‍‍‍පොත් ‍අංක 50 සිංහල ‍‍වෙදකම

ලිපි සුචිය
‍‍‍පොත් ‍අංක 50 සිංහල ‍‍වෙදකම
සිංහල ‍‍වෙදකම ඉතිරිය
සියළුම පිටු

වලිප්පු රාජ කල්කය

දෙදුරු තිප්පිලි වැල්මී සහිදළුණු බලල්ළුනු සිවසළුණු පුස්කර සීනක්කාරං පල්මානික්කං ඔත්කාරං පෙරුංකායං සාදික්කා උලා අපිසි කරුවා අපිසි කොරාසාති කටුකරෝසන අක්ක්‍රපට්ටා එනසාල් ත්‍රිපල් ගල් නහර සදුන් ඉගිනි ඇට සාරණ අමුක්කාරා පවට්ටා මුල් කලාදුරු බිං කොංහාඹ ඉගුරු පැපිලිය සුදුළුනු මුව අංකුඩු මෙකීවා සමව කිරා ගෙන ගිතෙලින් මීපැණියෙන් අබරා කල්කර තබා අනුපාන බලා දෙනු.

සියළු වලිප්පුවට වැල්මී ගිතෙලින්ද සීනියෙන්ද කොසඹ තෙලින්ද තනකිරෙන්ද ආඩාතෝඩ මුල් යුසින්ද සුදුළුනු ගිතෙලින් තෙල් පස් වගයෙන්ද තැබිලි කසපැන් දිය උප්පැනියෙන්ද

මින් ගුන - උන දහ අටද වලිප්පු දහ අටටද කෝල දහ අටද සෙන් වියලි පිපාසයද විපිරිත දෙඩිවිලි තුං දොස් සමන වෙයි.

මානෙල් අල බැබිල මුල් ඉරිවේරිය ඉරමුසු මුල් සුවද හොට මින් කකාල කසාය එලකිරි එක්ක දෙනු මාලේ සිටි සත්තයි.

මානෙල් අල ලොපසුබුළු වැල්මී සදුන් ඉරිවේරිය ඉරමුසු මින් කකාල කසාය සීනි එක්ක දෙනු නොහොත් සාල් පානුවෙන් බෙහෙත් අබරා එයිම දෙනු. මාලේ සිටි.

කොලළු දෝතක් කොටා දියමනාවක් වක්කර කලතා පෙරා ලිප තබා පස්කුළු බඩු දමා ගොරකා ටිකක් අබරා දමා දෙසා දොඩන් වේලා මුල් සස්සද වෙල්ලංගිරිය මුරුංගා මෙකී මුල් සමව කකාරා කසායට වක්කර සුද්ධ ජයපාල ඇට පහක් අබරා දමා මද ගින්නේ කකාරා තබා සවස උදය දෙනු වැදු ගෙයි අඩිස්සියට අජිර්‍ණණ රුජා උස්මුතා ගුන වෙයි.

ගර්භනීන්ගේ අඩිස්සියට තිප්පිලි කොට්ටන් තිප්පිලි මූලං එඩරු ඇට තුනයි මේවා කබලෙන් බැද කල්ගිය පතුක් මුල් පෙති ගසා වේලා කොටා සීල වැඩි කර තම්බා මංචාඩි පහක් හො දහයක් හෝ දෙනු ඉගුරු යුසින් හෝ එඩරු තෙලින් හෝ දෙනු මීටම වැල්මී පොතු තල කොල අසුරක් ගෙන ලියා සීනටිසාලේ කැදට දමා උළුවාහාල් මිටක් සුදුළුනු පහක් ලියා තෙලට දමා ලිප තබා කකියවා කැදට දමා බඩරුජා බොන්ට දෙනු.ගර්භනීන්ගේ උනට උස්මුරුත්තාවට කැස්සට වමනෙට ගිනියමට බඩරුජාවට යහපොති.

වදන රුජාව නැතු මවට මිරිස් ඉගුරු සුදුළුනු බටු මීමුරුවට නික කොල මුරුගා පොතු  මූත්ත්‍රාදියෙන් අබරා බඩෙ ගානු. - වදත්

මීටම කපු කොල මල් කොටා කකාරා බෙහෙතට දෙනු රුජා ඇතුව වදත් අත්දුටුවයි.

ජල සන්නියට - බෙලි මුල් අළු කෙහෙල් මුල් මේවා කබලෙන් බැද දමා අළු ගෙන කොතලෙට කලතා බොන්ට දෙනු. ජල සන්නි කටින් බඩින් යනවා සිටි.

හරිතීර ගවදන දගනා බීජ්ජඹු පප්‍ර සන්නි සජීයා චන්ද්‍ර බාලයි ක්වාතෝ විදං වියුතං මිනී හන්නි මහංසු කලා සමාරි ස්‍රෝනිත සන්නි වාත පිත්

ඇහල ඉගිනි ඇට මාදං පොතු නිවැලි ගැට වෙලිකහ කපු ඇට මද පෙනල වැල් මෙකී දේ කකාල කසායට සීනි මීපැනි එඩරු තෙල් මුසුව දෙනු වැල්මි ඇසල මුද්දිරපලං කුළුරෑන දියමිත්ත තිපල් කරද පොතු මෙකී දේ සම භාග ගෙන කකාල කසාය සීනි මුසුව දෙනුවිරෙචන අජිර්‍ණණ ආදී සියළු උන බසී.

පිතෙන් ලේහයෙන් උපන් මුත්ත්‍ර ක්‍රිච්චාවට

වැල්මි මීපැනි එක්කොට නෙල්ලි ඉස්මෙන් පානය කරනු. මීටම කැකිරි ඇට වැල්මි කැකිරි ඇට වෙනිවැල් අඹරා සාල්පානුවෙන් පොවනු. පිතෙන් උපන් මුත්ත්‍ර ක්‍රිච්චාව නසා සෙලෙස්මාවෙන් උපන් මුත්ත්‍ර ක්‍රිච්චාවට එනසාල් සිනිදුව අඹරා මුත්ත්‍රාවෙන් කලතා පොවනු. ගල් සෙවෙල් මිපැනි එකට අඹරා ලේහ කරනු. මුත්ත්‍ර ක්‍රිච්චාව හැරේ සකුරු හා මිරිස් අඹරා එලකිරෙන් පොවනු බතට රුචි වෙයි. සීනියකරළුනු පොඩි කොට දියෙහි ලා පොවනු මුත්ත්‍ර ක්‍රිච්චාව හැරෙ. මුරුඟා මුල් තල්මුල් රැහැනිය එනසාල් වැල්මි පුසුල් මෙකී දෙය කකාරා කසාය ගල් සෙවල් පොඩි කොට දමා දෙනු. මුත්ත්‍ර ක්‍රිච්චා නසා.

සිද්ධි ගුරු යවකාරළුනු රංවං කෑල මෙකී බේත් සමව ගෙන අබරා දිය බෙරලිය දියෙන් පොවනු. උග්‍ර වූ මුත්ත්‍ර ක්‍රිච්චාව වහාම ගුන වෙයි. මීටම පිල මුල් පොල්පලා මුල් බැබිල මුල් බෙලි මුල් මේ හැම කකාරා සීනි මීපැනි මුසුව දෙනු. මුත්‍රාදාය නසා ඉගිනි ඇට මුගුනුවැන්න මුල් අරළු වැල්මී ගල්මද මේ හැම එලකිරෙන් අබරා එයින්ම වලදනු. තුන් උදයක් දෙනු. මුත්ත්‍රාදාය ගල් වෙරෙප්පු නසා වැල්මී ඉගිනි ඇට තිප්පිලි පොල්පලා මුල් සදුන් මේ සැම කසපැන් දියෙන් අබරා එහි කලතා සීනි සහිතව දෙනු. මූත්ත්‍රාදාය ගල් වෙරෙප්පු නසා.

දියවැඩියාවට රනවරා අබරා අරළු පුස් ඇට මද මේ හැම මොරුවෙන් අබරා එහි කලතා මී පැනියෙන් පොවනු. හැම දියවැඩියාව නසා.

අසවු ප්‍රමේහයට

රනවරා ඇට සුනු කොට මී පැනියෙන් අනා වලදනු. සත්තයි. දායට සාතාවාරිය මුල් යුස උප්පැනි ගිතෙල් පුසුල් දිය අළු කෙහෙල් අල යුස එලකිරි මෙකීවායුස දෙනැලිය දෙනැලියයි අරළු තුනයි එනසල් පළු හයයි දේවදුරු වැල්මී වගපුල් කුරුදු පොතු පෙකීවා සමව ගෙන අබරා මුල කී සෝරස ශලියක වක්කර කඩබැද කෙටු බෙහෙත් රොඩු ශලිය පල්ලේ තබා පසුවදා උදෑසන කකාරා දිය සිදී තෙල් පදමට ගෙන උදය තෙල් කලදක් සීනි එක්ව දෙනු. දාය ඌස්න ගල් වෙරෙප්පු දියවැඩියා කැසි මුසවායු නැති වෙයි.ඊටම සීනටිසාලේ පිටි හකුරු එක්ක තලපපිස අරළුවතු ගෙඩිත් එලකිරිත් එක්ක මුල බැද දියේ තබා පසුවදා වලදනු තුන් දවසක් මේ ශටියේම තබා වලදනු. දාය ඌස්න සිටි.