මුල් පිටුව හෙළ වෙදපොත් බිලිදු හා ගර්භනි වෙදකම ‍‍‍පොත් ‍අංක 24 ගර්භනී ‍‍වෙදකම

‍‍‍පොත් ‍අංක 24 ගර්භනී ‍‍වෙදකම

ලිපි සුචිය
‍‍‍පොත් ‍අංක 24 ගර්භනී ‍‍වෙදකම
ගර්භනී ‍‍වෙදකම ඉතිරිය
සියළුම පිටු

ජලරත්න ගුලිය

දෙදුරුත් මෝදක තිප්පිලි ගනිමි

පල්මානික්කන් ගෙන ශමභාගි

කුඩු මිරිස් දළු එම පොතු ගනිමි

නික දළු එම පොතු ශමබාගව ගෙ

 

මිරිශ් ඉගුරු ශුදුළුනුත් සමගි

බුලත් දළුත් ගම්මිරිස් දළුද ගෙ

දෙහි ඇඹුලෙං අබරා සොද ලෙශ ගෙ

මුංඇට පමනට ගුලිකර තබමි

 

වමනෙ බඩිනුත් යනවා දුටුතැ

මහා ඔශු ශමගිං උරච්චිකරගෙ

බඩිං ගශාගන යනවා දුටු තැ

තලතෙලින්ද ගුලි ශුං කොට දෙවමි

 

ඇශ කන බිවොත් දුරුවෙයි ශැනෙකි

යකාට නික කොල යුශයෙං මෙලෙසි

මහා ඔසු ශමගි ඉට යොදා දු

බඩද රුදාවට දෙශි ඇබුලෙන් ඇගල                 

හිගුශශත් උනුඅළුවෙන් උයමි

අමුකහ යුශ දෙවගෙ කලතවමි

ගුලිත්ලව ගෙන දීපං ශැනෙකි

මෙලෙස පැවසු රුශිවරු නව දෙ

 

ජලරත්නෙ පැවශුවෙ නිවර

ගුනරත්නෙ ඉන ඇශුවෙ කවුරු

වෙදරත්නෙ පැවෙ ඉෂි උ

ජලරත්නෙ දැන පිලියං කරනු

 

 

 

 

 

 

ජල කුමාර කල්කේ

අරළු නෙල්ලි කළුදුරු ඇරග

ශුදුදුරුත් අශමොදගං ශමගි

තිවර්‍ගගත් තිප්පිලි ශමගි

අබින්ද කංසා ශමකරග

 

මෙකී දේද ශමභාග කිරාග

මී පැනියෙන් දවසක් අබරාග

කල්කය ශෙ අබරාගන තබමි

අනුපානය නොවරද දෙවමි

 

වමනෙට මිරිශැටයක් විතර දෙවමි

ශුදුදුරු වෙලා කුඩු කර ගනිමි

ශදුනුත් මී පැන ශමකර ගනිමි

ශැක නොව දීපං ශිටිය මෙලශි

 

ඉටම මී පැනි උප්පැනි ශමගි

විලදත් ශදුනුත් ශමකර ගනිමි

මෙ අනුපානිං දීපං නොලශි

වමනෙ ඔක්කාරෙ නවතියි දැ

 

බඩිං යතොත් ගැඩුම පට යුශයෙ

ලොළු පටද මිදෙල්ල පට යුසයෙ

වරකා මුලයෙන් පොතු ගෙන දීප

වෙන වෙන දීපං ශිටිය විගසි

 

ශිහින්ද බලපොතු යුශ ඇරගනෙ

අළුරබමුව පොල්මල් අරගනෙ

අට්ටික්කා පොතු යුශ ශමගිනෙ

බඩිං යතොත් වෙන වෙන දීපංනෙ

 

පලමුව කී අවුසද (අඋශද) තුන ශම කො

කකාරමිං ශිනිත් මි ශම කො

ශිදං කඩුත්තු අතිසාර කො

ශැකනොව දීපං ශිටිය විගශ

 

කඩුත්තු රුදාව වැඩිකර ආන

දෙශ ඇඹුලෙන් මෙ කල්කය දීප

වැලි බැද්දිය ගෙන උප්පැනි ශමගි

පිපාශ ආවිට ශක නොව දීප

 

කෙන්ඩා පෙරලි ඇගගෙඩි එනවි

නිකපත් යුශයෙන් දීපන් හනික

පෙරශිට ඉසිවරු කිඋවෙ මෙලෙශ

ජලකුමාර කල්කය දෙන් ශතහ

න්නෙ

න්නෙ

න්නෙ

න්නෙ

 

නෙ

නෙ

නෙ

නෙ

 

 

 

න්

න්

න්

න්

 

 

 

න්

න්

න්

න්