මුල් පිටුව හෙළ වෙදපොත් සිංහල වෙදකම හා හරක් වෙදකම ‍‍‍පොත් ‍අංක 49 සිංහල ‍‍වෙදකම 2 කොටස

‍‍‍පොත් ‍අංක 49 සිංහල ‍‍වෙදකම 2 කොටස

ලිපි සුචිය
‍‍‍පොත් ‍අංක 49 සිංහල ‍‍වෙදකම 2 කොටස
ඉතිරිය
සියළුම පිටු

සන්නි කුමාර ගුලිය

ත්‍රිවර්‍ගග දෙදුරුද වැල්මී ගනිමි

ත්‍රිකුළුත් දෙදුරු එහි ගනිමි

ගිලන් හිරියල් මනෝසීල ගෙ

අක්ක්‍ර පට්ටා සීනක්කාරං ගෙ

සිවන් ගුරුද සවිදව ළුනු සමගි

ක්‍රිමිශස්ත්‍ර වදකහ සොද මිරිසෙ

මාසක්කා කුළු රෑන ලසුනෙ

පල්මානික්කං අබින්ද ගනිමි

න්

න්

න්

න්

උලා අරිසි වෙප්පල් අරිසි ගලිසෙ

ශැස්ත්‍ර වෙල්ලි හිඟුද පොනෙනරිනාර

නික දෙහි කුඹුරුද නිබ දළු ගනිමි

කන්සා අත්තන නිබ බිජු ගනිමි

න්

න්

න්

න්

මෙකී ඛෙහෙත් සම භාගව ගනිමි

කන්ෂා කිකිරිදිය කොල යුසයෙ

දිනක් අබරමින් දෙකට ඛෙදාග

පගුවකට නෙවාල කිරාප

න්

න්

න්

න්

විරෙක පගුව ගිතෙලින් අබ

ඔලිදැට පමනට ගුලි කර අසු

පන්තියමට නාගරයෙන් අබ

ඔලිදැට පමනට ගුලි කර අසු

රා

රා

රා

රා

බාලයාගේ සන්නිද පනු දොස

සන්නි මාන්දන් වලිප්පු දුටුවො

අතපය සවි නැති සිහි නැති වීම

මෙකී ලෙඩට දෙන අවුසද පවස

ත්

ත්

ත්

ත්

දෙහි දොඩන් නාරං යකි නාර

ඉහද විගුරු නික තුබ බෙලි ගනිමි

කොසබ කුබුරු කුඩු මිරිස්ද දළුග

කඩ පිම්මෙන් තම්බා ගුලි සහ දෙ

න්

න්

න්

න්

නාබිතුලේ පනුවෝ තුස දෙන්

බඩේ රුදාවෙන් බිම පෙරලෙන්

ඇග දගලවමින් කෑගාමින්

ඊට දෙන්ඩ අනුපාන අසන්

නේ

නේ

නේ

නේ

කුබුරු ඇටද වදකහ සුදුළුනෙ

දෙහි ඇට දිබි බිජු හිගුද ගනිමි

වැල් තිබ්බටු මුල් සමග කසායෙ

ගුලියක් දිය කර කසාය දීප

න්

න්

න්

න්

සියළු වලිප්පුව ඉලප්පු ආන

රතු සුදුළුනුද වැල් මි ගනිමි

කොතබුරු කපුරුද සමකර ගනිමි

පයෝදරින් අබරා ගුලි දීප

න්

න්

න්

න්

තනකිරි ඉගුරුද කංසා කොල ග

දොඩං පැගිරි සුදුළුනුද ඇරග

හරංකහද මිරිකුළු පොතු සමගි

සියළු සන්නියට මෙකී කසායෙ

න්

න්

න්

න්

මිල්ල පොතුද ගෙන කසාය සි

පනුවං වැටෙන්න මෙකී කසායෙ

පනුවන් නොවැටෙනවා දුටුවොති

වංබටු කරවිල යුෂ මී පැනියෙ

න්

න්

න්

න්

බඩිනුත් යනවා දුටුවොත් තදින

නික වෙරළුද තිබ්බටු කොගාටු කොලින

උදුපියලියද ඉරමුසු කොල මුලින

දෙසි ඇබුළුද මුසුකර ගුලි දෙවමි

න්

න්

න්

න්

මීටම රත්මල් කැකුළුද පොතු ග

සීනි තබල කොල පොතු සහ ගනිමි

අළු කෙහෙල් අල විලදද ගනිමි

මේ යුසයෙන් එක ගුලියක් දීප

න්

න්

න්

න්

සියලූ මාන්දම දුටු ගිනියමට

ඇග පත සුදුමැලි කිරි මැලියමට

ග්‍රහන තිස් දෙක බඩින් යාමට

ඊට කියන් දෙන කසාය නිවර

ඛෙලි බැබිල දවං ඇපලද

අඩහැර පොඩි දැල් ගෙන රතුළුනු

දෙදුරු ත්‍රිපල්ද ගෙන වංමුතු සො

තිප්පිලි ලනුත් හීන් වගුද ගං සො

එලකිරි වක්කරමින් සමකර ග

අට එක සිදුවා ගුලිත් යොදා දෙ

සිළු පැන් ඉස වක්කරමින් සතොසි

අත්දුටු කසාය දුන්නොත් බැරි ගු

ළුනු පස්වගේ සම කර ගනිමි

පස්වගයද ඇබුළුත් ගෙන මෙලෙසි

කසාය කර දෙන් මේ ශම ශනෙකි

පනු දොස් මුල් සිදුවා සෙත දෙවමි

පනුවං වැටෙන්න දෙන ශටි අහප

අබින් ක්‍රිමි ශසත්‍රැ සමක දිප

පොල් කිරි සහිතව කසය දීප

වැටෙයි කිවුව තුං පාටට පනුව

න්

න්

න්

න්

මාරා සහමුලයෙන් අරගන්

ඛෙලි පොතු සමගින් කකාරමින්

මෙකී කසායෙන් ගුලියක් දෙන්

සියළුම පනු දොස් නසයි කියන්

නේ

නේ

නේ

නේ

නූල් සේම බින්මුල් අරගන්

පොට්ටනි බැදත කිරේ ගලන්

එක ගුලියක් එම යුසයෙන් දෙන්

බිලිදුගෙ ශම සන්නිය දුරුවෙන්

නේ

නේ

නේ

නේ