මුල් පිටුව හෙළ වෙදපොත් බිලිදු හා ගර්භනි වෙදකම ‍‍‍පොත් ‍අංක 27 බිලිදු රෝග ‍‍වෙදකම

‍‍‍පොත් ‍අංක 27 බිලිදු රෝග ‍‍වෙදකම

ලිපි සුචිය
‍‍‍පොත් ‍අංක 27 බිලිදු රෝග ‍‍වෙදකම
ඉතිරිය
සියළුම පිටු

බිලිඳු රෝග වෙදකම

තිවර්‍ගග දෙදුරු ද වැල් මී යෙ

නිකුළුත් දෙවිදුරු ද එහි ගනිමි

ලිංගන් හිරියල් මනෝසීල ගෙ

අක්‍රපට්ට සීනක්කාරන් ගෙ

නා

නා

නා

නා

සිවන්ගුරුද සවිදව ළුණු ගන්මි

ක්‍රිම් ශසත්‍ර වදකහ හොද මිරිසෙ

වසකකා කුලූරුනද ලසුතෙ

පල්මානික්කන් අබින්ද ගනිමි

න්

න්

න්

න්

මෙකී බෙහෙත් සමබාගව ගනිමි

කංසා කිකීරිය කොල යුස ගෙ

දිනයක අඹලාරා දෙකට බෙදප

පංගුවකට නෙරුවාල කිරාප

න්

න්

න්

න්

විරෙක පංගුව ගිතෙලින් අබරා

ඔලූ ඇට පමට ගුලිකරවා

පතිතියමට අබරා

ඔලූ ඇට පමනට ගුලිකරවා

ලා

ලා

ලා

ලා

බාලයන්ගෙ සන්නිද පණු දෝසයට

සන්නි මාංදන් වලිප්පු දුටුවො

අතපය සවිනැති සිහිනැති විම

මෙකී දෙට දෙන අවුසද පවශ

න්

න්

න්

න්

දෙසිද දොඩන් නාරන් සකිනාර

ඉගද පගුරු නික තුබ බෙලි ගනිමි

කොහොඹ කුඹුරු කුඩු මිරිසද ගනිමි

කඩපිමෙමත් තම්බා ගුලිපත දෙවමි

න්

න්

න්

න්

නාබිතුලේ පණුවො තුඩුදෙන්

බඩෙරුදාවෙන් බිම පෙරලෙන්

ඇගපත ගලා කෑ ගාමින්

දුට දෙන්ට අනුපාන අසන්

නේ

නේ

නේ

නේ

කුඹුරු ඇටද වදකහ සුදුළුනෙ

දෙහි ඇට නිඹ බිජු හිඟුද ගනිමි

වැල් තිම්බටු කසාය තන

ගුලියක් දියකර කසාය දීප

න්

න්

න්

න්

සියළු වලිප්පුද ඉලප්පු ආන

රතු සුදු ළුණු ද වැල්මී ගනිමි

කොනඹුරු කුඹුරුද සමකර ගනිමි

පයෝදරින් අබරා ගුලිදීප

න්

න්

න්

න්

තනකිරි ඉගුරුද කන‍ෂා කොල ගනිමි

දොඩං පැගිරි සුදුළුණු ද සමගි

අරංකසා මිරිකුළු පොතු ගනිමි

සියළු සන්නියට කසාය කරදෙ

න්

න්

න්

න්

මිලල යොතුද ගෙන කසාය කරදෙ

පණුවන් වැටෙන්ඩ කසාය දීප

පණුවො නොවැටෙනවා දුටුවොති

බටු කරවිල මීපැණියෙන් දෙ

න්

න්

න්

න්

දෙදුරුත් අසමෝද හිගුද සමගි

කොත්තමල්ලි තිප්පිලි අබිනුත් ග

නිබ නික කුඹුරුද කසාය කරග

දෙසිද දොඩන් නාරන් දළු ග

න්

න්

න්

න්

සියළු මාන්දන් දුටුගිනියමට

ඇගපත සුදු කිරිමැලියමට

ග්‍රහන එතිස්දෙක බඩින් යනව

ඉට කියන් දෙන කසාය නිවර

ඛෙලි බැබිල ද මුල් මං ඇපලද ගෙ

අඩහැර පොඩි දැල් ගෙන රතුළුනි

දෙදුරුත් තිපළුත් වම්මුතු අරගෙ

තිප්පිලි ලසුනුද හිගුද ගනිමි

එලකිරි වත්කරමින් සමකර ග

අටක් එකට සිටුවා ගුලියක් දෙවමි

ඉසදිය වත්කරවා තුන් සතොසි

අත්දුටු කශාය දුන්නොත් ශැනකි

ළුනු පස්වගයද සමකර විගසි

පස්වගයද අළුත් ගෙන මෙලසි

පණුදොස් මුල් සදුවා දෙයි ශනෙකි

න්

න්

න්

පණුවන් නසන්ඩ දෙන ශටි අහප

අබින් ක්‍රිම් ශසත්‍ර ශමකර දීප

පොල්කිරි සහිතව කසාය කරදෙ

වැටෙයි කිවුව තුං පාටට පණුව

න්

න්

න්

න්

මාරා සහමුලයෙන් ඇරගන්

බෙලිපට සමගින් කකාරමින්

මෙකී කසායෙන් ගුලියක් දෙන්

සියලූම පණුදොස් නසයි කියන්

නේ

නේ

නේ

නේ

නුල්ශේම බිමමුල් අරගන්

පොට්ටනි බැද තනකිරි අරගන්

එක ගුලියක් එම යුසයෙන් දෙන්

බිලිදුගෙ ශම සන්නිය දුරුවෙන්

නේ

නේ

නේ

නේ

බාලයන්ගෙ උණත් ඇතිව උඩ ඇල්මත්ද

පන් පොතුත් සහ බිම්පොල් කුප්පමේනියා ග

වං ඇපලද බටු දළු සමකර දිම්බිජු අරග

ඉටම තලතෙල් තනකිරි සීනි මීපැණි ග

නේ

නේ

නේ

නේ

ඉගුරු මිරිස් අබ වදකහ බිංමුල් සන්නිනාය

දිමිබිජු මිරිකුළු මුල්ගෙන වෙලා මුල් නික සමගි

නිබද කුඹුරු ද කුප්පමේනියා සමව ග

මෙ හැම දෙ චුහීන කරමින් තලතෙල් කොසබ තෙලි

න්

න්

න්

න්

පලමු බෙහෙත් පොටිටනියක තබ

තලතෙල් පදම වක්කරමින් පොට්ටනියක් කරමි

දෙවනුව මිරිකා ගනිමින් ගුලි යොද දෙ

ඇග ඉස බැදලා පොවන්ඩ නස්නය කරප

න්

න්

න්

න්

මීට භූතවෙන ලෙඩ සන්නි මාංදං ඇරෙමි

බලඉනෙන මුතාවද නිදිමත සන්නියෙ

සිහිපත් නැතුවම පෙරලෙන සන්නි ගුනවෙ

මෙහැම ලෙඩ ගුනකරවෛයි අත්පිටි

නිදි කුබද බැබිලද ඉතන සමකර ග

මෙකී අවුසද තලා අට එකට හෙලා දෙ

බාලයන්ගෙ එන වමනෙ සහ ගුනවෙමි

මෙ හැම ලෙඩ ගුනවෙයි අවුසද දුනෝති

න්

න්

න්

න්

ඉහල බලා පණුවන් යන ගමන

කැවුතු වලල්ල විදීළු එම වි

පණුදිය වමනෙ කරවෛ බිලිදු

වමනෙ සිහිපත් වැතිවෙයි එමවි

නිභිතුලේ පණු රුදාව ආවි

ලේත් මුසුව බඩ පාචන නසන

බඩ අලලාගෙන ආගිරි ගාන වි

මවු දෙතනෙ කිරි නොබී අඩන වි

කඩුතතු රුජාව බිලිදුට ආන

බඩවැල බිලිදුගෙ එලියට ආන

රුජාව ආවිට කෑගසොති

උලෙලාගම කිපුනා දැන දීප

න්

න්

න්

න්

අළු කෙහෙල් අල කොටමින් යුස ග

එම යුසයට ගුලි සහ ගෙන දීප

සස්සද මුල් දෙහි ඇබුල්ද සමගි

අළුත් සමග ගුලි ශකනොව දීප

න්

න්

න්

න්