන් මෙලෙසි

නවරත්න කල්කය

 

අසමොද තිප්පිලි දුරු දෙක සුගු

ගුන සොද වැල්මී දෙවදුරු බුළු

ගෙන සොද සාදික්කා නාගර

ඇට සොඳ සන්නිද නායන් බිජු

ළු

ළු

ළු

ළු

කරාබු වසවාසි ද කුළු රෑ

කිරා මෙහැම ඔසු සම කොට රැගෙ

නුරා අරළු වෙන් දෙබරකකිර

කිරා බුළුද ගනිමින් එක බර

අවයුරු මීපැනියෙන් අබරා

පෙම කර තබ කරුවක තබා

නාගරයුසයෙන් දුන්නොත් යොද

පාකර දෙයි සන්නිත් අත්  ඇර

ලා

ලා

ලා

ලා

සිත් ලෙස උදුරා ගන මුල් මිරික

අත් ඇරයෙයි දෙනු සන්නිද සිය

ගත් සොඳ මිරි සද මුල් වැඩ යුස

එත් ගුන කර දෙයි සන්නිද සිය

ළු

ළු

ළු

ළු

සහතුට අමයුරු කොහොබ තෙලින් සො

දහ අට සන්නිය දුරු වෙයි සිඳ බි

මිරිසට තඹා යුසයෙන්  දුන් ස

සනිකට ගුන වෙයි තද ඇවිලිල්ල

බඩත් ගසාගෙන යේනන් වම

කොලත් සමග උඳුපියලිද රැගෙ

දුනොත් මෙලෙෂ රුසිවරු කී ලෙසි

ගුනත් වේය හනිකට තද වම

නේ

නේ

නේ

නේ

තුඩින් නෑර වමනේ යන සත හ

දොඩන් ඇඹුල් ගෙන දෙන්නේ එම  වි

සිදක්කා ගලගා දෙසි ඇඹුල

දුන්නොත් වමනේ නවතී අත්පි

විලද සුනුද සහ මී පැනි සීනි

කලද කලද ගෙන මේ හැම අවුස

ගුනද වේය දුන්නොත් වමනේ ත

එසද දෙවන් උප්පැනියෙන් ඊට

තුඩින් නෑර එන අතීසාරයෙ

එදන් පොතුද යුසයෙන් දෙනු තුන් දි

තදින් රුදාවී ලේ බින්දා ය

තැබිලි මල් ද අට්ටික්ක යුසයෙ

සෙලෙස කිපී එන කල විගසින

මෙලෙස දොඩන් ඇබුලෙන් ගෙන දෙන්

සෙලෙස යේය අමදුටු බිගු වැන්

විලද සීනි තන කිරි සහ දෙන

නේ

නේ

නේ

නේ

මුලා නොවීරුසි කල වෙදර

වලා අදුරු බිද පැස දරන්

බලා මේස කල හොත් ගුන රත්

දුලා සපිරි කල්කය නවරත්

නේ

නේ

නේ

නේ

කෝල කුමාර කල්කය

 

දෙදුරුත් අසමොද තිප්පිලි ගන්

තිවර්‍ග කොට්ටං අක්‍ක්‍රා ගන්

ත්‍රිපළුත් ත්‍රීකටු කටුකත් ඇරගන්

කොලළු සවින්දව හිගුද ගන්

නේ

නේ

නේ

නේ

පල්මාණික්කං කංසා කොලි

කොට්ට පොළුත් පුළුසා එක බරි

වැල් හිඹුටු මුල් පොතු සුව යුසි

මී පැණියෙන් අඹරා තිස් පැයි

නා

නා

නා

නා

අනුපානය දැනගෙන දීපන්

කට තොල වේලී උන නොබසින්

විඩා සහිත ඇඟ කැක්කුන් එන්

බඩින්ය වී දෙඩවිලි අටගන්

නේ

නේ

නේ

නේ

ඇම්ම ඇතුව ඇග වෙව්ළුන් වී න

කෑම බැරුව කළු අක්ක්‍රාරං ආන

යන්ඩ ගමන් ඉන පිලි අකුලාන

ඉන්ඩ බැරුව එක තැන නොයිදීන

න්

න්

න්

න්

සීත නැතුව උන ගිනි නොතපීන

බිප්‍රාකරන ඇස් දෙක රතු වීන

ඊට සරුප එක හැටි නොකියාන

රෑට තදව දෙඩිවිලි වැඩි වේ න

ම්

ම්

ම්

ම්

මීට දොඩන් උප්පැණි ඇරගන්

එලකිරි ඉදිබඩ යුස ඇරගන්

තන කිරි මී පැණි සම කොට දෙන්

ගිතෙල් සමග කෝමාරික ගන්

නේ

නේ

නේ

නේ

ඹලිද කොලද යස සම කොට රැගෙ

සීනිත් කසපැන් වතුරද රැගෙ

වැල්මී සදුනුත් සමකොට රැගෙ

දීපන් තුන් විට ගුරු කී බසි

නා

නා

නා

නා

දෙමට දළුන් පෙනලද කොල යුසි

කෝමාරිකා ඹලිදද කොල යුසි

කෑලිය පටයුස එක්කර රැගෙ

කුප්පමේනි බැබිලද කොල යුසි

නා

නා

නා

නා

වැල් බැබිලද කීකිරිදිය යුසි

කුබුරු දළුද දිය මේඩෙරි යුසි

මුගුණුවැන්න තලතෙල් එක්කරග

ඊට බෙහෙත් ගුලි යොදමින් දෙමි

නා

නා

නා

නා

පැපිලිය වන් මුතු වැල්මි ගන්

රසකිද ඉරිවේරිය ඇරගන්

ගිතෙල් සමව තලතෙල් ඇරගන්

විපරිත කෝලෙද ගුණ කර වන්

නේ

නේ

නේ

නේ

තොටිල්ල පොතු දිඹි බිජු ඇරගන්

පාවට්ටා මුල්ල සුනුද ඇරගන්

කොසබ මුළුත් තනකිරි ඇරගන්

ඇම්ම ඇතිව එන කෝලෙට දෙන්

නේ

නේ

නේ

නේ

දෙඩවිලි සිහි නැති විකාර වී න

පිස්සුන් ඇඟ පොත ගිනිහන් වේ න

ඉට යොදා දෙන් මේවැන් වතුරෙ

තෙල් පස් මගයට ගුලින් යොදා දෙ

න්

න්

න්

න්

එක තැන නොයිදම ඇවිදිමිනේ

සිහි නැතිවම බස් පෙරලෙමිනේ

අන්නාසි ඇඹුල් නිබ තෙලිනේ

කෝල පසේ ලෙඩ ගුන වෙමිනේ

යා

යා

යා

යා

උන ගිනිහං සෙන් ඇම්මට එ

ගුන නැති විපිරිත දෙඩවීනලිවීන

කන වෙයියා වහ මීපැණි ගිතෙලි

දොඩන් ඇඹුල් සදුනුත් ගෙන්නාදෙ

න්

න්

න්

න්

තුන් දොස් එක් උනු ශටිවිවසමි

ඝෘතු තුනෙන් ආ අජිර්‍ණ ඇදි

දීපන් අග්ගිනි කෝලේ ඇදි

අග්ගිනි කුමාර ගුලි බලි ඇදි

නා

නා

නා

නා

සියලූ ගිනිහන් නැසීමට

බැබිල මුල් හය කලදයි රසකිද හය කලදයි මේවා කොටා අට එකට සිදුවා එකේදි රොඩු හැර දමා කසපැන් දිය හත එකට සිදුවා දෙකක් හිදෙන්ඩ තියා සාදික්කා වසාවාසි තිප්පිලි සදුන් සවැන්දරා ඉගිනි ඇට දෙදුරු මේවා මංචාඩි තුන බැගින් ගෙන කසායට දිය කර එකට සිදුවා නැවත හත් වේලක් එලකිරි වක් කර බොනු.

සුව වන රෝග

ශම ගිනිහන්, මූල වාත ඌස්න, සියලූ ගිනිහන්

කෝල කතුර

මයුර තුත්තං සීනක්කාරං රිදී තුන්ත මුන් හිරියලි

යවකාරන් නවසාරන් ගන්දක වච්චනා විලිගං රැගෙ

වෙල්ලිප්පාසානං සවින්ද තිප්පිලි අසමොද දුරු දෙකි

කොට්ටන් වැල්මී මාසක්කා සිරිතේක්කු අක්ක්‍රා පට්ටායෙ

නා

නා

නා

නා

කොත්තමල්ලි කිරිගරුඩපාසානන් හිගුද සෙවු වෙල්ලියෙ

සුඪීසිවායන් අමුක්ක්‍රාමුල් අති උඩයන් වද කසයෙ

ස්වසළුනු ද රස දිය ඕන් කාරන් පුසකර මනෝ සීල යෙ

සාදික්කා වසාවාසි කරාබු ශවැන්දන වම්මුතු අල රුං ගෙ

නා

නා

නා

නා

මීට භාගයක් ලසුනුත් සමකොට නෙරුවාලන් එම ලෙස රැගෙ

කියන් ඉතින් සකි සොදිනි මෙ අවුසද අබරන්නට අනුපාන දැ

කුප්පමේනියත් රතුළුනුද යුස ජඹිර ඇබුලෙන් අඹරමි

මුන් ඇට තරමට ගුලිකර තබමින් පවනේ වියලා රැගෙ

නා

නා

නා

නා

දස අට කෝලේද ඉලසෙන් විපිරිත ඉලප්පු දෙඩවිලි බල

දිබි බිජු සුදු පාසානන් වදකහ පෙරුංකායමුන් සම වග

අබරමින් තන කිරිත් වක්කර ඉට යොදා ගුලියක් පොව

ඊටම දිබි බිජු සුදුළුනුත් අබරා කොසබ තෙලෙන් තන කිරෙන් දෙ

නු

නු

නු

නු

කැසින් අධික එන ඉලප්පු කෝලේට දොඩන් ඇඹුල් එක්කර පොව

ඊට ඉගුරු සුදුළුනු යුසත් ගෙන කොසඹ තෙලෙන් දීගුන කර

අග්නි කිපී උන ගිනිහන් කෝලෙට එලකිරි උප්පැනි රැගෙන දෙ

ඊට නොසිටියොත් රතු ළුනුද යුස සුගිතෙල් එක්කර පොව

නු

නු

නු

නු

උනත් වමනේ එන ගිනිහන් කෝලෙට දෙන්ට කියන අනුපාන දෙ

සදුන් ශවන්දන ඉරමුසු උප්පැනි කකාරමින් ගුලි යොදා දෙ

වෙවුළුන් කෝලෙට කොලළු කසායෙන් බින්නල් එලකිරෙන් දෙ

එලකිරි පිට වක්කා දෙසි ඇබුළුත් එක්කර දී ලෙඩ ගුන කර

නු

නු

නු

නු

තොල බෝ අල මීමුරුවට අබ එක පමනට වනලා කොටා ග

කඩ පිම්මෙන් තම්බා මිරිකා දෙනු සෙන් විපිරිත සන්නිය නස

ඊට ඉගුරු සුදුළුනු මුරුඟා අබ සමගම වනලා කොට

කඩ පිම්මෙ තම්බා මිරිකා ගන දොඩන් ඇඹුල් එක් කර පොව

නු

නු

නු

නු

දෑත දෙපය සීතල උන ඉසරදසෙන් විපිරිත සන්නිය ආදි

කුප්පමේනියත් රතුළුනුද යුස දොඩන් ඇඹුල් එක්කර දෙමි

ඊටම බටුකර යුස සමකර රතුළුනුද යුසයෙන් දෙමි

සෙමෙන් කර වී දිවකට වේලෙනවාට වැල්මී අබරා තන කිරෙන් දෙ

නා

නා

නා

නා

පිටට නැමෙන සන්නියට බටුකර තල තෙල් යොදා දෙ

ගුලියක් පොඩිකර නස්නය කරවා සියළු ඉලප්පුව ශුන කර

ඇස් පිට පෙරලෙන මූර්ති කෝලෙට ඊට කරන පිලියම් කිය

දොඩං පැඟිරි සහ ඉගුරු යුසත් ගෙන ගුලිත් ගටා අජනන් ල

නු

නු

නු

නු

නිකවන් ඇපලද කොසබ තුබ කුඩු මිරිස් දළු සුදුළු

වුළුත් කුරුදු අමු ඉගුරුත් සමගම එක පමනට වන ලා කොට

කඩ පිම්මෙන් තම්බා මිරිකා ගන දොඩන් ඇඹුල් එක් කර පොව

පෙර කී ලෙසටම සන්නි මකා යෙයි රුසිවරු අත්දුටුවයි කිය

නු

නු

නු

නු

සෙමන් වූ රුදා වැඩී තිබේනම් මී පැණි විලදත් කුඩෙන් දෙ

දොඩං ඇඹුල් ගෙන මීපැණියෙන් දී කුසී කාසය ලෙඩ ගුන කර

ඇවිලිල්ලට නික කුබුරු යුසත් ගෙන මිරිකුඩෙන්දි ගුන කර

වමනෙට සුදුළුනුත් ගලගා දෙසි ඇඹුලෙන් ගුලි යොදා දෙ

නු

නු

නු

නු

ආලවඩන රුසි දෙසුවේ අවුසද මෙ මුළු කපට පවතින්

ලීල නැතුව තද බාල අයට වත් කෝල නැතුව ගෙන දීපන්

බාල සදසේ බබලයි වැකි දෙහෙකට මුලා නැතිව වල දාපන්

කෝල කතුර නම් පටබැදි ගුලියකි රුසිවර පෙර සිට පවසන්

නේ

නේ

නේ

නේ