‍‍‍පොත් ‍අංක 48 සිංහල ‍‍වෙදකම

ලිපි සුචිය
‍‍‍පොත් ‍අංක 48 සිංහල ‍‍වෙදකම
සිංහල ‍‍වෙදකම ඉතිරිය
සියළුම පිටු

වාත රෝගෙට

  • අරතුං කලදයි මංචාඩි 15
  • නෙල්ලි කලං 12 මංචාඩි 10
  • බුළු කලං 01 මංචාඩි 9
  • එල කිරෙන් වරු 2යි
  • එලගි තෙලෙන් වරු 2යි
  • මී පැණියෙන් වරු 2යි
  • සීනියෙන් වරු 1යි

මෙසේ පිලිබැදන් වලදනු.

නොබසිනා උනගිනිහමටයි

විලද කලං 2 ඉගුරු කලං 3 කොත්තමොල්ලි කලං 1 1/2 සහිද ළුනු කලං 1 අට එකට සිදුවා දෙනු.

ඇස් ලෙඩට බෙහෙත්

අරළු කලං 8 පුවක් කලං 4

හතර එකට සිදුවා හත් වරක් පෙරා තබා එඩරු තෙල් සියබලා බොර ප්‍රතිචාප කර දෙනු. අරළු සියබලා දළු කෝමාරිකා ඇස පිට ගානු.

කෝමාරිකා එලකිරි එල මුත්‍රා කසපන් දියවල ගිතෙල් රත් හදුන් සුදු හදුන් මේවා සමභාග ගෙන කකාරා තබා ඉස ගල්වනු.

සන්නි සිංහේ

දෙදුරුත් තිප්පිලි මෝදක හිඟුන් ත්‍රිවර්ග ගන්දක රැගෙ

අබිනුත් ගල්මද ගල් නහරන් ගෙන කොතබුරු ලිංගං හිරියලි

සොදිනුත් දෙවුදුරු පුස්කර මනෝසීල ඕන් කාරං උලා අරිසියෙ

ඇරගන් පල්මානිකං මදුකද සීනක්කාරං සමව ගෙ

නා

නා

නා

නා

කාන්දමුත් සහසතපත්‍රද වෙල්ලියවාල් මොල ගුතුන්තං ගනිමි

ඉන්වලගද කකජ්කටක ශ්‍රී හිද උළුවා පල්මානික්කං ගනිමි

මින් එළු මරින්දු සෙවු වෙල්ලිය සහ ගවරිප්පාසානං ගනිමි

ඉන්දිප්පුත් කුළු රෑනද රසදිය අක්ක්‍රා පට්ටා කොටන් ගනිමි

න්

න්

න්

න්

කොරාසානිමාසක්කා වව්වනාවී ක්‍රිටිශැස්ත්‍ර ගනිමින් සමගි

කිරා බලල්ළුනු වෙඩි ළුනු ලේවා ළුනු සිවසය යවකාරං ග

දරා මෙ අවුසද ත්‍රිපළුත් සහ ගෙන පෙනල ගෙඩිද පොතු ඇරග

කිරා සදුන් දෙවගේ එහි සරියට රතු සුදු ළුනු සමගි

න්

න්

න්

න්

යකඩ යනුනු තබ පිත්තල ලෝකඩ කබලේ තල තෙලෙන් දව

ශක නොව දෙහි දොඩමුත් නාරං ඇට බින් බිජුයක් බිජු ඇරග

එක සරිය පුස් ඇට කන්සා ඇට අත්තන ඇට තන බිජු සමගි

ශක නොව කැප්පිටියා මුල් කුඩු මිරිසද සස්සද මුල් ගනිමි

න්

න්

න්

න්

ගෙනත් එහාතාවාරිය බින්තල් වම්මුතු නාගර සමගින්

ඉනුත් ත්‍රස්සවාළුද පාවට්ටා කුප්පමේනි මරිවද ගන්

තවත් දිවුල් මුල් තොටිල්ල මුල් තුබ මුල් රන් නිතුල් මුල් ගන්

ගෙනත් එලොප් සුබුළුද තෙගජ්ගුනස්ඨිද දිබි බිජු බිම්මුල් ගනිමින්

නේ

නේ

නේ

නේ