මුල් පිටුව හෙළ වෙදපොත් සර්වාංග වෙදකම ‍‍‍පොත් ‍අංක 23 සර්වාංග ‍‍වෙදකම

‍‍‍පොත් ‍අංක 23 සර්වාංග ‍‍වෙදකම

ලිපි සුචිය
‍‍‍පොත් ‍අංක 23 සර්වාංග ‍‍වෙදකම
සර්වාංග ‍‍වෙදකම ඉතිරිය
සියළුම පිටු

මුත්‍ර බද්ධයට

කොලද කුප්පමේනිය අබරා ගන

පලද දොඩම කනිසමට එයින් ගෙන

ජලද අටක පතලා සිද එකකින

මලද මුත්‍ර ඉගිලේ එම විගසින

 

කපමින් කස පැන් පල තුල ජලයට

දමමින් සීනිද අරළුත් සුනු කොට

ගනිමින් පෙවුවොත් මුත්‍ර බද්ධයට

නියමින් ක්‍රිචිඡාවන් නැත එම විට

 

උපදන්සයට

තල ඇට පමනක් අරගන එමසේ

ගල පටලා මී ගිතෙලින් සොදසේ

එම ලෙස අබරා කල්කය වණසේ

ගෙඩි පිට ගැව උපදන්ෂය නෙපැසේ

 

ගිනිකර කබලින් අරළුද බැදලා

සුනුකර සොද ලෙස කයිප්පු එහිලා

නිලතුර කුඩු උපදන‍ෂ වනෙහිලා

සුවකර ගනු මෙම කී ඔසු කරලා

 

සුවන්ගුරුද රත් සදුන් කයිප්පුද

අබින් අරළු අත්තන ගස එමුලද

වැලින් මුළුත් අරගන කබරෙස්සද

ගලින් අඹරන්නේ ලෙලි යුස තැඹිලිද

 

ගෙන මෙම ඔසු බදනක ලා එමවිට

උනළුව තබමින් පැසවා පදමට

මන මෙන් ගෑ කල රැගෙන විටින් විට

වන සුව වෙයි උපදන්ෂ නියතට

 

බගන්දරයට

එවරා සාරණ මුරුගාද මුල

නොහැරා කරදත් මහ ඔසු මෙ සියල

අඹරා ගෝමුව තබමින් එම කල

තවරා ගෑව තැන බගන්දරද පල

 

ලපන් එවල්ලා දළු ගෙන නෙලමින්

කසත් මුසුව කොටමින් තල තෙලයෙන්

යලිත් මලවමින් බැන්දොත් නොලසින්

වනත් බගන්දර අර්බුද නැතමින්

 

සමන් පිච්ච දුම්මැල්ලෙහි එකොලත්

ගසත් කරද මුල් සහ යුස මෙතුනත්

පතින් තුනක තල තෙලෙනුත් පතකුත්

ලමින් මෙහැම ගෙන බදනක යහපත්

 

මගුල් කරද ඇට කයිප්පු අරළුද

තිමල් එමී ඉටි සහ පලමක්වද

කුහල් නැතිව අබරා ගන කල්කද

එකල් බදුන ලා ගිනි කර තෙල සිද

 

නොලසින් මෙතෙලද ලේප කලොත් ගෙන

උපදන් සය සහ බගන්දරද වන

සමගින් -------------වෙත පැමුනුන

නියතින් ශම වන ගුන වෙ මෙතෙලින

 

වාත වුඬියට

කුඹුරු එඩරු කටු කරඩුත් සහ නික

සොදුරු මෙමුල් සහ ජල පිශ අටිනෙක

එඩරු තෙළුත් සිදුලා බිව නොවලක

නපුරු අඩවා රෝගේ නැත දුක

 

හෙලළුනුත් කුඹුරැට ලොඳ ඉගුරුද

මුල එඩුරුත් සාරණ පලමක්වද

කල මෙ කසායට සිදුලා දුන් තැද

බල වා වුඬිය ගුන වෙයි නිවරද

 

දෙසිත් තෝර නික මෙකියන කොල ගෙන

කසත් ළුනුද ලා කොටා මලවමින

ලෙඩත් වසා මෙම ඔසු දුන්නොත් දැන

ගුනත් වේය වා වුඬිය පැමිනුන

 

අබත් සවිදළුනු සමග උපුල් කොල

වදත් වරා මුල් පොතු සහ මෙසියල

ගොමුත් සමග අබරා ලේපය කල

රුජත් සෝප වුඬිය නැතිවේ බල

 

අරළුද සුදුදුරු අසමොදගමිනා

තිකුළුද මේ හැම සුනු කර රැගෙනා

එඩරුද තෙල් සමකර නොවලසිනා

උදය වැලදුවොත් ගෙන මහා නදිනා

 

දෙඇල රුජා සහ අඩ වායුවද

ඇතුල බඩේ ඇති සියළු වාතයද

උනල නැගුන උන වනයක් විලසද

නිමල මෙ ඔසු මෙම රෝ වනසයි තද

 

කුඹුරු ලොදත් සවිදවසුනු නොව ලස

ඇඹරු මෙ ඔසු සිනිදුව කර සිතු ලෙස

එඩරු තෙළුත් පොතු මුරුඟාද යුස

නපුරු අඩවා නැත දුන් එවිගස