මුල් පිටුව හෙළ වෙදපොත් බිලිදු හා ගර්භනි වෙදකම ‍‍‍පොත් ‍අංක 26 බිලිදු රෝග වෙදකම

‍‍‍පොත් ‍අංක 26 බිලිදු රෝග වෙදකම

ලිපි සුචිය
‍‍‍පොත් ‍අංක 26 බිලිදු රෝග වෙදකම
ඉතිරිය
සියළුම පිටු

කිරිමි ගුලිය

 

හරිතාලන් පුස්කර සමගි

සීනක්කාරන් කොට්ටන් ග

වූදා ළුනුද නික දෙහි දළු ග

ගුගුල්ද නායු රිසුන් විදග

නෙන්

නෙන්

නෙන්

නෙන්

සහිද ළුනුද පල්මානික්කන් ළුනුද ග

කොට්ටන් කිරිවිද රාවය විශ්කිර

දොඩමුත් නිබ කුඹුරුද දළු ග

කලද කලද අඩු නොව කිරමි

නෙන්

නෙන්

නෙන්

නෙන්

ලද්ද පල වු එක්කර අබර

නැවත රැගෙන අළුත් වන් අබර

උක් පැනියෙන් වරුවක් අබර

ඔලිදැට පමනට ගුලි කර ග

නෙන්

නෙන්

නෙන්

නෙන්

පවනේ වියලා තබා සොදි

අනුපානය නොවරදවා දෙ

දස අට මාන්දන් බලාන දෙ

කිරිමි ගුලියැයි නමකි සොදි

නෙන්

නෙන්

නෙන්

නෙන්

කිරිත් නොබි ඔක්කාර කර

බඩත් පිපි ඇග වෙවුළුන් එ

කටත් ඇදව පෙනහළු දවමි

කුප්ප මොති නිබ තෙල් ගෙන දෙ

නෙන්

නෙන්

නෙන්

නෙන්

දුරු දෙක කුබුරුද දළු ඇරග

කකාරමින් ගුලි දෙක දෙක දීප

කුබුක් කොලද එලකිරි ගල්ලාප

එගල් මාන්දන් නොතිඛෙයි නියති

න්

න්

න්

න්

කිරිමි පෙරුංකායන් සහ අර

කකාරමින් ගුලි දෙක දෙක දෙ

කිතුල් කොලත් එලකිරි ගල්ල

කුදිරවලි මාන්දන් නැතිවෙ

නෙන්

නෙන්

නෙන්

නෙන්

ත්‍රිපාලයද හරියට ඇරග

කකාරමින් ගුලි දෙක දෙක දෙ

කයිල කොලත් එලකිරි ගල්ල

හඩ මාන්දන් නැත බිලිදු

නෙන්

නෙන්

නෙන්

නෙන්

අබ පොතු නික පොතු තෙරපා ග

කකාරමින් ගුලි දෙක දෙක දෙ

එලගි තෙළුත් සාරන ගල්ල

කිරි මාන්දන් ගුන වෙයි බිලිදු

නෙන්

නෙන්

නෙන්

නෙන්

නිකද කොසබ කුබුරුද කොල ග

කකාරමින් ගුලි දෙක දෙක දෙ

ලොළු කොලත් තලතෙල් ගල්ල

අව මාන්දන් නැත බිලිදු

නෙන්

නෙන්

නෙන්

නෙන්

කරාබු තිප්පිලි වැල්මි ග

කකාරමින් ගුලි දෙක දෙක දෙ

විලද වැන්න කසපැන් දිය ග

ග්‍රහන මාන්දන් නැත ලමඉ

නෙන්

නෙන්

නෙන්

නෙන්

වසාවාසි සාදික්කා ග

කකා මින්ගුලි තුන් දින දෙ

කිබුල වැන්න තලතෙල් ගල්ල

යක්ෂ මාන්දන් නැත බිලිදු

නෙන්

නෙන්

නෙන්

නෙන්

පුස්කර හිරියල් තිප්පිලි ග

හිගුරු දළුද නික දළු ඇරග

කිතුල් කොලත් එලකිරි ගල්ල

පිස්සි මාන්දන් නැත බිලිදු

නෙන්

නෙන්

නෙන්

නෙන්

හීරැස්සයත් තලතෙල් ගලල

කකාරමින් සමකර දීප

එඩරු තෙළුත් පෙනලද ගල්ල

පනු මාන්දන් බිදුවයි ද

නෙන්

නෙන්

නෙන්

නෙන්

ඉගුරු හිත් පුස්කර ඇරග

කකරමි සම කර දීප

වුනුත් එ තලතෙල් ගෙන ගල්ල

උල්ලො මාන්දන් නැත බිලිදු

නෙන්

නෙන්

නෙන්

නෙන්

තුබද මාදුරු සහ මුලයෙන්

කකාරමින් ගුලි දෙක දෙක දෙ

භුමිතලා පාත්‍රත් ගල්ලවමි

ජොහොර මාන්දන් නැත කිවුරුසි දැ

කුකුරු මුහන් එලබටු අරග

කකාරමින් ගුලි දෙක දෙක දෙ

උරල රාමපත් දෙහි ගල්ල

සෙලෙට්ටු මාන්දන් නැත බිලිදු

නෙන්

නෙන්

නෙන්

නෙන්

හීන්දද ද මහදද ඇරග

කකාරමින් ගුලි දෙක දෙක දෙ

වන් ඇපලත් ගිතෙළුත් ගල්ල

අඩක මාන්දන් නැත බිලිදු

නෙන්

නෙන්

නෙන්

නෙන්

කන්ෂා අත්තන ඇට මිරිස් මුල්ද ගෙ

කකාරමින් ගුලි දෙක දෙක දෙවමි

රට තලාද ගෝ තලාද ගල්ලා

පොරු මාන්දන් සහ දුටු විලසි

සුවද හොටන් රසකිද ඇරග

කකාරමින් ගුලි දෙක දෙක දෙ

ත්‍රි කොණ්ඩා මිපැණි ගල්ල

එවලි මාන්දම ගුනකරව

නෙන්

නෙන්

නෙන්

නෙන්