මුල් පිටුව හෙළ වෙදපොත් සර්වාංග වෙදකම ‍‍‍පොත් ‍අංක 47 සර්වාංග ‍‍වෙදකම

‍‍‍පොත් ‍අංක 47 සර්වාංග ‍‍වෙදකම

ලිපි සුචිය
‍‍‍පොත් ‍අංක 47 සර්වාංග ‍‍වෙදකම
සර්වාංග ‍‍වෙදකම ඉතිරිය
සියළුම පිටු

කෝල කසාය

දොඩං ඇඹුල් සහ උප්පැනි සිනිත් මිපැණි තනකිරි ගිතෙල් ගෙ

ළුනුත් වදකහ කරාබු අක්‍රා සහිදළුනුද වැල්මි රැගෙ

මුදු පෙනත් සහ කොත්තමොල්ලි ගෙන දිමිබිජු බිම්මුල් පත පත බැගි

මෙකී ඔසුත් ගෙන කසාය එහිලා සිදුව අටිනෙක තබාගෙ

ඉට සිනි ගිතෙළුත් මීමුසු කොට දීපං දවසට තුං විට බැගි

මින් ගුන වෙන ලෙඩ උනගිනියන් කැසිකාස අග්නියද ය

දහඅට කෝලෙද විපරිත ගුන වෙයි දුන්නොත් මෙ ලෙස ලෙඩ ඇදි

නැලියයි කොත්තමොල්ලි කරාබු සාදික්කා දේවදාර විලද හදුන් ගෙ

අග්‍රරාජ කසාය

සීනමුල් පස්විසි (පලමයි) කලදයි සාරණ මුල් විසි කලදයි කුරුදු පොතු දොළොශ් කලදයි ගස් බැබිල දොළොස් කලදයි ශවැන්දර මුල් දොළොස් කලදයි කොහොඹ පොතු හතර කලදයි මිට හොද අරක්කු එක හමාරයි දිය තුං නැලියයි කොත්තමොල්ලි කරාබු සාදික්කා දේවදාර විලද හදුන් මෙ හැම කසායට වක්කර උඩින් මැටි බැද දොලාපුටයෙන් ලිප තබා නැලියට සිටින කල පෙරාගෙණ දෙවේලේ බොන්න දෙනුමහා සන්නි වාත සන්නි වායුවෙන් ආ උන ශ්‍රෝනිත වායු මලමාර්‍ගනය පන නැති බව අතපය කොරවීමද සර්‍වාංග රුදාද නහර ගැට ගැසුන්ද බඩෙ වායුද ගෙඩිද කුස පිලිකාද ඇග කැරකැවිල්ලද බඩෙ විස වායුද ගුල්ම රෝගද මුල විශාදි තුං දොසින් ආ රෝගද මෙකී දේ ගුණ වේ. ළුනු ඇඹුල් අරිනු. දියවක්කරනු. අල බේත් කන ලෙසට කනු.

පුහුල් කසාය

තිත්ත ලබු කටු ඉගුරු මිරිස් නික කොල යුස සුදුළුනු අබ දුම්මල මෙකී දේ මි අගුරෙන් දුං දෙනු දොළොස් යොත්තක් යෙයි ඇඹුල් පස්වගයයි. පැනි පස්වගයයි. දෙදුරු සුදුළුනු හරංකහ අමු ඉගුරු වල්ඉගුරු ඉරිවේරිය ඉරමුසු මුල් ශවැන්දන මුල් කොල්ලං කොල වැල්මි කොට්ටං පුසපහදුන් ත්‍රිපාල මිරිස් මෙකී දේ අබරා පුහුල් ගෙඩියට වක්කර තුංදවසක් බිම වල කපා වලලා කකාරා දෙනු සියළු සන්නි විකාර කෝල විපරිත උන ගිනියං අග්නි සන්නි මෙකී ලෙඩ ගුණ වේ.

රා කසාය

මාසක්කා තුං කලදක් ග

තිස් කලදක් අල බේතුත් ග

අරළු කොරාසානිද කලදි

සිනිද තිප්පිලි අට කලද

නේ

නේ

නේ

නේ

සිවියද අමුකහ සාරණ මුල් තුං තුං කලදි

තබසුනු තුත්තං කංසා මුල් ත්‍රිවර්‍ගග කලදි

පැසෙනා රා කුමරිය සොරස ගෙ

අබරා මෙඔසු ඊට යොදා ගෙ

කකාරමින් එලකිරි පතකුත් ගෙ

වැල්මි මීපැණි ලසුනුද සමගි

ක්‍රිමි දොස් අරිසස් ලේ දාය

බඩ වැල කකියා ශරවේ දාය

රත්පිත් පුරමෙගෙ ශ්‍රෝනිත දියවැඩියාව

යෝනිම් ගද කකියා එන දාය

අතපය කෙවෙනා පුරමේදාය

ඇගරැලි වැටි ගිය පනු කැවිලි

බඩින් යවන කුනු පනු දිය වෙලිම

ලෙ වැඩි අර්සස් මුලවායුව

ඇගපත දිරවා රුදා කිරිම

සන්දි කෙවෙන අතපය හිරවීම

තුනටිය කෙවෙනා ඇට හිරිවායු

ලිගු වනවි එන උපදන්ෂය

ගතත් වැහැර ඇග දියවන වායු

මෙතෙක් ලෙඩට අද්දුටු මෙ කසාය

වැදුගෙයි බඩින් යනවාට

උප්පැනි දොඩං ඇඹුල් දිවුල් ගෙඩි පුස්සා මද ඉස්ම අළු කෙහෙල්මුහෙ මල් මේවා යුස පත පත ගෙන ඉට දෙදුරු අසමොදගන් වැල්මි අබින් දිවුල්ලාටු සමව ගෙන අබරා යොදා පදමට කකාරා දෙනු.

ගජකේසරී චූර්‍නනය

අමුක්කරා අල හතර කලදයි සාරණ මුල් දෙකලදයි තුබ කරවිල අල තුං කලදයි කිඩාරං අල හත් කලදයි කලාදුරු අල හතර කලදයි මෙකී දේ සුද්ධ ඇතිව රණවරා පොතු දෙපලමයි ඉසගුමු දෙකලදයි කොසඹ පොතු දෙකලදයි ඇහැල පොතු දෙකලදයි මෙකී දේ සුද්ධ ඇතිව කිරා අවුවෙන් වෙලා චුර්‍නනය කොට එලකිරෙන් අනා රොටි වඩා වෙලා තබා මිට දෙදුරු අසමොදගන් තිප්පිලි ත්‍රිවර්‍ගග මෙකි දේ කලද කලදයි කොට්ටං තුං කලදයි වැල්මි පලමයි මෙකි දේ පලමු වෙලාපු රොටි එක්ක කොටා සිල වැඩි කර සිනි රාත්තලක් සමග අනා එලකිරෙන් වලදනු.

මින් ගුන හැට හතරක් ප්‍රමේහයටද
මුත්‍රා දැවිල්ලටද මුත්‍රා ලේ සාරෙ යනවටද
මුත්‍රා පවියටද ලැපැත්ත ඇවිලිල්ලටද
ඇස කබ ගැසීමටද ඇස් දනවාටද
ඉසකෙස් පැසෙනවාටද උපදංසයද
මුල වායුවටද බගන්දර ගඩු පිලිකා වලටද

දාය උෂ්ණයට

වැල්මි ඉගිනි ඇට සුදුහදුන් ගල්මද මෙකී දේ අබරා අරළු පොල්පලා මුල් මෙදෙ ගෙන තැබිලි වතුර මෙකීවා කකාරා සිනි දමා බොනු මිටම එලකිරි උප්පැනි තැබිලි වතුර දොඩං ඇඹුල් ඔලිද කොල මෙකිවා පත පත ගෙන සිනි රතුළුනු ඉදිච්චි කෝලි කුට්ටු සුදුදුරු මෙකී දේ අබරා කසායට යොදා කකාරා සතියක් බොනු ඉට එනසාල් ඉගිනි ඇට මුගුනුවැන්න මුල් අරළුද වැල්මි ගුල්මද මේවා අබරා එලකිරට යොදා කකාරා දෙනු.

අලබේත් අරක්කුව

මිරිස් මුරුංගා නික බුලත් තුඹ කුරුදු ඉගුරු මුල් දොඩං මෙකි මුල් තෙරපා ශලට දමා මීට කොත්තමොල්ලි උළුවා සාදික්කා කරාබු තිප්පිලි පෙරුංකායං ත්‍රිපාල මිරිස් අබ මෙවා කලද කලද ගෙන අලබේත් පලමයි ළුනු පලමයි මේවා පොඩි කොට පොට්ටනිය දරුකලෙට දමා මැටි බැද තුන් දවසක් ඇර පසුවදා ගෙන වඩිය අවුලා අරක්කු පෙරා තබා බේත් පොට්ටනිය ගෙන වේලා කුඩුකර තුනගිල්ලෙන් ඇල්ල පමන වලදනු අරක්කු පෙරා වක් බොනු සතියක් ළුනු ඇඹුල් වලකිනු.

මින් ගුන

පුරමේ වායු

ශ්‍රෝනික වායු

සර්‍වාංග දුවන ඇවිදින වායු

හිරි වායු

සර්‍වාංග රුදා වායු ඉදිමුන් මෙකී සියළු වායු ගුන වේ.

බාලයන්නේ ඉදිමුමට

කපු කොල කිකිරිදිය කොල පැවෑ කොල ඉකිරි කොල යුස එක පමන ගෙන පොල්තෙල් වක්කර පදමට සිද ඉස සිට දෙපතුලට ගානු සියළු ඉදිමුමට ඉතා ප්‍රත්‍යක්ෂයි.

වැදු අයගේ බඩේ රුජාවට.

බෙලිමුල් නික මුල් බැබිල මුල් වැල්කසබිලියා මුල් කොටා කිඹුලා මුල් පොතු මිරිස් සිද්දිගුරු තැබිලි පොල්මල් මෙකී දෙ සම භාග ගෙන වන ලා කොටා මිරිකා ගෙන හය එකට සිදුවා බා තබා පානය කරනු.