මුල් පිටුව හෙළ වෙදපොත් අනෙකුත් වෙදපොත් පොත් ‍අංක 03 ‍‍වෙද ‍‍පොත 1 කොටස

පොත් ‍අංක 03 ‍‍වෙද ‍‍පොත 1 කොටස

ධාත්‍රාදි චූර්‍නනය

නෙල්ලි වලගසාල් කොල්ලං කොල එනසාල් කුරුදු පොතු වම්මුතුද මිරිස් සිද්දිගුරු තිප්පිලි අරළු මෙකී දේ සමව ගෙන තිරසතවාළු පලමුකී අවුෂද හැම බරට තුන් පන්ගුවක් ගෙන චූර්‍නන කොට සීනි සමව ගෙන චූර්‍නන තුන් කලදින් මෙපිට ව්‍යාධිය බල බලා දැන ඌෂ්ණෙද කෛතෂුතිපි බේත් ප්‍රායනේ උදය කාලයෙහි වාත පිත්ත සෙලෙස්මාදී තුන් දොසින් වන්නාවු නොයෙක් ව්‍යාධිද සර්‍වාංගයෙහි කුක්ෂි ගතවු රුජාවල් බඩගිනි නොවීමද මෙ හැම විස්සක් ප්‍රමේහද සෝපයද පාණ්ඩු රෝගද මේ ආදී වු නොයෙකුත් ව්‍යාධි යුහුව විරේචනව දුරු වන්නේයි.

සන්නිමූර්‍තත ගුලිය

දෙදරු අසමොදගම් තිප්පිලි උළුහාල් වලගසාල් සන්නිකායන් කොත්තමල්ලි වගපුල් වසාවාසි කටුකරෝසන කරාබු පල්මානික්කම් සීනක්කාරන් සවින්දව අරළු බුළු නෙල්ලි වදකහ අබ මිරිස් සිද්දිගුරු සුදුළුනු මීමුරුවට කොසඹ ඇට මේ හැම සමව ගෙන දෙසි දළු දොඩං දළු නාරං දළු කුඹුරු දළු මේ හැම මුරුංගා පොතු යුසින් අබරා මුං ඇට ගුලි පමන ගුලි කර සෙවනේ වියලා තබා

සෙමට හිගුරුපට යුසින්ද

උනට යකිනාරං කොල යුසින්ද

බඩකඩුත්තුවට ඔක්කාරයට කුඹුරු කොල යුසින්ද

ඇසේ ගිනියමට සදුනෙන්ද දෙහි ඇඹුලෙන්ද ඉගුරු යුසින්ද මුරුංගා මුල් යුසින්ද

ලය අඩිස්සියට කුප්පමේනිය කොල යුසින්ද

ඉසේ ගිනියමට නික කුඹුරු දළු යුසින්ද නස්න කරනු. අංජනං ලනු. ඇල් දිය මාත්තු කරනු.

උනට ඉගුරු යුසින්ද

සීත ජවරයට බෙලි කොල යුසින්ද සීනියෙන්ද

නිතර උනට ඉගුරු යුසින්ද

එම උනට කොසඹ කොල ඉගුරු යුසින්ද

වායු උනට ඉගුරු යුසින්ද

එම උනට මී පැණියෙන්ද

බඩින් යනවාට මෛල පොතු පොල්කිරි එක්ක කොටා එම යුසින්ද

වමනෙට බඩින් යනවාට ඉගුරු උදුපියලිය යුෂින්ද ඊටම මෛල පොතු පොල් එක්ක

කොටා මිරිකා දෙනු.

ඊටම කදුරු ගෙඩිය වැල් පොතු කටුකෑලිය පොතු අරළු බුළු එක්ක දෙනු.

ඊටම හීන් තඹල කොල කොල්ලං පොතු කිලන් එක්ක දෙනු.

බඩේ රුදාවට දෙහි ඇඹුල් වදකහ එක්ක දෙනු.

උස්මුරුත්තවට වරාකොල යුසින්ද

කැස්සට ඉලපුප්වට ගිනියමට වෙවුලූමට හති කැක්කුමට මදුරු හාතාවාරිය මුල් කලාදුරු සැවැන්දර උදුපියලිය කීනාරං කොල දොඩං ඇඹුල් උක්පැනි කොල්ලූ විලද මී පැණි මේවා කසායෙන්ද

මාලෙට පොල් මල් යුසින්ද

ඊටම කූරමුල් හදුන් තන කිරි මීපැණි හාල් පානු වතුරෙන්ද

විකාරයට කොහොඹ මුල් යකුවනස්ස දෙහි දොඩං මුල් ගිතෙල් තලතෙල් කොසඹ තෙල් මේ බේත් කඩපිම්මෙන් උයා මිරිකා ඒ යුසින්ද

කනේ කැක්කුමට තලතෙල් වෙලා කොල සුදුළුනු එක්ක පැසවා කනට වක්කරනු.

සන්නි නස්නයට ඉගුරු නික දියබටු කරපෙනෙල තන කිරි එක්ක නස්න කරනු.

මුත්‍රා අඩිස්සියට වැල්මී කොත්තමල්ලි සුදුදුරු හාල් පානු වතුරෙන් තම්බා දෙනු.

කොන්දේ බඩේ කැක්කුමට ඔලිද පුපුල කොල අළු කෙසෙල් අල කසපැන් වතුරෙන්ද

ඊටම කුඹුරු දළු වදකහ දෙහි ඇඹුල් දොඩං ඇඹුලෙන්ද

වැදුගේ ලෙඩට කොසඹ තෙලින්ද

ඊටම බුලත් රලා කොල මදුරු කොල රට තලා කොල ඉගුරු යුසින්ද

වැදුගේ ගිනියමට පොල් කිරෙන්ද එල කිරෙන්ද ගුලි සහිතව මෙ මාත්තු බල දෙනු.

උදර නන‍ද ගුලිය

දෙවද ඉගුරු සාදික්කා කරාබු වසාවාසි දුරු

අරලූ ඉගුරු නෙල්ලි තිප්පිලි අසමොද සුදුළුනු

කයිප්පු වදකසා මිරිස් මෙහැම බරට ජයපාල

එරබදු කොල යුෂ වක්කර පලමුව අබර

ත්

ත්

ත්

ත්

දෙවනුව දොඩං පැගිරෙන් සහ තුන්වෙනි එම ඇඹුල් රැගෙ

සිවුවිට කීකිරිදිය කොල ඉසම රැගෙන අඹරා ගෙ

පිතට කොසඹ පත් යුෂයෙන් යකිනාරං කොල යුෂි

කිතුල් පොතු යුෂයෙන් දුන් විට උදර රුජා වායු නස

කඩුත්තු බඩ සෙලෙස්මාවට හිගුරුද පට යුසි

පුවගුදමල් යුස වමනෙට වරා කොලින් පිපුන් නස

තැබිලිද පොල් මල් යුසයෙන් දුන මාලේ සිටි

තිපල් ඇඹුලෙන් දුන කඩුත්තු බඩ රුජා නස

මීපපාඩුවට හදුනෙත් මීට උදුපියලිය කොලි

මීටම මිරිකුළු කොලයෙන් ඉගුරු යුසින් සන්නි නස

ගැටද නිතුල් පොතු යුසයෙන් ලය විරේක කරවාගෙ

කොසඹ තෙලින් දුන්නෝතින් අණ්ඩවායු දුරු කරව

විරේචනට හුනු සාලේ බත් ඇතුලේ ලා දෙවමි

කෝලිකුට්ටු උණු අළුවෙන් තම්බා එම ලෙසට දෙමි

මාත්තුවට පෙර කී ලෙස එමගුලි හදුනෙන් දෙවමි

අමියාවට දෙහි ඇඹුලෙන් නොහොත් එ පොල්තෙලි

තොටිල්ල පොතු යුසයෙන් දුන දෙව සන්නි නැතිකරමි

මිරිස් එපොඩි යුසයෙන් දුන වාත සන්නි නැතිකරමි

ගිනියන් ලෙඩ වීනං එලකිරි සම සේ ගෙන දෙවමි

ඉස කැක්කුං බලවත් නන් ඉගුරු යුසින් නස්න කර

එඩරු තෙලෙං සමසේ දුන ඉදිමුංගති නැති කරව

කීකිරිදිය යුසයෙන් දුන මුල වායු නැති කරමි

අමුකහ යුසයෙන් දුනහොත් ඈලියාව දුරුකරව

ශම වමනේ දුරු කෙරුමට මුනිවරු කීවා අසන්

වාත පිත්ත ග්‍රහනියට දෙනු ගුල්මහ ඔසු යුසයෙ

සීත කරන උන දායට සීනි නොහොත් හකුරෙ

ඈත නොගොස් විරේචනට ශසිදු පැනි

බූත කරන මෙ හැම ලෙඩට උදර නන්දන ගුලිය සොදි

කදුරු අක්කාරමට කටකෑල පොතු යුසින්ද දෙ

සුදු අක්කාරමට ගැඩුම පොතු යුසයෙන්ද දෙමි

මෙකී ලෙඩට උදර නන්දන ගුලි දෙන්න සොදි

මාන්දන් ගුලිය (මාන්දන් දහඅටට ගුලියට)

දෙදුරු අසමොදගං තිප්පිලි කොත්තමල්ලි වලගසාල් වැල්මි මාසක්කා කරාබු වසාවාසි සාදික්කා කුබුරු ඇට මද පෙරුංකායන් මෙකී දේ සම භාග කිරා ගෙන මේ හැම බරට ජයපාල කිරාගෙන නික කොල යුසින් පහලොස් පැයක් අඹරා ඉබුල් ඇට පමන ගුලිකර පවන වේලා තබා

මාන්දන් දහ අටෙන් එන උනට නික කොල යුසින්ද

කිරිමාන්දමට කුඹුරු කොල යුසින්ද

ගුල්ම මාන්දමට ඉගුරු යුසින්ද

අජිර්‍ණණ මාන්දමට මී පැණියෙන්ද

ග්‍රහන මාන්දමට විලිකුං තියඹලා ඇඹුලෙන්ද

ග්‍රහන ලෙඩට එලකිරෙන්ද

ඉක්බිති බඩේ උනට තැබිලි කසපැන් දියත් උප්පැන් දෙවගේ එක නැලියක් ගෙන ඊට සදුං කලදයි වැල්මි කලදයි දෙදුරු අසමොදගං තිප්පිලි ත්‍රිවර්ග මෙකී දේ අබරා කසායට දමා කකාරා පලමුවෙන් එලකිරි දී පසුව බේත් කීප දවසක් දෙනු. සත්තයි.

කෝල කුමාර කල්කය

දෙදුරුත් අසමොද පැපිලිය ගන්

සහිදව වසාවාසිත් ඇරගන්

නේ

නේ

කොට්ටන් සාදික්කා හිගුද ග

ත්‍රිපාල තිකටු කන් ඇරග

පල්මානික්කං කංසා කෙලි

කොට්ට පුළුන් පුස්සා එබරි

වැල් තිබ්බුටු මුල් සම කර රැගෙන්

මී පැනියෙනුත් අබරාගන සොදින්

අනුපානය දැන ගෙන දීපෙ න්‍

කට තොල වේලී උන නොබසින්

නේ

නේ

නේ

නේ

විඩා සහිත හැති කැක්කුං එ න්

බඩින් යමින් දෙඩවිලි අට ග න්

නේ

නේ

ඇම්ම ඇතුව ඇග වෙවුළුන් ඒ න

කන්ඩ බැරුව කළු අක්තාරං ආ න

යන්ට ගමන් නොපිලි අකුලා න

එන්ට බැරුව එක තැන නොයිදී න

න්

න්

න්

න්

ඔලිද කොලද යුස සමකර ඇරග

සීනිත් කසපැන් දිය එක්කර ග

වැල්මී සදුනුත් ගලගා ඇරග

තුන් විට දීපන් ගුරුනි බලාග

බීත කරන ඇස් දෙක රතු වීන

ඊට හරුප එක හැටි නොකියාන

රෑට තදව දෙඩිවිලි තද වීන

න්

න්

න්

දෙබට දළු පෙනල ලෙලි යුසි

කෝමාරිකා ඔලිද කොල යුසි

කෑලිය පට යුස එක්කර රැගෙ

මිට දොඩං උප්පැනි ඇරගමි

එලකිරි ඉදිබඩ යුස ඇරගන්

තනකිරි මීපැණි සමකර ගන්

කොමාරිකා ගිතෙළුත් ඇරගන්

වැල්බැබිලද කිකිරිදිය යුස ගන්

නේ

නේ

නේ

නේ

කුඹුක් දළුද දිය මෙනේරි යුසි

සියළු කෝලයට දෙන් ශක නොවමි

උන ගිනිහන් ගෙන ඇදුමට ආන

ගුන නැති විපරිත දෙඩවිලි ආන

න්

න්

න්

න්

දොඩං ඇඹුල් සදුනුත් ගලගාන

දීපං කනවෙ මහ පැනි ගිතෙලි

පැපිලිය වම්මුතු ගනිමි

රසකිද ඉරිවේරිය ගනිමි

න්

න්

න්

න්

ගිතෙල් කොසඹ තලතෙල් ගනමි න්

විපරිත කෝලේ මින් ගුන වෙ න්

තොටිල්ල පොතු දිබිබිජු ඇරග න්

පාවට්ටා මුල් ලසුනුත් රැන්

නේ

නේ

නේ

නේ

කොසඹ මුලූත් තන කිරි අරගන්

ඇම්ම ඇතුව එන කෝලෙට දෙන්

ලීල නොකර සන්නිය දුරු වෙන්

බාල අයට ශක නොව දීපන්

නේ

නේ

නේ

නේ

දහසක් ගජ මැද කෙසරිදු වැන්

පෙරසිට රුසිවරු කී ලෙස දන්

අදුරට පානක් ඇවුළුව වැන්

ගජතුං කෙසරිදු දුටුවා වැන්

නේ

නේ

නේ

නේ

යශෝදරා කල්කෙට බෙහෙත්

දෙදුරු අසමොදගං තිප්පිලි කරාබු වසාවාසි සාදික්කා පෙරුංකායන් වැල්මි දෙවදාරු සතකුප්ප වලගසාල් උළුහාල් වෙප්පාල් අරිසි අබින් කටුකරෝසන හිරියල් පල්මානික්කන් සිද්දිගුරු මිරිස් අබ තිපල් වදකහ සුදුළුනු කොසඹ ඇට ඔන්කාරන් කුරුදු ඇට ළුනු දෙහි ඇට පුෂ්කර සිවන් ගුරු රත් හදුන් මෙකීවා සමව ගෙන දොඩං ඇඹුලෙන් අඹරා කල්ක තබා

වැදුගේ ගිනියමට කෝලෙට බඩින් යනවාට සන්නි ඇවිලිල්ලට - ඉගුරු මිරිස් විලද කොර බැද කුඩු කර මීපැණි දොඩං ඇඹුල් සීනි අරක්කුවෙන්ද

කදගැට රුජාවට කැක්කුමට - පෙරුංකායං සුදුළුනු කුරුදු පොතු හරන්කහ දොඩං ඇඹුල් අරක්කුවෙන්ද

ගර්‍බබනීන්ටද වැදුගේ කෝලෙට වලිප්පුවට අනුමුට්ටාවට පිටගැස්මට සන්නියට වෙවුලූමට බෙල්ල පිට යනවාට - දෙහි පොතු කොහොඹ පොතු අමු ඉගුරු අමු කහ වද කහ මුරුංගා පොතු හරන්කහ ඔලිද කොල සුදුළුනු අබ පාවට්ටා මුල් මෙකී දේ කොටා කඩ පිම්මේ උයා මිරිකා සීනි ගිතෙල් තනකිරි මීපැණි දොඩං ඇඹුල් ත්‍රිපල් කසායෙන්ද

බැබිල රසකිද දුම්මැල්ල බටුමුල් කලාදුරු අල වැල් තිබ්බටු මුල් සැවැන්දර කුඩු මිරිස් මුල් ඉරිවේරිය මුල් කොසඹ පොතු වැල් කසඹිලියා මුල් වං ඇපල මුල් මෙකී දේ මුල් සම භාග ගෙන මීට දෙදුරු අසමොදගන් තිප්පිලි සුදුළුනු ඉගුරු මිරිස් ත්‍රිපල් වැල්මි කොට්ටන් කටුකරෝසන කොත්තමල්ලි සිරිතේක්කු අක්ක්‍රපට්ටා වලගසාල් දිමිබිජු මීමුරුවට විලද මෙකී දේ සමභාග ගෙන අට එකට කකාරා තන කිරි දොඩං ඇඹුුල් මී පැණි සමව දෙනු.

මින් ගුන දෙන රෝග මේවාය

කෝල හති කැක්කුං තිගැස්සි ඇවිලිල්ල උන ගිනිහන් දෙඩවිලි තොල වියලීම පිපාසය ලය අඩිස්සි සෙන් වැඩිවිම කැස්ස කටකලූවිම තුන් දොස් කෝල සන්නි දහ අටට අත්දුටුවයි.

බිලිදු රාජ ගුලිය

වැල්මි කොට්ටන් අරළුද ගන්

ඉගුරුද බුළු නෙල්ලිද ඇරගන්

ළුනු මිරිස් වදකහ ඇරගන්

කලද කලද කිරමින් ඇරගන්

නේ

නේ

නේ

නේ

මේ හැම බරට එනසල් ඇරගන්

තන කිරි වක්කර අබරා ගන්

මුන් ඇට පමනට ගුලිකරගන්

සිනි විලද තනකිරි විගසින්

නේ

නේ

නේ

නේ

ගුලි දෙක දීපන් දැනග

උන ගිනිහන් කැසි මුස නැතිව

කරද කුබුරු මුල් සමකර ග

තෙරපා කඩපිම්මෙන් තම්බාගෙ

නේ

නේ

නේ

නේ

ගුලිත් යොදා සමකර දීපන්

මෝරන පනුවෝ නම් නැති වෙන්

ළුනු කොහොඹ කොල වදකහ ගන්

ගුලියක් කුඩුකර දුං ගස්සන්

නේ

නේ

නේ

නේ

ඉගුරු මිරිස් සුදුළුනුද ගන්

පතක් වතුර මැනකර වින්

ගුලිත් යොදා සමකර දීපන්

බිලිදු අයගේ කෝලේ නොතිබෙන්

නේ

නේ

නේ

නේ

මියුරු කිරෙන් ගුලියක් දීපන්

අංජන ලනු කෝලේ නොතිබෙන්

බිහිං තබල සහමුලයෙන් ගන්

කොටමින් මිරිකා පැසවා ගන්

නේ

නේ

නේ

නේ

තනකිරි සහ ගුලි යොදමින් දෙන්

කඩුත්තු රුදාවද ඉන් නොතිබෙන්

නේ

නේ

බැබිලද යුෂු සහමුලයෙන් ගන්

මිරිස්ද කුඩු කර සමකර ගන්

මී පැණි සහ ගුලි යොදමින් දෙන්

බිලිදු අයගේ වමනේ නොතිබෙන්

නේ

නේ

නේ

නේ

දෙඩං පැගිරි හිගුරුද පට ගන්

තලතෙල් සහිතව ගුලිත් යොදන්

උදය උදය තුන් වරුවක් දෙන්

බිලිදු අයගේ කෝල දුරුවන්

නේ

නේ

නේ

නේ

නෙරළු කිරිද දෙසි ඇඹුලද ගන්

කිරිගරුඩය ගලගා ගනිමින්

ගුලිත් යොදා සමකර දීපන්

බඩේ රුදා බිලිදුගෙ ගුනවෙන්

නේ

නේ

නේ

නේ

කොටා කොට්ට පොල් තෙල් අරගන්

බටුකර සහ කුරුදුද අරගන්

ගුලිත් යොදා සමකර දීපන්

මාන්දමුත් තුන් දොස් දුරුවෙන්

නේ

නේ

නේ

නේ

ගජතුන්රඹ උයනක් මැදයන්

දියේ වැටුනු පිනි බිදු ලෙසින්

ගිනි දුටු ඉටි සේ ගුණවෙයි දන්

බිලිදු රාජ ගුලියයි දැන ගන්

නේ

නේ

නේ

නේ

නිවිති කොල යුස පතයි එඩරු තෙල් පතයි වතුර හතර පතයි මේවා ලිප තබා ලනු වැටෙන පදමට තෙල් සිදගෙන තබා තුන් වරුවක් දෙනු. මින් ගුන බාලයින්ගේ සියළු අජීර්‍ණණ බඩ පිපුං උන කිරි වමනය ගුන වේ. සැහැල්ලූ වේ.

මීබෙටි කැකිරි ඇට එක විතරගෙන කබලෙන් බැදගෙන පොඩා කොල යුස පොල් කිරි සමව අබරා තබා යටි බඩේ පහලට ගා අදිනු. මින් ගුන බාලයන්ගේ බඩ සැහැල්ලූ වේ.මිටම කුප්පමේනිය යුසයෙන් ලේවා ළුනු අබරා කඩමාල්ලක ගා තබා හතරගුලක් පමන මල මාර්ගේ අරිනු සැහැල්ලූ වේ.

මීටම තෙලට ඛෙදුරු අල කුරුදු මුල් කුඩු මිරිස් මුල් වදකහ අල මේවා පොතු ගා එකසරියට ගෙන පොල්කිරි ගෙන ශලක වක්කර ලිප තබා

මිට කල්කෙට බේත් -දෙදරු අසමොදගම් තිප්පිලි කොත්තමල්ලි පල්මානික්කන් වැල්මී සමව ගෙන අබරා තෙලට යොදා කල්ක ලනු වැටෙන පදමට බා තබා බාලයන්ගේ ශම ලෙඩටම මෙ තෙල් ඇග ඉස බදිනු යටිපල්ලේ ගානු නස්න කරනු බොන්ට දෙනු තෙල් මදිච්චි කරනු.

මීටම අරළු ගෙඩි තිහයි සවන්දරා මුල් පොල් පලා මුල් කළුකැන්බේරිය මුල් වැඩහගු මුල් මේවා කලද කලද ගෙන තලා ශලක ලා කසපැන් වතුරෙන් අට එකට කකාරා දෙනු.බාලයින්ගේ සියලූ ග්‍රහන මාන්දන් ගිනිහන් පනු අජීර්‍ණණ ගුන වේ.

මීටම දුම්මල කලාදුරු ඉගුරු වදකහ රසකිද මේවා සම භාගෙ ගෙන හතර එකට කකාරා දෙනු. මින් ගුන බාලයන්ගේ අජීර්‍ණණ කිරි වමනේ උන ගුනවේ. අරළු තුබ මිරිස් සුදුළුනු තුන් අවුරුදු ළුනු ක්‍රිමි ශස්ත්‍ර වෙලිකහ ජයපාල සුද්ද ගෙන මෙ හැම සරක්කු බරට ජයපාල බරක් ගෙන චූර්‍නන කර තබ්බල දුටු ගනන බලා දෙනු. ඇගිලි තුනට අසුවන පමන දෙනු.

නිතර උනට මිරිස් හොදියෙන්ද

මුර උනට දෙහි හොදියෙන්ද

සිත ජවරයට ලබා ඇඹුලෙන්ද

ඇවිලිල්ලට කොල්ලූ යුසෙන්ද

පිත් ජවරයට පුහුල් ඇඹුලෙන්ද

වැදුගේ සන්නිය නැති කරවන්ට නික යුසින්ද

මාන්දමට හුළුකැන් සහිත කර දෙනු ඉට හකුරු පොල් වෙල්ල වැසුමෙන්ද

විරේචනයට නිවිතිය පලා ඇඹලෙන්ද ලබු ඇඹුලෙන්ද

අජීර්‍ණණයට කිරි රොටියෙන්ද

මුර උනට ඇඹුල් දොඩමින්ද

බිලිදුගේ උනට මීයෙන්ද කුමරුට මංචාඩියක් දෙනු. මේ අනුපානය බලා දෙනු.

මහා විෂ්නු ගුලියට බේත්

ත්‍රිජාති කරද ඇට එරබදු ඇට නත්තරං ඇට තෝර ඇට දෙහි ඇට දොඩං ඇට කුඹුරු ඇට ඉගුරු මිරිස් මේ හැම එක පමනට කිරාගෙන එම බරට ලිහං ගෙන හැඩකං ගා කොල යුසින් අබරා ඉගුරු යුසින් අබරා කුරහන් පමනට ගුලිකර පවන වියලා තබා

කෝල සන්නියට - හිගුරු පට දොඩං ඇඹුල් පැගිරි කුප්පමේනිය කොල තලතෙල් පල්මානික්කන් සීනක්කාරන් මී පැණි ගිතෙලින්ද

මීටම පාවට්ටා මුල් එම දළු ඉගුරු වදකහ මෙවා වණ්ඩුවෙන් උයා මිරිකා බිම්මුල් දිබි බිජු එනසල් තන කිරෙන් අබරා දෙනු.

සියළු උනට කසපැන් දිය අරළු බෙලිමුල් බැබිල මුල් කසායෙන්ද

ලැය අඩිස්සියට බටුයුස වැල්මී කසායෙන් කුප්පමේනිය හිගුරු පට තලතෙල් මී පැණියෙන්ද මීටම කුකුරු මුවන් මද පෙනල ගෙඩි මී පැණි සියඹලා ඇඹුලෙන්ද

වාත උනට ඉගුරු මිරිස් කසායෙන්ද

වැදුගේ උනට වෙලා කොල මුල් තිප්පිලි කසායෙන්ද

මීටම වරා කොල ඉගුරු කොසඹ කොල නික කොල මුරුංගා පොතු මෙකී දේ කොටා වන්ඩුවෙන් මිරිකා එයුසින්ද නොබසින උනටත් දෙනු. සිටි මීටම පාවට්ටා දළු මීපැණියෙන්ද වැදුගේ වෙවුළුම් උනට අමු ඉගුරු වෙලා කොල කළුතලා කොල යුසයෙන්ද

මාන්දන් උනට එරබදු පොතු තලතෙලින්ද කොසඹ තෙලින්ද මීටම වදකහ බටුකරවිල කොල යුසින්ද

කටින් බඩින් යනවාට මිරිස් ලෝලූපට යුසින්ද රත්මල පොතු මල්ශින්න බලකොල පොතු හදුං අබිං මුසුව දෙනු. මීටම කසාකොල වදකහ දොඩං ඇඹුල් ඉගුරු උප්පැනියෙන්ද මීටම උදුපියලිය පොල් කිරෙන්ද කෙණ්ඩා පෙරලෙනවාට ඉරමුසු වෙලා කොල ගිතෙලින්ද මීටම කොසඹ තෙලින් පැසවා සන්ධි වල ගානු.

බඩින් යනවාට කුඹුක් පොතු තිබිරි පොතු කටුකෑලිය පොතු දෙළුං ගෙඩියේ පොතු රත්මල පොතු සීන්නබල පොතු මෙකී දේ කොටා යුස ගෙන අබින් මුසුව ගුලි දෙක දෙනු.

තනියම වමනේට මුරුංගා පොතු යුසන් වන්කන වක්කරනු දකුනු කනත් වක්කරනු.

බඩින් යනවාට සීන්නබල පොතු රත්මල පොතු මල් තනකිරෙන් දෙනු.

කෙණ්ඩ පෙරලෙනවාට සියබලා සිබිලි එලගොම පුළුස්සා අළු තලතෙල් කොසඹ තෙල් ගෙන අනා ඇග ගල්ලනු.

ගිනියමට

තනකිරි ඉගිනි ඇට ඔලිද කොල යුසින්ද බඩ අඩිස්සියට පොල් මල් ළුනු කුඩු කර වලකසායෙන්ද බඩේ හැම අඩිස්සියට එඩරු ඇට අබරා දෙසි ඇඹුලෙන්ද දෙනු. මීටම කුකුල් කටල් හිගුරු මුසුව දෙනු. හැම අඩිස්සි ගිලිංහයි. මීටම ජයපාල ඇට දෙකක් අබරා ගොකුටු කිරින් දෙසි ඇඹුලෙන් අබරා එම ඇඹුලෙන් පතක් සියඹලා කොල යුසත් එක් කර දෙනු.

වදන්ට බැරිවාට

කරද කොල වල් අවර කොල යුසින්ද මීටම වැදුකල ඉගුරු මිරිස් වදකහ චූර්‍නන කර එයින්ද වැදැහැමහ වැටෙන්න ඔලිද මුල් කසායෙන්ද මීටම සිනි එලකිරි කසායෙන්ද මලදරුවන් වැටෙන්න ලබුපත් යුසින්ද

කෝල කසාය

ඔලිද බැබිල කෝමාරිකා මෙකී දේ මුල් කලූදුරු සුදුරු කලාදුරු කරාබු වසාවාසි සාදික්කා තිප්පිලි උළුවා මේ හැම සමභාගෙ ගෙන අබරා තැබිලි කසපැන් ගෙඩියකට අඩිස්සි කර පියන වසා බිම වලලා තිස් පැයක් ගිනිකර උදය බොනු. සියළු කෝලෙට දෙනු.

වම්මනාවි කටුකරෝසන වගපුල් තිප්පිලි දේවදාරු සතකුප්ප වැල්මී කොට්ටන් කොත්තමල්ලි සහිදළුනු යවකාරළුනු පෙරුංකායං දෙවදුරු නෙල්ලික්කා ගෙන්දගං කරාබු වසාවාසි සාදික්කා සීනක්කාරං පල්මානික්කන් පුෂ්කර අක්ක්‍රපට්ටා ඔංකාරං සෙවියං සිවංගුරු අතිඋඩයං රත්සදුං සුදුසදුං සාදිලිංගන් තිපල් උළුහාල් වලගසාල් සිරිතේක්කු හුදුළුනු වදකහ ඉගුරු මිරිස් බටුකරු මුල් කිරි අගුන මුල් ඉරමුසු මුල් පැපිලිය මෙ හැම සමව ගෙන දෙසි ඇඹුලෙන් අබරා දෙවනුව කොසඹ තෙලෙන් අබරා සුද්ද ජයපාල පංගුවකට දමා අබරා තබා අනුපාන බලා දෙනු.

බටුල් ඉරමුසු කලාදුරු අල රසකිද අඩාතෝඩා මුල් තොටිල්ල කිරි අගුන ශවන්දර දුම්මැල්ල කහඹිලියා තිබිරි බෙලි කොසඹ මෙකී මුල් සුදුළුනු හදුං ඉගිනි ඇට අක්ක්‍රපට්ටා වැල්මි කුළුරෑන පෙරුංකායං විලද තැබිලි කසපැන් දිය කසායෙන්ද මීටම නික කොල ආඩාතෝඩ කොල කුප්පමේනිය කොල කඩපිම්මෙන් උයා යුෂ ගෙන පෙරුංකායං පල්මානික්කන් සීනක්කාරන් සහිදළුණු චූර්‍නන කර තලතෙල් මුසුව දෙනු. සියළු සන්නි වලට වලිප්පු දහ අටට යහපති.

යකිනාරං වෙලා කුඩු මිරිස් කුරුදු බෙලි මිරිස් කුඹුරු වං ඇපල කොසඹ මදුරු ඉරමුසු ඉගුරු සුදුළුනු කොසඹ කොල වදකහ කසායෙන්ද වැල්තිබ්බටු මුල් පාවට්ටා කොල තල තෙල් ගිතෙල් කුප්පමේනිය කොල කොසඹ කොල පොතු මේවා ඉස්ම ගෙන කන්ත්‍රික්කා කොල රතුළුනු වැල්මි සහිද ළුනු අබරා යොදා කකාරා කසායෙන්ද මීටම ඉගිනි ඇට සුදු හදුං රත්හදුං වැල්මි කොත්තමල්ලි දුරුදෙක පෙරුං ඉගුරු සුදුළුනු තිප්පිලි අබරා තනකිරි උප්පැනි එලකිරි විලද කසායෙන්ද මිටම පස්කුළු බඩු කසායෙන්ද ලූනු පස්වගෙන්ද තෙල්පස්වගයෙන්ද

මින් ගුන දහඅටක් කෝලයෙන් අටගන්නා නොයෙක් ලෙඩද වලිප්පු දහ අටට.

පලමු කල්කයෙන් සමව ගෙන අනුපානයෙන් තෙල් සිද කන වක්කරනු ඉසබදිනු තුන්දොස්තෙල් කසායයි

උන ගැනීමද ඇවිලිල්ලද හීතලවිමද වලිප්පුවෙ ගිනියමද අතපය සීතලද අක්කාරමද ඇග කැසිමද හැති ගැස්මද ද්‍රවනපනිවාද ලැය අඩිස්සිද මෙකියපු ලෙඩ දත යුත්තේය.

මීට උළුවා පෙරුංකායං කොත්තමල්ලි වලගසාල් කොට්ටං පුෂකර අක්ක්‍රපට්ටා වෙඩිළුනු දුරුදෙක ශාත්‍රවෙල්ලි සහිදළුනු සාදිලිංගං තිරසතවාළු ත්‍රිකටු කනකුළු තිපල් හිරියල් සුදුළුනු වදකහ කුඹුරු ඇට මද මෙකී දේ සමභාග කිරාගෙන චූර්‍නන කර තබා දොඩං ඇඹුල් මී පැණියෙන්ද මුරුංගාමුල් පාවට්ටා මුල් කසායෙන්ද දෙනු.

මාලේ යනවාට බෙහෙත් මුඩට හන රත්මල් පොතු තැබිලි පොල් මල්සුනු බෙරලි එක විතරට ගෙන කොටා වතුර ගසා මිරිකා දෙනු. මාලේ සිටි.

වැදුගෙයි ලෙඩට ගුලිය

වච්චනා සවින‍දව ළුනු යවකාර ළුනු සුවස ළුනු බලල් ළුනු පල්මානික්කන් මෙපපාල් අරිසි උලා අරිසි වාල් මොලගු අති උඩයන් කාන්දන් මොංකාරං අරත්ත මෙ හැම එක පමන ගෙන කොහොඹ තෙලෙන්ද අබරා මුං ඇට පමන වෙලා ගුලි කර පවන වියලා තබා

වැදුගෙයි ලෙඩට සන්නියට

බෝධි ඇට අබරා එයින්ද වැදුගෙයි සන්නියට ඉගුරු මුරුංගා පොතු යුසින්ද වැදුගේ මූර්‍තතුවට තුබ කොල ඉස්ම ඉගුරු යුසින්ද වැදුගේ ඇවිලිල්ලට කුඹුරු කොල යුසින්ද වැදුගේ බඩින් යනවාට සන්නියට තනකිරි අට්ටික්කා පොතු යුසින්ද වැදුගේ අතීසාරයට සන්නියට බිම්මුල් මී පැණියෙන්ද දෙනු.

මීප්පාංඩු ගුලිය

දෙදුරු අසමොදගං තිප්පිලි තිවර්‍ගග අබින් තුබෝ අත්තන ඇට කංසා කොල එම කංසා කොල යුසයෙන් අබරා මුං ඇට පමන ගුලිකර පවන වියලා තබා

මීට අනුපාන - සීතලට වමනෙට ඉගුරු යුසින්ද මීටම ඔලිද කොල යුසින්ද බඩිං යනවාට කංසා කොල යුසින්ද බඩේ රුදාවට පුසුල් කොල යුසින්ද අතපය ඇවිලේනන් කෙණ්ඩා පෙරලේනන් රතුළුනු අබරා ඛෙහෙත් ගුලි පහක් පොඩි කොට දමා පතුලේ ගානු උකුනු වලේ අල්ලේ කෙන්ඩෙ ගා මදිච්චි කරනු.