මුල් පිටුව හෙළ වෙදපොත් අනෙකුත් වෙදපොත් පොත් ‍අංක 03 ‍‍වෙද ‍‍පොත 2 කොටස

පොත් ‍අංක 03 ‍‍වෙද ‍‍පොත 2 කොටස

මහාකෝල රාජ ගුලිය

ගවරිප්පාසානං හිරියල් මනෝසීල ඔංකාරං ශාස්ත්‍රවෙල්ලි ගන්දක රසදිය පුෂ්කර තුත්තංගල් වදගල් නහර යවකාරළුනු කටුකරෝසන සමුක්කාරං සෙවුවෙල්ලි තිප්පිලි වලගසාල් සීනක්කාරං පල්මානික්කන් කපුරු කොසඹ ඇට හිගු අසමොදගං දිමිබිජු කොත්තමල්ලි මී ඇට කොසඹ ඇට එනසාල් බින්මුල් සතකුප්ප දේවදාරු රත්සදුං අක්ක්‍රපට්ටා කොරසානි ඇසල මුල් මෙකී සරක්කු කිරාගෙන මෙවුවා සකොට්ටාසයට ඛෙදා ඉන් කොටසක් බරට කුඹුරු ඇට මද කිරාගෙන ඉන් කොට්ටාසයක බරට ඌසිකාන්දන් කිරාගෙන ඉන් කොට්ටාසයක බරට සුදුදුරු කිරාගෙන ඉන් කොට්ටාසයක බරට කුකුල් වසුරු කිරාගෙන ඉන් කොට්ටාසයක බරට වදුරු ඇට කිරාගෙන මෙකී දේ එක්කරගෙන තුන් පාට ගවයින්නෙන් තුන් දෙනකුන්නෙන් මූත්‍ර තුන් පතක් ගෙන ලිප තබා අරළු කලදයි දිමිබිජු කලදයි අමු ඉගුරු කලදයි වැල් තිබ්බටු මුල් කලදයි මේවා කලද කලද ගෙන අබරා ගොටුවට දමා කලතා උලක්කු උකුපදමට කකාරා මෙම කසායෙන් අබරා මුන් ඇට පමන ගුලි කර සෙවන වියලා තබා අනුපාන බලා දෙනු.

ඉලප්පුවට කොහොඹ ඇට සුදුළුනු ඉගිනි ඇට මිරිස් වදකහ මේවා අඹරා තනකිරි මී පැණි තලතෙල් සමව දෙනු.
කලූවර කෝලෙට මීමුරුවට පල්මානික්කන් සීනක්කාරන් සහිදළුනු මිරිස් කොසඹ ඇට වදකසා මෙකී දේ එක්කර මී පැණි තලතෙල් ගිතෙල් මුසුව දෙනු.
කූත්තු කෝලෙට කුකුරු මුචන් ඇට කුඩු මිරිස් මුල් කටුකරෝසන ඔංකාරං මාසක්කා අක්ක්‍රපට්ටා තිප්පිලි ගලිස් සහිද ළුනු සිරිතේක්කු මෙකී දේ කසාය කකාරා තලතෙල් කොහොඹ තෙල් සමව දෙනු.
ඔට්ටු කෝලෙට එනසාල් තිප්පිලි කටුකරෝසන යවකාර ළුනු අක්ක්‍රපට්ටා මාසක්කා සීනක්කාරන් පල්මානික්කන් වං ඇපල බටුල් හිගුරුපට මීමුරුවට පැහිච්චි බටු කුප්පමේනිය කොල මුල් කුඩු මිරිස් මුල් දොඩං දළු නික දළු වදකසා මෙකී දේ වෙන වෙනම කොටා යුස ගෙන එක පමන ගෙන තබා පලමු කී සරක්කු අබරා දමා අට එකට කකාරා දොඩන් ඇඹුල් මී පැණි කොසඹ තෙල් මෙ මාත්තුවෙන් තුන් වරුව දෙනු. මීටම වැල්මී කොට්ටන් දෙවදුරු තිප්පිලි අසමොදගන් අති උඩයන් එනසාල් කුරුදු පොතු කොරළුනු අමු ඉගුරු උප්පැනි දුම්මැල්ල රසකිද වම්මුතු රතනිතුල් මුල් ඉරිවේරිය ශවන්දර පැපිලිය සදුන් කොසඹ මුල් දියවිත්ත මුල් මෙකී දේ එක හරියට ගෙන කොටා මිරිකා ලිප තබා පලමු කී සරක්කු අබරා දමා අට එකට කකාරා සිනි මුසුව ගිතෙල් එක්ක දෙනු. එක ගුලියක් දෙනු. මීටම දුරු දෙක අසමොදගන් කරාබු වසාවාසි සාදික්කා හිගු උළුවාහාල් ගලිස් දිමිබිජු බිම්මුල් සුදුළුනු ඉගුරු වදකහ කොත්තමල්ලි ගල්මදගල් නහර කටුකරෝසන වලගසාල් මෙකී දේ එකට කොටා ගෙන ඉකිරි කුරුදු නික පගුරු වෙලා කොල වරා කොල ඇහැල දොඩං වදුරු කුඹුරු කුඩු මිරිස් කුකුරු මහන්පල බටු මෙකී දේ කොටා මිරිකා අටපත හතරට සිදුවා පෙර සරක්කු දමා වැලි තිබ්බටු කටුකරඩු සාරණ අමුක්කරා වෙල්ලිප්පරිත්තය සිවිය මුද්දරප්පලම් දුම්මැල්ල රසකිද වන් ඇපල මුල් බැබිල මුල් තිපල් මෙවා කසායට දමා සතර එකට කකාරා ගිතෙල් මී පැනි තනකිරි සමව දෙනු.සියළු කෝලයටයි. මීටම කොසඹ තෙල් තලතෙල් මුසුකර මීට පල්මානික්කන් සිවස ළුනු කුඩු කර දමා ගුලි දෙකක් දෙනු.

පාණ්ඩු කෝලෙට / කුත්තු කෝලෙට- කුඩු මිරිස් කුරුදු පොතු කටු කරඩු මුල් යුෂගෙන මී පැණි උප්පැනි කිතුල් පැනි කිතුල් හකුරු දොඩන් පැගිරි එම මුල් කුප්පමේනිය මුල් කොල පත පත යුෂගෙන ලිප තබා විවදුරු දෙක අසමොදගං තිප්පිලි කටුකරෝසන වදකසා ඉගුරු මිරිස් සුදුළුනු මෙවා අබරා යොදා මී පැනි මුසුව දෙනු.

සියලූ කෝලයට / ඉලප්පුවට / ඇවිලිල්ලට - කුරුදු පොතු මිරිස් වරා නික දොඩන් වං ඇපල මිරිකුළු වෙල්ලංගිරිය කුකුරු මුවන් වරා දැත්ත කරපිංචා වෙලා සියඹලා පුස්වැන්න මුගුනුවැන්න නෙටිඹි තුඹො අත්තන එලබටු කන්ත්‍රිකා බටු අමුක්කරා සාරන වැල් තිබ්බටු මෙකී දේ මුල් තුන් තුන් කලද ගෙන හෙල ළුනු සත් කලදක් ගෙන කොට්ට පොල් තිස් කලදක් ගෙන මෙකී දේ වෙන වෙනම කොටාගෙන කටුකරෝසන ශාස්ත්‍රවෙල්ලිය ගල්මදගල් නහර තිප්පිලි සීනක්කාරන් සහිදළුනු පල්මානික්කන් සවුක්කාරන් බලල්ළුනු කපුරු එනසාල් කොරසානි අසමොදගම් පුස්කර කොට්ටං මෙකී දේ සරක්කු කලද කලද ගෙන අබරා කොසඹ තෙල් එඩරු තෙල් මී තල එලගි තෙල් මෙකී තෙලූත් එක පමන ගෙන ඔක්කම එකට ගෙන අනා කඩපිම්මේ තම්බා මිරිකා මීට පල්මානික්කන් කුඩුකර දමා දෙනු. නස්න කරනු. අංජනන් ලනු. ඇග ඉස බදිනු. ඉතා උග්‍ර වු කෝල දහ අටට වලිප්පු දහ අටට ඇම්ම දහ අටට ඇවිලිල්ලට පිපාස පිටගැස්මට අනුමූට්ටුවට කන් කැක්කුමට ඉතා ප්‍රත්‍යක්ෂයි.

මහා කෝල කල්කය

සහිද ළුනු සිවස ළුනු බලල් ළුනු යවකාර ළුනු හිදි ළුනු සීනක්කාරන් සවුක්කාරන් නවගසාල් අක්ක්‍රපට්ටා දුරු දෙක අසමොදගම් කරබු වසාවාසි ගල්මදගල් නහර තිකුළු ත්‍රිකමුපල් එනසල් සදුං සුදුළුනු මිරිස් වදකහ සුං සාදික්කා කොත්තමල්ලි දොඩං පැගිරි සීනි පෙනල ගෙඩි පොතු වෙලා මෙකී දේ සම භාග ගෙන එලගිතෙලින් අබරා දෙකට බෙදා පංගුවකට ජයපාල දමා අබරා කල්ක තබා දහ අටක් සන්නියට කෝල ඇම්මට ඇවිලිල්ලට උනගිනියමට තුන්දොස් විකාරයට කැසිමුසට ඉලප්පු ලය අඩිස්සි ශ්‍රෝනිත එක්වි ඇතුල පිට දුවන සන්නිවාදන් සන්නි කෝල වලිප්පු දෙඩිවිලි වෙවුලූන් කටින් බඩින් යනවාටද

වැල්මි කොත්තමල්ලි අක්‍රපට්ටා කටුකරෝසන හිගුමාලි මුලගු දුරුදෙක ඉගිනි ඇට පාවට්ටා යකුවනස්ස මෙකී දේ කසායෙන්ද තනකිරි පෙරුංකායන් මුසුව දෙනු. තලතෙල් ගිතෙල් තන කිරින්ද කොසඹ තෙල් ගිතෙල් තන කිරෙන්ද එඩරු තෙල් කකතෙල් සවින්දව මුසුව දෙනු. දෙබට කිරි කුප්පමේනිය හිගු එක්ක දෙනු. නස්න කරනු සෙන් පැසවයි. සිනි මී පැනියෙන්ද පෙනලකොල තම්බා යුසයෙන් දෙනු. සෙන් පැසවයි. සදුං දුරු දෙක අබරා තනකිරෙන්ද එලකිරි මී පැනියෙන්ද අමු ඉගුරු සුදුළුනු තලතෙල් කොසඹ තෙලින්ද දෙනු. නිමි.

සරස්වතී ගුලිය

රත්තිටොල් තිපල් එරබදු දළු වදකහ කුරුදු පොතු අඩහැර සහමුලින් ගෙන සවින්දව සුදුළුනු ත්‍රිජාති උළුවා එනසල් කපුරු මේවා කලද කලදයි වෙනිවැල් කලදයි මෙ හැම එරබදු කොල යුසින් අබරා කීකිරිදිය මුරුංගා මුල් රසකිද සුදු සදුං තුඹ කොල එලඔලිද කොල යුස කළු උක් යුස මෙකී යුසින් දවස දවස අබරා තිබ්බටු පමන ගුලිකර තබා

මීපැණ ිසිනි ගිතෙල් මෙයින් හතලිස් දවසක් වැලදුව ධාරණය වෙයි. ප්‍රඥාව වර්ධනය වෙයි.

බඩ වායු අජීර්‍ණණ ගුල්ම පනුදොස් මුල වායු මුත්‍ර රෝග රුදා මෙ හැම ගුන වෙයි. සුද්ද ගිතෙලින් පතක් එක්ක වැලදුවා තුන් පැයක් නිදා පිබිද බන ආසන නැති බන කියනු.බැරැන්ඩි නොසිට කටහඩ වඩි. සිහි වඩි. හති කැක්කුන් නැති වේ.නිමි.

සන්නි ගුලිය

දෙදුරු අසමොදගම් කරාබු වසාවාසි තිප්පිලි සාදික්කා අති උඩයන් සිද්දිගුරු මිරිස් සුදුළුනු අබ නික දළු බුලත් නැටි මෙකී දේ සම භාග ගෙන ඉගුරු ඉස්මෙන් නිකදළු ඉසින් බුලත් ඉසින්ද තුන් තුන් දවස අබරා කරාබු නැටි සේ පලූකර පවන වියලා තබා

මින් ගුලියක් ගලගා ඉගුරු ඉස්මෙන් දෙනු.

දහඅට සන්නියට

තුන්දොසින් ආ උනටද

වමනේටද බඩින් යනවාටද

උස්මුරුත්තාවටද යක්ෂ විකාරයටද

ඇග සීශැරුමටද ඇග වෙවුළුමටද

සර්‍පප විසටද

වැදුගේ සියළු සන්නියටද මෙකී දේට අමු ඉගුරු ඉස්මෙන් දෙනු. -නිමි-

අතීසාර ගුලිය (බාලයන්ට බඩින් යනවාට)

වදකහ වම්මුතු කරාබු සිද්දිගුරු අතිඋඩයන් අරළු කසා වැල්මි කෙලින්ද මෙකී දේ සමභාග ගෙන තන කිරෙන් අඹරා මිරිසට පමන ගුලිකර සෙවන වෙලා තබා තන කිරෙන් පොවනු. බාල දරුවන්ගේ බඩෙ ලෙඩ ගුන වේ. -නිමි-

බාල දරුවන්ගේ බඩෙ ලෙඩට

දෙදුරු සිද්දිගුරු අබ මිරිස් එරබදු පොතු මුරුංගා පොතු මෙකී දේ සමභාග ගෙන එරබදු කොල ඉස්මෙන් අඹරා මිරිසට පමන ගුලිකර තබා පවන වියලා තබා

වමනෙට එරබදු කොල යුසින්ද

බඩගසා යනවාට ඉගුරු ඉස්මෙන්ද

බාලයන්ගේ අජීර්‍ණණයට අසමොදගම් කබලින් පිපිරෙන පදමට දැන බැද නිවා සිද්දිගුරු පුළුස්සා බටුමල් යුසින් අබරා එම යුසයෙන් දිය කොට උනු ගන්වා පොවනු.

බාලයන්ගේ කටින් බඩින් යනවාට කළුදුරු එනසාල් සම භාග ගෙන දෙසි ඇඹුලෙන් අඹරා සිනි මුසුව දෙනු.

බාලයන්ගේ ග්‍රහනියට අඹඇට ඇතුලේ මද ගෙන පුස්සා තලතෙල් වක් කොට අබරා ගුලි තුනක් කොට ගුලියක් තලතෙලන්  දියකොට පොවනු. -නිමි-

බෝධිසත්ව ගුලිය

කොසඹ කොල වලගසාල් කුළුකුන්දන් කසා වම්මුතු තිකුළු මෙකී දේ පලමක් ගෙන එක්නැලි කාලක් ගෝමුත්‍ර ගෙන මෙ බේත් එක් කොට කිම වන තෙක් සිනිදු කොට අබරා කඩසාල්සා ගුලි කොට සෙවනෙ වියලා ගබා

බුද්ද පුජා කොට බුද්ධාසනාදියෙන් තබා යං කිච්චි විත්තං යන ගාථාව අමතුරාශියක් දපා ඉක්බිති අවලොකිදෙස්වා හා මන්ත්‍රයෙන් එලෙස පුරවා සියළු ලෙඩට සන්නි දෙන නියායෙන් යාඥා කොට ඇරගෙන තබා ලෙඩකට උවමනා විතර ඇරගෙන ඒ ලෙඩ සමන වන්න යයි කියා ආතුරයා නමට දවස දවස පතාගන්නා උනට ගුලි තුනක් ගෙන දවස ගුලියක් දියෙන් ඇස ලනු. විසම ජ්වරයට ගෝ මූත්‍රයෙන් ඇස ලනු. රෑ කනට පටලයට එලකිරෙන් ගානු. කටෙ ගඩුවලට ගුලි තුනක් කටෙ තබා ඉදිනු. දත්වායාට මී හා කන තෙලෙන් ගානු. අපිස්මාරයට උප්පැනින් ඇස ලනු. සියළු සර්‍පප විසට වරා කිරෙන් ගානු.පටලයට ගෝ මූත්‍රයෙන් ගානු. තඹ කුෂ්ටයට නුග කිරෙන් ගානු. සර්‍වාංග කුෂ්ටයට ගෝ මූත්‍රයෙන් ගානු. මූත්‍ර කිච්ඡාවට ගුලි පහක් කෙහෙල් බඩ යුසයෙන් දෙනු. අජීර්‍ණණයට ගුලි සතක් උනු පැනින් දෙනු. යුක්තියට රජ ගෙට යන කල තන්නාරම් ඇඹුලෙන් ගානු. අනු ආදියට කස පැනින් බොටුවෙ ගානු. සෙලෙස්මා ආදී රත් පිතට රතන පිනින් බොනු. පීනස ආදී වූ ලෙඩට කීකිරිදිය යුසයෙන් බොනු. බගන්දරයට මී පැණියෙන් ගාලනු. මල් ලෙඩට ගුලි සතක් කසපැන් දියෙන් බොනු. -නිමි-

ජීවක ගුලිය

සුදුදුරු අසමොද කළුදුරු ඉගුරු

මිරිස් අබද වැල්මි කොට්ටන්

කොරසානි සාදික්කා පුෂ්කර දෙකසා

පෙරුංකායමුත් තිප්පිලිත්  හරංකහ

සුදුළුනුත් පාවට්ටා තුබ සිවිය

කුරුදු කුඩු මිරිස් මුරුංගා දෙසි දළු

වෙලා සාරණ දශෑ බෝකතුරු දළු

කුබුරු කරද කොහොඹද මී ද මෙ අල

ත්

ත්

ත්

ත්

තවන්චි අබද පොතු පොල්කිර සමගි

තාඹන කිලන් දිය හා දෙන්න සතුටි

මහලේ යනවාට වදමල් පොල් කිරියෙ

රත්තම්පලා යුස මොරුද සමග දෙව

න්

න්

න්

න්

ග්‍රහනියට වදකහ මී පැනි සමගින්

නැවත ඔලිද කොල තලතෙල් වගපුලන්

ගල්වෙරෙප්පුවට වැලිසතු කසාය

දාය ඌෂ්නට ඔලිද කොල මීපැනි තලතෙලින්

අක්කරමට ගැඩුමපට යුසයෙන් ගා

අරුචියට විලද පසබුල්ලා සහිතව දෙ

හැම උන සන්නියට ඉගුරු දෙසි ලා ඇසල

මෙ ලෙඩ නසන ජීවක ගුලිය දැනගෙන දෙ

නු

නු

නු

නු

ආනන්දරයෙ

කටුකරොහිනි කළුදුරු හිරිබිජු ක්‍රිමිශ සත්‍රර රත්හදුන් සාදිලිංගම් වදකසා ගල්මද සුදුළුනු කොට්ටම් අබින් දෙකලදයි අනිකුත් බේත් බඩු කලද කලදයි මේවා සොරගට එරබදු කොල ඉස්මෙනුත් කිකිරිද කොල ඉස්මෙනුත් තුන් දවසක් අබරා ඉබුල් ඇට පමන ගුලිකර තබා නොයෙක් ව්‍යාධියට අනුපාන බලා දෙනු.

ලැය විරේකයට ගැට නිතුල් පොතු යුසයෙන්ද

දියවැඩියාවට රනවරා කොල යුසයෙන්ද

මූත්‍ර කට්ටුවට කුප්පමේනිය කොල යුසයෙන්ද

කැසිමුස අධිකයට මී පැනියෙන්ද

උද්දාසයට කොසඹ කොල යුසයෙන්ද

උනට සීනියෙන්ද

මාලෙට පොල් මල් යුසයෙන්ද

දාය උෂ්නෙට කසපැන් දියෙන්ද

කදුරට කූර කොල යුසයෙන්ද

ගලකකාරාවට කුකුරු මුවන් පොතු ඉස්මෙන්ද

ගල් වෙරෙප්පුවට පෙනල කොල යුසයෙන්ද

සෙලෙස්මාවට නත්තාරං ඇඹුලෙන්ද

අක්කාරමට තනකිරෙන්ද

ග්‍රහනියට අට්ටික්කා පොතු යුසයෙන්ද

සොපයට හියලා ඇඹුලෙන්ද

ප්‍රතිශ්‍යාවට ඇබුලෙන්ද

අජීර්‍ණණයට පතුක් කොල යුසයෙන්ද

මූත්‍ර කට්ටුවට සියඹලා පත් කසායෙන්ද

නුවන වඩින්ට බ්‍රහ්මමුලි යුසයෙන්ද

කුඩා ජොඩා ගුලිය

රසදිය වච්චනාවි නෙල්ලි කාකාගන්දක හිරියල් හිරිංඩි තිකුළු තිපල් පුෂකර වදකසා දෙදුරු සාදික්කා රත්නිතුල් මුල් නික මුල් කෝමාරිකා මේවා සමභාග ගෙන මේවා බරට ජයපාල ගෙන එක්කර එළු කිරෙන් තුන් දවසක් අබරා මිරිසට පමන ගුලිකර සෙවනෙ වියලා තබා

බඩරෙදෙනවාට මොරුවෙන්ද

විරේචනට එඩරු තෙලින්ද

විසයට දෙසි ඇඹුලෙන්ද

වායුවට ගිතෙලින්ද

බාලයන්ගේ උනට නත්තාරං ඇඹුලෙන්ද

ගල් වෙරෙප්පුවට නික කොල යුසින්ද

අජිර්‍ණණයට තෝර කොල යුසින්ද

කුෂ්ටයට උක් සකුරෙන්ද

දීපනයට තෝර කොල යුසයෙන්ද

කටඇන පැලිමට තලතෙලින් මදිච්චි කර

කපොලා අර්බුදයට මී පැනියෙන් ගුලියක් අනා හක්කේ තබනු.

දත්තනාලියට නුග කිරෙන් ගුලියක් දත ලනු.

ශ්‍රොනිතයට අරළු කසායෙන්ද

සර්‍වාංග වායුවට දුරු පෙරුංකායං කාලකාලත් ගුලියකුත් දෙනු.

අණ්ඩවායුවට වරා පොතු කපු මුල් රත්නිතුල් මෙකී දෙකකාල කසායට ගුලි දෙකක් ඉගුරු ඉස්මෙන් උක්  පැනියෙන් දෙනු.

තඹ කුෂ්ටයට කල්කාණ්ඩු එකක් සතියක් දෙනු.

කුෂ්ටයට දළුක් යුසත් වරිතොණ්ඩු කොල යුසත් එක්ක සතියක් අනා මදිච්චි කරනු ළුනු ඇඹුල් වලකිනු.

නාසයට සීනක්කාරං පොඩිත් රත්නිතුල් පොඩිත් මී පැණියෙන් ලේහ කරනු.

රෑ කනට දෙහි ඇඹුලෙන් ඇසලනු.

කබට කදුලට කහවෙය්‍යා පැනියෙන් තුන් දවසක් ඇස ගානු.

පස්සාගාතෙ වායුවට කඩුත්තු වායුවට කුඹුක් පොතු හා මගුල් කරද පොතු යුෂ එක්ව ගුලි දෙකක් බැගින් සතියක් දෙනු. ඇඹුල් වලකිනු.

සූර්‍ය්‍ය කීර්‍තති සුන‍දිරම

දෙදුරු අසමොදගම් තිප්පිලි සාදික්කා කොත්තමොල්ලි දෙවදුරු මීට වල් බේත් පතුක් ගැට හීරුස්ස මුල් වෙනිවැල් ගැට කුඩු මිරිස් මුල් දෙහි මුල් දොඩං කුබුරු සස්සද මෙකී මුල් පුෂ්ප කුරුදු පොතු වෙලි කසා එනසාල් බැදලා ගත්තු තනහාල් මෙකී බරට වැඩියෙන් සුද්ද ජයපාල දැමු කොට්ටාසය ලය විරේචනයට දෙනු. බඩ විරේක වන තෙක් උනුදිය අල්ලනු. විරේජ නතරවනදි නම් ඇල්දිය වර අල්ලනු. ඉට නොසිටියේ නම් සදුන් උරච්චි කර දෙනු. ඉතිරිව තිබු කොට්ටාසය පත්තියමට දෙනු. මීට ගුන වෙන ලෙඩ නම්

රත්පිත් අධිකව තිබුනාට

බඩ පිපෙනවාට

බඩ උස්මුරුත්තාවට

සියලූ ඉදිමුමට

සන්නි කිපුනාට

කැසි සෙලෙස්මාවට

හති කැක්කුං ඉලප්පු දමනවාට ගමන් යන්ට බැරුවාට

ඇග කැරකෙනවාට

ඇග පිවිසන්ගන වී තිබෙනවාට

පිත්ත පාණ්ඩු කාමල රෝගයට

පස්වගෙන් එන උනට

සොමනන්දෙවරසයයි

සාදිලිංගම් වච්චනා විස වින්දව ළුනු වලගසාල් ත්‍රිකටුක අත්තන ඇට දෙදුරු කලාදුරු අල සාදික්කා කරාබු වාසාවාසි පුෂ්කර අසමෝදගම් ඉබුල් මැලියම් දෙළුම් පොතු අබින් මෙකී දේ සොදට අබරා කංසා කොල යුෂයෙන් අබරා නැවැත අත්තන කොල යුෂයෙන් අබරා නැවැත අමු ඉගුරු යුෂයෙන් අබරා ඉබුල් ඇට පමන ගුලි කර සෙවන වෙලා තබා

මින් ගුලියක් සිනි මි පැනියෙන් දෙනු. ගුනදෙන රෝග

ලේ සීදම්

බඩරුදා

අතීසාර

ගැරෑනි පාණ්ඩු රෝග

බඩේ නොයෙක් ව්‍යාධි ඩලට යහපති

හීන් සන්නි ගුලිය

රසදිය ගෙන්දගම් පුස්කර වච්චනා විහිහු මෙ හැම ඔසු එක බරට කිරාගෙන ඉගුරු පාවට්ටා අමුකහ මිරිකුළු පොතු කංසා කිකිරිදිය බුලත් මෙකී යුසයෙන් දවසක් අබරා කුරක්කන් බිජු පමනට ගුලිකර පවන වෙලා තබා

සියලූ සන්නියට කොසඹ තෙල් ඉගුරු යුසින්ද ඉගුරු මුරුංගා පොතු යුසින්ද

වාත සන්නියට පාවට්ටා හිගුරු පට යුසින්ද

සෙලෙස්මා සන්නියට බුලත් යුෂ මී පැණියෙන්ද

ජයපාල ඇට සීනි එඩරු බිත්‍රදුරු දෙවගෙ ඉගුරු මිරිස් සුදුළුනු වදකහ අරළු බුළු නෙල්ලි මෙකී දේ උනු දියෙන් අබරා එම දියෙන් දෙනු. බඩ ගසා නොයන්නේ නම් කැද දෙනු.මාත්තුවට දීකිරි පොවනු. නොසිටි නම් ඇල්දිය වක්කරනු. -විරේක චූර්‍නනය-

රාජ රත්නාදි ගුලිය

දෙදුරු අසමොදගම් තිප්පිලි කරාබු වසාවාසි සාදික්කා හිරියල් සාදිලිංගම් රසදිය පුෂ්කර ජයපාල ඇට සීන් එඩරු බිත සිවංගුරු මිරිස් ත්‍රිපල් වදකහ හරංකහ කුරුදු පොතු ජයතිරසනවාළු එනසාල් සවින්දව ළුනු එඩරු ඇට දහයයි නෙර්‍වාලබිජු විස්සයි මෙ දෙ දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා ඉගුරු ඉස්මෙන් අබරා උදු ඇට පමන ගුලි කොට තබා

සන්නියට ඉගුරු යුසින්ද නා පොතු වදකසා කොසඹ තෙලින්ද

අඩගසන සන්නියට ඉගිනි ඇට ගලගා තන කිරෙන්ද

මුර්‍තතු සන්නියට එරබදු කොල ඉස්මෙන්ද කසායෙන්ද

උස්මුරුත්තා සන්නියට ඇහැල පොතු කසායෙන්ද

ගුල්ම සන්නියට වරා කොල යුසින්ද

පිත් සන්නියට වීර පොතු යුසින්ද

උදර සන්නියට ගිතෙලින්ද

දස අට සන්නියට නික කොලත් ඉගුරු යුසත් මී පැණිත් කකාරා ගුලි තුනක් දෙනු.

බඩින් යනවාට කසායෙන්ද

වාත සන්නියට තලතෙලින්ද

උස්මුරුත්තා සන්නියට මුරුංගා පොතු දෙසි ඇඹුල් කසායෙන්ද

වමනේට තලතෙලින්ද

ගිනියමට සීනියෙන්ද

යක්ෂ විකාරයට තුඹ කොල යුසින්ද නස්න කරනු.

විරේකයට සියඹලා ඇඹුලෙන්ද

ඇවිලිල්ලට කොසඹ තෙලින්ද

වායුවට කුඹුරු කොල යුසින්ද

උනට වෙල්ලංගිරි කොල යුසින්ද

මාලේට පොල් මල් යුසින්ද

අකක්‍රාවට අරළු යුසින්ද

මුර උනට කංසා කොල යුසින්ද

වදන්ට බැරුවාට ඉග කොල යුසින්ද

උනට වෙලා කොල යුසින්ද දෙනු.