මුල් පිටුව හෙළ වෙදපොත් ඇස් හා සර්ප වෙදකම ‍‍‍පොත් ‍අංක 01 ඇස් ‍‍වෙදකම 2 කොටස

‍‍‍පොත් ‍අංක 01 ඇස් ‍‍වෙදකම 2 කොටස

නම ශ්‍රී ඝනාය

මේ සත්තයෙන් සල්ලවිධි අසුර විධි මන්විධියෙන් කියන ලද නොයෙක් විපාගවල් අතුරෙං මෙතැන හා ඡවිගත තැවිලි විදමං විපාරික්ෂේපයෙන් කේෂ කල්පයෙහි පටං නවා තුනු මද සිදුරෙහි වන්නා වූ වාත පිත්ත ස්ලේස් මහ සන්නි පාත මෙකී දෝෂයෙන් අසාර්ධ කොට තැවිලි විදමන් කියනු ලැබේ.

ඉසේ රෝගයට පිටි කරින් එන රුදාවට උකුනු වලේ නහරෙ බොත්ත මෙන් තවනු. නලල වට එන රුදාවට කම්මුලේ බුබුලේ තවනු.

බොටුවෙන් එන රදේට දෙබැම සාවුනු තැන් අඟුලත් මැදට හැර දෙකොන තවනු. යහපති.ඉසේ සියළු ලෙඩට වෙවුළුමට ආතුරයා අතිං නාසේ සිට ඉස් මුදුනට වියතක් මැන එතන තවනු.

ඇස සුදු පටලයට නම් සුදුරු වමල සේ තිබෙයි. කළුරුව සුදුසීමට නහර සන්දියේ තවනු.තරංපොල සන්ධියේ වියටත් පමන ගසා තවනු. නොහොත් උකුනු වලේ උගනහර තඹ කටුව පුස්සා නුලත් ඇද ඕජසය බහා නූල ඇද දමනු. යහපොති. සුදු පටලයට උකුනු වල උඩිං වියටත් හා දැගුලක හා මැන විහටත් පමන ගසා තවනු. රත්පටලයට නම් එම තැන බොත්තමෙන් තවනු.

තව ඇසේ කදුළු වසිනවාට එම තැන බොත්තමෙන් තවනු. ඉසේ ශම ලෙඩට රදේට කනට උඩිං දෙකංසට අඟුලත් පමන ඇර වියටත් පමණ ලසා තවනු. වාත සන්නියට අතේ වලලූ කර තවනු. මාපට ඇගිලි සන්ධියට උඩින් තවනු.

මූර්තු සන්නියට පතු දළු දෙකේ තවනු. කේණල සන්නියට පිටැල්ලට වැටුනු නහර තවනු.

වෙඩි සන්නියට තුං කොන්ද සාඋනු තැන තවනු. වියටත් පමණ ගසා තවනු. දේව සන්නියට මාපට ඇගිලි නිය බඩු හන්දිවලට උඩින් තවනු. මූර්ත්තු සන්නියට පෙකනිය වට තවනු. තාල සන්නියට උරහිස් දෙක තවනු. කෝල සන්නියට ඉස්මුදුනේ තවනු.නොහොත් වියටත් පමණ ගසා තවනු.  සීතල සන්නියට නලල මැද තවනු. මුඩු සන්නියට අඟුලක් පාතිං තවනු. ඔල්මාද සන්නියට තුන්ඟුලක් පාතිං තවනු. මීටම කංපෙති යටිං හකු පාඩාවේ තවනු. තුදල් සන්නියට දන පොල් බෑවට පාතිං දෙකොන්ඩෙ තවනු. ඊට නොසිටී නම් අඩ වියටත් පමණ ගසා තවනු.

ඊටම දන හිසට උඩිං දෑගුලක් පමන තැන දෙකොං දෙකේ තවනු. අඩ වියටත් පමණ ගසා තවනු. ජල සන්නියට හිස මුදුනේ යටි පතුල් දෙකේ තවනු. කටිං බඩිං යනවාටත් එමසේම තවනු. ලේහීදමටත් එසේමයි. පීනසයෙන් ඉස කකියානම් නාසේ සිට ඉස් මුදුනට ආතුරයා අතිං වියතක් මැන වියටත් පමණ ගසා තවනු.

ඉස කැක්කුමට ඇස කසනවාට ඇස කොන දෑගුලක් ඇර තවනු. නොසිටියේ නම් නාලූ මාවත් පමණ ගසා තවනු. ඉදිමුනට රුදාවට දන ඇසේ වියටත් පමණ ගසා තවනු.

කපාල වායුවට ඉස කකියනවාට දෙබැම හා වූනු තැන සතර ඟුලක් මැදට ඇර දැලේ තවනු. නොසිටීනම් වියටත් පමණ ගසා තවනු. මීටම ඇවීලීමට සන්නියට කම්මුල දැගුලක් මැන සාගුලක් හාලට බැයක් පමණ ගසා තවනු.

අත් පෙරලිල්ලට දෙදර මුදුවෙන් හන්දියේ තවනු. කටී වායුවට තුනටිය හන්දියේ යට දෑඟුලක් උඩිං ගසා තවනු. ලේයේනං මගුල් කරද පොතු කහ ලූනු ලා කොටා මලවා බදිනු.

මීට ඔඩු හිටියේ නම් කරද පොතු කැබැල්ල පොතු කොටා යුෂ මැඩ පොල් කිරි එක්ක තෙල් සිද ගානු. කකුලේ හිරි වායුවට කලවා සන්ධියට වියතක් ඇර වියටත් පමණ ගසා තවනු. පතුලේ ඇගිලි කොර වෙනවාට ඇවිලෙනවාට සුලඟිල්ලේ ඇඟිලි කරුවෙ තවනු.තදිනං හාලට බැයක් පමණ ගසා තවනු. ඊට නොසිටියේ නම් සුලගිල්ලට වැටී තිබෙන නහර විදිනු.

අණ්ඩ වායුවට මාපට ඇගිලි කරුවේ තවනු. ප්‍රාණ වායුවට යටි පතුල මැද දෑගුලක් පමණ ගසා තවනු. ලේ යේ නම් ඊට ‍බෙහෙත් මාදං දළුත් පළු උනු අළුවෙන් තම්බා අබ එක්ක මලවා බදිනු. කකුලේ වෙලීමට බොලට ඇහේ හෝ ඉකිලියේ තවනු.

ඉස කැක්කුමට ඉසකේ රොද තුනගුලක් ඇර එතන නහර විදිනු. උනට පිටි අල්ලේ සුලගිල්ලට වැටී තිඛෙන නහර විදිනු. ඉස ගිනිහමට පපුවේ ගිනිහමට වැලමිට හන්දියේ නහර විදිනු.

සියලූ ලෙඩට වැලමිට හන්දිය වැටී තිබෙන නහර විදිනු. ඊට සර්වාංගම නහර විදිනු.ඌස්නට කොර දෙනි නහර විදිනු. මූල ව්‍යාධියට දන ඉසේ නහර විදිනු. මීටම කුදියේ නහර විදිනු. මීටම දන හිසට වියතක් ඇර ඇතුල් නහර විදිනු. හොරි කැසීමට බොලටෙ දෑඟුලක් විදිනු. ලේ නොසිටී නම් දෑඟුලක් උඩිං විදිනු.

ඇස් පෙරළුනාට යටිපල්ලේ හරි මැද පුළුස්සනු. හරි තිටී පතුලේ නොයෙක් ලෙඩට සුලගිල්ලට වැටී තිඛෙන නහර විදිනු. ලේ නොසිටියේ නම් පතුල හරහට තිබෙන නහර පුළුස්සනු. තුනටිය රුදාවට දන හිසට දැගුලක් උඩිං විදිනු. ඇසේ එන රුදාවට ඇහැට වැටී තිඛෙන නහර විදිනු.

මැණික් කටුවේ නොයෙක් ලෙඩට මැද ඇගිල්ලට වැටී තිබෙන නහර විදිනු. ලේ නොසිටියේ නම් මැණික් කටුව නැමෙන තැන විදිනු. බොටුව පලා එන රුදාවට දෙවැලමිට නහර විදිනු. ලේ නොසිටියේ නම් උරහිසට තුනගුලක් පාතිං විදිනු. කටේ නොයෙක් ලෙඩට දිවපිට පෙරලා මුල් නහර විදිනු. ලේ නොසිටිනං ඉස් මුදුනේ පුළුස්සනු. ඉසරදේට නලල මැද විදිනු. ඇසේ කබට සුදුරුවේ සිට කළුරුවට වැටී තිබෙන නහර විදිනු.කදුලූවාසනං සුලඟිල්ලට වැටී තිබෙන නහර විදිනු. තව තවත් එම තැනම විදිනු.‍‍

පුරපෑල වියට මාපට ඇගිල්ලේ විසයි. දකුණු කනනාස අමුතයි. දිය වකට පතුලෙ විසයි.දකුණු නලල අමුතයි. නියවකට කෙන්ඩෙ විසයි. දකුණ අමුතයි. ජලකවකට දනිසේ විසයි.විසේනියට රහස් තැන විසයි. දකුණු ඇස අමුතයි. ශටවකට පෙකනියේ විසයි. සතවකට දකුණු ඇලය විසයි. දකුණු බැම අමුතයි. පුරඅටවකට දකුනු තනේ විසයි. දකුණු කිසිල්ලේ අමුතයි. නවවකට දකුණු කර විසයි. දකුණු ඉස්මුදුනේ අමුතයි. දසවකට දකුණු නාසය පිට විසයි. වම ඉස්මුදුනේ අමුතයි. එකලොස්වකට දකුණු කොපුලත විසයි. වම කියංබුව අමුතයි. දොලොස්වකට දකුණු ඇස විසයි. වංදේම අමුතයි. තෙලෙස් වකට දකුණු බැම විසයි. එම කම්මුල අමුතයි. පුරතුදුස්වකට දකුණු කියංබුවෙ විසයි. වම අමුතයි.පුරපසලොස්වකට දකුණු ඉස් මුදුනේ විසයි. වංනාස පිට අමුතයි. පුරට පුරුෂයාට දකුණු ඇස විසයි. ස්ත්‍රීට වම් ඇස විසයි. පුරටෙයි. අව පෑල වියට වම් ඉස මුදුනේ විෂයි. වම්කර අමුතයි. දියවකට බෙල්ල විෂයි. වම්තනේ අමුතයි. තියවකට කියම්බුවේ විෂයි. වම්ලය අමුතයි. ජලවකට වම්කම්මුලේ විෂයි. පෙකණිය අමුතයි. අවවිශේණීයට වම්නාසය විෂයි. ළය අමුතයි. වම් දණිස්සේ අමුතයි. අවශටවකට වම් කර විෂයි. පතුල අමුතයි. අවසතවකට උරයේ විෂයි. නාභියේ අමුතයි. අවඅටවකට වම්තනේ විෂයි. පතුල අමුතයි. අවනවවකට වම් ලය විෂයි. වම්මාපට ඇගිල්ලේ අමුතයි. අව දසවකට පෙකණියේ විෂයි. දකුණු පය මාපට ඇගිල්ලේ අමුතයි. අව එකොලොස්වකට මුඛයේ විෂයි. දකුණු පතුලේ අමුතයි. අව දොලොස්වකට දණිස්සේ විෂයි. දකුණු බොලටැහේ අමුතයි. අව තෙලෙස්වකට වම් බොලැටේ විෂයි. දකුණ අමුතයි. අව තුදුස්වකට වම් පය විෂයි. දකුණු රහස අමුතයි. අවටයි අවපුර දැන විෂ කලාව අමුතකලාව හැර පිලියම් කියනු ලැබේ.

රූමස් තැනක කැපෙමින් ලේ යනවා

නහර පිරී නහරින් ලේ යනවා

සක නොලා දැනගන්නේ මෙම ලෙස

රහස් තැනේ මුල විදපන් දකුණු පි

එතනත් බැරුව ලේ යානං සුබාව

නහර තුනක් අත් ඇරලා කම්මුල

ඉසිවර බස කිතුනගුල් ඇර කම්මුල

විදපන් එතන සක නොවසිත නියම කො

එතනත් බැරුව ලේ යානං සුබාව

මාපට ඇගිලි මැද පුරුකේ දකුණ පි

සක නොව සිතා දැනගන්නේ මිහිගු පි

ඉංග්‍ර වස්තුවේ විදපන් දකුණ පි

එතනත් බැරුව ලේ යානං සුබාව

මාපට ඇගිලි මැද පුරුකේ දකුණ පි

සක නොව සිතා දැනගන්නේ මිහිගු පි

ඉංග්‍ර වස්තුවේ විදපන් දකුණ පි

කළදක් පමණ ලේ හැරපන් දිවෙත

නිල් දිවලූ හුණ්ඩුව සිටියා නන්ද ත

ඉසිවර කිව්වෙ මෙම ලෙසට සො

ඉස් මුදුනේ ගහපන් කටුව මේ ලෙදෙ

නළලේ සිට ඉස්මුදුනට ලකුණ  දැ

කෙෂරැල් කැරකැවී ඇත මුදුනේ ලකු

එතනට දැඟුලයි නහරය නියම තැ

එතන නහර මැද විදපන් සුබා වෙ

ඉස සත්පලමකි නළලේ අටපලම

කම්මුල දොලොස් පලම් ඛෙල්ලේ අටපලම

නියම කර බලා දැනගන්න මෙම ලෙස

දිවේ සත්පලම් දැනගන් මේ ලෙස

කී

කී

කී

කී

පිටේ තිස් පොලයි ලැය සත් පොල

බඩේ දොලොස් පොලයි ඇල දෙක හැටපොල

තාන බලා දැනගන්නේ නියමය

අද්දෙක හැටපොලයි දැනගන් මේ ලෙස

කී

කී

කී

කී

ඇඟිලි පතුල් පාසි යොළඟ වේලූ නහ

ඊපිට වෙලූ නවසියයක් නහර පි

තාන බලා දැනගන්නේ නියම කො

දොලොස්දාස් සට සත්පොලකි විදිහ

ඉදිමුමට කසායයි

කීකිරිදිය මුගුණු වැන්න මකුණු වැන්න හාතාවාරිය මුල් වැටකේ අරළු ගොරක කොල ඉදිබඩ කිතුල් බඩ සාරණ මුල් නෙරළු දිය උක්පැනි සියඹලා කොල දෙහි ඇඹුල් අමුකහ යුෂ මීට සරක්කු කොත්තමල්ලි දෙදුරු මොදක මේ සරක්කු අඹරා හකුරු යොදා කකාරා දෙනු.ලූනු ඇඹුල් අරිනු.

කීකිරිදිය කුඹුරු කොල කපු කොල මැඩහංගු වේලිප්පරිත්තිය එක එක නැලිය ගෙන වෙන වෙන අනාගෙන එඩරු තෙල් නැලි දෙකක් වක් කර වරා කිරි නැලියක් වක්කර තුන් දින කකාරා මීට සරක්කු දෙදුරු අසමෝදගං තිප්පිලි කරාබු වසාවාසි සාදික්කා දෙවදුරු පෙරුංකායං කොත්තමොල්ලි මේ සරක්කු අරළු නෙල්ලි ඉගුරු මිරිස් වදකහ සුදුලූනු මේවා අඹරා යොදා කකාරා දෙපංගු කර විරේචනට පංගුවක් ගෙන පාංකඩ ඇවිලෙන පදමට පෙරා තබා විරේචන කර පත්තියං කරනු. අණ්ඩ වායුවටයි. (ඒරණ්ඩ තෛලයයි) උනු දියෙන් විරේචන තෙල් බොනු. හාතාවාරිය සුදුලූනු මුරුංගා පොතු විලද කුඩුකර එම තෙල් වක්කර පොවනු. අඩස්සි ඇරෙයි. පුස් ඇට කුඹුරු ඇට එකට කකාරා දෙනු. පලමු කසායේ මාත්තුයි.

දෙහි කොල දොඩම් කොල නාරං කොල නත්තරං කොල පූඩළු කොල නික කොල පඟුරු කොල කොහොඹ කොල කුඩු මිරිස් කොල කරද කොල කුඹුරු කොල සිදරං කොල අරළු නෙල්ලි ඉගුරු මිරිස් වදකහ සුදුලූනු අඹරා යොදා කකාරා දෙකට ඛෙදා කකාරා ජහපාල සතර කලදයි පාංකඩ ඇවිලෙන පදමට බා පිරිසිදුව තබා අණ්ඩ වායුවටයි. එරන්ඩ තෛලය සල්ලි දෙකක් විතර විරේක උනු දියෙං බොනු. අඩස්සි බඩ මොරගාන පනුජවර උස්මුර්තා හොරි කුෂ්ට වද ව්‍යාධි නසයි. සීරුස්ස මුල් වැල් කැප්පෙටියා මුල් අට්ටික්කා කොල දොඩං පනා කොල වෙල්ලංගිරිය දෙවගෙ කොල දෙහි දොඩං නත්තරං ඇට කරද කොහොඹ එරබදු ඇට පුස් ඇට කුඹුරු ඇට ඉගුරු මිරිස් වදකහ අසමෝද පොල් එක්ක කොටා අවුවෙන් වේලා කඩ පිම්ම තම්බා පැසිං මිරිකා ලිප තබා ඊට සරක්කු සවින්දව සීනක්කාරං පල්මානික්කං මේවා චූර්ණ කර තෙලට දමා කකාරා දිලිදු පදමම පෙරා පොල්තෙල් පදමට ගනු.

දහ අට සන්නියටද උගුරේ සියලූ ලෙඩටද අසුහාරසියක් සතලිස් ශත්‍යා අටක් ගෙඩි විසාදි වලට යහපති.

කුඹුක් පොතු කොටා පොල්කිරි ඊට සරක්කු දෙදුරු අසමෝදගං තිප්පිලි පල්මානික්කං සුදුළුනු අඹරා දිලිදු පදමට පෙරා නොයෙක් තුවාලවලට යහපති. (තුවාල තෙලයි)

වාත මූත්ත්තු තෛලය වගනම්

මුව කිරිවැල් කොල සියඹලා කොල ඔලිද කොල පැහිච්චි වරා කොල පතොක් කොල නික කොල බුලත් පලා කොල මදුරු කොල කුඹුරු කොල වේලා කොල හාතාවාරිය කොල මා දලූක් කොල මෙකී ඖෂධ කොටා මිරිකා පොල් කිරට යොදා කල්කයට ඉගුරු මිරිස් සුදුළුනු වදකහ මේවා බරට ඉගුරු බරක් ගෙන දෙදුරු අසමෝදගං තිප්පිලි කරාබු වසාවාසි සාදික්කා පෙරංකායං පල්මානික්කං අක්‍රපට්ටා කොට්ටං පොල් කිරි එම තෙල් කකාරා ලනු පදමට පෙරා දියට බොනු. මීට ගුණ වෙන ලෙඩ නම් සියළු වාත වලටද කෙවුං පැරුං ගෙඩි පිලිකා වලටද මෙකී දේට යහපති.

විසප්පු චිකිත්සාව කියනු ලැබේ

ශශුගන‍ධීං සකර්පපුරං භස්ම සුත්‍ර ගන්ධකං මර්ධංවජ්‍රායුධෙ වාසෙයි කම්මධුනාග ජෙත්විසර්පපොචා පිස්ථෙමෙ විද්‍රධෙ රත්ත ධුසිතෙම්දේයං වජ්‍රපල්ලවචනංරසො සං චන‍ද්‍රසේකරඃ  යනු කී හෙයින් කස්තුරු අමුකපුරු රෂස්ව ගන්ධක මෙකී දේ සමව ගෙන එළුකිරෙන් තම්බා දෙහි ඇඹුලෙං අඹරා ගඩු පිට ගානු. පිටි අල්ලේ ගඩුවටත් යහපති.

මීට තෙලට සබරල අල සහ මුලින් ගෙන ගුරල දළු මීකොල තලතෙල් සමව පස් කුළුබඩු සමව මී ඉටි කැකුන මඩ සහා කකාරා පදමට සිද සියලූ බන්ධන වලට ගානු දනිස් බන්ධනේටයි.

කපුරු ගන්ධක එළු කිරෙන් අඹරා උදු ඇට පමණ ගුලි කර මී පැනියෙන් දෙනු. මින් ගුණ විෂප්පු විස්පොට විද්‍යාදි රතගඩු ගුන වේ.

චන‍ද්‍රසේකර රසඃ ත්‍රිපලානිඹ තුලවක කදිරාමල කාංචිතං කසාය මිතං භස්ම සුතොර්පපං වෛසර්පපනමි යනු කී හෙයින් අරළු බුළු නෙල්ලි කොසඹ කුරු මූණමල් පොතු කිහිර සමව කසාය කකාරා රස බස්ම ඔලිද ඇටයක් බර එක්කොට දෙනු. විෂර්ප ගඩු ගුණ වෙයි.බගන්ධර ගඩුවට බෙහෙත් වග නම් අබිං පෙරුම්කායං අමුඉගුරු මිරිස් සුදුළුනු මුරුංගා පොතු වදකහ අත්තන ඇට මෙකී දේ පදමට බැද දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා රොටි සේ තනා උදැල්ලෙං රත් කොට ගඩු පිට තබා ඊ පිට පැඟිරිමානා සයමුලිං ගෙන සවින්ද වදකසා අමු ඉගුරු තලතෙල් එක්ක අඹරා පැසවා අවනනු. ගඩු විකායෙයි. මීට කායමට බෙහෙත් මුරුංගා මුල් ත්‍රස්තවාලූ මුල් කුරුදු මුල් ගොදිවු අල තුත්තිරි මුල් සිවිය මුල් බැබිල එළබටු මුල් සීරැස්ස මුල් දැත්ත මුල් බෙලිමුල් කරබෙඩියා මුල් මුඩමහණ මුල් කරදමුල් මෙකී මුල් කොටා මිරිකා යුෂ සතරයි. මීට දෙහි දොඩන් නාරං ගොරක මෙකී ඇඹුල් නැලියයි සමව ගෙන මීට කල්කයට පෙරුම්කායං සුදුළුනු සදුන් දෙදුරු අසමෝද මිරිස් තිප්පිලි සිද්ධි ඉගුරු මේවා පදමට බැද දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා මෙහි යොදා කකාරා කායං පිස බුළු පමණ වලදනු. උනු පැන් බොනු. ලූනු ඇඹුල් තිත්ත වලකිනු. භගන්දරා ගඩු විසප්ප සියළු විසාදි ගුන වෙයි. කද ඇතුලට දෙනු ගුන වෙයි.

කහ වෙනිවැල් ඉඹුල් ලාටු දිවුල් ලාටු වසාවාසි ඉගිනි ඇට සියඹලා ඇට පොතු කපු ඇට මද රණවරා ඇට එළ ඔලිද ඇට එරබදු කොල මෙකී බෙහෙත් එක්කලං සතර සතරයි ඇතුළුව දොලොස් කලදයි සමව අට එකට කකාරා මී මුසුම පානය කරනු. සියළු ගඩු විසප්ප භගන්දරා ප්‍රමේහ උෂ්ණදාය ගිනියං දෝෂ. සියළු ගඩු වලට බොන්ඩ දෙනු පුන්ඩරීකනං විදි කියනු ලැබේ.

නෙර් ගගුන්ඩි සථෙ පර්ණන්ච භයා සිහිංවරයෝ මරීචං ත්‍රිණි ත්‍රිණි ‍ශ්‍රේක්ෂ ප්‍රණ්ඩවාච පරිලේපයේත් සර්වගුණ්ඩං ඡිලී යංතේ සීතන්ච ගනි දරුර්ශකම් නෙර් ගගුණ්ඩි නික මුල් සත්ත පර්ණනී රුක් අත්තන භයා අරළු ශ්‍රීංගිවේරන් සිද්ධි ඉගුරු මරිචං මිරිස් යන මොහු සමව ත්‍රින ත්‍රිනිය සියඹලා යුසින් අඹරා ගා අදිනු සියළු ගඩු උණුව විකායෙන් සුරුඨිකරුජන් විමුල කකයාට වේද ග්‍රන්ධ වන්න මං සුම්‍රප්‍රිෂ්ටවන් ලිවෙස්ත වෘෂභන්ඩ වසකලවණින් ගන්ථ

සීග්‍රං සූර්ය ගතහ නෙවිවාගත මාසුගන්ති යනු හෙයින් සුන්ටි සිද්ධි ඉගුරුද කරජ කරද පොතුද රවිමූලං වරා මුල්ද භයා අරළු වචා වදකසා එලං එනසාල් සමව ග්‍රන්ධි තිප්පිලි සහිද ලූනු ද නවං කුරුදු පොතුද පුභුෂ්ට ගෝ මුත්‍රයෙන් අඹරා පැෂවා ගෑ කල සියළු ගඩු ගිනි දුටු ඉටි මෙන් වෙඩරු සේ උණුව විකායෙයි. මීට පළමුවෙන් කරන බෙහෙත් පුස් ඇට කුඹුරු ඇට ඹළිද ඇට මේවා තම්බාගෙන මෝර මාළු දෙදුරු සුදුළුණු සිද්ධිගුරු කසා වද කසා හිගු මෙකී දේ දෙල් කිරි අට්ටික්කා කිරි කිකිළි බිජු සාරුවෙන් අඹරා පත්තුව ගානු.සියලූ ගඩු විකා ගුන වේ. මීට අහු පිංචි නත්තරන් දොඩම් ගඩා දෙහි කුරුදු පොතු සමව කබලින් පුළුස්සා ගොරක අඟුරෙන් තෙත සිදුවා සිද්ධිඟුරු අරළු සුදුළුනු උළුවා දෙදුරු අෂමෝද මෙකීවා මදක් බැද වියල් දුඹුල් සමව තලා කොටා දොඩන් ඇඹුලෙන් අත්තන ඇට යුෂ වක්කර අඹරා පත්තු ගානු. ශෝපවායු ගුන වේ. මීට ශැඩොල් කුඩු හික්මැළියන් එක්ක ගල් දෙක එකට ඇලෙන තුරු අඹරා පත්තුව ගානු. සියලූ ගඩු ගුණ වේ. මීටම ඉගුරු අලේ තලා කසාලූ තල අල උනු අළුවෙන් තම්බා අඹරා දමනු. රත ගුන වේ. මීටම සෙංකල නිරි කොට්ටං රත්නිතුල්ල මුල් ඹලිද ඇට ඉරමුසු මුල් බදුල්ල ඇට අරත්ත තිකුලූ ආඩතෝඩා මුල් දලූක් මුල් ඇසල මුල් ලූණු අරන මුල් කහ සිද්ධිගුරු දොඩං ඇට කොෂඹ ඇට වියලි පූඩළු දේවදාර මානුග පොතු කරද පොතු ඇට වලගසාල් ෂැබෝ මුල් වදකහ මුරුංගා පොතු මේවා සමභාගව ගෝ මුත්‍රයෙන් අඹරා ගානු. හැම ගඩු ගුන වේ. මීටම තිකුලූ තිපල් කළුදුරු කොට්ටන් වදකහ වියල් දුඹුලූ දේවදාර පාවට්ටා මුල් රත්නිතුල් මුල් නිටුල් කෂාදියෙන් දියකොට පැසවා ගානු. සියළුම ගඩු ගුන වේ. මීට සුවද හොට ඉරමුසු මුල් වැල් මී මානෙල් අල හදුන් කොට්ටන් අමුක්කරා කොට දිඹුලා ගෙඩි මේ හැම එලකිරෙන් අඹරා ගිතෙලින් අනා ගඩු පිට ගානු. උෂ්ණයෙන් ආ ගඩු ගතියන් ශොප ගුණ වේ. ගල්රතයට තිරුවානා ගලක් රත්කොට පුළුස්සා කුඩු කර මීට අසමෝදගම් දෙදුරු තිපල් අබ ගන්ධක ඇ පොතු රත් හදුන් දොඩන් ඇඹුලෙන් අඹරා පැසවා ගානු. සියලූ ගඩු විකායෙයි. මීටම කල් ගිය යබර රත්කොට චූර්ණ කර දොඩම් ඇඹුලෙන් අඹරා කකියවා ගා අදිනු සියළු ගල් රත ගුන වෙයි. මීට තිරිවානා ගල් සුනු කර එපමන සීනටි හාල් පිටි එක්ක අංකැන්ද පොතු යුසිං අඹරා කබළු පිස නැවත එම යුසිං අඹරා කකියවා ගානු. රත ගඩු ගුනව විකායෙයි. මීටම අත්තන ගෙඩි පිංචි පොට්ටු තක්කාලි කොල ගෙඩි පිංචි මෙකී දළු ගෙඩි පානු දියෙං තම්බා ගන්දක හිරියල් හාල් පානුවෙන් තම්බා අඹරා රත්කොට ගා අදිනු රත ගඩු ගුනව විකායෙයි. මීටම දිවුල් ලාටු හිරිබි ඉරමුසු මුල් අරළු වැල් මී මේ හැම ඇල් දියෙන් අඹරා දොඩන් ඇඹුලෙන් පැසවා ගානු. ගල් රත ගුනවේ. මීටම කොත්තලංකායි ඇට හිරිබි දොඩං ඇඹුලෙං පැසවා ගානු ගල් රත ගුනවේ. මීටම පොල් කිරි වක්කර පල්මානික්කං අමුක්කරා මුල් සීනක්කාරං අඹරා තෙලට යොදා පදමට පිස තෙල් ගසනු. හතු පිලිකා ගුණ වෙයි. මීට කුඹුරු ඇට කැටි ලූනු කරද ඇට කුකුළු බිජු සාරුවෙන් අඹරා ගායකර කුඩු කර ඊට පොල් කිරි හා ඊ පිටට කුඩු දමනු. ගඩු විකායෙයි.

මීටම සීරැස්ස පළු තම්බා යුෂ ගෙන සීනටි සාල් එක්ක අඹරා රොටී උයා ගඩු පිට බදිනු.ඔඩු නැසෙයි අද්දුටු වෙයි. මීටම පැහිච්ච බටු දෙමට කුකුරු මුවං ගෙඩි මේවා සීනක්කාරං බිං දුම්මල රත්නිකුල් මුල් අමුකහ දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා ගා අදිනු. ශම විසාදි සිල්වෙයි.මීටම නා පිරිත්ත කොල වෙම්බඩංග කොල වල්තම්පලා කොල සියඹලා කොල ඇටඹුරු කොල රත්මල් දෙමට මල් රණවරා කොල සීරැස්ස දළු වැල් පෙනල කොල ද කීරිය කොල කුප්පමේනිය කොල දෙහි දෙමට මේවා එක පමණ ගෙන තම්බා අඹරා ගානු. සියලූ ගඩුවලට ඇඹුල් බෙහෙති. මීටම පුරුව ඇදෙන්ට දෙහි දොඩං ගැට ඇඹිල්ල  තම්බා අඹරා මුත්‍රාවෙන් ගානු. පුරුව ඇදෙයි. මීටම හබරල සහමුලින් ගෙන තම්බා සීනටි සාලූත් සමග අඹරා රොටි උයා බදිනු. ඔඩු අද්දයි.

සියලූ සන්නියට තෙල් වර්ග

බටු මුල් වංබටු මුල් කෝවක්කා මුල් නෙරෙංචි මුල් කුප්පමේනිය මුල් වේලිපරත්තිය මුල් වාතමැඩැත්තිය මුල් කොල කළුනික මුල් කොසඹ කොළ පොතු සතර සතර නැලිය ගෙන තලතෙල් නැලියයි මීට කල්කයට සවින්දව තිප්පිලි පෙරුංකායං වෙප්පල් අරිසි ඉලවඟං අක්‍රපට්ටා කළුවා අරිසි අමුක්කාරා උළුටා මෙකීවා කලද කලද ගෙන අඹරා යොදා කකාරා පදමට සිද බොන්ට දෙනු. සියලූ සන්නියට අද්දුටු වෙයි.

මීට ගුණ වෙන ලෙඩ නං මුබ වේල් මද හති කැක්කුං වෙව්ලූම් කැක්කුං උන සන්නි විමරිත කළු අක්‍රන්ද දෙඩවීමද මීට බෙහෙත් මහ බැබිල වැල් බැබිල වැල් කැසඹිලියා ඉරමුසු කලාදුරු ඉඟුරු රසකිද තිපල් නෙළුම් මුල් ඉරිවේරිය සැවැන්දරා ඕලූ අල වැල් තිබ්බටු මුල් කිරිහැන්ද මුල් පිටවක්කා දෙමට පොතු කුදරවාලි මුල් ඇවරිය මුල් මහාමේවං කුඩාමේවං මෙයින් තුං තුං කලද ගෙන කොට්ටං වැල්මී වලඟසාල් කොත්තමල්ලි තිප්පිලි කටුකරෝහිනි හඳුං අගිල් දේවදාර පාටබහා මේකිව් කලං ගෙන බිංමුල් මීපොතු සවින්ද තිප්පිලි හා සීනි මීපැණි මුසුව දෙනු. සියලූ සන්නි වාත සර්වාංග ගුන වෙයි. වැදුගෙයි කිලිමාලේ අඩස්සියට කොහොඹ කොළ රසකිද මේදෙවගෙන් දිය නුමුසුව දෙනැලියක් ගෙන මීට තිප්පිලි අසමෝද දෙදුරු අරළු නෙල්ලි බුළු කලද කලද ගෙන කකාරා කායං පිස දෙනු. උනු දිය බොනු එවලේම අඩස්සි ඇරෙයි අද්දුටුවයි. සියළු සන්නියට කුඩු මිරිස් නික කුඹුරු කරද ළුනු අරන කොසඹ මෙකී මුල් පලම පලම ගෙන සිහිං කොට කොටා පෙරං ගා මීට කුඹුරු ඇට සුදුළුනු ඉගුරු මිරිස් අබ වදකසා මෙකීවා පත පත ගෙන කොටා කුඩු කර පළමු ඛෙහෙතට එක්කර කොට්ට පොල් වනලා නික කුඹුරු කුඩු මිරිස් කොසඹ මෙකී දළු මිට මිට ගෙන පොල් එක්ක කොටා පලමු බේත් කුඩු එක්කොට සියලූ දේම එකට අනා උයා පැසෙන් මිරිකා මීට තලතෙල් පතයි කොසඹ තෙල් පතයි සමව ගෙන පෙරුංකායං තුන් කලදයි සවින්දව තිප්පිලි දෙකලදයි මෙහි සමව ගෙන පදමට සිද දෙවරුවේ පානය කරනු. උනු පැන් නියමයි. ලූනු ඇඹුල් වලකිනු ඇග සන්නි තැවිල්ලනු.

මිං ගුන සියලූ බඩ රුදා පණු දොස් සුලවායු අණ්ඩ වායු කෙප්ප වායු වැදු ගෙයි සියලූ බඩේ අල්ලන සන්නි ගුල්ම වායු මෙකී ලෙඩ ගුන වෙයි. අද්දුටුවයි. කරද මුල් හාතාවාරිය මුල් තුත්තිරි මුල් කුඩුමිරිස් මුල් තල්පොතු මේවා තුන් තුන් කලද ගෙන කොටා මිරිකා මී ඉටි තලතෙල් පස්කුලූ බඩු අඹරා දමා පදමට පෙරා තබා සියලූ ගඩු වලට ගානු.

ඇග යටින් එන ගඩු වලට ගානු. පුස් ඇට කුඹුරු ඇට කිකිළි බිජු සුදු සාරුවෙන් අඹරා ගානු. මීට ගඩොල් කුඩු හකුරු මී පැණියෙන් අඹරා ගානු. පුළුන් දමනු. මීට දෙහි ගැට දොඩන් ගැට කොහොඹ දළු නික දළු වියල් දුඹුල් පැසුණු බටු පුස්සා මී පැණියෙන් අඹරා ගානු. මීට රුක් අත්තන කිරි ගැරඩි කිරි සුනු එක්ක අඹරා ගානු. ඉදි බඩ කොටා යුෂ ගෙන හීනටිහාල් පිටියෙන් කබලූ පිස දොඩම් ඇඹුලෙන් අඹරා ගානු. සියලූ ගඩු වලට පත්තුයි විකායෙයි.

කලල් ගඩුවට ලූණු අරන කොල පොතු හිඟුරු වැලේ පොතු අංකැන්ද පොතු ඇවරිය කොල මේවා යුසිං සීනටි සාල් පිටියෙං කබළු පිස ගානු. බදිනු. වියල් ගඩුවට රුක් අත්තන කොල පොතු මඩිතිය කොල ඉගුරු මිරිස් අබ සුදුලූනු අරළු මේවා සියඹලා කොල යුසිං අඹරා රොටිසේ තබා බදිනු. වියලවයි. කලල් බන්දනේට හිඟුරුවැලේ පොතු තිත්ත වැලේ පොතු ලූනු අරණ කොල පොතු කොටා කහ ලූනු ලා මලවා බදිනු. ගඩු මතුන්ඩ පොඩා කොල සීනටි සාල් කැදපිස දෙනු ගඩුව එයි.

ලග්ගල පල්ලේසිය පත්තුවේ ලේල්ඔයේ වෙලෙගෙදර මුදලිහාමි වන ඇස් වෙද රාලගේ ඇස් වෙද පොතයි.