‍‍‍පොත් ‍අංක 20 ‍‍වෙදකම

ලිපි සුචිය
‍‍‍පොත් ‍අංක 20 ‍‍වෙදකම
‍‍වෙදකම ඉතිරිය
සියළුම පිටු

සෙන්නාඩිය අද්ද වැටෙමි

වාත නාඩි මුකුළු කර

පිත් නාඩිය ඉගිල වැටෙ

පිතෙන් කිපුනු ලෙඩ දැන ග

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

වැටී දුවණ මෙන් පිත් නාඩි

යැන්ගිල උන්නේ සෙන් නාඩි

ඉඟිකර වැටී නැගිට දුවයි නාඩි

සන්නියක එක්වු සේදි

විගසින් සීතල කෑමෙන් විනොද ව

විගසින් පිත් නාඩිය ශඟිතව ටෙ

විගසින් නාඩිය කිපෙමින් ය

අඟන සන්නි ලෙඩ ඉන් දැන ග

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

කශපැන් දිය බී විරෝද කර

සෙන් එවාත නාඩිය අඩුකර

පිත් නාඩිය සිනිදුව බලලකා

දෙටල සන්නි කල ලෙඩදනු මෙක

ලා

ලා

ලා

ලා

ඉස සෝදා ගත කපු විනෝද

නාඩි තුනම ශඟිතෙ වටීම

උන ගිනියන් ඇග පොඩිවීම

කාල සන්නි කල ලෙඩ මෙලෙශේ

අතට පෙනෙල්ලක් ගෙනත් පෙනෙ

ඇත සෙලෙස්මහා අල්ලා නටතිකි

පිත් නාඩිය ශගවී පැනය

මත සන්නි ලෙඩ දැන ග

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

කල කළුවාන් මිනිසෙක් සීනෙන් දුටු

බල ශෙන් පිත් නාඩිය රකිමින් සිටු

බල්ලකු ගමනින් වන නාඩිය දුටු

ජල සන්නිය ලෙඩමයි දනු

වා

වා

වා

වා

තිමද තිත්ත කෑම කා විරෝද වේ

ඇම සෙන් තිත් නාඩිය වෙවුළුන් වේ

ඊම වාත නාඩිය ගුගුරාන වැටේ

දෙමල සන්නි මෙයින් දැනෙ

යා

යා

යා

යා

බඩයට ශැම තැන ගෙඩි ෂට ග

ඇඟ පොත පොඩි වී හැති කකිය

රිසි තැන කැවිලිත් බඩ පෙරලෙ

වාත ජවරයේ නම දැනග

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

දවසක් දෙකක් ඇරලා උන එ

තුන් දවසට ජල උන මගි එ

මේ ලෙස ඉසිවර පැවසුව ද

විස්නු ජ්වරයේ නම දැන ග

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

දෙකංමුලද තල්ල දක්කු

සේ මුල බුබුලද නහකුනු වී හැ

උගුරද දිව මුල ගෙඩි පිපිටි

පීනසයේ ගුන දනගං මෙ හැ

වමනේ බඩිනුත් ජල බින‍ද

පපුවේ ගිනිහං තිමද කර

පයදෙක සීතල සන්දි කෙවෙ

සන්නිපාත ජ්වරේ දැන ග

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

ඇගපත ගිනිහං ලැම වේලෙ

කට කෙල නැතිවම ඇග ඇවිලෙ

අත පය එලෙමිං කෑම නොක

සුල ජවරෙ ලෙඩ ඉන් දැනග

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

අන්ශෙක පිපෙමින් ඉසරද ව

ඔළුව කැරකවී ඇස් දැල් ව

වන් අනෙෂද ගිනිහන් එ

ජවත ජවර නම දැනග

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

ඇස් දෙක රතු වී ඉසරද ව

අංශෙක රදයේ තද කරව

උන ජල සිහිපත් නැති ව

වාත පිත්ත ජවර දැන ග

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

තණ මත්තෙන් උඩචලින කර

කැවිත් රිසි නැත නිදිමයි එ

ලැමදෙ ගිනි ජල් තිමද කර

පිත් ජවරෙ ගුන ඉන් දැන ග

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

ඇඟපත පොඩි වී ගිනි ජල් එ

ඇස් දෙක රතු වී කන කකිය

පපු තටුවේ ගිනිහං කරව

සන්නිපාත ජවරෙ දැනග

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

දෙකං සුල ඉදිමි හැති කකියා

සන්දි ඉදිම ඇඟ උණ තොර නැත්

වත නාඩි පැන ගෙන යේ

නාසිනාබ මෙලකුනු දුටි

නම්

නම්

නම්

නම්

බරවිඕලවද උගුරෙන් බැන නැගු

වැර නොතිබේ ඇග හැම තැන ඉරි

වැර අඩුවෙයි බොහෝ කල් මැරු

තොර නා නැගි වාත දැනගන් නොප

මා

මා

මා

මා

සන‍දි පුරුක් ඉදිම ඇගේ රුදාව

සන්දිත් කකියා සයලග එතගය

සිදි කෙල කට වේලි කෙල දිව

වැදි කියන් වාතයක රජව ලෙ

මුනත් පිටි පතුලද අත් ඉදිමේ

පපුවේ ගිනි ජල් කැසි නිම දෙ

පිත් නාඩිය හිරවී කුල්ම තිනේ

මෙලෙශ දුටුවොත් පත නොතිබේ

යා

යා

යා

යා

උද්දු එපෙකනිය තුල ඇවිල රෙදෙ

දෙයත් වලළුකර දෙකං ඉදිමෙ

පිත් නාඩිය අවලං පැන යේ

තිලකුනු දුටුවොත් පන යේ

යා

යා

යා

යා

ඇනලා අයමශත් ගෙ

දිවත් ගොළුව ඉසරද වෙ

අත් දෙක පාදෙක දරනේ

පොල සන්නිය ලෙඩම

යි

යි

යි

යි

ඇඟ නිල් පාටට බැම කණ ද

ඇනලා අයමශත් ගෙනෙ

කුලල් ශෙලූ ඌ බැරිව රෙදෙ

මුකවාදන් සන්නිය දැන ග

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

රුදා සහිත ඇග ගිනිහං ඒණ

සෙන් සොටු වේලි ඉල ඇද්දෙ

නාඩි තුනමවත් සීග්‍ර වේ

නසිනා බව මෙ ලකුනු දුටින

ම්

ම්

ම්

ම්

සන්දි සන‍දිවල රුජාව ඇත්න

කහලත් වේලී ලේ මුසුවේ න

සයින් නැතිව පය රුජා ගතී න

මූල වායි ලෙඩ දැණගන් එහෙන

ම්

ම්

ම්

ම්

බඩවැල දගලා ශෙලෙස්මහය

ඉසරද හිනි සරෙවං තෙල් පිපිම

සියලග ගිනිදායද පිපු බඩ දනිදාය

රුදාඩිය අද්ද එරි කුබ්බ වාත රුදාව

දදා පපුව පෙන පපුවත් වෙවුල

ත්‍රිපට්ටය මුනත් හට කළුවෙ

උන අන්ශෙක පාදෙක වෙවුල

මෙ ශටි දුවොත් සන්නිපාත වෙ

යි

යි

යි

යි

කැසි වැඩි කරවා හැති වැඩි වෙ

බඩගිනි නොකරම ලැගමශ් දිරව

ඉලඇට පෑදි අරූප කරව

මෙශටිනා ලෙඩ ශෙලෙස්මහ සන්නිය නියම

යි

යි

යි

යි

බය වී වෙවුලා හරුප කිය

නිනවු නැතිව සරුපෙ ගොළු ව

සිතු බස ශමනය පමන කිය

තුන් දොස කිපි ජවරෙය බොල

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

අතපය අන්ෂය වෙවුල

විටිං විටම උන ඇර පැමිනෙ

සෙමින් ඇවිත් ඇරි දොර මෙන් වෙ

නසන්ට ආ ලෙඩ වාත ජ්වරම

යි

යි

යි

යි

නෙත් දෙක රතු වී වෙවුලයි ඇඟ ප

අතපය වෙවුලයි ඉසරද තොර නැ

පිටිකර ඇවිලිලි සීත බොහො ඇ

මේ ශටි වේ සතු වායිය දැනග

දිව වේලී සිට කන නෑසෙ

මූත්ත්‍ර කළු වී සිතල ව

ගත වේලී ජල රතුව පෙනෙ

පිත් ලෙඩ මේ ලෙස දැනග

න්නේ

න්නේ

න්නේ

න්නේ

උන ඇති වීම ලැපැත්ත කරක වීම

වමනේ සහ පපුවත් බත නැගුම

දාඩිය බිද්දා ඇග ගිනි දාය

පිත්ත ශෙලෙෂ්මහ වෙං වු දොස

සීනෙං ඇවිදිං කෙල කෙල ඉදී

තොරත් නැතිව ලේ කහලත් යව

නොහැර විඩාවට පැන් ගෙන පොව

සීරියකා කල ලෙඩ දැන කිය

ති

ති

ති

ති

නෙත් දෙක බැම සුදු වී

ලැපැත්ත එහි අසුරා

සිට සිට ඉසරදය ගනි

මරන මාදමණවා දැන

නම්

නම්

නම්

නම්