පොත් ‍අංක 43 ‍‍වෙද ‍‍පොත

වෙදකම බිලිදු

පාත් නොවෙයි කිරි බොන බොන වැ

සීන පෙනෙයි රැයෙම නිදි නැ

බාන ශේම දගලයි බොරු නැ

උලෙලාගන් කිපුනාවේ වැ

ත්තේ

ත්තේ

ත්තේ

ත්තේ

උල්ලෝගන් විෂ්නු ගුලිය

 

සුදු අක්කාරන් දිවේ නැගුන වි

බඩිංම තොර නොව එයි ඔක්කාරෙ

තදින්ම නිදිමත සීත පෙයිම

උල්ලෝගන් සන්නිය දැන ගන්න

ඉට අවුසද දෙසන රුසිවරු අශවු ශද කවියෙ

සාදිලිංග තිවචච නාමිදයි මල් ගවරිද සමගි

තුරිසි දෙදුරුත් ත්‍රිවර්‍ගගද ගෙන හිගු ලසුනුත් සමගි

මෙකී අවුසද සමව කිරමින් සිවන් ගුරු දෙබරක් ගෙ

නා

නා

නා

නා

අබිං දෙබරක් කිරා ගනිමින් නෙරුවාල දෙබරක් ගෙ

පලමු කසා යුසින් වියතුනි දෙවෙනි ජන්බිර යුශ යෙ

තුන් වෙනුව තන කිරෙන් අබරා කඩුගු බිජු ශේ ගුලියෙ

දෙන්නො මේ ගුලි ඇදුරු දැනගන උල්ලොගන් සන්නි දැ

නා

නා

නා

නා

ඉට අවුසද දෙසන රුසිවරු අශවු ශද කවියෙ

සාදිලින්ගන් වචචනාමිද මනොසීලන් ගවරි

තුරිසි දෙදුරුත් ත්‍රිවර්‍ගගද ගෙ හිගු ලසුනුත් සමගි

මෙකී අවුසද සමව ගනිමින් සිවන් ගුරු දෙබරක් ගෙ

නා

නා

නා

නා

පලමුවෙන් දෙනු සීනි මී පැණි පයොදරලත් පමනි

පලමුවෙන් එන වමනෙටට මමිල කුඩු මී පැණියෙ

විපරිතෙන් එන උනට බිලිදුට නිබ තෙළුත් මී පැණියෙ

විටින් විටි දෙනු පමණ දැන ගෙන බිදෙයි හෙන ගැසු විලසි

නා

නා

නා

නා

අඩක් ගසමින් රුදා වැඩි කර බිලිදු පෙරලෙන රුදායෙ

විඩක් කී බස් විඩක් නොකියති මවුගේ උකුලේ විකාරෙ

දුටොත් මේ ලෙස හේතු පමණයි පැවසු රුතිර සාරයෙ

දුනොත් නිබ තෙල් ගිතෙල් තන කිරි සමව දෙ

න්

න්

න්

න්

බානසේ අත පයද දගලා විටින් විටි බඩ පාචනේ වෙ

සීත දැක බය උනා විලසට ඉලි පලැපැත දම

දෑල කන් මුල් ගැස්සිලා සිට උන සේම ඇති දැනග

කොලද කර මුල්ද ගනිමින් සක්ෂද මුල් සමගි

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

ඉටම මිරිකුළු කරද කුබුරු ඇට හිගුද වදකහ මිරිශ් ග

වලගසාල් ඉගුරුද ලසු කන්සා කොල සමකරග

අටිනක සිදුවා ගිතෙල් යොදා ගන බිලිදුට විගසට දීප

ඉටම කරවිල කොල මුල් යුෂ ගෙන දීපන් තිරසාරකි

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

උනද ගිනිහන් බඩිං යන වමනේද ඔක්කාරයද

තවත් ඉටම වෙවුළුමු සහ ඇතුල පිට යන වාතයෙ

තවත් ඉටම ගිනිහමුන් සහ ඇතුල පිට යන වාතයෙ

මෙයින් හැම ලෙඩ දුරු කරත් මෙ උල්ලොගන් දහ අට ශෙ

ත්

ත්

ත්

ත්

දෙන්ට ජන්බිර යුසින් දීපන් විරෙකට බිලිදුට සොදි

යන‍ඩ බිලිදුගෙ සකල සන්නි පශ් තෙළුත් එක පමනයෙ

ගන්ට දිමි බිජු පතක් පමනට ගුලි පසක් ලා කකාර

යන‍ඩ බිලිදුගෙ අනුමුට්ටුව බෙල්ල පිට ගැශ්මෙටයෙ

 

දෙදුරු කුඩු කර කිරා සීනිත් සමව දෙන් බිලිදුට රුදාන

දෙවෙනි දීපන් රතුළුනු වැල්මි බිංමුල් කසායෙ

බලනු රුසිවරු කී ලෙසින් අනුපාන බොරු නොව අශ

කියනු උල්ලොගන් විස්නු ගුලියේ අනුපාන අශමි

න්

න්

න්

න්

 

න්

න්

න්

න්

 

ජීවක කල්කේ

ත්‍රිපල් දෙදුරු තිප්පිලි ඇර

ඉගුරු මිරිස් වදකහ ඇර

ත්‍රිවර්‍ගගත් සහ කොතබුරු

හින්ගු වලග සාළුත් ඇර

ගන්නේ

ගන්නේ

ගන්නේ

ගන්නේ

රතුළුනුද කසා කොල ගනිමි

මේ හැම බරට එහි අබිං කිරා ග

එරබදු කොල පොතු ඉගුරු යුෂයෙ

ගිතෙලිං අබරා කල්කය පදමි

න්

න්

න්

න්

බාලයන්ගේ උන නොබැස තියේන

සියළු සන්නියට මේ අනුපානි

පාවට්ටා ඉගුරුද ලසු ඇරග

කොතබුරු වැල්මි වදකහ ගවිලදි

න්

න්

න්

න්

රතුළුනුද කසා කො ඇරග

මේ හැම එකතුව කසාය කරග

ගිතෙල්ද තනකිරි යොදවා දීප

බිලිදුගේ හැම පනු සන්නිය නශමි

න්

න්

න්

න්

එරබදු කොල පොතු පිලමුල් ග

කුඹුරු මුළුත් වදකහ ඇරග

සුදුළුනුත් හා කකාරමි

රුදාව පාචන වමනේ නස

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

ශක්ෂද මුල් වදකහ සුදුළුනෙ

කශා විලදත් චූර්‍ණණකරග

ගිතෙල් උණුදිය සමව යොදා දෙ

වමනේ නශයි බිලිදුට දුන්නෝති

න්

න්

න්

න්

ඉගුරුත් උදුපියලිත් ගොටු කොල ගෙ

උප්පැනි දෙසි ඇඹුළුත් එක්කරගෙ

කසාය කර ගෙන කල්ක යොදා දෙ

බැශයෙයි උන පාචන වමනේ දැ

ඉටම කොතබුරු වැල්මි සමගි

රතුළුනුද ගෙන කසාය කරමි

ගිතෙල්ද තනකිරි සමව යොදා දෙ

බාලයන්ගේ පනු උනයෙයි විගසි

පොළුත් එක්ක සහා දෙමට දළුද ගෙ

කොටා මිරිකා දෙනු වමනේ නවති

උසිරන් ඉරිවේරිය වන්මුතු රැගෙ

අමු ඉගුරුද දෙවදුරු ත්‍රිවර්‍ගග ගෙ

දෙහි දළු පොතු  කුබුරුද ඇට ග

හිගුද වදකහ ඉගුරු මිරිස් ගෙ

දෙසි ගෙඩියේ තන්බා මිරිකා දෙ

බඩ කැක්කුන් බිලිදුගේ දුරු වීය

ආලේ ඇති ගුරුවරුනි බලා ගෙ

ලීලෙ නොවන ලෙඩ දිනේ බලාගෙ

බාලයන්ට දෙන අවුසද පවස

දීව නන්ද කල්කේ බල දැනගෙ

උල්ලෝගමට කසාය

මීට කසයෙට දෙමට මුල් කරද මුල් ඇහැල මුල් පොල්පලා මුල් වල් ඉගුරු මෙකීවා කොටා වතුර දෙකක් එක්කර තම්බා මිරිකා ලිප තබා ඉට දෙදුරු මොදගන් තිප්පිලි අබිං කිරිමි හිගු දෙහි තුබ පුශ් අත්තන කශා ඇහැමේ කී බිජු එක පත ගෙන කසායට යොදා කකාරා එලගි තෙල් සිනි යොදා දෙනු.

බාලයන්ගේ උනද වමනෙද නිදිමතද උවක්කාරෙද බඩරුජාවද පෙරලෙනවාද නිදිමතද බඩට දි ගන්නව ඔවක්කාරෙද පිපාශයද ගිනිහමද මෙකී හැම ලෙඩ ගුන වෙයි. ගුන නූනොත් දෙමට කිරි යොදා දෙනු. ගුන වෙයි.

නිමි.

උල්ලෝගමට කසාය

මීට කරද මුල් බෙලි මුල් පිල මුල් දෙමට මුල් ඇහැල මුල් මෙකීවා හරියට ගෙන කොටා තම්බා මිරිකා ලිප තබා ඊට දෙහි කරද කුබුහිලළු කොසඹ එරමුදු අත්තන මෙකී බිජු දෙදුරු අබිං කිරිමි වලගසාල් කශා කොල මෙකීවා අබරා යෙදා අට එකකට සිදුවා එලගි තෙල් සිනි සමව දෙනු.

මින් ගුන

උනද ගිනිහමද ඔවක්කාරෙද වමනෙද බඩින් යනවාද බඩරුජාවද දෙයිල යන රුජාවද නිදිමතද බෙල්ල කඩා වැටෙනවාද සිහිනැතිවාද කිරි මැලියමද මෙකී හැම ලෙඩ ගුන වෙයි. නිමි.

උල්ලෝගන් කිරි මැලියමටයි

කන්සා කොල තල් හකුරු දෙහි දොන් නාරන් කුඹුරු කොසඹ එඩරු කන්සා අත්තන අබිං කිරිමි වලග සීනක්කාරන් පල්මානික්කන් සහිද ළුනු මෙකීවා කකාරා දෙනු. බාලයන්ගේ උනද නිදිමතද ඔවක්කාරෙද කිරි මැලියන්ද කිරි වමනේද ශෙමද කටින් කෙල බසිනවාද ගුන වෙයි.

මීට කශා කොල යුස පතයි දෙමට කිරි පතයි ලිප තබා ඉට විලද කිරිමි දෙදුරු වලගසාල් අබිං මෙකීවා අබරා යොදා නිබ තෙල් ලා දෙනු.

බාලයන්ගේ කිරි වමනෙටද පනු වමනෙටද පනු රුදාවද බඩිං යනවාද ගුන වෙයි.

පනු බශ්නේ

මීට දෙහි දොඩන් නාරන් කුඹුරු කොසඹ කශා එරමුදු වරා මෙකී දළු මිට මිට ගෙන කොටා වේලා චූර්‍ණණ කර ඉට දෙහි දොඩන් නාරන් කුඹුරු කොසබ එරමුදු අත්තන කන්සා මෙකී ඇට එකපත ගෙන චූර්‍ණණ කර තබා ඉට දෙදුරු මොදගන් තිප්පිලි අබිං හින්ගු විලන්ගන් කිරිද ඉගුරු තිවර්‍ගග ත්‍රිපල් සුදුළුණු පතයි මේ දේ එක පත ගෙන අබරා තබා කොට්ට පොල් දෙකක් කොටා එකට අනා වන්ඩුවෙන් තම්බා ලනු පදමට ගෙන පැහෙන් මිරිකා දෙනු. ඇග ඉස බදිනු.

මින් ගුන උනද ගිනිහමද නිදිමතද වමනේ ඔවක්කාරද බෙල්ල කඩා වැටෙනවාද බඩිං යනවාද බඩ රුදාවද සිහිමදවාටද ලේ යනවාද උල්ලෝගන් සන්නියටද යහපොති. අත්දුටුවයි.

පනු ලෙඩට තෙලයි

මිට කුඹුරු කොසබ නික වරා අත්තන වේලා කුඩු මිරිස් රත්කිතුල් මෙකී මුල් එක පමන ගෙන කොට තම්බා මිරිකා ලිප තබා ඉට පොල්කිරි තලතෙල් යොදා කකාරා ඉට දෙදුරු මොදගන් තිප්පිලි තිර්‍වගග අබිං කිරිමි වලගසාල් අක්ක්‍රා කොට්ටන් කොත්තමොලි උළුවා ඉස් බිජු වෙල් බිජු පාලි බද්දු කශා ඇහැල මෙකි ඇට එක පමනට ගෙන අබරා යොදා කකාරා ඉටි පදමට බා පෙරා දෙනු.

බාලයන්ගේ උනද වමනේද බඩිං යනවාද බඩ රුදාවද උල්ලෝගන් සන්නි ගුන වෙයි.