මුල් පිටුව හෙළ වෙදපොත් සර්වාංග වෙදකම ‍‍‍පොත් ‍අංක 17 සර්වාංග ‍‍වෙදකම

‍‍‍පොත් ‍අංක 17 සර්වාංග ‍‍වෙදකම

ලිපි සුචිය
‍‍‍පොත් ‍අංක 17 සර්වාංග ‍‍වෙදකම
සර්වාංග ‍‍වෙදකම ඉතිරිය
සියළුම පිටු

පුරමෙට තෙල

වැටකෙයියා අරළු යුස පතයි කරදමුල් යුස පතයි අන් කෙන‍ද පොතු යුස පතයි ඔලිද කොල යුස පතයි හාතාවාරිය කොල යුස පතයි කරල් ශබෝ කොල යුස පතයි කිකිරිදිය යුස පතයි පොල්කිරි පතයි මිරිකු මැඩි කුඩුත් වල් අවුසද මිරිකාපු රොඩුත් එකට කොටා දෙවනු මිරිකා ලිප තියා කකාරා මිට දෙදුරු කලදයි අබ පතයි කරාබු වසාවාසි සාදික්කා මංචාඩි පහ පහයි දුම්මල දෙපතයි තලතෙල් නැලියයි එලගි තෙල් නැලියයි කකාරා සරක්කු චූර්‍ණණ කර තෙලට යොදා තෙල් කහ ලනු ඇඹරෙන පදමට සුවද විහිදෙන පදමට බා තබා සියළු පුර මෙහෙට බගන්දරා ඔඩුවට පුරමෙන් හට ගන්නා සියළු ඔඩුවට බොන්නට දෙනු. වරා පුළුතේන තෙමා වනවලට එලනු ළුනු ඇඹුල් වලකිනු. උනුදිය සාත්තු කරනු දියවක්කරනු.නොයෙකුත් ඔඩුවලට අද්දුටු තෙලයි. කාටවත් දෙන්ඩ එපා.

පීනසට තෙල

එලබින් තබුරු කිකිරිදිය මුගුනු වැන්න දෙහි ගැට මෙවා කොටා දවසක් කාඩි කර පසුවදා මිරිකා ලිප තියා කකාරා කළුදුරු සුදුදුරු අසමොදගන් තිප්පිලි තිවර්‍ගග එනසාල් මේවා අබරා තලතෙල් එඩරු තෙල් වක්කර කල්ක ලනු වැටෙන පදමට බා තබා පීනසට ඉසේ අල්ලනු නස්න කරනු බොන්ට දෙනු. සියළු පීනස ගුන වෙයි.

උනරාජ තෙල

රසකිද දොලොස් පලමයි බැබිල මුල් දොලොස් පලමයි මෙකී දේ කොටා ශලෙක ලා දිය අටක් වක්කර කකාරා දෙකට හෙලා පෙරා ගෙන ඉට එලකිරි දෙපතයි එලගි තෙල් දෙපතයි තලතෙල් දෙපතයි මෙකී දේ තෙලට යොදා මිට රත්සදුන් සුදු සදුන් ඉරිවේරිය සුවද හොට පැපිලිය දේවදාර කොට්ටන් සාදික්කා නෙල්ලි මෙකී දේ සමබාග ගෙන අබරා තෙලට යොදා කකාරා වාත ශරිරයට කරපාකයෙන්ද පිත් ශරිරයට මුරුදුපාකයෙන්ද සෙලෙස්මා ශරිරයා හට සමපාකයෙන්ද දැන පදමට සිද දියට බාතබා මේ තෙල් කලදක් පමන ගෙන සිනි මුසුව බොන්නට දෙනු ඇග ගානු. ඉසගානු. මින්ගුණ වාත උනද සීගත උනද වෙවුළුන් උනද යක්ෂ උනද පිපාස ගිනියං උනද මෙකී උන හිටි. අද්දුටුවයි. දිය වක්කරනු.

සීතවාත හරණාදි තෛලය

නික කොල ඉස්ම වරා කිරිදළු පපළු උනු අළුවෙන් තම්බා ඉශම මිරිකා කන්සා කොල ඉශම මෙකී ඉශම නැලිය නැලිය ගෙන තලතෙල් නැලියයි ඉට කොට්ටං සවින්දව පෙරුන්කායන් වදකහ සතකුප්ප අබ දේවදාර මෙකී දෙය කලද කලද ගෙන අබරා යොදා කකාරා පදමට සිද පෙරා තබා ශරිරෙ ගා මිරිකනු. අසුවක් වායු නසයි. ප්‍රත්‍යක්ෂයි.

මුර උනට තෙල

සොද කණ්ඩි සතර නැලියයි වරා කොල සියඹලා කොල තලා කොල ගොඩමානෙල් කොල මෙකී ඉශම නැලිය නැලියයි තලතෙල් නැලියයි ඉට මිරිස් සිද්දිගුරු වගපුල් එලනිතුල් වේලි කසා කටුකරෝහිනි අමුක්කරා මුල් වදකහ කොට්ටන් අබ කොසබ ඇට වේලි පරිතතිය මුල් මෙකි දේ එක කලන් සමාර බැගින් ගෙන අබරා යොදා දුම්මල තෙල් සත් කලදක් වක්කොට පදමට පෙරා තබා ඇග ඉස බදිනු මින් මදක් පානය කරනු.මින් ගුන එක්දා උන දෙදා උන තුන්දා උන සතරදා උනද විසම ජවරයන‍ද දහඅට සන්නිපාන ජවරයටද යක්ෂ ජවරයටද වාත ජවරයටද පිත්ත ජවරයටද සෙලෙස්ම ජවරයටද පන්සියයක් උනට අද්දුටු තෙලයි. ළුනු ඇඹුල් වලකිනු.

අණ්ඩ වායුවට තෙල

කුඹුරු ඇට නැලියකටද ගෙන හුනුසාල් පතක ගෙන ළුනු පතක් ගෙන අබරා වලදක ලා වලදකින් වසා මැටි බැද ලිප තබා තියා ගිනි කොට අළුකොට තලතෙල් මාත්‍රාවන් වක්කර කකාරා පදමට පෙරා තබා සවස උදය බොන්නට දෙනු. ඇග ඉස බදිනු. දවසක් ඇර දවසක් දිය වක්කරනු. ළුනු ඇඹුල් වලකිනු.

කර්‍නන කපාල තෙල

දෙහි දොඩං පාවට්ටා කුඹුරු නික පබරු කරබ වේලා ශැබො වරා මෙකී මුල් කොටා කකාරා පෙරාගෙන තලතෙල් නැලියක් වක් කොට දෙදුරු මෝදක හිගු සවිදව තිප්පිලි ඉගුරු මිරිස් අබ සුදුළුනු මොනර කකුල් මෙකි සරක්කු අබරා තෙලට යොදා කකාරා කල්ක ඉටි පදමට බා පෙරා තබා කන් කැක්කුමට කන වක්කරනු. කන නැසෙනවාද කං සාසු ගානවාද පිටිකරින් එන ගිනියමටද රුජාවද කපාල වායුවද මෙකී දේ නසයි.

වික්‍රමසිංහ තෛලය

දෙදුරු අසමොදගං ත්‍රිකටුක ත්‍රිජාති උළුවාල සුනු මුගුන මල් ඇට වැල්මි පල්මානික්කන් පෙනල ගෙඩි මී මුරුවාට බටුකර මෙවා එක පමන ගෙන කබලෙන් බැද මිට කුඩු මිරිස් සස්සද ඉද්ද දොඩං පානා මෙ මුල් එක පමන ගෙන හිගුරු පට යුසින් අබරා ඉබුල් ඇට පමන ගුලි කර තබා හිගුරු පට යුසින්ද පොල් කිරෙන්ද ඉගුරු යුසෙන්ද කටෙ තියා කෙල ගිලිනු. සියළු උගුරෙ ලෙඩ ගුන වෙයි. මිතෙලින් ගුලි දෙකක් අබරා තෙල් ඛෙල්ලේ බදිනු.දොඩන් ගෙඩියක් රත් කර තවනු. උගුරේ කටේ සියළු විසාදි ගුන වෙයි. මෙක ගුලිය නොවෙයි තෙල් බශ්නයයි.

යක්ෂභුත තෙල

කොහොඹ කොල යුස සතර නැලියයි කුප්පමේනිය සහමුලයෙන් යුස නැලියයි නික වරා කරද ළුනු අරන වේලා මේ මුල් යුස නැලිය නැලියයි සුද්ධ දළු කැකිරි නැලියයි කොහොඹ තෙල් නැලියයි එඩරු තෙල් තල මිතෙල් මෙ සතර වගේ පමනට පොල් තෙල් ගෙන පලමු කසායට වක් කර සද්දවසක් කාඩි කර දෙවශථා තෙකදි ලිප තියා කුරුදු දරින් ගිනි කර මිට කල්කලයට තිකුළු තුන් කලදයි අබ සුදුළුනු තුන් කලදයි කළුදුරු සුදුදුරු අසමොදගං කලද කලදයි පෙරුන්කායන් දෙකලදයි පල්මානික්කන් කලදයි මෙකී සරක්කු චුර්‍ණණ කොට තෙල් පාට එනකොට තෙලට මද ගිනි කර කකාරා කල්ත අදුන් පාට බා තබා මේ තෙල් බොන්ඩ දෙනු. නස්න කරනු. අංජනන් ලනු. සියළු සන්නි සියළු යක්ෂ විකාරයට ප්‍රත්‍යක්ෂයි සියළු කොරවාදමට සන්දිවලට බදිනු. වදන්ඩ බැරි අයට දෙනු බිහිවෙත් මල දරුවන් වැටෙත්.

තුවාල තෙල

කරද මුල් ගුරලල මද පොතු දිවිකදුරු පොතු මැල්ල කොල පොතු මදුවැල් කිරි මෙවා ඉශ්ම නැලිය නැලියයි අමුකහ ඉශට තුනයි පොල්තෙල් මාතාවයි මිට ත්‍රිවර්‍ගග පෙරුන්කායන් දෙදුරු අසමොදගං සුදුළුනු වදකහ ඉගුරු මිරිස් මේවා කලද කලද ගෙන අබරා තෙලට යොදා කකාරා කල්ක ලනු වැටෙන පදමට දියට බා තබා සියළු තුවාල වලට ලෙ පිට තෙල් ගානු. ඇල් දියෙන් තෙමනු තුවාල ගුන වෙයි.

තුවාල තෙල

කරද මුල් දිවිකදුරු පොතු අමුකහ මේවා තුං පතයි පොල්තෙල් නැලියයි කරාබු වසාවාසි සාදික්කා දෙදුරු අසමොදගං තිප්පිලි සුදුළුනු පෙරුන්කායන් මෙවා සම භාග ගෙන අබරා තෙලට යොදා කකාරා දිය නැති පදමට සිද සියළු තුවාල වලට ලෙ පිට තෙල් ගානු. ඇල් දියෙන් තෙමනු තුවාල ගුන වෙයි.

තුවාල තෙල

කරද මුල් මැල්පොතු අමුකහ මේවා යුස පත පතයි පොල් කිරි පතයි පොල් රොඩුත් බෙත් රොඩුත් එකට කොටා මිරිකා ගෙන පලමු බෙත් සමග කකාරා මීට දෙදුරු අසමොදගං තිප්පිලි කරාබු වසාවාසි සාදික්කා සුදුළුනු අබරා තෙලට යොදා කකාරා සමපාකයට බා තබා සියළු තුවාල වලට ගානු. ඇල් දියෙන් තෙමනු. දිව්‍ය අවුසදයයි.

සියළු තුවාල වලට

කරද මුල් මුරුංගා මුල් කයිල මුල් මැල්ල කොල පොතු අමුකහ මදුවැල් කිරි මේවා යුස පතපතයි තැබිලි පොල් කිරි පතයි පොල්තෙල් පතයි ත්‍රිවර්‍ගග පෙරුන්කායන් දෙදුරු ඉගුරු මිරිස් සුදුළුනු අබ මෙවා සම භාග ගෙන අබරා තෙලට යොදා කකාරා පාන්තිර පත්තු වෙන වෙලාවට බා නොයෙක් තුවාල වලට ගානු. ඇල් දියෙන් තෙමනු.