පොත් ‍අංක 30 ‍‍වෙද ‍‍පොත

ලිපි සුචිය
පොත් ‍අංක 30 ‍‍වෙද ‍‍පොත
ඉතිරිය
සියළුම පිටු

වෙදකම(පද්‍ය)

අබිනද කොතඹුරු වාල්මොලගු ගෙ

කුළුරෑනක් වෙප්පලි අරිසිද ගෙ

සිරිතේක්කු තිපළුත් වැල්මි ගෙ

මෙකි මෙ අවුසද සමව කිරා ගෙ

පලමුව දොඩං ඇඹුලෙන් අඔරාගෙ

දෙවනුව එලගිතෙලෙන් අඔරා ගෙ

තුන්වෙනි දින දිබි බිජු බිමමුල් ගෙ

තැබිලි දියෙන් සිවු දින අබරා ගෙ

පංගුවකට නෙරුවල කිරා ගෙ

බේත් බරට බර නිවරූ ඇරගෙ

වෙදදුරු මෙම ලෙස කරපන් දැනගෙ

දැන ගුලි මිරිසට විතරට කරප

එන දසඅට තෙලේ ශම දැනග

දෙන අනුපාතය නිවරදව ග

දෙන හැටි කෝලදවුංඩය අහප

න්

න්

න්

න්

සෙම්පිත් වැඩුමට කොල්ලූ බැබිලගෙ

බෙලි කටුකරෝසන මුල්ද කසායෙ

සියළුම කෝලෙට කොසබ කෙලූත් ගෙ

තලතෙල් මී කුන් ජඹිර රසයෙ

තුන්දොස් කෝලෙට දුම්මලද ගෙ

වං ඇපලද මුල් එලබටු මුල් ගෙ

වැල තිබබුටු මුල් කසබිලියා ගෙ

මිදිද ශවැන්දන මුල් ශම ඇරගෙ

ඉරිචේරිය වමමුතු මෙ සියල ගෙ

අටිනෙක සිදුවා ගුලිසමකර ගෙ

තංදෙසේ සහ එන ශම උනදැනග

සන්සිදුවයි මදකුත් නොතිබා දැනග

සෙමි කිපෙමින් එන සියලූ සන්නිය

මකුළුවැන්න මුල් වමමුතු සමකො

සව්දත් තිප්පලි කොතඹුරු එක්කො

සුදු ළුනුත් අටිනෙක හිද දෙනු කු

කටිය මුලින් මුරමිං එන වාතෙ

දල දෙක ඇම්මට එයි නිවර

වැලැස්ම කදුළු සහ සෙම් රුස්වීම

බිමරිං ගා බිම අතපත ගෑම

කොසඔ කොළ පොතු පාවටටා මු

සුදුළුනුත් ගිතෙලූත් තන කිරි ලො

කොසඔ තෙලූත් මදු තිලතයි ලෙබ

දුන්නොත් ගුණ වෙයි ලෙඩ ගත තු

කොතඹුරු වැල්මි කොටටං ලසු

සීනක්කාරං දෙස දුං එග

කසාය කර තනකිරි සම පොව

වැදු අයගේ සන්නිය නැත දෙව

නු

නු

නු

නු

කෝල ඉලප්පුව වෙවුළුට ඇත

ඊට එතිපපිලි සුනුකර ගනිමි

පාවට්ටා මුල් එහිලා උයමි

මී පැණි තනකිරි එහිලා දීප

න්

න්

න්

න්

බාලයන්ගේ පිටගැස්ම සන්නි

අනු මුට්ලූ සමගිං උඩ ඇල්ම

යොදා එපස් තෙල් කලතා ගැස

ගුනවෙනු නියමයි නිවර

බාලයන්ඩ බඩරුදාව ඇත

ලසුනු මිරිස් කුබුරල යෙමදග

කකරමිං එඩරුද තෙල් සමගි

බඩෙරුදා ගැනවෙ දනු නියමි

න්

න්

න්

න්

බලවත් වයතේ ඇතත් බිළිද

විලදත් මී පැණි සමගින් එක්කො

ජඔපෙල රස පමනක් මුසුකො

දුන්නොත් ගුණවෙයි ශනෙකින් එමවි

ලීල නැරුව බඩගසනා යෙන

ඊට දෙන්ඩ අනුපාත අසාව

ශබෝ බෝපොතු උදුපිලිය ග

මිරිකා ලා ගුලිසම කරදීප

න්

න්

න්

න්

වැදු පසුව එන සන්නිය දුටුවි

බඩගිනිහං නොවසිනං බිලිදු

රබුන් බඩද කොසඹෑ පෙතු ලසුන

තම්බා මිරිකා නිබ තෙල් මුසුකො

ඉටන් තව ශුන නැතිව කිඛෙන

හිරුස්ස කුබුරුද මුල් අරග

ඉරමුසු වවුලැටි මුල් ඇරග

අමුක්කරා වැල් තිබ්බටු මුල් ග

න්

න්

න්

න්

නොවවිදය කුහන සුත්ලසුනුද ග

සවිදන් දිබි බිජු සමව යෙදා දෙ

අටිනෙක සිදුවා කසාය කර දෙ

කොසඔ කොලූත් මුස්කරදෙ විගසි

න්

න්

න්

න්

සීනක්කාරං වැල්මී සෙකොතබු

සමකුප්පන් සවිදව ගෙන සමක

සපුද මුගුනමල් නාමල් සමක

රනවරාද මදුරුත් වැල් නාග

මෙකී මෙ අවුසද කසාය කරමි

විලදත් සමකර මුලගුද කුඹුගුග

ජසිං පයෝදර දෙනු සන්නිද ගුනවෙ

කොරලං බඩයාමද ගුනවෙයි දැ

න්

න්

න්

න්

සියළු කෝල උන වලිප්පු ඇමම

ඉරමුසු ඉරිවේරිය වමමුකුකු

විසනුකරංචි බැබිල සුවද රහ

වං ඇපලද එලබටු මුල් සමකො

කොතඹුරු වැල්මී කුළුරෑනද ගෙ

වලගසාල් අසමදනං ත්‍රිකුලෙ

මුල්ය කීනාරං තිපල් මෙ ගැට ගෙ

මැන සතරත් දිය එකට කකාර

දෙං උන තිගැස්සුං ලැය ඇමම

ඔටිටු කොල මේ ගැට කොලෙ දු

දුන්නොත් මෙමකී ලෙස ගුලි එකො

ගුනවෙයි නියමයි දෙං තිරසාරෙ

තද උන ඉලප්පු දැලෙ ඇම්ම

කැසි ඇසර තිවි විකාර විම

බිද රින්ගා ඇදිවස්ත්‍ර ඉරීම

බඩිං ගසා යාමත් තද විම

නම් දොඩවා බඩ පිපි තිබේන

විකාර වි තද උන නොබසීන

කීවා ලෙස මෙ ඔසු දුන්නොති

දස අට කෝලේ දුරු වේ නියති

න්

න්

න්

න්

වාතය වැඩි වී සන්නිය ආවි

කොසබත් එරබදු කොල පොතු එක්කො

ගතහැම ගිනිජල් විහිදී එන වි

ඔලිද කොලත් උප්පැනිත් තනකිරි තු