මුල් පිටුව හෙළ වෙදපොත් සිංහල වෙදකම හා හරක් වෙදකම ‍‍‍පොත් ‍අංක 49 සිංහල ‍‍වෙදකම 1 කොටස

‍‍‍පොත් ‍අංක 49 සිංහල ‍‍වෙදකම 1 කොටස

ලිපි සුචිය
‍‍‍පොත් ‍අංක 49 සිංහල ‍‍වෙදකම 1 කොටස
ඉතිරිය
සියළුම පිටු

සිවායං ගුලිය

හිරියල් පුස්කර කාන්දං මනෝසීල සිවන්ගුරු ඕන් කාරං සවින්දව රිදී තුත්තං වච්චනාවි අක්‍ර පට්ටා මාසක්කා වගපුල් සිරිතේක්කු ගන්දක කොට්ටන් වැල්මී දෙදුරු ත්‍රිවගර්‍ගසීනක්කාරං පල්මානික්කං ඉගුරු මිරිස් ලසුනු කටුකරෝසන දෝදුරු එරමුදු කුඹුරු ඇට සියළු දේ සමව සාදිලිගං මංචාඩි පහක්ද රත් හදුන් මංචාඩි 10 නෙරුවාල මංචාඩි 10 දොඩන් ඇඹුලෙන් එම පැගිරෙන් අඹරා පිටවක්කා ගෙඩි පමන ගුලි කර පවන වියලා තබා

විස්සක් කෝලෙටද ඉන් විස්සක් වලිප්පුවටද ඉලප්පුවටද පාවට්ටා මුල් දිබි බිජු ලසුනු මේවා තලා වන්ඩුවෙන් උයා සීතල ඉලප්පුවට දෙනු. ගිනිහන් අධිකව පිපාස අධිකව ඉලප්පුව සදුන් ශවැන්දර බිම් මුල් මේවා තන කිරෙන්ද නෙබසිනා උනට ඇවිල්ලට ඉලප්පුවට රතුළුනු ලසුනුයි වවුල් වචා තන කිරෙන් අබරා එමෙන් ඉගුරු යුස කොසබ තෙලෙන්ද ඉතා තද ගිනියමට ඉගිනි ඇට තන කිරෙන්ද ගිතෙලින්ද සර්‍වාංග කැක්කුමට රුදාවට විපරීත සන්නියට කොසබ කොල පොතු එම තෙලින්ද කේල සන්නියට උනට බටු මුල් දොඩන් පැඟිරි කුප්පමේනිය දෙහි පොතු මේ කසායෙන්ද සෙන් අධිකයට දොඩන් ඇඹුල් මී පැනියෙන්ද මීටම බටු කර තල තෙලෙන්ද සන්නියට උනට කොහොඹ පොතු යුසින්ද බඩ රුදාවට පෙරලිල්ලට කුබුරු ඇට මද මිරිස් ලසුනු කසායෙන්ද යක්ෂ සන්නියට යකුවනස්ස කොල කසායෙන්ද කෝල සන්නියට ඉලප්පුවට පාවට්ටා මුල් දිබි බිජු ලනු.මේවා තලා වන්ඩුවෙන් උයා මිරිකා පල්මානික්කං තලතෙල් මුසුව දෙනු. සියළු සන්නියට සුදුළුනු ඉගුරු කොසඹ තෙලින්ද ගොළු සන්නියට දුරු දෙවගේ ඉගුරු මිරිස් මුරුඟා පොතු මේ කාසායෙන්ද කළුවර කෝලේට කොසඹ තෙලින්ද සියළු කෝලේට උනට පිපාසයට ඇවිල්ලට සෙන් අධිකයට ගිතෙල් තලතෙල් කොහොඹ තෙලින්ද කට වියලීම සෙලෙස්මා දෙඩවීමට දොඩන් ඇඹුලෙන්ද මී මුරුවට පල්මානික්කං තන කිරෙන් අඹරා එම කිරෙන්ද උන ගිනියං කැසි කාසයට කුප්පමේනි එල බටු කොල කොටා වන්ඩුවෙන් උයා මිරිකා තල තෙලෙන් දෙනු. වැදුගෙයි උන ගිනිහමට කැස්සට කෝලෙට ඇවිලිල්ලට දිබි බිජු බිම්මුල් සුදුළුනු අමු ඉගුරු පාවට්ටා මුල් මේවා කසාය කොසඹ තෙලින්ද කොන්ද කකියනවාට හිගු සුදුළුනු කන්ෂා කොල කුබුරු ඇට මද මේවා අබරා අරක්කුවෙන්ද කෝල සන්නියට කුප්පමේනිය කොල මුල් පැහිච්ච බටු හිඟුරු පට මේවා තලා වන්ඩුවෙන් උයා තල තෙලින්ද සෙලෙස්මා සන්නි කෝල සන්නි දෙඩවිලි සන්නි නසයි. මීට කසායට දුම්මැල්ල රසකිද වන් ඇපල මුල් දෙළුම් පොතු ඉරමුසු ඉරිවේරිය ඇද්දෙමට එලඉටු මුඩමහන දිය මිත්ත බෙලි බැබිල දෙදුරු කොට්ටන් වැල්මී වගපුල් නාමල් රේනු ත්‍රිපල් ඉගුරු සුදුවනුවැල් වදකහ කොත්ත මොල්ලි මේවා තලා අට එකට සිදුවා සීනි මීපැනි ගිතෙලින්ද කෝල සන්නි ජ්වර සන්නි දෙඩවිලි සන්නි අතපය ඇවිලිලි දාය පිපාස සන්නි නසයි.සෙලෙස්මා සන්නියට උනට නික පෙනෙල පුසුල් කොල එම නැටි තලා කඩ පිම්මෙන් තම්බා මිරිකා තිප්පිලි කුඩු දොඩන් ඇඹුල් මී පැනියෙන්ද ගොළු බිහිරි සන්නියට ඔලිද මුල් වන් ඇපල මුල් මුතු කුඩු මිරිස් යක් බේරිය නික කුබුරු සස්සද මුරුඟා කරල් ශැබෝ කොසබ කුරුදු මේ මුල් පුස් ඇට මද ඉගුරු මිරිස් අබ මේවා වන්ඩුවෙන් උයා කොසබ තෙලින්ද සන්දිවල ගානු වෙදුපානු නොසිට එන ඇවිලිල්ලට ගෝන මුව මී ඇද්දත් ඈ පොතු ඉත්තෑ කුරු මොනර පිල් මේවා බැද කුඩු කර හිඟු ලසුනු නික දළු වංඇපල එරමුදු වේලා කොලත් කුඩු කර එකට තලා කොසඹ එළඟි තෙල් මේවාට දිබි බිජු බිම්මුල් මේවා කලද කලද අබරා තෙල් එක්ක කලන්දු කොට ලිප තබා පලමු තලාපු වල් බේත් තෙලින් මලවා මාත්තු මිරිකා තන කිරි තුරියෙන්ද විස්සක් කෝලෙටද වලිප්පුද නොබසිනා උනද සියලූ සන්නි නසයි.

පුර කුත්තු කෝලෙට ඉගුරු සුදුළුනු තන කිරෙන්ද මීටම කහ බිලියා දළු බටු දළු එම මුල් කුප්පමේනිය කොල ඉගුරු සුදුළුනු මීමුරුවට මේවා අඹරා මී පැනියෙන්ද ඇවිලිල්ලට වේලා මුල් මුරුඟා මුල් පුස් වැන්න ශැබො ලසුනු ඉගුරු මොනර කුඩුම්භිය මුල් කසා වමානරක පෙරුංකායන් මෙම දේ එක පමන ගෙන අබරා උනු දියෙන් ගා ඔක්කාරයට ඉක්කාවට නුග දළු තිප්පිලි සහිද ළුනු මේවා අඹරා මී පැනි පොල් පැනියෙන්ද උනට බටු මුල් සිද්ධි ගුරු සමභාග ගෙන කකාරා තිප්පිලි චූර්‍ණ කර දෙනු. සන්නි රුජාවට අමුඉගුරු උක් පුරුක් මේවා තලා තබා දෙහි ඇඹුලෙන්ද සෙල්ස්මා උනට මිරිස් කුඩු මීපැනියෙන්ද සියළු උනට දුම්මැල්ල කටුකරෝසන වන්මුතු අරළු වැල්මී මේ කසායෙන්ද බඩවැල පෙරලෙනවට වමනෙට මිරිස් සුදුළුනු වදකහා මේවා අඹරා ගිතෙලින්ද සෙන් බැන නැගෙනවාට කුප්පමේනිය එරබදු වං ඇපල නික එලබටු අන්දර පට හිගුරු පට මේවා කොටා කඩපිම්මේ උයා මිරිකා පල්මානික්කං සීනක්කාරං අක්‍රපට්ටා මුරුවට වැල්මී සුදුළුනු බිම්මුල් දිබි බිජු මේවා අඹරා ඊට යොදා දොඩං ඇඹුල් එම පැඟිරි තලතෙල් එක්ක යොදා පමණක් සවි බලා මදක් පොවනු. මීට කොසඹ තෙල් ගිතෙලින්ද මීටම එලකිරි තනකිරි කසපැන් දිය උප්පැනි කටුකරෝසන වැල්මී කොත්තමොල්ලි අමු ඉගුරු මේවා කසාය ගිතෙල් සීනි මුසුව දෙනු. වාත අධිකයට උනට සන්නිපාතයට වසාවාසි වන් ඇපල හදුන් දියමිත්ත කලාදුරු කොසඹ පොතු කුරුදු පොතු ඇහැල මුල් කොත්තමොල්ලි මෙකී කසායෙන්ද මීට අමුඉගුරු වේලා කොල නික දළු කසායෙන්ද අකක්‍රං සන්නියට ඉගුරු අරළු මී පැනියෙන්ද නොබසිනා උනට වම්මුතු සිද්ධිගුරු කොත්තමොල්ලි රසකිද දුම්මැල්ල වැල් තිබ්බොටු මුල් මුරුවා බෙලි කටුකරෝසන මේවා කසාය තිප්පිලි චූර්‍ණදමා දෙනු. මීට කොසඹ පොතු යුසින්ද මීටම වේලා කොල ඉගුරු යුස සීනියෙන්ද උගුරෙ සෙන් අඩිස්සියට හිගුරුපට පල්මානික්කං මීපැණි තලතෙලිංන්ද මීටම පැහිච්චි බටු යුස සවින්දව ළුනු කොහොබ තෙලින්ද අඩප්ප උනට වම්මුතු ඉගුරු බැබිල දේවදුරු දියමිත්ත තිප්පිලි මේවා කසාය මී පැනියෙන්ද මීටම එඩරු තෙල් මීතෙලෙන්ද සියලූ සන්නියට ඉගුරු සුදුළුනු කොහොබ පොතු තෙල් පස් වගයෙන්ද වේලා කොල යුසින් ඇස ගානු.කුප්පමේනිය කොල තලතෙලින් නස්න කරනු.

මහා සිවායන් ගුලිය නිමි

චන්ද්‍ර කල්කේ

දෙදුරු මොදගං ත්‍රිජාති තිප්පිලි වැල් මී කොට්ටං දේවදාර පෙරුංකායං කොතබුරු කෙලිද වලගසාල් අතිවිඩයං දේවදුරු එනසාල් හිගුරු පියල් සදුං නික දළු අරත්ත අල ත්‍රිපල් සිද්ධිගුරු වැල් තිබ්බටු මුල් සාරණ මුල් මෙකී දෙය සම භාග ගෙන තල තෙලිං මදක් තම්බා එම තෙලින් අබරා දෙවෙනි මීපැනියෙන් අබරා කල්ක කොට තබා

සන්නි කෝල වලිප්පු දහ අටට - වැල්මී කොත්තමොල්ලි අක්‍රපට්ටා කටුකරෝසන තිප්පිලි ඉගුරු මිරිස් දේවදුරු ඉගිනි ඇට පාවට්ටා මුල් යකු හනස්ස මුල් සදුන් දේවදර මෙකී දේ කකාරා ගිතෙල් තලතෙල් සීනි මීපැනි උප්පැනි තන කිරි සමව දෙනු.

සන්නිපාත වමනයට ඉගුරු යුස මීපැනියෙන්ද මීටම සීනි මීපැනියෙන්ද මීටම සීනි මීපැනි උප්පැනියෙන්ද
සියළු වමනයට ඉගුරු යුස මීපැනියෙන්ද සියළු වමනයට වෙවුළුමට සදුං සුවද හොට ඉගිනි ඇට මීපැනි සීනි උප්පැනියෙන්ද ඊටම සුවද හොට කලාදුරු ඉරිවේරිය සදුන් සීනි මීපැනියෙන්ද මීටම හාතාවාරිය මුල් පොල් කිරි සීනියෙන්ද
බඩින් යනවාට අට්ටික්කා පොතු තැබිලි පොල් මල් වන්මුතු සදුන් සීනි මීපැනියෙන්ද හීන බල කොල පොතු යුසමීයෙන්ද මීටම උදුපියලිය යුස සදුන් පොල් කිරෙන්ද මෛල යුස මීයෙන්ද
සියළු සන්නියට නික කොල කුඹුරු කොල තුබ කොල යක්නාරං කොල ඉගුරු යුසින්ද මීටම සිද්ධිගුරු කොත්තමොල්ලි කසායෙන්ද මීටම ත්‍රිපල් සිද්ධිගුරු කසායෙන්ද
උන ගිනියමට ශවන්දර ඉරිවේරිය ඉරමුසු වන්මුතු වැල්මී කසාය සීනි මීපැනියෙන්ද  එම කසාය උප්පැනි එලකිරෙන්ද මීටම බැබිල ඉරමුසු ඉරිවේරිය පොල්පලා නෙළුම් දඩු කකාල කසාය සීනි මීපැනි මුසුව දෙනු. එම කසාය උප්පැනි එලකිරි සමව දෙනු.
ඇග රුජා සන්නියට කුරුදු කුඩු මිරිස් නික මුල් ඉගුරු මිරිස් කසායෙන්ද සෙමට දොඩං ඇඹුල් තලතෙල් සීනියෙන්ද දහ අටක් සන්නි කොල් වලිප්පුවට මේ අනුපාන බලා දෙනු.
සියළු ඇවිලිල්ලට ඉගුරු මිරිස් කොට වන්ඩුවේ තම්බා මිරිකා නිබ තෙලිනද බඩේ කැක්කුමට වදකහ හරංකහ ඉගුරු යුසින්ද විසාලා මහනුවර ජනපදය නැසී දුරු උනා මෙන් බුදුන් විසින් මේ චන‍ද්‍ර කල්කය නිමි.

සුද්ධ ජයපාල ඇට හතරයි එඩරු ඇට හතරයි සුදුළුනු බික් හතරයි සුන්ටි අටයි මෙකී දෙය හකුරෙන් අඹරා ඇල්දියෙන් අබරා තිබ්බොටු පමණ ගුලි කර සෙවන වියලා තබා හකුරෙං දෙනු. ඇල් දියෙං දෙනු. ජඹිර ඇඹුලෙන් දෙනු. මීට මාත්තු උනු දියෙන් සියළු මාන්දම් ග්‍රහනේට දෙනු.

තල් හකුරු සියඹලා බොර ළුනු ජයපාල මෙකී දෙය සම භාග ගෙන අබරා කල්ක කර තබා සියළු විරේචනයට දෙනු. පොල් කිරි හකුරු මෙයින් දෙනු. අරළු කලං 9 බුළු කලං 9 නෙල්ලි කලං 9 අට එකට සිදුවා ප්‍රතිචාප එඩරු තෙල් අරළු කුඩු බිලාල පාදයක්ද මෙම ක්‍රමයෙන් තුන් වරුවක්ද නොහොත් හත් වරුවක් වලදා නැවත ඇල් පැන් වක්ක්‍රනු ළුනු ඇඹුල් වලකිනු.

අරළු එක කලං මංචාඩි 15 බුළු තුන් කලං මංචාඩි 15 නෙල්ලි හය කලං මංචාඩි 10 අට එකට සිදුවා උදය තල තෙල්ද සවස මීපැනිද 2 එලගි තෙල්ද 3 සීනි 4 මෙම ක්‍රමයෙන් හතර වරුවක් නොහොත් හත් වරුවක් වලදනු ළුනු ඇඹුල් වලකිනු.