පොත් ‍අංක 31 ‍‍වෙද ‍‍පොත

වෙදකම

රසදිය වච්චනාමි නෙල්ලිකාකා ගෙදකං හිරියල් ශාදිලිංගන් මනෝසීල ශාස්ත්‍ර වෙල්ලිය නෙරි විශස උසික්තු සමුක්කාරං වින්දකපුබ පුශ්කර කටු කරෝසන අතිවිඩයං අක්කර දෙවදුරු තුත්තං පෙරුංකායං වාලමුල ශුවාගපුල කොට්ට කරබු සාදික්කා වශවසි කොරශනි ක්‍රිමි ශැස්ත්‍ර සත් අරත්ත ගලමදනාහර උළුව උලා අරිශි කරුව අරිශි කඩොල් අරිශි අරලූ බුළු නෙල්ලි සිවංගුරු වැල්මි තිප්පිලි රත්සදුන් තකර අබින් සිරුතාගප්පු දෙවදාර මන්ජෙට්ටි වසක්කා කයිප්පු නවශරං පල්මානික්කං වලගසාල මෙලිකයවල තුබ රක්කි ගෙන නික කොල තුබ කොල ඉගුරු ඇල දිය මෙවා තුලවෙන් එකළු කද වශගාටා මුං ඇට පමන ගුලි කර තබා විරේකට ඉගුරු මිරිස පොඩියෙන්ද මන්දමට දද යුසින්ද තුබ යුසින්ද කුරකොල යුසින්ද උනට කුමාරික යුසින්ද වැල් බැවිල යුසින්ද අරළු බුළු නෙල්ලි යුසින්ද මාස උද්දරයට එඩරු තෙලින්ද තල තෙලින්ද උශ්මුරුත්තාවට ලසුනු වාර කොල යුසින්ද දාරු වාදිමට වැමි යුසින්ද වැදු රුදා එරු වෙංඩ කොසබ තල තෙලින්ද එම කොල යුසින්ද සර්ප විසට දෙහි ඇඹුලෙන් පොවනු. වයි උනට නික කුඹුරු කොශබ කොල යුසින්ද හැම ලෙඩට දොඩං ඇඹුලෙන්ද නිතර උනට සුදුරු සුදුළුනුවෙන්ද කණ්ඩ මාලෙට බටු කරද දොඩං ඇඹලෙන්ද අණ්ඩ වායුවට ගොඩ මානෙල් යුසින්ද මුඩ මහන යුසින්ද මුරුග පොතු කොශබ පොතු යුසින්ද එම කොල එම තෙලින්ද යකි නාරං කොල යුසින්ද කුඩු මිරිස් කොල යුසින්ද මුඩ මහන යුසින්ද ඉගුරු සුදුළුනු කසායෙන්ද බඩේ රුදාවට කිකිරිදිය යුසින්ද වදකහ යුසින්ද මාලෙට පොල් මල් යුසින්ද සක්ෂද කොල යුසින්ද පොල් කිරින්ද බඩිං යනවාට කැවිදි කිරෙන්ද ශියබලා බොරෙන්ද එකොල යුසින්ද අතීශාරයට මී පැණියෙන්ද ලබත් යුසින්ද මුර උනට වසක්කා පොඩියෙන්ද කුර කොල යුසින්ද සීනියෙන්ද ගලක්කාරමට කුකුරු මහං යුසින්ද බටු කරකල තෙලින්ද හිගුරු පට යුසින්ද විරෙකට ගැටකුලා පොතු යුසින්ද මාලෙට වැල් පෙනල යුසින්ද උද්දශයට බටුකර යුසින්ද කංඩ මාලෙට එඩරු තෙලින්ද දිය උරයට තන කිරෙන්ද ගලා එරෙප්පුවට වදකහ කොල යුසින්ද අග්ගිනිවයුමට මුකුණු වැන්න යුසින්ද රත් පිත්තට සියබලා කොල තම්බාපු යුසින්ද ගොරක ඇඹුලෙන්ද මාන්දමට හකුරෙන්ද අජා යුසින්ද එලකටරෙදු කොල යුසින්ද ඉලේ හීදමට මොරුවෙන්ද ශම ලෙඩට මි පැණියෙන්ද වනට දොඩං ඇඹුලෙන්ද ගුල්මවායාට කුඹුරු ඇට කසායෙන්ද වැදැහමහ වැටෙන්ඩ කපු කොල යුසින්ද බාල දරුවන් බිහි වෙන්ඩ සීනක්කාරං පොඩි තල තෙලින්ද කංඩ මාලෙට දෙහි ඇඹුලෙන්ද යකට එමෙන් අංජනන් ලනු. පින් කාමලේට කයිප්පු වෙන්ද ඇඟ ඉස කැරුකිල්ලට නික කොල යුසින්ද තුබ කොලින්ද අග්ගිනිවඋයුවට මිරිකුළු යුසින්ද මුත්‍ර කඩුත්තුදායට කුඹුරු කොලින්ද බඩ රුජාවට අන්චි පැගියෙන්ද විර පන්ත්‍රසේ නිමි. සවාර්තයි.

ගර්භනී සන්නි ගුලිය

මනොශිල ශදික්කා කාරාබු වාශවාශි රැගෙ

කොත්තමොල්ලිද දුරු දෙක ගෙණ අතිඋඩයං තිප්පිලි ගෙ

තිරුස්සවළුද වංමුතු ශශ්කදුරුද ඇට සමගි

අශමොධගං කයිපපුවද සුදුළුණුද රශයියා ගෙ

නා

නා

නා

නා

සුවද හොටද රත් නිකුල් අරළු නෙල්ලි ගෙන නොල

මෙ හැම බරට සුද්ද කරපු ජයපලද ගෙන නොල

මෙකී බෙහෙත් කිරා රැගෙන ශම බගව ගත් විල

කිකිරිදිය යුෂ විදුර බයුශයේ අබරාගත් නොල

ශේ

ශේ

ශේ

ශේ

ඉබුල් ඇට පදමට ගුලි කර එම

පවනෙ වියලා තබමිං අනුපානය කල මෙ

කිතුල් හකුරු උනු දිය ශහා ගුලි දුං නොං

ශන්නි උනට ඉගුරු යුශිං ඉටම දුන්නොත් විල

ශේ

ශේ

ශේ

ශේ

කනේ ලෙඩට එපොල තෙල කන වක්කර

බීරි කනට ගුලි දිය කර වක්කර

ශියළු සන්නි දුරු කර වාත කුරුදු මුලි යුශිං දෙ

ඉටම වදකහ යුශයෙන් මිරිශ් මුලෙ යුශිං දෙ

නු

නු

නු

නු

මීපැනියෙන් බොන්නට දෙනු කනේ පැමිණි සියළු ලෙඩ

කුකුරු මහන් ගෙඩි යුසයෙන් වදංඩ බැරි රුජා බඩ

ඉටම තම්බා පොතු යුෂයෙන් රබුක් වද්ද යුශ එම

ඉගුරු යුසින් ගුලි දුන්නොත් දුරු වෙයි හැම සන්නි උන

දොඩන් පැගිරි උනු දිය සහ හිගුරු පට යුශි දෙන්

බැදි තනහල් චුර්‍ණණකර දෙශි ඇඹුලෙන් ගුලි දෙකි දෙන්

ගශශ් වෙයි  පුවක් කොලත් උනුදි ශහ බඩ වාත

බඩ දරුවන් අට නොගන්ඩ දෙල ඇට තෙල්ලේ දෙ

පුළුස්සපු හාඛෙටි තග තෙල් වක්කර යොදා ගන්

යටිපල්ලේ පෙකනිය වට ගා බඩ මල දරුවන් වැටෙන්

ඇවරිය කොල කාඩි දියත් එම ශෙ ගුලි යොද දෙන්

පුවක් කොල යුශයෙන් දෙනු බඩ ගැට ගශ්ශහ වෙන්

යක්ෂ උනට ත්‍රිපල් කසායෙන් දි

ශියළු උනට කොල්ලං කොල යුශහි නව දි

ඉටම යකි නාරං කොල යුශ සාහිත වදි

සේ කිපිනට නික කොල යුශ මිරි කුළු යුශයෙ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

වායු කල්කේ

පිතමට්ටිය ශියක් පලමයි. කටු කරඩු මුල් ශියක් පලමයි. කෙනකි ආරළු ශියක් පලමයි.මුගුනු වැන්න ශියක් පලමයි. මෙකී වල් අවුසද නොහැර මුල් කිරා ගෙන කොට ශැලයක ලා ශිදු කලයක වක්කර කඩ බැද සතියක් ගෙව ඉට ශොසුදු සරක් විකාට තල තෙලකයි එඩරු තෙල් දෙකයි එගිල වක්කරාත්ම සරක්කු දෙදුරු දෙවදාර අමදිජං කොට්ටං ආරත්ත සුවද හොට වංමුතු අල කෙකටිය අල තුවරල අල එලබ බිජු හපුකකුල් නමල අශ්ශ කොදු අල තිකුළු නගජකිදුලගුර වදකහ හරංකහ මෙවට තෙල් පද එන වෙලාවට සරක්කුද වක්කර පෙදන් උ පදමට බා තබා ඉස බැද වලදනු. අතේ හෙදිවල ගානු. තුංදොස් රත්පිත් ගිනියහමටද කටදිව වේලෙනවටද බඩ වේලීමටද ඔවක්කාරයටද අතපය එලිමටද හැති කැක්කුමටද පිත් සන්නියටද එම විකාරටද ඔල්මාදමටද ඉශරදයටද පිපිහළුවටද කුශ රුජාවටද හන්දිපත් කෙවෙනවාටද රුජාද හැටහතරක් පුරමෙයටද ඇශ් ඇදිරියටද සුදට රතට ඉසකේ වැඩිමටද මලූ අයට සියළු වායුවටද පිතශද සිහිමුලාවටද මෙකී දේ දිව අවුසදයි.

නිය මිරිත්තාවට

නිය මිත්තට පුලි බොර සුරාගෙන ඉදුද ඇට දෙකයි ලෂු බික් දෙකයි වියදුබුළු ටිකයි මෙකිව එමගට තබඩු වතනවයුං රගිසෙ මගට කුඩුක් ඉපිට හල එල වානේට දවනු ගා ඇද තුන් දවශට ගුන වෙයි. අත් දුටුවයි. විශ දෙවශක් තවනු. නියමිරිත්තටයි.

වගපුල් කිදුනාගර යුරන‍ධ පත් යුසෙන් ගටා සුවෙන් තවනු. නැවත දවස ඇර මුකුනුවැන්න ගටා වනේ ගානු. ඉටම වෙඩි බෙහෙත් ගෙන සබරල පිති දෙසි බුලි දියකර දුලූ තැටිල්ලේ පැශැවා ගානු. පලමුවෙන් මා වි ගහකින් වත් නුලකින් වත් රු මැද ඇගිල්ලේ බැද ශිට කන පදන් දෙකුගෙන බඩ ඉරසොනාහන් කරගන වහ කදුරු තෙල් කදුරු දෙවගන යුශිමසකය වනේ බදිනු. නුවන පළමු කී බේත් ගානු. නිය මිරිත්තට වල්මීයයට යහපොති අත්දුටුවයි.

කෙප්ප වායුවට බක් මී පොතු කුඹුරු මුල් කොශබ නැටි අහුරක් ගෙන මැඩ ගෙන හීනටි හාල් පිටි දෙදුරු අජවරලද වශ වාශි සාදික්කා අතිවිඩයං වලගෂාල් දෙවදාර ෂවින්දව තිප්පිලි මෙ දෙසුනු කරල තලප උයා තල තෙලින් කන්ඩ දෙනු. කෙප්ප වායු ගුන වෙයි.

නාපිරිත්ව

කාබරංගා ගහේ පොතු බට හිරෙන් ලොළුල්ල ගෙන කොට මිරිකා ගෙන තැබිලි පොල් ගෙඩියෙ මුල් බෑය ගාවිජික එකට යොදා මදක් බොනු. ඇග ගානු. දෙවනුව උදැල රත්කර දෙපතුලේ නිය ඉස මුදුනේ වක්කරනු. පදුනියදාල යෙයි.

හදුන් හා නිතුල් මුල් තුබ අල ශන්තුරුශමිමටටි හොඩ අල සාදික්ක ඇගග ඉශටමයි කුබුරු දිවි කදුරු ශමගින් දෙහි දළුද පගුරු දිවිපහුරු ශගාවජි අලද මාදුරු තිකුළු සමගින් පිස කමිතුරුවෙ ඔසු දිවි නොයන්නට වලදනු.

දිව්‍යරාජ බශ්නේ

කුඹුරු එරමුදු කරද පුස් ඇට මුග කොසබ තොර කන්ෂා අත්ථන සහිහි ෂහිද ළුනු සීනක්කාරං එමුක්කාරං පෙරුංකායං රශලූණු බලලූණු කරමල කොට්ටන් අති උඩයං අංජ තිප්පිලි දෙදුරු ලසුපි වදකහ නගර මෙකි කඩ ශරංකු ගට තබා මැටි වලින්.