මුල් පිටුව හෙළ වෙදපොත් ඇස් හා සර්ප වෙදකම ‍‍‍පොත් ‍අංක 32 සර්ප ‍‍වෙදකම

‍‍‍පොත් ‍අංක 32 සර්ප ‍‍වෙදකම

තනේ පියං බදහ පියං පිටදෙපියං මැලිය කැති මෙගෙයි අට කොනෙයි විදුලේ සොලොශ්කොනේ නොසිටිං එකශ් බවනේ ගෙනා සොං හෙං පෙනෙල්ලේ ගෙනාහ්‍ර බශකටෙ නැති නැගුං බොරුයි. මෙම මන්ත්‍රය අතට මතුට පැං ගසනු බාපෙනෙ කොටනු.

ඩංසක්ක බ්‍රහ්ම සර්‍ව සිද්ධි වජ් ර්‍ජහාතලේ සුවහ මෙම මන්ත්‍රය අතට මතුර විශ බානු.

ඩත්තමො එකට සිට මෙකර වැසි මෙකර රං තුලෙ මැද රුවං ගැට තුනක් ඇත. රුවං ගැට තුනට මැද තිලොගුරු ගසෙක් ඇත එගසත ඔද සුන් වු දෙං එදෙශ් ලේමුදෙක් ඇත. ලේ මුදෙං එදෙශේ කිරිමුදෙක ඇත. කිරිමුද මැදදේ රංවං ගොඩැල්ලෙක් ඇත රංවං ගොඩැල්ලට මැද ජල පොකුණු තුනෙක් ඇත ජල පොකුනු තුන මැවු රුසියංගෙ ගුරුවර කෙනෙක් ඇත. රං කෙඩි කාරවං දිය වඩාපි රිදි කොඩි කකාවෙවත් දිය වසා ඇති කොල මේති කල විශ කුංඩ ලහා ගශෙක් ඇත. මුල් පොලොං විශේකද නාග විශේක රබඩ හැපිනි විශේ අතු පතු වාමිල් හබරල විශේ කොල තෙලිශන් විශේනැටි දීමකුළු විශේවල් කරවල් විශේ ගෙඩි ලේ වැඩිලි විශේ ගෙඩි තලා ලේ වැඩිලි විශ බැමිමල් තලා කරවල් විශ බැමි නැටි තලා දීමකුළු විශ බෑමි කොල තලා තෙලිශන් විශ බෑමි අතු තලා මා බිල් හබරල විශ බෑමි කරබඩ තලා හැපිනි විශ බෑමි කද තලා නාග විශ බෑමි මුල් තලා පොලොං විශ බෑමි අරද විශ මරද විශ දුවන විශ පවත්ත විශ සංකා විශ සලාසළු විශ තෙයියාඩං විශ ගරුඩ විශ විශ ගොශ් අහශ ඇතොත් විශ ගොශ් මුහුද වැත්තේ විශ ගොස් මකර කටෙ දිය කබලක් ගෙන්නවාන කබලේ ලාවා දවා අළු කොලෙං තම් අළු දුවිලි කලෙං තව් පො අඩාපොඃ  මේ මන්ත්‍රයෙන් විශ බානු.

ඔං නමො සසද ඉපිමුද රත්ත්‍රං තුබ කරබ අක්වැල්ල බෙලි තෝ කෝමාරිකා එල්මැල්ල තල් කිතුල් දැතමා මාදරා කිරි කිං දැවිමින් පොලො විදුරූ බොදඩ කෙශෙල් රත්නිය වනසපු දුනුකේ කොදෙල් ද බක් මී දෙමපදුල්කින්ද කිරිත්තාවි නීල බෝ පුතේපුරොදර වාසි වාසි බැදි විශ කපන්නට අපං දොර අගුදු ලේ දුනු දහසක් ඇට විමිමෙදුනු දහසක් කැපීම් මේ සතර වරං දෙවිරජුන්ගේ මෙ තුං ලොව කජ ඉතින්නේ බැදි විශ කපන් ඉතින්නේ බැදි විශ ශතැවන කොතෙක් අළු දුවිලි විතර අඩතෛ කැතැනට ආවෙ රළු යාළුවා ඉනටත් වරද කියන්නේ බිපියාවා විශේ ගොශ් ගොශ් සෙව් බැදියා ළුළුවා විබදු වරද දෙකිං වැටි බැමි දෙදුනු දෙකින් වටින්නේ කදුලෙන් විශේ බැශ්ශ දුවන දැන දශ ගිල්ලෙලං විශේ යෙය එවිශ බසීවා බසීවා.

ඕං නමෝ අප සම්මැක් සම්බුදුංගේ දොරකඩ ඉදිරියේ එක් වරා රබුක් පදුරක් ඇත. එරබුක් වැශෙන්නාඋ පොලගාගේ මහත කියං නාඋවැනි ධරක් සහ මහත ඇත. බෝ නුග පත් ශේතිනු ඇත. දත්හිරමනා දැති ශේමෙ ඇස් ඔලිද ඇට ශේග් මෙවිශ දිබ තලතෙල ශේ මෙතොතොද තදශ්ටක ලෙකං මදෙනු විශ බැංතං නයි විශ පොලොං විශ නෙකෑ විශ සාංකා විශ අනුං බැදි විශ ගැට පිට තිබිරි පිට ඇට පිට සන‍දි පිට නහර පිට කුලල් පිට තෙශැංගි තෙවලකි පොලොවෙන් පොලොවට පොලොවෙන් නා ලොවට බසී. නා ලොවෙන් මකර කටට මකර කටේ ආඤ්ඤාවෙන් ආනුභාවෙන්ද වා බසී නා කොලෙං පුවෙන් එවිශද නැතිදහ.

ඕන් නමො පතගරසපුවාරු කළුවා මහා කළුවා කට කළුවා කුඩා කළුවා උඩ නියරෙ තාරාය යටි නියරෙ විතාරයැ අක්මැල්ල කෝමාරිකා ගැට තෝල විසි කුනු තොල විසි ලේ තොල විසි කුනු විකුනු තොල විසි අන්‍ද පොලොං මන්ද පොලොං පනින පොලොං නිදි පොලොං ලේ පොලොං තිත් පොලොං අළු පොලොං ගැට පොලොං පලා පොලොං පිමුරු පොලොං තෙල් කරවල් නිද කරවල් ගැට කරවල් රූන කරවල් නිල් කරවල් කුනු කරවල් හුළු නෛ පත නෛ හෙට්ටි කුලේ නෛ බමුනු කුලේ නෛ වෙළද කුලේ නෛ රාජ කුලේ කුලේ නෛ මෙකී සර්පයා උංනෙ දත දශට කොලෙං තමං දත විශ බැත්නං නෛ විශ පොලොං විශ කෑ විශ නොකෑ විශ සාංකා විශ අනුබදි විශ ගැට පිට තිබිරි පිට ඇට පිට සන‍දි පිට නහර පිට කුලල් පිට නෙශැංගි තෙවලකී බසී. සප්ර්‍ප වෙදකං කියනු ලැබේ.

තෙපුදඩු උයා බදිනු. සිද කොල පොතු කොටා බදිනු දෙල් කොල පොතු කොටා බදිනු. වදුරු කොල කොටා බදිනු. දෙල් ගහෙ කිරි ගා අදිනු තෙලිශන් විශටයි පිත්තම කොල මදුරු කොල කොටා බදිනු. මේ ශැම සපුං කෑ තපිශ දමනු විශ නැත සාතාවාරිය අල ගලගා අදිනු. නයා කෑ තැන ඉදිමුමටයි නාඹිරිත්ත කොල කොටා බදිනු. මෙ හැම කොල සහාමුලිං ගෙන සාල් පිටි මුසුව හැදි ගා බදිනු ඉදිමුමටයි. මගුල් කරද පොතු ඉඹුල් පොතු කොටා බදිනු. මීටම මිල්ල කොල කොටා බදිනු වෙල්ලං කිරිය කොල කොටා බදිනු. මීටම ඩං හුං ඩං ගෙං හුයඃ උප්පත ලියා කවනු පොලගටයි විශ දුයෙයි එරබදි පොතු සාතාවාරිය එකට කොටා බදිනු. සර්ප විශ බසී මැල්ල කොල පොතු නිතුල් කොල පොතු බශ්නාහ්‍රීං ගෙන කොටා බදිනු පොලගාටයි කපු පොතු කසා තරදිය එක්කොට කොටා බදිනු. නයාටයි කහට දිවුල් පොතු සපාකනු නයාටයි සියළු විශට වරා කිරෙං සිද්ධිගුරු අනා මුකයේ සිගානු. සියලූ විශටයි. සේපාලිග සුබුළු මූත්‍රාදියෙන් අබරා ගා අදිනු. විශ නැති ඉදිමිලා ලේ වැගිරේ නම් ගා අදිනු. පාසුවෙ විසට රට වැටකුළු ඇට අබරා පොවනු. කිරා වැටෙයි යකුනං සෙලබෙ ඇල් කරවිල කොල ඉස්ම එම ඇට අබරා ගුලි කර ඇල් පැනෙන් නශ්න කරනු.

කෙලිද දළු වය ගැට තුඹ දළු බැබිල දළු වසාපත් මිරිශ් තෙරපා හැම සපුං කෑ තැන වටා නස්න කරනු. හැම විශටයි. බස්නාහිරට ගිය වදමුල උදුරා ගෙන දොඩං ඇඹුලෙන් ගා අදිනු. ආලේප කරනු. යං විශයක් බටකල තිලමුල උළුකැං පිශ පොවනු.

සිංදිය බෙරලි මුල මුත්‍රා පැනෙන් නස්න කරනු. ආලේප කරනු. හැම විශටයි. උදුපියලි මුකුනුවැන්න පෙරූ කොල කොටා බදිනු. මිදෙල්ල කොටා බදිනු. ඇටබුල් මුසුව කොටා අබරා ගා අදිනු. යකි නාරං කොල පොතු කහළුනු ලා කොටා මලවා බදිනු. තෙලිශන් විශටයි.

ලබු කොල උනුඅළුවෙන් තංබා බදිනු. තොලවිශශටයි. හබරල උනු අළුවෙන් තම්බා දෙහි ඇඹුලෙන් අබරා ගානු පොලගටයි. කොට කිඹුලා කොල පොතු කොටා බදිනු. කැලනිය අලශ කොල කොටා බදිනු. පොලගාටයි. පෙනල කොල සහමුලින් ගෙන කොටා පොල් කිරෙං නස්න කරනු. නයි විශටයි. බටුකරවිල කොල කොටා බදිනු. තෙලිශ් විශටයි. ඉදිමුනාට බක්මී පොතු දෙහි ඇඹුලෙන් ගා අදිනු. සියළු විසටයි පත්වෑයට ත්‍රිපළු පොතු ගලගා දෙහි ඇඹුලෙන් මුකය ගා අදිනු. තිබ්බුටු මුල් ඇල් කරවිල මුල් හිගුරු පට ඉශ්මෙං ගානු නයාටයි. මෙහි අසම්පූර්‍න හා අපැහැදිලි මන්ත්‍ර හා බෙහෙත් ඇතුලත් කර නැත.