මුල් පිටුව හෙළ වෙදපොත් සර්වාංග වෙදකම ‍‍‍පොත් ‍අංක 22 සර්වාංග ‍‍වෙදකම

‍‍‍පොත් ‍අංක 22 සර්වාංග ‍‍වෙදකම

ලිපි සුචිය
‍‍‍පොත් ‍අංක 22 සර්වාංග ‍‍වෙදකම
සර්වාංග ‍‍වෙදකම ඉතිරිය
සියළුම පිටු

අමු ඉගුරුත් වන්මුතු අල සමගි

අපල මුළුත් මිරිශැට මෙම ඔසු ගෙ

අටිනෙකටත් සිද මියෙන් දුන්තැ

ක්ෂය ලෙඩ අත් ඇරයයි දනු නියති

තුවර මුළුත් සිද්ධිගුරුද වගපු

පවර මෙඔසු අටිනෙක සිද ගත් ජ

නොහැර පානය කල මීයෙන් එමක

ස්වර භේදත් ක්ෂය රෝගත් නැත බ

විලදත් නෙල්ලිත් රත් තෙටළුත් ගෙ

ඉඟුරුත් සමගිව සුනුකර නොලසි

ගිතෙළුත් මිපැණි සීනිත් සමගි

දුනහොත් ක්ෂය රෝගත් නැත නියති

සුඟුමිදි කළුදුරු සවිදව මිරිසු

බිඟු දෙසි ඇඹුලෙන් අඹරා කල්ක

ලගු සින් නොව බුළු පලසා දුන හො

නැගු මුස කැසි ක්ෂය රෝග නැත නියම

ත්

ත්

ත්

ත්

නිකුළුද රන් නෙටුලේ මුල් සමගි

සිවියද අරළුත් දන් දෙවු සුදු ගෙ

නිවරද වා ඔසු අටිනෙක සිදිපැ

කලසද පානය මිපැණි සමගි

මන්ද අග්නි සමගින් ස්වර භේද

බින්ද නොහැකි කැසි සමග ස්වාසය

හින්දවමින් නැති කර මෙම රෝග

පන්දම මෙන් බබලයි ගත රූප

ත්

ත්

ත්

ත්

ඉඟුරුත් වගපුල් සවිදව ළුනු ගෙ

ඉදුරුද දැමිතිරිශා මුල් සමගි

ඇඹරුද සුනු මීයෙන් වැලදු තැ

කිදුරුද නදමෙන් හඩ නගි නියති

කටුවැල් බටු අසමොද සිද්ධිගුරු

වගපුල් එම මුල් සමගින් අරළු

කළුගිල් වන් ඇපලත් ගෙන නිවර

එමකල් අටිනෙක සිදගන් ජලය

දෙවර බීවොත් දින මී සහ එමක

ස්වර බේදත් අත්හැර අග්නි වඩයි බ

නිතර තිඛෙන සෙම් නැති කර ගල තු

කිදුරු නදට සම නද වේ හැම ක

අජීර්‍ණණයට

 

කොල කර පිජීත් මහ ඔසු සමගි

කලද කලද ගෙන අරළුත් පලමි

ජල අටිනෙක සිද දුනහොත් සමගි

මල පහ වීමක් අජීර්‍ණණද නැතමි

න්

න්

න්

න්

වන්මුතු සමගින් මහ ඔසු ඉවද

මින් කල්කය උනු පැනයෙන් දුනහො

යණ් ලෙස අජීර්‍ණණයෙන් බඩ යාම

සන් සිදුවනු නියතය කිවු නැතව

ත්

ත්

ත්

ත්

රත් නෙටුලේ මුල් අරළු සවිද ගෙ

සිත් ලෙස සුනු කර මිරිසුත් සමගි

වත් කර උනු පැන යොදා දුනොත් දැ

අත් හරවයි මන්සාදි අජීර

ගෝමුත් එලකිරි එඩරු තෙළුත් ගෙ

බීවොත් සම කර උදය දැ

රෝගත් උදරය නසමින් නොලසි

සෝපත් නැති කරවයි ඉන් පැමුනු

තිකුළුත් දැත්තත් අසමොද ශාර

සිවියන් ත්‍රස්තද ක්‍රිමි සතුරුත් ගෙ

අරළුත් රන් නෙටුළුත් සුදුළුනි

විදිවත් ලෙස පිශගන් මෙම කසායෙ

ගුගුල් සුනු දලා පානය කලහො

සියල් උදර ඵල බද්දත්---- දිමු

මෙකල් සතට පැමිනෙන ගුල්ම

මගල් කරම ආතුරහට ශපදෙ

ත්

ත්

ත්

ත්

මහඔසු අරළුත් අටෙකපි

ගෙන පසු පානය කල මෙ ක

තලමුසු ගුල්මත් උදර න

දිව ඔසුවෙනි මුලටද අ

සායා

සායා

සායා

සායා

සමකර මෙම පැවසු ඔසු අරගෙ

එමබර පමනට අරළු බරක් ගෙ

සුනුකර තබමින් සුරැකිව මන මෙ

ලෙඩතර මද බලමින් ඔසු දෙව දැ

අරළුද අටිනෙක පිශපු පැනින්

ඉගුරුද සමගිව පිසු ජලයෙන්

ගිතෙලද හෝ උනු පැන සමගින්

කලසද අනුබව මින් එකකින්

වත්

වත්

වත්

වත්

අජීර්‍ණණ සමගින් අර්සස් රෝග

ශම දිණ පිපුමත් උදරත් කාස

උපදණා යටිබට පුරවණ ව්‍යාදි

සුවදෙණමෙ ඔසු කරනුය කීලෙ

තිකුළු වදත් අසමොද රත්හොටළු

දළුව මුළුත් යවනරළුනු ඉවද

නෙරඹු දැලිත් ගජ තිප්පිලි සුව

කකුළු සුඟත් සමගින් ක්‍රිමි සතුරු

ත්

ත්

ත්

ත්