මුල් පිටුව හෙළ වෙදපොත් බිලිදු හා ගර්භනි වෙදකම ‍‍‍පොත් ‍අංක 28 බිලිදු රෝග ‍‍වෙදකම

‍‍‍පොත් ‍අංක 28 බිලිදු රෝග ‍‍වෙදකම

ප්‍රසූතිකාවට හා වැදුගේ සන්නියට

සිනිඳුකර අබරමින් පොතුහල මිරිස් කඩකින් බෙර ගෙ

වැලඳුවොත් තලතෙළුත් සමගින් අතදරුවන් වැදුවිගසි

සිනිදු පත් ගන අදුර හලමෙන් කිළිටු ඇර ගැබසුද්දකරව

එවැදු වේදන සමව කදගැට රුදිවත් නැතිවේය නියති

වැදු දින සන්නි අමු ඉගුරු සුදුළුණු ද තලාග

යෙදු ඔසු නස්නයට හෝ පානයට වත් දෙව පමණ දැනගෙ

සුදුදුරුද සිදධිගුරු තිප්පිලි මිරිස් බැද සුදුළුණු වැද ගෙ

ශැදු සුනු ඇට මදට බරදී උණු දියෙන් දී එම සන්නි ගුන වෙ

වදා කුමරුන් ඉකුත් තැන එමලියට සන්නිය පත්විසි

යොදා රායෙන් ත්‍රිකුළු සුන්කර පමණ දැන දෙව බොන්න

සදා මෙ ඔසු දුනෙනොත් පොරනෙහි පැවසු ඉසිබල විලසි

තදා කර එම ලියද රැකදෙයි ඇයු පෙරලත් පමන

ටා

ටා

ටා

ටා

තලා මුල් එලබටු ද මහම ඔසු නියද අල වන් ඇපල මුල් ගෙ

මුලා නොව තිප්පිලි ද  මිරිසුත් කකුළු සුඟුසහ පලමි

හෙලා ජල නැලි අටින් එකකට සිද පතක් පානයට දුන් විතැ

වලා කඩ පමණට නැසී යන ලෙසින් සන්නිය දාහ නැතිවෙ

වදා හෝ ගස්සා වෙමින් ලේ තදින් යානං ලිගුම ගි

සදා අටිනෙක කසායද උන ගොබපිලි විදිලෙස  අර

තදාකර පානය කලොත් එම රතත රෝගද නැති වෙමි

වදාලිය මෙන් බබලවයි ගත දනුව වියතුනි දැ

න්

න්

න්

න්

අළු කෙසෙල් අල දිවුල් මාදන් පොතු සමගින් නොවර

නෙරළු මල් සහ මෙ හැම අවුසද අටිනෙක සි

දුන එකල්ලාකඩ කයිපපුද සමව චීවත්කර යො

නැත සියළු පිත් මෙහ ලේමාලෙ අතති ශ්‍රාව එස

දා

දා

දා

දා

මාලෙ යනවාට

 

වමමුතුත් හිදි සුවද හොට සිදධිගුරු වැල්මී මහපුළුත් ගෙ

දන් ඇටත් රුක්මල්ද සමගින් හාතවාරිය අලත් සමගි

මින් විදින් නොවරදව සිදගන් කසායද මී සමග දුන් තැ

සන්සිදිත් යයි යෝනි සුලත් දාහ මාලෙ අතීශ්‍රාය

දෙවග බටු පුසිවැන්න සාතාවාරි බැබිලත් එඩරු සමගි

මෙවග සහ අස්වැන්න මෙහැම සමව පලමක් කිරා ගනිමි

සමග එලකිරි කසායද පිස රැගෙන ගිතෙලින් දුන්නොත් ඉ

තුවග ලේමාලයද සමගින් සියළු වාතය නසයි ශනෙකි

න්

න්

න්

න්

සියබලා ගස සුබුල පිංගෙන දවා අළු දිය කරපු තැටිය

ගෙන තලාගත් මුරුංගා මුල් යුසත් එපමන අරං නොවල

ශලක ලා හිරැස්ස තම්බා පිට පොතුත් අරළු පළු පමන

ගලකලා සොද ලෙසට සිනිදුව අබරමින් එම කල්ක දෙපත

කා

කා

කා

කා

නාරමින් වැඩගත්තු ඇඹුලින් නැලියකුත් ගෙන එහි යො

නැරපසි ගෙන කෑවොත් කායව ඉවුසාලේ බතුත් වල

ගෝරතර වා ගෙඩිද පෙරලෙන යක‍ෂ අමියා චල මු

සාර ගරබයෙන් යන ලෙඩත් සහ කෙට්ටු ඇර දරුගැබද උප

දා

දා

දා

දා

කිරි එරීමට

 

වදකසා සිද්දිගුරු දෙවදුරු අරළු වම්මුතු මෙ හැම සමක

විදි ලෙස කර කසායෙන් පානය කලොත් පැවැසු පෙ

නොවලසා කිරි මවුන් හට කිරි එරි ශම දොස දුරු ක

කිරි නිසා වන ලෙඩත් නැත එම කිරිදැරු කුමරුන්ඩ තිරස

ඉවදවනු වැල් කකුළු සුගුදිය විත්ත වදකහ සමව පලමෙ

ජලදනි අටකට දලවමිං කකාරා රැගත් තැලිය

පතද දැන පානයට දුන්නොත් කිරි මවුන් හට වෙදුනි නොවල

කිරිද දොස් නැත කියා පෙර සිට පැවැත එන මෙපවරක බෙහෙත

බාලයින්ගේ අතීසාරයට

 

ලොත් සුබුළුත් බෙලි ඉරිවේරියද ගෙ

ඇත්වග පුල් මයිලමල් සමග සිදි පැ

වත්කර මිට පානයට කුමරුන්ට දු

අත්හරවයි අතීසාරයද වන වෙ

සමකර ඉවද කෙලි දැං දසුනු ත

තනකිරි යොදා කුමරුන් හට පාන ක

බලතර අතීසාරද සියළු නැති ක

වෙදදුරු වෙසත රොදුක් දුරුක

කලාදුරු අලත් මහ ඔසු කරාබු

තලා සුනුව වද සමගිං මෙඔසු සො

බලා පමන දැන මෝරෙන් දුන්නොත් සො

මුලා නොව අතීසාරද නසයි සො

බාලයින්ගේ අජීර්‍ණණයට

 

ගනිමිං අරළු සවිදත් රත් නිතුල් මු

ගවගිං මිරිස් මෙහැම සුනුකර නිම

උනුසුන් ජල සමග වැලදෙවුවොත් එක

බිලිදුන් කුස සියළු අජීර්‍ණණ නසයි බ

සවිද අසමොද මහඔසු රත්නිතු

අලද කිඩාරං ස හීරැස්ස මු

කුඩුද කර පමන දැන ඉන් රැගෙන ය

බිලිදුහට යොදා මෝරෙන් දීපක

ලී

ලී

ලී

ලී

අජීර්‍ණණ බඩ පිපුම් සමගිං පනු රෝ

ශැමදින උන ගැනීම ගත ගිනියන් රෝ

සමගින් ග්‍රහනි දසඅට මාන්දන් රෝ

දැනදින ඔසු කලොත් සුවවෙයි මෙම රෝ

මඩරුමුක ලෙසට සාරා වද අල රැගෙ

පරනව සොදට ගිය ළුනු පොඩිද කරග

එම සුනු වලට මී පැනි ලමින් අනමි

ගෙන එම අලමගනයේ මෙ ඔසු ගාග

උනු අළුයට උයා ගෙන රබ පදම

සුනුකර මී සමග දුන්නොත් කුමට හ

පනු අජීර්‍ණණ දසඅට මාන්දන් ලෙඩ

තුනුහිරු වඩ සුදන සෙත්වෙය කුමර

ටා

ටා

ටා

ටා

බාලයින්ගේ ග්‍රහනියට

 

වදද දෙවදුරු ඉගුරු එලබටු ඇටද නයි ශැව මොනර පිල් ගෙ

අබද ගෙරි අල ඇත් දලත් කුඩු කටු කරෝස මිරිස් සමගි

සුගුද ලාකඩ කුකුරුමහන් බිජු කොසඹ කොල තඹිලිද රෙදි ගෙ

ඉසද කෙස් දුම්මැල්ල අල සුදුළුනු මින් සම භාග අරග

තලා සුනු කර මෙ ඔසු ගනිමින් අනා ගොමුව ඉ

සලා අගුරෙ මදක් බිලිදුන් ගතට දුන් ගැසුවොත් ව

මලානිකවන යක් රකුෂ් ග්‍රහ ලෙඩද උන ඇඩුමුත් රෝ

මුලා නොව ගුන වේය සන්නිත් පිසා ඉදිමුන් සුභ ඇ

සා

සා

සා

සා

බාලයින්ගේ කුස විරේචනයට

 

දෙදුරු වදකහ මෙරට මිරිසුත් අරළු නෙල්ලිද තිවග සමගි

ඉගුරු සහ ජලපාල විස ඇර මෙහැම සමසෙ කිර ගනිමි

ඇබරු සද දොඩන් ඇඹුලෙන් ඉඹුලැට පමන ගුලි ක

කමරු හට දෙව විරේචනයට තන කිරෙන් ගුලියක් යොදාග

අලද වම්මුතු අරළු සමගින් ත්‍රස්තවාළුද පැවසු විලස

මුලද සිදට එකිනෙකට වැඩිකර කිරා සුනුකර රැගෙන පමන

උනුද කල උක්පැනෙහිලා පානය කෙරෙවුවොත් උයද බිලිදු

කුසද නෙක ලෙඩ නසයි ඉසිවරු කිවුව දැන වෙව්රෙ මතය

බාලයනිගේ ශම ලෙඩට

 

අසමොද මිරිස් කුබුරැට මදය වකර

සිවිය දෙදුරු අතිඋඩයන් පුස්කර

අරළුද මුඩ මහන මහ ඔසු නොව ඇර

සවිද කොතබුරුත් තිප්පිලි එක බර

වද සහා වලගසාළුත් කටුකරෝස

සොද ලසුනුත් සමග මෙ හැම එකලෙසි

සොද ලෙස මෙ ඔසු අබරා තන කිරියෙ

සොද පළුකර ඉන් මදිතිය කබර දුන්නොති

නි

නි

නි

නි

බඩඋන්තිල වමන කිරි මැලියන් උන

ඉඩ නොහරින සෝපත් බඩ රුදාව

දිඩතර අතීසාරත් කිරි අජීර්‍ණණ

වැඩපහ වෙයි අන්ඩවායුත් පනු ලෙඩ

ගුල්ම රුදාවත් වාපිත වායු හැ

වෙල් තෝප්පුද පිත් පාණ්ඩුත් බැර උඩි

සෝලපකුත් නොතිබෙයි දනුව ලෙඩ මෙම

කල් දැන මෙ ඔසු දෙව වෙදදුරු කී ලෙස

ජවර විරේචනය

 

රැගෙන කොටිකා අරළු සවිදව ත්‍රස්තවාළුද සහ ඔ

සමනි කිර හැම කිරා පලමක් රැගෙන පොඩිකර ගත ප

බදන ලවමින් එහිද ජලනැලි අටක් ලා එකකට පි

එපැන පානය කලොත් දීපන පාචනව ශම උන නැ

සු

සු

සු

සු

බුළුද නෙල්ලිත් අරළු තිප්පිලි මෙ හැම සම සේ ගනිමි

නොමද කර එබරට තුන් බර ත්‍රස්තවාළුදත් කිරමි

කුඩුද කර ඉන් පමන දැනගන සීනි මී පැනි යොදමි

එසද වැලදුව උන නෙති මුත්තෙ සියළු ගත ලෙඩ ගු

නා

නා

නා

නා

උනට කසායවල්

 

උනට පලමුව දෙව බලදැන සහ රෝග බල දැන කරමුංග

එයිට පසු සිද්දිගුරු කොතඹුරුද සකලන් දෙකලදක සවින්දෙ

කැදට විදි ලෙස කසායද පිස යලියවා ගුව දුන්නොත් දැ

සතට පැමිණෙන උනද නොදිරුත් නසා බඩගිනි වඩි නියති

ඔලිද රසකිද  ඇහැල කොල ගෙන තම්බා මිං වැඩ ගත්තු ජල සො

යුසද අමු සියඹලා පත්වල මෙහැම එක්ක නියමට ගත් ස

නොමද එලකිරි හකුරු සහ කැද දුන්නොත් පිස සො

උනද අජීර්‍ණණද උදෙද සවසද වැලදුව ඉක්කා නසයි ව

කුඹුරු මුල් නික මුළුත් රසකිද සමව උනුකර ගත් කසාය

හකුරු උක් තලතෙළුත් ලා දෙනු වායු කිපෙමිං පැමිණි උනය

රුදුරු පිත් කිපී උනට ගිතෙළුත් සීනී සමගව දෙනු බොන්න

නපුරු සෙන් උන නසයි තිප්පිලි මී පැනිත් ලාදුන කසාය

දෙවදුරුත් සිද්දිගුරු මුරුවා මුළුත් වම්මුතු කසා සමගි

කොතඹුරුත් සුදුසදුන් සමසේ මෙහැම සිදගත් කසායද දු

වෙවුළුමුත් තද පිපාසද නන් දෙවුන් ගත උනත් සමගි

සියළු වත් දොස් සමන කරවා ඒ අතුර රැකදේය වන වෙ

සුවද හොට සිද්දිගුරු වම්මුතු කොහොඹ නැටි එලබටු මු

හෙලද හදුනුත් කහබිලියද දුම්මැල්ල රසකිද වැ

ජලද නැලි අටකටද පලමක් මෙඩලා සිද දුන් ක

උනද අටවන එකක්වත් ගත නොසිට පැනයයි වැද වි

ලී

ලී

ලී

ලී

රසකිදත් වත්ඇපල කොට්ටන් සිද්දිගුරු වම්මුතුත් සමගි

පැපිලියන් වැල් කසඹිලියාද කොහොඹ නැටි බටු මුළුත් සමගි

නැලියටත් සිද දුන්නොත් බොන්නට දිනක් ඇර එඋන නසමි

දෙදවසක් ඇර පැමිනි උන සහ නිතර එන උනත යයි නියති

අතීසාරයට කසායවල්

තුනද ත්‍රිදොසින් සන්නිවාතද බය සෝක යන අතීසාර

සයද සතහට ආමයෙන් හො නිරාවෙන්වත් වෙය නියාව

නැටිද ගෙන කරපිංචා අරළුත් කසායෙන් කර විරේචනය

වලද බදිනා ‍බහෙත් දියයුතු ආමයද පැසවා ගත

ත්

ත්

ත්

ත්

ඛෙලිගසේ මුල් අරළු තිප්පිලි මුලූත් සමකර ගනිමි

විදි ලෙස කල කසායෙන් යලි දුන්නොතින් කැද පිසග

නොවලසෙ ආවු අතීසාරද ගතගින් වදිමි

අපහසේ වන වායු අනුලොත් වෙමින් බඩගිනි වැඩි සොදි

නා

නා

නා

නා

ඛෙලිද තොටිලත් කලාදුරු අල සමග දෙළුමුත් මහ ඔසුත් ගෙ

ඉවද මෙහැමින් රැගෙන පලමක් බලා අටිනෙක සිදපු ජලයෙ

එසද පානය කලෝතින් පතක් පමනට රැගෙන විගසි

කපද රතකද සමග සියළුම අතීසා නසයි නයති

අලූත් වම්මුතු රසකිදත් දියමිත්ත ශම රැගෙන පලමෙ

ජලත් නැලි අටිනෙකට ඔසු බා සිද කසාය දුන්නොත් නොවල

රුදත් ආමය රත්තදෝසත් ඇති අතීසාරද ප්‍රභා හි

ගුනත් කරවා ග්‍රහනි රෝගත් ආතුරංගේ දේය දිවිරැ

කෙලින‍දත් වැල් කසබිලියා මුළුත් වම්මුතු රැගෙ

සිහින් සාරණ දෙවුදුරුත් සිද්දිගුරු සමසේ කිරමි

ලමින් පලමක් තලා බදනක ජලද අටිනෙක සිදගෙ

දෙමින් ගුන කර ගනුව සෝපද අතීසාරද උනද සොදි

නා

නා

නා

නා

කුසුන් මයිලද ඉබුල් ලාටුත් ඉවද අසමොද ත්‍රිවග ත්‍රිකුළු

මෙයින් සමකර අරං එ සියළු එක බරට ගෙන කිරා අබිනු

සොදින් සුනු කර පමන දැනගෙන සීනි මී පැනියෙන් වැලදුවො

ගජන් කේසර නමැති මෙ ඔසුනෙන් නසයි සියළුම අතීසාර

ත්

ත්

ත්

ත්

අජීර්‍ණණයට රාජ විරේචනය

 

කොල කරපිංචත් මහ ඔසු සමගි

කලද කලද ගෙන අරළුත් පලමි

ජල අටිනෙක සිද දුනහොත් සවිදෙ

මලපහ වීමත් අජීර්‍ණණ නැත මි

න්

න්

න්

න්

වම්මුතු සමගින් මහඔසු ඉවද

මින් කල්කය උනු පැනයෙන් දුන්නො

යන ලෙස අජීර්‍ණණයෙන් බඩයාම

සන්සිදුවනු නියතය කිවු තැනව

ත්

ත්

ත්

ත්

රත්නිතුලෙ මුල් අරළු සවිද ගෙ

සිත් ලෙස සුනුකර මිරිසුත් සමගි

වත්කර උනුපැන යොදා දුන්නොත් දැ

අත්හරවයි මාවත්සාදි අජීර්‍ණන

තිකුළුත් රසදිය ගන‍දක පුස්ක

ත්‍රිපලත් සවිදවත් ගෙන සමක

ඇරගත් විස ඇර තෙර්‍වල සමබ

යහපත් මෙ හැම ඔසු ගෙන එක්ක

කර සිනිදුව අබරා ඇල් පැනයෙ

බර පමක ගුලි කරමින් ඇරග

පෙරවරු ඇල් ජලයෙන් දියකර දු

හරවයි කුස ලෙඩ රාජ විරේච

දැන සිදගත් තනි අරළු කසාය

ගෙන එම කල්කද සීනිත් සමකෙ

බොනවිට එඩරු තෙළුත් සහ දුන් වි

ගුනවෙයි පවසන් මෙ ලෙඩ එමවි

විරේචන නවතින්ඩ බෙහෙත්

 

අලේ කොහිල කොටමින් මැඩ එයු

කලෙ පානයද ගෙන එවිග

දැලෙ බැදුනු වසු නොමයනු විල

බලේ විරේචන නවතී එලෙ

සා

සා

සා

සා

හදුන්ගටා කෝමාරිකා යුසයෙ

එයින් රැගෙන ගිතෙළුත් එක්කරමි

තදින් විරේචන වෙනත් බෙති

දෙවන් පානයට නවතී වන මෙ

න්

න්

න්

න්

ගෙන අරළුද සුදුළුනුත් සමක

දැන අටිනෙක සිද කසාය නොම ඇ

දෙනවිට බොන්නට නැවතත් රත්ක

මනලෙස ආතුරන් පානය කලව