මුල් පිටුව හෙළ වෙදපොත් අනෙකුත් වෙදපොත් පොත් ‍අංක 03 ‍‍වෙද ‍‍පොත 3 කොටස

පොත් ‍අංක 03 ‍‍වෙද ‍‍පොත 3 කොටස

නීල රතන ගුලිය

අරළු බුළු නෙල්ලි කුබුරු දළු ඔලිද දළු එඩරු ඇට විසඇරි ජයපාල ඇට අසමොදගම් හුදුළුනු මිරිස් මෙකි දේ තුන් තුන් කලද ගෙන ඇල්දියෙන් අබරා ඉබුල් ඇට පමන ගුලිකර සෙවනේ වියලා තබා

බඩරුජාවට දෙසි ඇඹුලෙන්ද

වායුවට කුඹුරු කොල යුෂයන්ද

පිතට හකුරෙන්ද

සන්නියට ඉගුරු යුසයෙන්ද

වමනේට මීපැනියෙන්ද

සන්නියට කුඹුරු කොල යුෂ හා මීපැනියෙන්ද

ඉදිමුමට කිකිරිදිය යුෂයෙන්ද

බඩින් යනවාට මීපැනියෙන්ද දෙනු.

සන්නිපාත ගුලිය

කකාල තන කිරෙන් උරච්චි කර පිටනැමි සන්නියට දෙසි ඇඹුලෙන් දෙනු.

වෙවුලූන් සන්නියට තලා කොල යුසයෙන් දෙනු.

කුදවෙන සන්නියට කොසඹ තෙලින්ද

මන්දාග්නියට කරද ඇට අබරා තනකිරෙන් දෙනු.

ඇස් නාරිනා සන්නියට කට කෙලින් අංජන ලනු.

පස් තෙලින් පසක් බේත් ගුලි අනා කකාරා පොවනු ඇසගානු රුජා සන්නි ගුන වේ.

කොල හැලිච්චි දියවර ගෙන වමනෙ සන්නියට දෙනු

අරත්ත ගොරොචන කකාලා කසායෙන් දෙනු දහ අටක් සන්නියට ඇසල පොතු

කසායෙන් දෙනු

මී පැනියෙන් දොඩන සන්නියට දෙනු

සන්නි මුර්‍තත ගුලිය

දෙසි වරා මිරිස් දොඩන් කුබුරු බුලත් නත්තාරං කුරුදු කුඩු මිරිස් තුබ බෙලි මුරුංගා නික මෙකී දළු ගෙන කළුදුරු අසමොදගම් තිප්පිලි කරාබු වසාවාසි දෙවදුරු කොට්ටන් ගල්නහර පෙරුංකායන් සාදික්කා කොත්තමොල්ලි වලගසාල් සුදුළුනු වදකසා සිද්දිගුරු මිරිස් මෙකී දේ සමභාග ගෙන වල්බේත් වඩා දෙබාගයක් ගෙන කිරා එක්කොට කොසඹ කොල ඉස්මෙන් අබරා මිරිස් ඇට පමන ගුලි කොට සෙවන වෙලා තබා මෙකී කොල ඉස්මෙන් නෂ්න කරනු. බොන්නට දෙනු. නෂ්න කරනු.

ගංගාධර ගුලිය

කරාබු වසාවාසි සාදික්කා තිප්පිලි කළුදුරු අසමොදගම් අතිවිඩයම් වලගසාල් අබින් දුම්මල දිවුල් මයිල මල් බැදිසාල් කුඩු අල මුල් මෙකි දෙ සමභාග ගෙන දිවුල් පිංචි බෙලි පිංචි දෙලූම් පිංචි කසායෙන් අබරා ඔලිද ඇට පමන ගුලිකොට තබා සෙවන වෙලා තබා

ලේ සීදමට මී පැනියෙන්ද

මීපපාන්ඩුවට එලමොරුවෙන්ද

අතීසාරයට දැලිදියෙන්ද

ග්‍රහනියට අමු ඉගුරු යුසයෙන්ද

අජිර්‍ණනයට සිද්දිගුරු ඉස්මෙන්ද දෙනු

දිව්‍යරාජ ගුලිය

නෙරිවිෂ වච්චනාවි වෙල්ලප්පාසානන් ගවරිප්පාසනම් රසදිය පුස්කරනි හිරියල් කලද කලදයි සාදිලිංගං දෙකලදක් ගෙන කළු අත්තන කොල ඇට සත් කලදක් ගෙන ඉගුරු යුසින් තුන් දිනක් අබරා ඔළුහාල් පමන ගුලිකර තබා පවන වියලා තබා

වමනෙට ගිනියමට සදුං තනකිරි ඉගිනි ඇට අළුකෙසෙල් අල යුසින්ද කටින් බඩින් යනවාට මීපැනි තන කිරින්ද සන්නියට ඉගුරු මුරුංගා තුබ කුබුරු නික කොල යුසින්ද

වැදුගෙයි සන්නියට ඉගුරු මිපැනියෙන්ද

එම උනට ඇවිලිල්ලට ඉගුරු කුබුරු හරංකහ යුසින්ද

බඩින් යනවාට අබ දිබුල් මෛල මෙකී පොතු යුසින්ද

උනට යකිනාරං කොල යුසින්ද

කැසි සෙලෙස්මාවට කුප්පමේනිය දොඩං පැගිරි හිගුරු පට කුකුරුමුවන් ගෙඩි යුසින්ද

වායුවට වරා කොල නිතුල් කොල තිබ්බුටු කොල යුසින්ද දෙනු.

නීල අංජනම

අංජන කැට සවින්ධව ළුනු රිදි තුත්තං පුෂ්කර මිරිස් සිද්දිගුරු තිප්පිලි රසදිය තඹසුනු නිල් ඇවරි ඇට සක් පොඩි ගස් පෙනල ඇට දැත්ත ඇට මෙකී දේ කලද කලද ගෙන මුරුංගා ඇට එල ඔලිද කලඹාගයයි දෙසි ඇඹුලෙන් තුන් දිනක් අබරා එමෙන් අංජනලනු.සන්නියට යක්ෂ විකාරයට හැට අටක් විෂයට යහපති.

නීල රතන ගුලිය

අරළු බුළු නෙල්ලි කුබුරු දළු ඔලිද දළු එඩරු ඇට විසඇරි ජයපාල ඇට අසමොදගම් සුදුළුනු මිරිස් මෙකී දෙ තුන් තුන් කලද ගෙන ඇල්දියෙන් අබරා ඉබුල් ඇට පමන ගුලි කර සෙවන වියලා තබා

බඩරුජාවට දෙසි ඇඹුලෙන්ද

වායුවට කුඹුරු කොල යුෂයෙන්ද

පිතට හකුරෙන්ද

සන්නියට ඉගුරු යුසයෙන්

රාමපාන ගුලිය

රසදිය වච්චනාවි සිරියල් කටුකරොසන දෙදුරු ළුනු ජටාමාංශ නෙල්ලි තකා ගෙන්දක පුෂ්කර හිරිබි සාදික්කා කරාබු වසාවාසි සුදු සදුං අරත්ත තිත්ත කපුරු කොට්ටන් වැල්මි වදකසා වලගසාල් නිළු තිපල් කලාදුරු අලමුව කිරිවැල් ඉරමුසු දේවදාරු මෙකී බේත් සුද්ද කර මංචාඩි දෙක දෙක බර බැගින් ගෙන විෂ හැරි ජයපාල එක්කල සවාරයි මෙකී යුෂයෙන් අබරා නැවත අදුක යුෂයෙන් අබරා ඉඹුල් ඇට පමන ගුලිකර සෙවන වියලා තබා

වායුවට ඉගුරු යුසින්ද

වාත ජවරයට එලගිතෙලින්ද මිරිකුළු පොතු යුසයෙන්ද

සන්නිපාත ජවරයට ඉගුරු මිරිස් පොඩියෙන්ද

ප්‍රමේහයට රණවරා පත්‍ර යුසයෙන්ද

විරේකයට හකුරෙන්ද

සොපයට ඉගුරු යුසයෙන්ද තිනත්‍රිති යුසයෙන්ද සියඹලා ඇඹුලෙන්ද එක්ව දෙනු

මාලෙට පොල් මල් යුස හා අත්තන කොල එක්ව දෙනු

පිත්තාධිකයට මීපැනින් කහට පොතු එක්ව දෙනු

වාතගුල්මයට කොසඹ තෙලින්ද

ඉක්කාවට දෙසි ඇඹුලෙන්ද

ලේ සීදමට අබින් මංචාඩියක් එක්ව දෙනු

බඩඋනතිලට කුරුදු පොතු යුසයෙන්ද

ගලග්‍රහයට කුකුරුමුවන් පල ඉස්මෙන්ද

පිත්ත පාණ්ඩුවට පතුක් මුල් යුසයෙන්ද

මුත්‍ර කට්ටුවට මාරාකොල යුසයෙන්ද

සෙලෙස්මා අධිකයට තොටිල පොතු යුසින්ද

යක්ෂ විකාරයට දෙසි ඇඹුලෙන්ද නස්න කරනු අංජලනු

ජෙරොමුරාරි රසයයි

රසදිය වච්චනා මංචාඩි තුනයි පුස්කර මංචාඩි අටයි සක්නැඹ මංචාඩි අටයි වච්චනාවි මංචාඩි හතරයි තුත්තං මංචාඩි තුනයි පල්මානික්කම් මංචාඩි පහයි වෙල්ලප්පාසානම් ගෙවරිප්පාසනම් හත හතයි මෙකී දේ ඉගුරු ඉස්මෙන් අබරා අබ ඇට පමන ගුලි කොට තබා

සියළු උනට ඉගුරු ඉස්මෙන්ද සීනි හකුරෙන්ද දෙනු.

ජවරාදි ගුලිය

රසදිය වච්චනාවි නෙරිවිෂ වෙල්ලප්පාසනම් හිරිබි මනොසීල තුත්තං තුරිසි සාදිලිංගම් පුෂ්කර සවින්දව ත්‍රිකටුක ත්‍රිපල් දෙදුරු අසමොදගම් මෙකි දේ සමභාගයි. මෙකී හැම දේ බරට ජාපාල මංචාඩි නවයයි කිකිරිදිය ඉස්මෙන් අබරා මුන්ඇට පමන ගුලිකර සෙවන වියලා තබා

සීත ජවරයට මුරුංගා කොල යුසයෙන්ද

වාත සෙලෙස්මා ජවරයට එළු කිරෙන්ද

වාත සෙලෙස්මා ජවරයට තිපල් කසායෙන්ද

මුර උනට දෙහි ඇඹුලෙන්ද උනු දියෙන්ද

අතීසාරයට ජවරයට ශ්‍රැකපල් බොහාල් අසමොදගම් කසායෙන් ගුලියක් දෙනු.

ලැපැත්තේ වායුවට නික කොල වරා කිරෙන් ගුලි දෙකක් මදිච්චි කරනු

අතීසාර ගුලිය

මයිල මල් කරාබු වසාවාසි කළුදුරු තිප්පිලි අසමොදගම් අතිඋඩ අබිං කංසා ඇට දෙළුම් පිංචි දිවුල්ලාටු මෙකී බෙහෙත් මී පැනියෙන් අබරා ඉබුල් ඇට පමන ගුලිකර තබා සර්‍වඅතීසාරයට මී පැනියෙන් දෙනු.

ඇස් බෙහෙත් ගුලිය

කවඩිසුනු මුදුපෙන ඉස්පොඩි සමව ගෙන ඊට සරි බර පල්මානික්කං ගෙන දෙසි ඇඹුලෙන් අබරා ගුලි කර සෙවනේ වියලා තබා සියළු ඇස් රෝගයට දෙසි ඇඹුලෙන් හො ඇල්දියෙන් හො ගානු.

ගුරුඩාදිගුලිය

වදකහ රසදිය තලා මුල් සත්සද මුල් මේ හැම අබරා මූත්‍රදියෙන් නස්න කරනු. යම පුරට ගියෝ ජීවත් වෙති.

පෙරුංකායන් පුස්කර සිරියල් කුබුරු ඇට රසදිය සවින්දව ළුනු මෙකී දේ සමව තිත්ත වැටකුළු ඉස්මෙන් අබරා ගුලිකොට තබා විෂමුර්ජා කල නෂ්‍ය කරනු අංජලනු කෑමුකේ ගානු අෂ්ට නාග විෂමුත් එමසේම බසී. මොණර තුඩ මුගටිද රත්වායාගේ දිව ඌරු පිත මේ හැම නර මූත්‍රයෙන් අබරා ගුලිකර සෙවන වියලා තබා නෂ්‍යට පාන ආලේපාදී ඇල්දියෙ කරනු හැම සර්‍පප විෂ බසී

වරාමුල් බුත්සරණ මුල් අබරාපාන ආලේප කරනු නෂ්‍ය කරනු කෑමුකේ ගානු කැලේ වුවත් ගුන වේ.

මගුල් කරද ඇට තිකුළු බෙලිමුල් දෙක සාතලා මල් මෙ හැම එළු මූත්‍රයෙන් අබරා තබා සියළු විෂයට අංජන ආලේප කරනු. සියළු විෂ ගුන වේ.

තුත්තං තුරිසි වගපුල් ජාපාල වච්චනාවි රසදිය පුෂකර මෙකී දේ ඌරු පිතින් අබරා ගුලි කොට තබා විසයෙන්ම මලවුන්ට ඉස්මුදුන ඉරා සකේ බා ඉදිකටු මුන අගින් ඇන මූත්‍රදියෙන් ගලගානු ඇස අරී. ඇසගානු හැම සර්‍පප විෂම එමවිට ඇරේ.

ඇස් බෙහෙත් ගුලිය

වැල්මි දෙවදාරු වෙල්ලොකතිරම් නිල් අංජන කැට තුත්තං පල්මානික්කන් ඉගිනි ඇට සෙංකල නේරි කොට්ටන් අමු කපුරු සාරණ මුල් කලාදුරු අල අරළු බුළු නෙල්ලි මෙකී දේ සමභාග කිරාගෙන චූර්‍නන කර පලමු කී බේත් රෙදි ඇතුලේ ලා පාන්කඩ අබරා තලතෙල් අළුත් පානක වක්කර අවුලාන අවුත් භාජනයක් වසා දැලි බස්සාගෙන අමු කපුරු මුසු කර තල තෙල් අනාගෙන ඇස ගානු. අසුවක් ලෙඩ ගුන වේ.

සුදු පටලද කදුලූ වසිනවාද ඇස කංචියද ඇස වායුද නුවන් වනවෙනවද රෑ කනද සුදුනීල කාංචිද රත්ඉරිද රතද ඇස ඉදිමුන්ද රුජාද පුප්පටලද රත්පටලද ඇදිරිද ඇසේ සියළු රෝග නසා මිරිස් තිප්පිලි සිද්දිගුරු එනසාල් වැල්මි තුත්තං තුරිසි වල්කොල්ලූ ලොත් සුබුලූ දෙවදාරු එනසාල් වැල්මි ඉගිනි ඇට සක්කැට මිනී ඉස් කබල් අංජන කැට මුදුපෙන රසදිය මෙකී දේ සමභාග ගෙන කීකිරිදිය යුසින් දවසක් අබරා ඇල්දියෙන් දවසක් මුගුනුවැන්න යුෂයෙන් දවසක් අබරා දිගට ගුලි කොට සෙවන වියලා තබා

රත්පටලයට තනකිරෙන්ද

උල්‍යතියාවට දෙසි ඇඹුලෙන්ද

රත්ඉරට එළකිරෙන්ද

තිමිර පටලයට මූත්‍රදියෙන්ද

පුප්පටලයට ඇල්දියෙන්ද

නීල කාංචියට ගෝ මූත්‍රයෙන්ද

ඇදිරියට මුගුනුවැන්න යුෂයෙන්ද

රෑ කනට උනු දියෙන්ද

පනු කැවිල්ලට එරබදු කොල යුෂයෙන්ද

ඇසේ සියලූ රෝගයට තන කිරෙන්ද

පොලට දෙසි ඇඹුලෙන්ද

එල දි කිරි රත්සදුන් අරළු ඉගිනි ඇට උරච්චි කර මීපැනි දෙපතක්ද තලතෙල් දෙපතක්ද එක්කොට අනා ඇසවට ගානු ඉදිමුන් රත ගුන වේ. මීටම යහුං කලදක් විචර ගෙන උදැල්ල රත් කර එහි ලා දෙහිලා දෙහි ගෙඩියක් ඇඹුල් වක්කොට පිටවක්කා කොල ඉලසං එවිචරට ගෙන එක්කොට යකඩයකින් අබරා මී පැනි පදමට වු කල පුරවලියම් ගානු.

අකුරු කැවිං කදුලූ රත ගුන වේ.

අරළු පසක් මුදුපෙන හෙලකට රොදු ඇට තුත්තං තුරිසි මුගුනුවැන්න කූර ගොඩ මානෙල් මෙකී දේ මුල් ගෙන දෙසි ඇඹුලෙන් අඹරා මෙසේ සතියක් ඇඹරු ගුලි කොට සෙවන වියලා ගන තන කිරෙන් ඇසලනු. රත්තරාජී අශ්‍රපානදුවදර්‍ෂදුවස් මෙ ආදී අනේක රෝග නසා ප්‍රත්‍යකෂයි.

සීන්රත්නාදි ගුලිය

සුදුදුරු මංචාඩියයි කලූදුරු මංචාඩි දෙකයි සාදික්කා මංචාඩියයි අත්තන ඇට මංචාඩි හයයි කංසා ඇට කුබුරු ඇට මංචාඩි හතයි මීමුරුවට මංචාඩි තුනයි මෙ ශම බරට සාදිලිංග බරක් ගෙන අමු ඉගුරු යුසයෙන් අබරා අබ ඇට පමන ගුලිකර සෙවන වෙලා තබා

කෝලෙට දොඩං පැගිරි හිගුරුපට කුප්පමේනිය පල්මානික්කන් සීනක්කාරන් එලගි තෙල් මීපැනි සමව දෙනු. ඉටම පාවට්ටා සුදුළුනු වදකහ ඉගුරු තලා කඩපිම්මේ උයා මිරිකා දිමි බිජු බිම්මල් එනසල් තන කිරෙන් අබරා බේතට යොදා කොහොඹ තෙල් තලතෙල් කිරි එක්ව දෙනු.

කෝල දහඅටට කළු අක්කාරමට දෙඩවිල්ලට උනට හති කැක්කුමට වැදුගේ කෝලෙට යහපති.

වැදුගෙයි බඩේ රුදාවට ඉගුරු මිරිස් සුදුළුනු වදකහ පෙරුංකායං කොල්ල කසාය කොසඹ තෙලින්ද ඉටම නික දළු කුඩු මිරිස් දළු පාවට්ටා දළු කොසඹ දළු මෙවා කොටා කඩපිම්මෙන් තම්බා මිරිකා මී පැණියෙන්ද ඉටම කරදමුල් පෙරංගා පොල් පොල් එක්ක අනා කඩපිම්මෙ තියා වදකහ සුදුළුනු අබරා ඉපිට තියා මිරිකා එම යුසින්ද සියළු සන්නියට ඉගුරු මුරුංගා පොතු සුදුළුනු රබුක් බඩ මී මුරුවට මෙවා කොටා කඩ පිම්මෙන් උයා මිරිකා කොසඹ තෙලින්ද

සීතල සන්නියට ලැපැත්ත අඩිස්සියට බටුකරයුෂ මී පැනියෙන්ද ඉටම වැල්මි මීපැනියෙන්ද ඉටම කුකුරුමාන්මද මී පැනියෙන්ද මීටම තිබ්බුටු පොතු මීපැනියෙන්ද

උනට යකිනාරං කොල මී පැනියෙන්ද බෙලි බැබිල මුල් අරළු කසායෙන්ද

වෙවුළුම් උනට අමු ඉගුරු යුසින්ද

මාන්දමට වදකහ පිටවක්කා රතුළුනු යුසයෙන්ද

වමනේට ඉගුරු උප්පැනි මීපැනි ඉගුරෙන්ද

බඩින් යනවාට සීන් තබල යුසින්ද මීටම සියඹලා පොතු යුස මී පැනියෙන්ද

සියබඩෙරුදාවට මිරිස් බැද කුඩුකර දමා උනු දියෙන්ද

ගිනියමට කසපැන් දිය සදුනෙන්ද

උස්මුරුත්තාවට අක්ක්‍ර පත්‍ර උන අළු පල්ලෙන් තබා ඉගුරු යුසින්ද නස්න කරනු.නික කොල ඉස්මෙන් නස්න කරනු.

දිව්‍ය අලංකාර ගුලිය

දෙදුරු අසමොදගම් පෙරුංකායං තිප්පිලි අරළු බුළු නෙල්ලි සීනක්කාරං පල්මානික්කං අබ මිරිස් සිද්දිගුරු උළුවා කොත්තමොල්ලි සුදුළුනු බුත්සරණ වැලේ ගෙඩි කළු ගහලබඩ මුල් ඒකාවේරිය මුල් කුඩුමිරිස් මුල් දොඩං දළු නාරං දළු පෙර කී සරක්කු එක හරියට ගෙන යකිනාරං මුල් තොටිල්ල මුල් දෙහි මුල් දොඩං මුල් මෙකී මුල් කලද කලද ගෙන වේලා කුඩු කර සිල වැඩිකර මීට අරළු බුළු නෙල්ලි දෙදුරු අසමොදගම් ඉගුරු මිරිස් වදකහ වසාවාසි තිප්පිලි කොල්ලූ ඇට සාදික්කා වැල්මි සුදුළුනු මෙකී බෙහෙත් එක බරට කිරා ගෙන සරක්කු කඩ රෙද්දක දමා එලමූත්‍රාවෙන් තම්බා එරබදු පොතු යුසින් දවසක් අබරා අට්ටික්කා පොතු යුසින් දවසක් අබරා එලබටු කලඔටුවා දළු යුසින් දිය කිල්ල දළු යුසින් දවසක් අබරා මෙසේ සත් දවසක් අබරා ඔලිද ඇට පමන ගුලිකර සෙවන වෙලා තබා

මින් ගුලියක් සන්නියට ඉගුරු යුසින්ද

උනට යකි නාරං කොල යුසින්ද කොසඹ කොල යුසින්ද

ගිනියමට එලකිරෙන්ද නොහොත් තනකතිරෙන්ද

වමනේට උප්පැනියෙන්ද

බඩගසා යනවාට තොටිල්ල කොල යුසින්ද පොල් කිරි සමග දෙනු.

ලේ යනවාට අට්ටික්කා පොතු යුසින්ද අබ පොතු යුසින්ද

කඩුත්තු රුදාවට නික කුඹුරු කොල යුසින්ද

මීප්පාඩුවට දොඩං පොතු යුසින්ද

මාලේට තැබිලි පොල් මල් යුසින්ද

සිහි නැතිවාට නත්තාරං ඇබුල් පෙරුංකායං එක්ක පොවනු.

ප්‍රත්‍යක්‍ෂ ගුලිය

සදවදක් ඉසේ සෝධා නාරස දිය කලදක් ගෙන සුද්ද කරගෙන රත්‍රං කලදයි සොද රිදී කලදයි පල්මානික්කං කලදයි මෙ හැම එලවරා කොල ඉස්මෙන් අබරා එලකටරොළු ඉස්මෙන් අබරා එලබටු මුල් ඉස්මෙන් අබරා දමුනු පට යුසින් අබරා එවැනි බෙහෙත් ඉදං බලිං එම කොල ඉස්මෙන් ගුලි කර තබා ඉස බදිනු දසඅට බාසාවද සියළු ශාස්ත්‍රද ජාතිස්මරණ නුවනද සියළු යක්සයොද පෙනෙත් ඔහු සිටිනා තැන පෙනෙත් මු‍බෙ තබනු රුව දිෂ්ටි වඩි. රන්සුනු කටට දමාගෙන එම ගුලියක් කටට ගත්කල ස්ත්‍රීවෙත් උපද ගෙවුනු කල අතට ගනු. ඉසබදිනු සියළු අයම මංත්‍රීවෙත් මංචාඩියක් වලදනු. රුව වඩී. බල වඩී.ආයු වඩී. අසුරයන් පරදවා ගමන් යෙත්.

නවරත්න ගුලිය

දෙදුරු සුදුළුනු සීනක්කාරං අසමොදගම් තිප්පිලි කරාබු වසාවාසි උළුවා වලගසාල් සවින්දව ළුනු පල්මානික්කන් කොත්තමොල්ලි පෙරුංකායං හිරියල් සාදලිංගම් වනපුල් නෙල්ලි කකා ගෙන්දගම් දේවදාර වදකසා ඉගුරු මිරිස් තිපල් රත්නිතුල් මුල් මෙ හැම බරට සුද්ද ජයපාල බරක් ගෙන එම බරට එඩරු ඇට දමා කිරාගෙන මෙ හැම ඇල් දියෙන් අබරා දෙවනුව දෙහි ඇඹුලෙන් අබරා මුන් ඇට පමන ගුලිකර සෙවන වියලා තබා අනුපාන බලා දෙනු.

නෑරගන්නා උනට වරාකොල තම්බා එම යුසෙන්ද

සීගතු උනට නික කොල යුෂයෙන්ද

මුර උනට වෙලා කොල යුෂයෙන්ද

වරා උනට සියඹලා කොල යුෂයෙන්ද

තුන්දොස් උනට මීපැනියෙන්ද

බඩේ ගිනියන් අටගන්නා උනට කරබටුකර යුසයෙන්ද

සීතලට ඉස කකියාන එන උනට දොඩං ඇඹුලෙන්ද

වමනෙ ඇතුව සෙලෙස්මා ඇතුව එන උනට ඉගුරු යුසයෙන්ද

නිල් පිත් වායු කිපී එන උනට ඉගුරු යුසයෙන්ද

නිල් පිත් වායු කිපී එන උනට තුබකොල යුසයෙන්ද

රත් පිත් කිපී එන උනට කුබුරු කොල යුසයෙන්ද

වැදුගේ සන්නියට බුලත් යුසයෙන්ද

බඩ අඩිස්සියට පිපි ඔක්කාරව කෙල උනනවාටද උන සන්නියට බුලත් යුසින්ද

නිදිමත නැතිව ලෙයෙන් එන සන්නියට කෙහෙල් මුල් කසායෙන්ද

කට්ටු මුට්ටු සන්නියට කකුල් පිපි හළුවෙන සන්නියට කිකිරිදිය යුසින්ද දෙනු.

හැම සන්නියට ඉගුරු යුසින්ද

සුදුගුලිය

සුදුඑළු චරින‍ද්‍ර කලදයි බෙල්ලං හුනු කලදයි සුදුරු මංචාඩි දහයයි මෙකී දේ කිරා දෙහි ඇඹුලෙන් අබරා ඔළු ඇට පමන ගුලිකර පවනෙ වියලා තබා අනුපාන බලා දෙනු.

සන්නියට නික කොල යුසින්ද මීටම ඉගුරු යුසින්ද මීටම මුරුංගා පොතු යුසින්ද මීටම කොසඹ කොල මී පැනියට යොදා දෙනු. මීටම ඛෙලිමුල් කත්‍රික්කා බටුමුල් කකාල කසායෙන්ද

සෙලෙස්මා සන්නියට ඇපල යුෂ මීපැනියෙන්ද මීටම කුප්පමේනිය යුෂුත් මීපැණිත් සමව දෙනු. මීටම කොල්ලං කොල යුෂුත් දොඩං ඇඹුලූත් පානු දියත් සමව දෙනු.

වමනේට උප්පැනියෙන්ද මීටම කහට පොතු මීපැනියෙන්ද මීටම දෙසි ඇඹුල් මී පැනියෙන්ද

බඩින් යනවාට අට්ටික්කා පොතු යුසින්ද මීටම අට්ටික්කා පොතු අළු කෙහෙල් මුව ඉස්මත් ළුනු දියත් මීපැනිත් සමව දෙනු.

කඩුත්තු රුදාවට හාල් බෙබියා දළු නික දළු එකට කොටා කලතා දෙහි ඇඹුලෙන්ද

ලමයින්ගේ බඩින් යනවාට තනහාල් බැදි කුඩුත් සමව දෙනු. මීට කිලන් මොරුවෙන්ද මීට පොල් කිරෙන්ද

ගිනියමට හදුං දොඩන් ඇඹුලෙන්ද මීට ඔලිද කොල යුස හදුං තනකිරි සමව දෙනු.මීට හදුං කසපැන් දියෙන්ද මීට වැල්මි කසායෙන්ද මීට ඉගිනි ඇට තනකිරෙන්ද මීට සදුං මිපැනි තනකිරි සීනියෙන්ද මීට ඉරිවේරිය දඩු යුසින්ද

උනට මදුරු කොල යුසින්ද මිට දෙහි ඇඹුලෙන්ද අරක්කුවෙන්ද දෙනු.

කෝලකුළු ගෙඩියයි

වෙල්ලිප්පාසානං සාදිලිංගන් පුස්කර හිරියල් මනෝසීල මල කටුකරෝසන කොට්ටන් පල්මානික්කන් පොන්තෙරිකාරං කොරාසනි පෙරුංකායං රිදි තුත්තං මෙකි දෙය සරියට ගෙන ජයපාල සුද්ද කර බරක් ගෙන ඉගුරු යුසින් සත් පැයක් අබරා කංසා කොල යුසින් සත් පැයක් අබරා ඉබුල් ඇට පමන ගුලිකර පවන වියලා තබා අනුපාන බලා දෙනු.නත්තාරං ඇඹුලෙන් දෙනු නොහොත් පැනියෙන් දොඩං ඇඹුලෙන් දෙනු තනකිරෙන් දෙනු නස්න කරනට පාවට්ටා කිකිරිදිය අගුන කොල නික දළු කොටා වණ්ඩුවෙන් උයා මිරිකා ගෙන එයින් නස්න කරනු. මීට දොඩන් ඇඹුල් මී පැනියෙන් නස්න කරනු.

තුන්දොස් ගුලිය

දෙදුරු අසමොදගම් කරාබු වසාවාසි තිප්පිලි සාදික්කා අතිවිඩයන් සිද්දි ගුරු මිරිස් සුදුළුනු නිකදළු බුලත් නැටි මෙකි දෙ සමභාග ගෙන ඉගුරු ඉස්මෙන් නික දළු ඉස්මෙන් බුලත් ඉස්මෙන් තුන් තුන් දවස් අබරා බුලත් නැටි සේ පලූකර පවන වියලා තබා මින් ගුලියක් ඉගුරු ඉස්මෙන් දෙනු.

දසඅට සන්නියටද තුන්දොසින් ආ උනටද වමනේටද බඩින් යනවාටද උස්මුත්‍රතාවටද යක‍ෂ විකාරයටද ඇහේ ඇගෙ සිසැරුමටද සර්‍පප විෂයටද වැදු ගෙයි සියළු සන්නියටද යහපති අතිසයින් ප්‍රත්‍යක්‍ෂයි.