මුල් පිටුව හෙළ වෙදපොත් සර්වාංග වෙදකම ‍‍‍පොත් ‍අංක 21 සර්වාංග ‍‍වෙදකම

‍‍‍පොත් ‍අංක 21 සර්වාංග ‍‍වෙදකම

ලිපි සුචිය
‍‍‍පොත් ‍අංක 21 සර්වාංග ‍‍වෙදකම
සර්වාංග ‍‍වෙදකම ඉතිරිය
සියළුම පිටු

ඇස කබට

ගනිමින් උගුලා සුළු සාරණ මු

ගිතෙලිණ් ගටමින් ගෑවෙත් ඇසතුල

කබසණ් හිඳූවා නෙතෙහි එමක

රදමණ් නැති කරවයි දෑ නෙපැකි

මුල් ද මුරුන්ගා ගසකින් අරග

පල්මානික්කන් සහ අඹරාග

කල්කය තඹ පත ගටා ගෑවෙත් දැ

මෙල්ලය කරවයි ඇස කබ එමදි

න්

න්

න්

න්

ඇස තැළුනාට

රිදුම උවෙත් ඇසතුල පාරක් වැ

උඳූපියලිත් කොළ අඹරා කඩ බැ

තනනිරියෙ ගලමින් ඔසු පොදි ය

කඩ උස්නෙන් තම්බා තව එම ස

ඉද්ද කැකුළු ලාකඩ සුදු සදුනු

ලද්ද සුවන් ගුරු පමණ කිරාග

සුද්ද පලෙන් අඹරා ගුලි ----වෙ

වැද්ද නෙදෙයි තැළුමෙන් පා රොග

ත්

ත්

ත්

ත්

ඇස උල්කටු ඇනුනාට

උල්කටු ඇස වැද නො ගොස් තිබේන

තැල්කෙළ පොඩිකර ඇස බැඳ තිබමි

කල්කය එම ඇස පිට ගෑවෙති

උල් සහ කටු ඇදෙනුය දනු නියති

න්

න්

න්

න්

එඩරුත් හෙල සුළුකූර මුලේර

කොසඹත් කොල උක්පැන් මේ හැදයු

ඇස වත්කලහොත් සමකර නොවල

වනයත් උල් ඇනුමේ තැන නොවිග

එලකිරි ගිතෙළුත් දෙක සමකර

තලතෙල් ඉන් අඩකුත් සාඑක් කර

තුල ඇසළුවොත් වනසුව කර

දල රත ඇස තැළුමේ ලෙඩ දුර

ලා

ලා

ලා

ලා

ඇස දවාට

දැකල ගිණිපුපුරක් ඇස වැදගි

මී කොල කඩබැද තනකිරි තෙපු

ළුකල දාහදවණ සුව කර

මේබල සුවකරනුය දැන නුමු

ලා

ලා

ලා

ලා

ඇස රුජාවට

බුලත් ගැබෝ බැවිලන් කොල පොඩි

කඩන් පොදිය බැද නාසෙට ඉම

ඇසත් රුජා නැති කරනුය එක

යුසත් ඇසට එවෙනි සුං තබ

ලා

ලා

ලා

ලා

ඇට ඇරි අරළුත් දමා අගුරුත් ගෙ

ගටමින් දෙහි ඇබුළුත් එක්කර ගෙ

වට ඇස ලෙපය කලහෙත් නොල සි

තුට වඩවයි ඇස රුජාව නසමි

පොඩිකර පළුත් තලජල සමගි

පිඩුකර රෙදිකඩ කදලා බැදගෙ

මැඩ තරයෙ පැසතුල බිඳූ වැළු කැ

ලෙඩ හරවයි ඇස රුජාව එමදි

ඇසට ගුලි බේත්

ඇටද මුරුඟ යක් පොඩි සමගි

පොතුද කිකිළි බිජු මුද්‍ර පෙනන් ගෙ

නෙමද එකක් මී සමකර ගනමි

එයද මුරුඟා මුල් මැඩ යුසයෙ

අඹරා පලූකර වේලා පව

නොහැරාජලයෙන් ගටමින් රැගෙ

තවරා ඇසතුල ගෑවෙත් රසදි

ඉවර වෙයි මස පටලදනය

ණේ

ණේ

ණේ

ණේ

බුළු ඇට ලොදවැල් මී තුන්තුන් හෙ

මිරිශැට නෙල්ලිද සමයෙ මෙසිය

ගලපිටලා අඹරා සමගිවජ

පළු කොට රිවිරැෂ නොව වේලා ති

සවිදත් වැල් මී නෙල්ලිද රත්ත්‍ර

පබළුත් සක්නැබ සහ හෙල තුත්ත

පලිගුත් වගපුල් ඉඟිනැට සමගි

ජල වත්කර අඹරා පළුකරමි

න්

න්

න්

න්

පවනින් වේලා සුරුකිව තබමි

ජලයෙන් ගටමින් ඇස තුල ගෑතැ

නෙලසින් තිමරද කාව පයලය

ලෙඩසන් සිදවයි අඳූරට රිවි මෙ

ණා

ණා

ණා

ණා