පොත් ‍අංක 18 ‍‍වෙද ‍‍පොත

ලිපි සුචිය
පොත් ‍අංක 18 ‍‍වෙද ‍‍පොත
‍‍වෙදපොත ඉතිරිය
සියළුම පිටු

රුවන් මල් නිසණ්ඩුව

තිකටුක වදකහ මිරිස් ඉගුරු නමී නැබි බැබීලිය නම් එඩරු මී තිවර්‍ගග කරාබු වසාවාසි සාදික්කා සුළු බුළු සාරණය දෙනු. හෙල්මාල්කීඔන් කෙහෙල් නමී මැලීයත්‍රියෙමි.සල්මැලිකි ඔන් ඉබුල් මලී හරිත බය පත්‍ය වී ජය අරළු ඔලට නමී. යව රොශදනං අරළු ඔලට නමී. අවලකද ඇඹුළුය නෙල්ලී බිලිදයනෙර්‍මමල නෙල්ලී දනට වෙයි. සර්‍ජය දුමමලයයි. නීශලී තුරිසි මයුර ගිරි පල්මානික්කන් පැපීලීයනං පත්පාඩගමි යහවපුයානියෙ වසාවාසිද යන අමුජමොජ අසමොදගමී ඉවද කීඩවන් අතී උඩයන්නවෙයි කනේරු අලරිය ගසට නමී. සෙනරන් කීඩන් මොණර කුඩු පබ්බිය ගොඩ මානෙල් නරි ගසට නමි. මහී චන්‍රතත්‍ර සිද්දිගුරු මහොෂධ නාගර සුණඨද කුටිලසරු අවුසද ගංචමි යනුද ගුන විසව මෙකී එකලොස ඉගුරු නමි තිකුළු මිරිස් වගපුල් සුදුළුනු සීපෙරු මලෙ වැල් පෙනෙල නමි. තීපල් අරළු බුළු නෙල්ලි තුන දැනගං සීහීපන්කර ගැඹුරු

මුතුය එවන්මුතු මුසනා කලාදුරු අවීරක්ක නම් සුනීයෙමා මුද්දියරදදීයෙ මදු පවරා දීයෙ කන වී මුද්දිරඵලම කොතඹුරු දැනගන් කොත්තමල්ලි වෙයි. හීප්පසදප්පස දී කිරි නම් වේ. පලකා එලබිජු එංසල් නීයෙමධී කනකය ශකෂුපය ඉගිනී ඇටයි. වෙල්ලොත්තිරමයි ලංගංලොත් සුබුළුන්ළුනු අරනට කී පද නීයෙමා ශොයාදනෙරිවීශශිතා ශක්ක්‍රා ශීතගුජා ශීනියට නමි. ගොරෝශන ගොංගොරදට නම් වෙයි. රශදු අජන කැට නීමි ගළු මී අමුත්‍ර ගඩුශ කීශහලොකා නම් රශකිදනට නමි වශවිශවතා වච්චනාවි වෙනං කාලීකකළු කෙංවේරිය නමී රිවී ඉර මුදුසු සසද සසද නම් වෙයි ගර්‍මම සුරාගං සුරිය නීයමන්

පීරක සුදුදුරු ගොසන් කළුදුරු සීන්‍ධු සවින්‍දව ළුනු නීසලී ඉගුල් හිගුල් රත්පෙනඩි හීගුලැලි නමී ශාදීගමයීනං වීපුලි ඉන්දීපපුද සින්‍ධු තර්‍ත සවින්‍දය රංරශ සහිදළුනුමයි නීශලී මදුල කසසරවං දෙසු කොඩී දේවරාජෝ මුරුවායේ වැලී කාරවල්ලි කරවලාද කවුරියේ මෙකී නම් කරවිල නම් වීපුලි අක් ර්‍කජ සුකර අක්ක්‍රවරමය අලක් ර්‍ක කීවුඃ එලවරාලොලී දේවරාජ දෙකෙ දීරිමීරිකුළුද මුරුඟාදුවුව ඇශ්බැද්ද නමි බෂණ මී බෂණ ගකාඩජගඩන්ධ මයුර යනු කන්ද කුමාර වේලයා නමි තුශ ශපත්‍ර තෝ වැලද එලපන ලියවැල් පෙනලට සලසාපු නමි.මක් ර්‍කට බිජුං වදුරු මැකරලි කකල් මදුෂටි මීගෂටි නමී. භීෂබිජු පුශ්ඇට කනබිජු කෂහා මුං රණවරා ඇට නීයමයී කන්තුල කීඩන් හරං කසා අල කස්තුරි උරුලෑ කීවුව එකල් පරාපරපඅර දෙරං රශ යන පදරං පදරස මෙකී සියල්

කසීල පෙදෙපණ ශනීනිං නීනීපුලියං සියඹලාද වෙයි. දනුය හාපත් වුක්ෂාට බලවීලි කුං සියඹලාද වෙයි වුෂබ කීඩන් ගොන් කැකිරි නටත් අස්නේ නා ගිරිතීල්ලා වෙයී කවීලා නම් ඇට්ටරිනමක් පුහු කරජං කරජා කරද සබස්මය නම් වෙයි. අමු කපුජරාත් මයුරී සබලරල ශබොකරල් වෙයි තාපිය කී ඉරමුසු නං වෙති ජීවක අමුකහ නීවෙලී කහවෙයි සුකතං එම කහ ඔල නමී මූසීලි උරල අලවෙයි දැණ ගන්නේ සුරභීකී ඔත්මගද බගසට නමි ටංකන පොරි කාරං පුස්කමයි ලාක්ෂී පලනං ලාකඩ වෙත් තුල්කිතුට නමි සීතල තුලසි සුර කිවුඩන් නීසක තලා කොලී සරශ ඉසට නමී. නයණ ඇසට නමී. නඛා එනීයොපොතු පල්මශලී දරං දත්ත දල දත්වෙයි දැණ්ගං මාශ කීඩන් නම මස්මලෝලි තවනංසවදන අඨි ඇටයි දනු මීදුළු කුලල් දැනගං මෙකලී.

පාදය පද ශරනය යනු දැනගං පයට නීයෙමකර කීවුවමී කරඃක්‍රපණයහ දැනගන් දීපය කීඔත් පයටමි. චතුප්පාද නම් සතර පයට වෙයි. ආපද එක පයකටම නමි සිරො රෝග ඉස රෝග නම් වෙයි. සිරො සුල ඉස රුජා නීරා කුසීසුල කීඔත් දැනගන්නේ බඩරුජායයි නියම කරා. නරපල නරමුත් දෙහිදියෙද දනු නර මුත්‍ර නම තීරසාරා සිසීල සහලදුං සුදුශර මෙත්තා සුදු සදුණ්ට නම කීය තෝරා කේතකී කේතුධ වැටකෙය්‍ය වෙයි. මහ උක් කීරීනං දළුක් කීරී දොනි තබා ගැටතුබයට නං වෙයි දක්ෂර මුද්දරප්පලං සජි එලෙලී අර්‍බජ ක්ෂීර දෙහි නං වෙයි අං කොලනං වැල් අගුණ සරි තුලා පුළුංනං තුනී ඇවරිය වෙයී. දෙසදුං රත් සදුන්ට සුදුසදුංරි ගොක්ෂුර කීඔත් ගොකටු කිරිද වෙයි ගොක්ෂිරං එලකිරි නියති මාතාලීක අඩාතො එරඩය වෙයී එඩරුඨි දනු නීයතී අමකය කීඔත් එඩරු ඇටය නමි චමපක කීඔත් සපුනීනි රධය කදලී කීව කෙශෙල් ගහශට නමි මුසල් පහලර හාබෙසීටි නීයති. ජල බිජු අබ ඇට කීවා නීයමයි කුසුං කීඔත් මල්ඔලට නමි ජගන්න චන‍දං වැල්සඹිලියා වෙයි.

නොවචී කීඔත් නීකඔලට නමි ඉලවගං යනු පුසුල් කුරුදු පොතු වෙල්වලී සුළුනුයි නියමි වෙල් ඔක්කාරය ලසුරා සුදුනුයි එක්සුරනං එංසාල් නමි යවදහාය බැදිශල් ඔලට නමි ගනොඋනං තලපයි සතුටා වීණ බෝජනය සහරට නමි ගනදීපා පානටයි තුටා ගන ශර අබ ගෝ තෙලට නං වෙයි තෛයිලං තලතෙල්මයි තිරටා ඒරන්ඩය සඑඩරුයි දැන ගන්නේ හෙලතුරු පොල්මල් දනු සතුටා සරුෂප කීවොත් අබ ඇට නියමයි සිද්ධාර්‍තථයනං එමම නමි තිගෙග්‍රාධය නම් නුගස නියමයි පල්ලය පල් නම් කොලට නමි සටාවටා මදර්‍දනි කීවෙ අඹරං ගාන නාශටිය නමි බදුණණ උදුණණ ජාඩිය නියමයවෙනම් වලදට පැවසු නමි නිමල් මනෝසීල කහ වගපුල් නුරඑලියා කපුගගේ නමත් විදිඋලත්තුව බුලතට නන් වෙයි තාපසිය වෙල්මුඩ නම් වෙයි. මස් කීවොතිං ජටා මහංශයරොසන නම කටුකරෝසන නියමයි දෙගල් ගල්මද ගල්නහරට වෙයි. තාවාරි උදුපියලියට නමත්.

හිගුසිගිරකායන් පෙරුංකායං නියමි මීලාසද ක්‍රිමීජං දැන ගන්නේ වලගසාල් නියමි කසත්‍රිනං මිනිසුංගෙ ඇටමයි පුසනිවටක්කායන එවන්ගන සාරන් සිදුතො ජලයනං මෙකී දියවර පවසත් තලිනං තුට්ටුත් පාත්‍ර කියන්නේ බුලතටමය දැනගංයාලි රජරුක්නීවොත් ඇශල ඔලට නමි පිප්ඵලෙල්‍ය බොරුකවොලි සමසක්ද දගශ නිසල්මෙ දෙල්ලි මෙකී නං ඉදල් ගශනියමි.

පුබො බුජු රුක්ක දෙළුං ගසට නමි සිනිදී නියගලා නිශලී ගිනිශිළු හීතතීය නිගලාද වෙයි එලපුළු කිවු ජමනාරං ලොල්තුව හීරන්ඊපතනාවෙයි තුලවෙයි ඒ නම හිගුරු පියල් බිඟුං කීනං කිසිලන් කීකිරිදිය කතල් කිතුල දැනගන් නිශලි පිවතු රුකුශදුල නම් ඊතනමයි ඇශතු එබොරුක දනු මෙසියල් කීවොත් වැල් කැප්පෙටියයි වොදැනි නිල්බටමයි නියමා ජලප්ප්‍රමොදති කීවොත් එලබටු තොටිල්ල සුදුවෙල්ලං ගිරිමා කත් තොට්ටීය කළු වෙල්ලං ගිරි වෙයි චක්‍රමඩි තෝරය ඇට මා ඇදුඩාකීවොත් කලූ වෙල්ලංගිරි පුකුමාරං කරදය නියමා.

අලිය පරිතනිය පෙනං ඔලට නමි චුඩික්කු බෙතු බගශට නම් කාක්කකෝ වෙකට රොඩු වැල් දනු කුප්පල කොඩිවැල් පුපුල නමි ආරෙ කොබ්බැගශනං දැනගන් පඩි කොවෙප්ශගිල්ලා දැන ගන් මුඩ කොත්තා වල් පෙනලට නම් වෙයි කොඩික්කල්ලිංනං දළුක් නම් මන්වල් කහපළු දැනගං නල්ල මොලගු හොද මිරිශ් නමි මාජෙෂ්ටි නමි ජටාමශය චන්දකා රත්හදුං නමි කට්ටාං තුත්තිරි කීවොත් අනොජා නලිගුං සවින්දවළුනු නියමා.