‍‍‍පොත් ‍අංක 25 හරක් ‍‍වෙදකම

ලිපි සුචිය
‍‍‍පොත් ‍අංක 25 හරක් ‍‍වෙදකම
හරක් ‍‍වෙදකම ඉතිරිය
සියළුම පිටු

ගොම කටින් දමනවාට ඇහැළ මුල් ලිකොල වැලෙ මුල් මිසආරි ජයපාල තන හැලෙන් කැඳපිටි දෙනු  යේස්වග තෙල්මතුරමතරයි ඔනලි අංක පිලි තලිතලි එස් වහ.

ගොම විදින හරකට ඉරිය පොතු නුග පොතු තිබිරි පොතු ඉදිබො ඉස්ම ගෙන වහතැල් කොල අබ දමා දී කිරි එක්කව උරදවෙන්ට නිය කකර පොතු.

මුන්වුක් කන්ලෙඩ නම් කකුලෙ කලන නොයිල් ලෙඩෙ ගුන ශතර නඩෙ කොරවෙයි මින් කුන්දු ගශා ඇවිදියි. නිය පොතු වැටෙයි. මීට ඉල දෑලෙට සුළුසානු. මීට ශතර නඩෙ ගිරා කැත්ත අංදමට පුළුස්ශිනු.

කරනොයි කියන ලෙඩ අද බලලා හෙට බලන කොට කෙචිච වෙයි . ඉලදෑල මීට පුළුසුසානු.

තෙනනොන් කියන ලෙඩෙ ගැන ශැමදාම කකුලක් කොර ගසයි. කුර ඉදිමෙයි. වරුපාගමට පුළුසුසානු.

පෙරුමලි කියන ලෙඩෙ ගුනට මරින් බිලිග මංතයයි. මීට පිළුස්සුම් ඇහැවට පුළුස්සානු. මෙහොරෙවට පුළුස්සානු.

පොරුමලිය කියන ලෙඩෙ ගුන බඩ ඉදිමෙයි. මීට පිලිස්සුම් බෙල්ලවට පුළුස්ශානු. හැල්ලවලපල් දෙකෙ පුළුශ්සානු.

කදරා නොයි කියන ලෙඩෙ ගැන ආගිරිගායි. මීට බේත් නම් ධබ පොතුයි කොසඹ දළුයි හීග්ගහෙ දළුයි ලූණු එක්ක  කොටා පොවනු. කර දෙක වට පුළුස්සනු. ශර නොයි කියන ලෙඩෙ ගැන වෙවුලයි කටින් දියවර අද්දයිත  මීට බෙත් වරාකිරි තලතෙළුයි එක්කොට පොවනු. බඩෙ පුළුසානු තට්ටමේ පුළුස්සානු.

කුඩල්වදම් කියන ලෙඩෙ ගුන බඩ ඉදිමෙයි මීට බෙහෙත් තෙල් මිරිසු ළුණුයි මල් බැබිල කොල ඉසමෙන් පොවනු.

පල් අරනොයි කියන ලෙඩෙ ගුන දත්ඉත් ඉට මැහි තන නොබලයි.  මීට බෙත් මිරිස් ඉගුරු ළුණු අමු නෙල්ලියි එක්කොට අඹරා දීකිරි මොරුවෙ පොවනු මීට ඉලදෙක පුළුස්සානු.

සුලන්තී කියන ලෙඩෙ නන් බඩ ඉදිමෙයි. කටින් ඔත්තයෙයි.  කට ගද ගසයි. ශතර ගාතෙ වෙවුලයි. මීට බෙත් කුකුළු බිත්තයි තලතෙල් මුන්නෙරුත්ති එක්කොට පොවනු. දෙයිලෙ පුළුස්සානු.  බඩෙ පුළුස්සානු.

උල් කෙක් කියන ලෙඩෙනං ඇගමයි ගැශ්ශීම් දියවර අදදයි. තන නොබලයි. මීට බෙත් තල අඹරා තලතෙල් පොවනු. මීට දෙයිල පුළුස්සානු

ශදඩක්කෙ කියන ලෙඩෙ නං විශ්වුන ගොමත් යයි. මීට බෙත් ඇතුතුබ දී කිරි මොරුවෙන් පොවනු. දෙයිල පුළුස්සානු.

කිරිනෙදල් කියන ලෙඩෙ නං දුව ඇවිදියි. ධිරධීර යෙයි. තන නොබලයි. බඩෙ පනුවොයි. මීට ඉදිගෙඩි කොට කොටි කපුවක් ලෑලි ගා එළකිරි මුට්ටියක් ගෙන පලමු කී ඛෙහෙත් කිරට දමා දවසක් වැරූ වෙන්ට තබා උදය පොවනු. නඩෙ පුළුස්සානු.  මීට පිලිස්ශම් මුත්‍ර ලෙ පුළුස්සානු.

ඉසශර අතෙ පත්ත පිට පුළුස්සානු. පශ්ශ දෙගාත පත්ත පිට පුළුස්සානු.  පපුවෙ පුළුස්සානු.

බඩෙ පුළුස්සානු. පිට පුළුස්සානු.