පොත් ‍අංක 33 ‍‍වෙද ‍‍පොත

ප්‍රඥෙසු නෙනමදනො පිගුඩෙන පයවාසාපා තෛල තල වානේබාකුෂෙටසු ක්‍රිමි කුෂෙටසු ප්‍ර මෙහෙ එලි නෙසුච කාමිලා පාඩුරොගෙසු නථ මුත්ත්‍ර ගුහෙසුච කා සස්වාසෙන තථොල මා දෙවෂ්ටිතෙ වාත ශ්‍රෝගිනෙ අභිස්‍ය කෙද කර්‍ණණසුලෙ තිමිරෙ රක්නාරාජුඝු ඝ්‍රාතරෙගෙ ප්‍රතිශ්‍ය යෙවිදා ද්‍ය පාශර්‍වසුල නිත වකෙයො සුලෙසු සුගෙසුපෙයං කෙෂ්‍ය දෙත සංයුතා පෛනිකෙ ඝ්‍රතසං කානා වාදිකෛ තෛල සංයුනාළු එසවර්‍තත්‍රිපලා නාම සර්‍වරෝග හරන් පාරතුම් හිරිතක්‍යත්‍රයොභග ඇටහැර සුද්ද කොල අරළු තුන් භාගයක්ද විනතකාෂෙඩෙචෙව භාගයක්ද විභිනකණෂ ‍ඩෙ වාචා මෙසබුළුහ භගයක්ද ආමලක්‍ය වදශභානි එම තෙලිලො දොලොස් භාගයක්ද තිනිසර්‍වනඃ යන මෙ තුන් වගෙ උර්‍ධතපනි එකකට එකකට වැඩි වැඩි කොට දොලොස් කලදට බෙදා දුටු පමනම් අරළු එක්කලං මංචාඩි දහතරකුත් වියට ගෙඩි තුනක් බරයි බුළු තුන් කලං මංචාඩි අටකුන් වියට ගෙඩි ශයක් බරයි නෙල්ලි සකලයි මංචාඩි සොලසකුත් දොලොස බරයි යන මෙකී බර බර කලං එක් කොට තෙරපා නොයස්‍ය දියවර ආර්‍ධආඩික්‍රං නැලියෙන් දෙදක් ඖෂධ සමග ශලකවන් කොට ධරකලං එක්කොට සාය කැකිරි මෙහි අටභාග වසිෂටත්තු අවශටව ශොශ කොට දියසපතය.

වරපන ප්‍රයෝජ්‍යම මිත මපරතඃ යමිහෙයෙ පැනියා වැදිකට දෙනු ඉජජහඃහිතා හිතා බලා ප්‍රඥෙ නුවනැකතින් විසින් මාත්‍රෟඌනං පිබෙන් බීමට ස්‍රිනෙන ගිතෙලින්ද අපි නැවත මදුනාමි පැනියෙන්ද ගුඩ උක් සකුරෙන්ද පුයසන් කිරෙන්ද තෛලෙන තලතෙලින්ද ලැමනෙනවා සහිදළුනෙන්ද යන මෙකී එක්කොට තුං කලං තුං කලං ගත් කල්හි ක්‍රිමි කුෂෙටසු පත්‍ර දොස පැමිණි කුෂ්ටයද ප්‍රමේහ ප්‍රමෙටද පලිනොසුච අකාල පලිතයෙන් නොකල ඉශකෙස් පැසීමටද කාමිලා අලෙස මැලි බවද පාණ්ඩු රෝගයද මුත්ත්‍ර මාර්ගයෙහි පැමිණි පීඩාවටද කැසි මුස කස සවස දුරු එමටද උව තුමි කාරයටද අෂටිගන වායුවටද වාත ශ්‍රෝහිනයටද අභ්‍යෂපෙන්ද කටහඩ කන රුජාවටද ඇති තිමිරයට හතියටද නරාජිසු ඇශෙ අදික මස වැඩීමවද නාසයෙ වැදිහ පීනසටද විදා දෞ රුදා ගතියටද පාසර්‍වසලෙ අංඩෙහ රුදාවටද නමකෙනිසුල ගතියටද වමෙසපෙර්‍පා විසම වායුවද වත කුඩලෙ වායුවෙන් ඇග ගැට ගැශෙන වදහිද රොගටද උදරයෙහි පැමිණි පටරගටයද චදි වමනයද බ්‍රහ්මවේලි කියන පිඩද ප්‍රබාඩිකාවද රක්ත දොසයෙහද දුෂට මග පියල්ද රත්ගතියටද උනද පක්ෂගාත වන්දටද කපුගයටද.

කෙෂෟ දොණ්ධි පැයු කහ කොට ගෙන පෛති කෙසුනයුතා වායුට තල තෙලෙන‍ද එසා එත්‍රිපාලානාම මේ ත්‍රිපල් නම් කශාය ගන කලී සර්‍ව රොග හරන් පරං සයලූරෝග නසන්නේය.

බ්‍රහ්ම මුල් වාචාසු සුනයි පිපඵලි මදුසා වින‍දවා සපනරා තිරයො ගෙනහි කින්නරා සහ ජායතා

බ්‍රහ්ම මුල් - අඩහැර වාචා - වදකහ සුණඨි - සිද්දිගුරු

පිප්පලි - තිප්පිලි මංධු - වැල්මී සවින්දවා - සහිදළුනු

සමම සුත්‍ර කොට මී පැනියෙන් සපන්තරා ත්‍රිපුයොගෙන සත් රැයක් කැකලහි කිනන් රුදා වෙයි කට හඩටයි. ත්‍රිකාටු කන්පල් සහිදළුනුගෙන්ද සීනක්කාරන් මංචාඩි දෙකයි ජයපාල මංචාඩි දෙකයි කිකිරිදියෙන් අබරා ඉගුරු යුසින් දෙනු. උනු දිය විරේකයි.

මාත්තු

විරිදු වාත තයිලෙට වගනම්

වදුරු මුරුගා හාතාවාරිය තුඹ යකිනාරං පොවාකොල මුල් ළුනුවරන කටරෙඩු යක් වේරිය කුෂන්ශය සස්සොද බැබිල ශවැන්දන කිරිවේරිය දෙ වෙල්ලංගිරිය කුඩු මිරිස් රත් නිකුල් එල නිකුල් කුඩල දෙහි දොඩන් නිත්නාරන් ආඩතොඩා මෙකී කොල මුල් එහරියට වෙන වෙනම කොටා යුශ එක හරියට ගෙන කුඩු මිරිශ් රතනිකුල් වැටකේ අරළු නෙවාරා කරල්ශබො යක වනස්ස යක් බේරිය මෙමුල් තුං කලද ගෙන අබරා එහි කලතා කඩ වැටි බැද බු වදන කර රැක් ඇර ගොඩක නොවක්කර කාකා ඉන්පසු තලඑඩරු මීතෙල් හිරියට ගෙන ගිතෙල් කොහොඹ තෙල් අඩු කර වක්කර මීට දුරු දෙක අසමොදගන් ත්‍රිකටුක ත්‍රිවර්‍ගග රාවකටුනෙහි තිපාරාදා සදුං ඉයං දෙව දුරුක නල්ලි උල අරස වෙපල් අරසි දෙවදුරු ශෙන් කොටන් අරත්ත සිනි නායං වැල් මුලගුහදුන් ලසුන ගලිස් අබකාසාහ රතහ මෙවා තුන් කලද ගෙන ජාපාල සතර කලදක් ගෙන නෛශව බකමුනුවාළු උහ පුපුළුවෙන් අබරා තෙලට යොදා කුඩු මිරිස් මිරිය එරමිණිය කුරුදු දෙහි දොඩන් දරින් ගිනි කර ගන ළුන්වැලක් විචර ගිනිකර තෙල් පදන් බාලා ජල පිට ගැසු කල ඉසිර දුවනෙන් පදමයි එවිට දිය පිට තබා මදුඋවල කුඩු හතර කලක් පුස්ප කුරුදු පොතු නව කලදයි තෙලට ඉස කුප්පියක තබා ඇග ඉස ගාංටද කනට වක්කරං බත් එක්ක කන්ටද යහපොති.

මිංගුන තිස් අට

සන්නිද දසඅට මාන්දන්වද බඩ උදර ගෙඩියටද පිත්හ තලිහටද ශෙන් විසුසටද අසුවක් වාතයටද විසි එකක් පුරවියටද යක්ස ප්‍රේතයින්ගේ පීඩාවට යහපොති. ශරීරයට ගුන ඇති තෙල් වලට නාය විරිදුවාන තයිලෙ නිමි.

මොනර කුඩුම්බිය යුස හතරයි මි මොරුය නැලියයි එලකිරි හතරයි උප්පැනි නැලියයි. එළුකිරි නැලියයි භාගයයි කෝමාරිකා නැලි භාගයයි රං තැබිලි දෙබාගයයි තලතෙල් නැලියයි එලගිතෙල් නැලියයි මෙවා ශලක වක්කොට උරුවෙන්ට තියා ඉට කල්කෙට දෙවදාරා සතකුප්ප සුදුදුරු කොට්ටන් වැල්මි සැවැන්දන වගපුල් ඉරිවේරිය පුශප හදුන් සිනනාරකතා සිද්දිගුරු තිප්පිලි සිගුරු පියලි නාමල් රේණු හපු මල් රේනු කැකුළුරමුශ සස්සද වම්මුතු එනසල් කුරුදු පොතු අගිල් පච්ච කොලොදු හරන්කහ කොල්ලන් කොල සාදික්කා මෙවා තුන් තුන් කලන් අබරා තෙලට යොදා සතිය උරුවෙට තබා සීනි තුන් කලදක් ලා කකාරා කල්කලනු පදමට නගාලා ඇල් පදමට දිපිට බා ඇග ඉස ගානු. නස තපන කරනු බන් මග කදට දෙනු සතියක් උදයෙ ඉස ගානු සතියක් දයව කරනු.

මිං ගුන ඉස කැකුන් ඉස වෙවුළුන් කං කැක්කුං වද ඉසකෙස් වැඩීමටද නහර කළු වීමටද දත්මුල් හැරෙනවාටද දුර්ගන්දයටද දිව ගෙඩි ගැහෙනවාටද අතුල් පාතුල් දනවාටද ඇඟසත් වෙවුළුන්දාටයද සෙන් අධික වීමද පපුව දනවාටද මුලදි වැයියද උෂ්නද විසි එකක් පුරමෙටද හතලියක් පිත තලතෙන් වං වැදියටද පිත වායුද ඇසිදිරි ඇරෙයි.

සුබදින සුබ නැකතින් නත්ත්‍ර සිරියා දෙව තෛලය නිමි.

කම්මුරපැන් වනට

යහුනු දොලොස් කලදයි දළුක් කිරිවානාවකිං බැද දෙවනුවත් එලමුත්‍ර නැලියකුත් බැද දෙහිඇඹුල් නැලියකින් බැද කෝමාරිකා යුසින් තුන් දවසක් අබරා ඉට වැල්මි සවින්දව වගල් කාන‍ද උළුවා ත්‍රිකටුක දෙවදුරු මෙවා කලද කලද ගෙන නික කොල යුසින් දවසක් අබරා යහුනුත් සරක්කුත් එකට අනා සොදරගට අබරා මඩය කලා මඩයකී සමග සෙනේ තිවුනු තිවිකල ජාමයක් අබරා තනා තියා මි පැනියෙන් බිලාලපාද වලදනු උනු දියෙන් බොනු.

මින ගුන පිත් පාඩු පිත් කාමල රත් පිත් ආදි වාදං තිමිර සන්නි මෙකී ලෙඩ ගුන වෙයි. අත්දුටුවයි. ඔලිද ඉකිරි හාතාවාරිය දියහබරල පානං පෙති පොටා මෙ හැමම කොල යුස නැලිය නැලිය පොල් එක්ක හිද දිය නැති පදමට හිද ඉට සරක්කු දෙදුරු අසමොදගං තිවර්‍ගග සුදුළුනු මෙව්වා චුර්‍ණණ කර තෙලට යොදා මදක් කකාරා තබා මෙනෙල ඉදිමුනට යහපති.

මහා චුර්‍ණණයට තුත්තන් තුරිශි ඉන්දිපපු කුෂ්ටයටිරම කොතබුරු සීනක්කාරං වල්මුලගු කරාබු වසාවාසි ශෙවුවෙල්ලි කොඩියවානි වලගසාල් තිප්පිලි සාදලිඟ ත්‍රිපල් ලසුනු බිං මුල් දිබිබිජු වෙ සාකේතු බරට ගෙන චුර්‍ණණ කර තබා කොල සලසන්නිට මිපැනි එලගිතෙලින්ද කොසඹතෙලින්ද

කැසට කෝලේට

ත්‍රිකටුක රසකිද බටු මුල් වැල් තිබ්බටු මුලකත් තිරකා මුල් ගෙන දිය තුන එකට කකාරා මීපැනි මුසුව දෙනු අටක් ඉලප්පුවට කෝල සන්නියට යහපොති.

කුප්පමේනිය සහමුලින් ගෙන සාදිකාඩියයි ගල් නහරයි අප්පලයක ලා අප්පලයකින් වසා පුළුසා අබරා අළු කඩ හෙප්පුවකින් වසා එඩරු තෙලින් තිලක ලනු සතුරො පරදිත්.

අල බේත් තුන් පලමයි වංමුතු දෙපලමයි ත්‍රිවංග තිප්පිලි කොරාසානි දුරු දෙක අසමොදගන් මෙවා සිලමැයි කර ඇඟිලි තුනට අල්ලා තුන තුන ගිලිනු මී පැනියෙන් උනුදිය දෙනු උයපුහලෙ බත් දෙනු.

මින් ගුන වාත ප්‍රමේ වාදමටද කෙවෙනවට ගෙඩිගැසී පපිරෙනවාටද අරමනද ගුන වෙයි. අත්දුටුවයි.

අරළු අට කලදයි අසමොද සුදුදුරු ඉගුරු තිප්පිලි මෙවා කලද හීන් එඩරු පතක් ගෙන පොල් දෙක කිරි මිරිකා කකාරා නිටුල් යුස නැලියයි ශරක්කුත් දමා මදගින්නේ කකාරා ලනු වටෙනු පදමට පෙරා කලද කලද උදය දෙනු කෙප්ප වායු කෙප්ප රෝග කෙප්ප වාදං කෙප්ප සන්නි වාත සන්නි නසයි දරුපල හිටී. අත්දුටුවයි.

කෙප්ප සුලෙ තෛලයයි

නමො බුද්ධාය

උපන් මාසිං ජාතිනන් යකිනි මුක රෝග කරෙයි කිරි බී නොදෙයි. අයට දොල් සල් පිටියෙන් මිමුවෙකු අබා බත් හා මස් බාගයෙ සොහොනෙ තබනු පිරිත් කොරනු.

උපන් දෙමසින් නොතවානි නම් යකිනි උන ඉස රුජා කෙරෙයි උඩ දමා අඩයි. ඒ අයට දොල දොල පසුවත් බත් සොහොනෙ තබා පිරිත් කොරනු.

උපන් තුන් මසින් සාවිගි නන් යකිනි උන ඉස රුජා කෙරෙයි පිටට නාවා අඩයි. ඒ අයට දොල උදු බත් හා රත්හදුං දිය සොහොනෙ තබනු පිරිත් කොරනු.

උපන් සාරමසින් උමුමෙමිනන් යකින්නි නාදුනවයි අඩවයි උන ඉස රුජා කරවයි. ඒ අයට දොල පස්වනක් බත් ඇහැලෙං කෙලවරකනු.

උපන් පස් මසින් අම කුඩ්ඩි නන් යකින්නි උන ඉස රුජා කෙරෙයි අපය සලවයි පිටට නමා අඩයි. ඈට දොල උනු බත් තලසුනු සොහොනේ තබා ගෙයි ගෙයිඩ සුදු දින තපස් කෙනෙකුන්ට වැදවා පිරිත් කරනු.

උපන් සමාසින් නාඩි නන් යකින්නි උන ඉසරද සහ අතිසාර කොරවයි කිරි නොබොයි අතපය සල්ලවා පිටට නමා අඩයි. ඈට දොල නොමල කාඩා හකු බැද සොහොනේ තබා මහන බමුනු වලදනු.

උපන් සත් මසින් පරවන් ගලිහශ් නන් යකින්නි වෙවුළුන් විකාර කෙරෙයි. ඈට දොල උනු බත් හා රත් හදුන් හශධධෙ සොහොනේ තබා පශ්පුහිරයෙං නාවාඩ සුටුදුංදි තාපස කෙනෙකුඩ වලදවා පිරිත් කරනු.

උපන් අට මසින් පහන් දඩන් යක‍ෂනි අඩවයි. තෙල බත් තලසුනුගෙන් සොහොනේ තබා ගෙගයි ඔසුදු දෙනු.

උපන් නව මසින් තහිනක් යකින්නි ආමියා කරෙයි මලමුත්‍රා කරවයි ඈට දොල අළුත් කබලේ අළු කැකුළු සල් තෙල් හකුරු බැද සමගන හිර තබනු. පසු පැඟිරි දියේ නාවා වැල්ල කොකුන් තලතෙල් ගලනු.

උපන් දසමසින් පහන් බිනං යකිනි ඉක්කාරවයි ඈට දොල තල මුරුව ගිතෙල් හග අබමු සොහොනෙ ගෙන පිරිත් කර තම්බා අදුන් දෙනු .

උපන් එකලොස් මසින් ශදුනු බිමිනිනං යකිනි උන ඉසරුදාකරයි. ඈට දොල පස්වකතක් මල් මැල්ලූන් පාලා තෙල් නාදු තැටියක් බලකා සොහොනේ තබනු.

උපත් අවුරුද්දෙන් නාඟනාඩිනං යකින්නි උන ඉශ රුජා සහ අතීසාර කෙරෙයි. අඩවයි ඈට දොල උදුබත් දෙනු තලහ මුරුව ගෙන ශැන්දා සොහොනෙ තබා ඔසුදුනදි පිරිත් කරනු.

උපං දෑ උරු දෙධ රොගි නන් යකින්නි උන ඉශරුදා කරවයි. බත් කැනොදෙයි අඩවයි. ඈට දොල පශ්වානක් බත් හාර මල් ගෙන බර්‍තරුවක් කොට ඉසමුනෙ සාව්‍ය දීගන තබනු. වත්‍රය ලියා කර බදිනු.

උපන් තුං අවුරුද්දෙන් කොඩින්න යකින්නි උන ඉශරුදා කොරයි. ඈට දොල සකුරු ගිතෙල් තලසුනු උනු බත් ගෙන මධ්‍යයෙ උතුරෙ තබා විදින් කනු.

උපන්  සතර අවුරුද්දෙන් කලමුනිනන් යකින්නි අඩවයි නොයෙක් විකාර කරවයි ඈට දොල උ`දුබත් සකුරු ඉර මුනේ ශතරමන්ශල තබනු.

උපන්  සතර අවුරුද්දේ නකලමුනිනන් යකින්නි අඩවයි නොයෙක් විකාර කරවයි. ඈට දොල බතදිබු ශකුරු ඉර මුනේ ශතරමන්ශල තබනු.