මුල් පිටුව හෙළ වෙදපොත් ඇස් හා සර්ප වෙදකම ‍‍‍පොත් ‍අංක 01 ඇස් ‍‍වෙදකම 1 කොටස

‍‍‍පොත් ‍අංක 01 ඇස් ‍‍වෙදකම 1 කොටස

ඇසට බෙහෙත්

වෙනිවැල්ගැට අරළු ඉඟිනි ඇට අඹරා තන කිරෙන් හෝ එළ කිරෙන් පුරවලියං කිරීම.

මීටම පිටවක්කා කොල උදලූ කැටියට දෙහි ඇඹුල් වත් කර අරළු චූර්ණ කර දමා කකාරා පුරවලියං කිරීම.

අරළු සීල වැඩි කර පොට්ටනි බැද බත් එක්ක තබා ගලගා කකාරා තන කිරෙන් පුරවලියං කිරීම.

මීටම කොහොඹ කොළ කෝමාරිකා ඉඟිනි ඇට මී පැණියෙන් අඹරා පුරවලියං කිරීම.

ඇස තැලීමට

මුගුණු වැන්න පොඩිකොට ඇස තැවීම / වැක්කිරීම.

රතට පුරවලියං

වදකහ හිරියල් තල කොල යුසිං අඹරා පුරවලියං කිරීම / ඇස ගෑම.

තිඹිරි සුනු පලා දළු සවින්දම මනෝසීල මේ හැම මිරිස් කොල යුසිං අඹරා පුරවලියං කිරීම.

මෙහි ගුණ ඇස කබ කදුළු පණු කැවිලි නැති වේ.

දඩුවැල්බෑ පැණි කුකුරු මුවං ගෙඩි යුෂ ගෙන ඇසේ ගෑම පණුවෝ වැටේ.

ඇස් පෙදි වැටීමට බෙහෙත්

තන කිරිමී පැණි එකට එකතු කර ගානු. (පණුවෝද නොකන්).

අංජන ගුලියට බෙහෙත්

තුත්තං සවින්දවළුනු පුස්කර මිරිස් තිප්පිලි සක්කැට ඵල ඹලිද ඇට මේවා මුගුණු වැන්න යුසිං දවසක් අඹරා දිගට ගුලි කර එම යුසිං ඇස ගෑම.

මෙහි ගුණ පුප්පටල කූපොයි රත්පටලේට තන කිරෙන්ද දෙහි ඇඹුලෙන්ද ගානු.

රත්පටලේ / පුප්පටලේ / තිමිරි පටලේ නීලකාංචියට ඇතුළු සීයක් ගූණ ඇති බෙහෙතක්‍.

පතිමිරිස් / තිප්පිලි / සිද්ධිගුරු / එනසාල් / වැල්මී / තුත්තංතුරිසි / වල් කොල්ළු ඇට / දේව දාර / ඉගිනි ඇට / සක් කැබලි / මිනීඉස් කබල් ඇට / අංජන කැට / මුදු පෙන / රසදිය මෙකී ඖෂධ කීකිරිදිය යුසිං දවසක් අඹරා ඇල්වතුරෙන් දවසක් අඹරා මුගුණු වැන්න යුසිං දවසක් අඹරා එළකිරෙන් දවසක් අඹරා දිගට ගුලි කර සෙවනේ වේලා තබා ගන්න.

යොදන විධි රත්පාටලේට තන කිරෙන්ද පුප්පටලේට ඇල් දියෙන්ද තිමිරි පටලේට මුත්‍රාදියෙන්ද නීලකාංචියට ගෝ මුත්‍රයෙන්ද ඇදිරියට මුගුණු වැන්න යුසිංද රෑ කනට උනු දියෙන්ද පනු කැවිල්ලට එරබදු කොල යුසිංද ඉලූක් පාටලේට ඇල් දියෙන්ද ඇසේ සියළු රෝගෙට තන නිරෙන්ද යෙදීම.

ඇසේ සීයක් ගුණ ඇති බෙහෙතකි

පණු කැවිලි / ඇස වනවෙනවාට / කබ කදුළු ගැලීමට / රත් ඉරිමල් පාටලේට බෙහෙත්.

බෙහෙත් අරළු / නෙල්ලි / ඉගිනි ඇට / වැල්මී / සුදු කටරොළු මල් මේ හැම තම්පලා කොල යුෂට බෙහෙත් ගෙඩි දමා කකාරා පුරවලියං ගානු.

තද පටල කැපීමට

තුත්තංතුරිසි අංජන කැට වැල් මී සම භාග ගෙන ඇල්දියෙන් අඹරා එම දියෙන් ඇස ගානු. කොහොඹ කොළ එළකිරෙන් අඹරා ඇසට දමනු.

මාපා ගුලිය

ගුලි බෙහෙත් සදහා ඹෟෂධ

සක්කඩු වෙල්ලූ බිජු / දේව දාර ඉගිනි ඇට / තල අංජන කැවකන බිජු ඹලිද ඇට කටරොදු මුල් මෙකී දේ සම භාග ගෙන එල කිරෙන් අඹරා දිගට ගුලි කර තබා තන කිරෙන් ඇස ගානු. (පටල කැපීමට.) ඇසට ප්‍රාණෙ ඇති වෙයි තන කිරෙන් ගානු. ඇස ඉපදීම ඇති වෙයි. / වායු සංසිදෙයි. ( පිටිං එන නහර දෙකෙන් හට ගන්නා ලද තරං පොලය දෙකං සෙං අතර නහර දෙකෙන් ඇසට සියළු රෝග උපදී.) මේවා දැන පිලියං කරනු. වායු අධික නම් නස්න කරනු.

නිලෝ ගුලිය

ත්‍රි පල් ත්‍රි කටුක / මුදු පෙන / වෙනිවැල් මනෝසීල එනසල් කිකිලි බිජු පොතු සිද්ධි ගුරු සවින්දව / කල්ලිප්පාත්තු මේවා එළ මුත්‍රයෙන් අඹරා දිගට ගුලි කර තබා පටලේට මී පැණියෙන්ද උස්නෙට තන කිරෙන්ද කබට දෙහි ඇඹුලෙන්ද ඇස නොයෙක් ලෙඩට පිච්ච මල් යුසින්ද සියළු රෝග වලට ඇල් දියෙක්ද යොදනු.

රෑ කණට

කනමිදිලියං තන කිරෙන් ඇස ගෑම.

බළුදං කොළපොතු තන කිරෙන් ගානු.

පටල කැපීමට

එලකටරොදු මුල් ඹලිද ඇට එල කිරෙන් තම්බා ඇල් දියෙන් අඹරා කැන්ද මැලියං මුසුව ගානු.

ඇස රත කදුළු ඉදිමුං වලට

අරළු / නෙල්ලි /ඉගිනි ඇට / වැල්මී / කෝමාරිකා යුෂ මුල් මෙකී දේ යකඩ තැටිල්ලේ කකාරා පුරවලියං කරනු.

ඊටම බෙහෙතක්

වෙනිවැල් / සවින්දව / එළකිරි / අරළු / ඉගිනි ඇට මේවා එලකිරෙන් ඝටා පුරවලියං ලනු.

ඉදිමුනට බෙහෙත්

පඹ දළු මිල්ල දළු දෙහි ඇඹුලෙන් සිනිදුව ඝටා පුරවලියං කරනු.

කදුළු නැතිවීමට

කැකුළු හාල් බත් එලකිරි සදුන් අරළු මී පැණියෙන් ඝටා පුරවලියං කරනු.

තබ පොල ඇදිරිය අමරකැසුන්ද මස් හොර රෑ කනද ඇස් ඇකිලීම යන රෝග වලට බෙහෙත්

සියඹලා පොතු කුමරිය අරළු කඩ පිම්මෙන් තම්බා බුළු නෙල්ලි වලගසාල් මේවා කලං හතර බැගින් ගෙන කරද කිරි වක්කර අඹරා තබා ඇල් දියෙන් ගානු.

පුඑවලියමට බෙහෙත්

අරළු කොමාරිකා උනුඅළුවෙන් තම්බා අඹරා ගානු.

ඇසට ඉස ඇතුලෙන් අට ගන්නා ලෙඩ වායු අධික ඉසට කොඩොත්තු වන සීයක් ලෙඩට බෙහෙත්

පෙරුංකායං වලගසාල් වැල්මී කොට්ටං සිද්ධිගුරු මේ සරු මේ සරක්කු සමව ගෙන පොඩි කොට එළගිතෙලෙන් ලිප තබා මෙඩි දමා පදමට කකාරා නිවෙන්න තියා නස්න කරනු ඉක්බිති පිලියම් කරනු.

ගරුඩ දිෂ්ටි ගුලිය

ඉගිනි ඇට තුන්තංත්‍රිකටුක තිපල් වැල්මී මනෝසීල පල්මානික්කම් සදුන් රසදිය පුෂ්කර අංජන කැට මෙකී බෙහෙත් සියලූ ඇස් ලෙඩට ඇල් දියෙන් ගානු.

ඇස් රෝග තියනු ලැබේ

වාත පිත්ත සොලෙස්මහර කියන සතරිං අභිස්‍යන්ද පුර කාරණාවෙන් ඒ සතරින් රෝග ශත්‍යාවත් වේ වාතයෙන් වූ වා සීතල වූ කදුළු වැගිරෙයි ඇස් රතු වෙයි. දාඩියද දාහයද ඇති වෙයි. සෙල්ස්මසිං උව සිහිල්වූ ලැහැලිව තිබේ. ලෙසුල කදුළු බසී. කැසුං ඇති වෙයි.පොපියා ඉදිමුං වෙයි. ඉසිං අර්ධයක්ද එක් ඇසක්ද මෙතෙක් තැන රුජා වේ නම් විරුද්ධ වූ ආහාර කෑමෙන් වේ.

මීට ප්‍රතිකාර

 

 • සීනි සවින්ද ළුණු ලොත් සුඹුල් මේවා උනු දියෙන් අඹරා ඇස පිරවනු.
 • කරද මුල් වැල්මී මෙකී දේ අඹරා පෙරා දියෙහි ලූණු දියෙහි අනා ලේප කරනු.
 • සිද්ධි ගුරු සවින්ද වැල්මී ලොත් සුඹුල් මෙකී බෙහෙත් ගිතෙලින් තල තෙලින් පිස බා පෙරා ඒ තෙලින් ඇස පුරවනු.
 • වැල්මී සදුන් ලොත් සුඹුල් රංවං ගූණ අඹරා එළ කිරෙන් ඇස පුරවනු ඇසේ පහරණ රුදා නැති වේ.
 • වගපුල් වැල්මී ඉරිවේරිය සවින්දව එළු කිරෙන් කකරා ඇස පුරවනු.
 • තඹ තැටියකට සවින්දව ලූණු දී කිරෙන් එක්කොට තඹ දණ්ඩකින් ඝටා අංජනං ලනු. රුජා නසයි.
 • තැටියක වගපුල් පොඩි කර එහිලා ඝටා ඇසලනු ඇස පහරින රුජා නැතිවෙයි.
 • වැල්මී හෙල පියුම් නෙල්ලි කසාදියෙහිලා බාගයෙන් බාගයක් ගෙන මී හා සීනි එක් කොට ඇස පුරවනු පිතිං උපන් රෝග නසයි.
 • කසා වෙනිවැල් දෙකලද දෙකලද ගෙන විසල් දුඹුල් අබ කලද කලද ගෙන දියෙන් අඹරා ඇස පිරිවනු ස්ලේස්මසිං උපං ඇස් රෝග නසයි.
 • කොසඹ කොළ වරා කොලේ අකුලා උනු අළුවේ තම්බා මිරිකා ලොත් සුඹුල් සතර කලදක් ගෙන විසල් දුඹුල් අබ කලද කලද ගෙන උණු දියෙන් අඹරා පෙරා ඇස පිරිවනු ස්ලේස්මසිං උපං ඇස් රෝග නසයි.
 • ලොත් සුඹුල් වැල්මී තිපල් දේවදාර කලාදුරු ඇල් දියෙන් අඹරා ඇස පිරිවනු ලෙහෙයෙන් වූ ඇස් රෝග නසයි.
 • ලොත් සුඹුල් වැල්මී මනෝසීල වෙනිවැල් අංජන කැට අඹරා එළ කිරෙන් ඇස ගානු.
 • වෙනිවැල් කකාරා කසාය මී පැණි සහිත ඇස පිරවනු සියළු ඇස් රෝග නසයි.

 

මීට අක්ෂිතප්පිනයන්

ලොත් සුඹුල් නෙල්ලි දෙවග්ගෙහි තෙලිං බැද අඹරා මණෝසීල අඹරා අනා ගුලි කොට තබා සෙවනේ වෙලා ඇසේ කොප වී කටු උල් ආදියෙන් ලේ ආනම් ඊට මී පැණියෙන් ඇස ගානු.

රස අදුන් අරළු වෙනිවැල් සවින්දව මේ බෙහෙත් ඇල් දියෙන් අඹරා ගානු. වල්පෙල ඇසව කසාද කදුළු බසීද යන මේ රෝග නසයි.

කළුරුවෙන් සුදු බිංදු ඇත්නම් ශකලා නාබි සුදු වේ. රතෙක් ඇත්නම් අර්ජජුනි ඒ දෙක මලයෙන් උපදී.

ඊට සුදුලා සුරා අරළු සවින්දව මේ ඛෙහෙත් වෙන වෙනම මී පැණියෙන් අඹරා සුක්ල මල ආදී රෝගෙට ගානු නසයි.

මිරිස් බැද සක් සද සවින්දව මණෝසීල එලසදුං මුරුංගා පොතු යුසිං අඹරා ඇස ලනු ශුත්ල නසයි.

චින්තාමණි ගුලිය

කටරොදු ඇට රිදී තුත්තං කලදයි සක් පොඩි පල්මානික්කං කරද ඇට දෙකලද බැගින් සවින්දව කලදයි දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා ගුලි කොට සෙවනේ වියලා තබා ඇසේ සියළු රෝගෙට තන කිරෙං ගානු.

වං ඇහල කටරොදු ඇට හතරයි පල්මාණික්කම් එකයි සක් පොඩි භාගයයි අරළු තිප්පිලි කලදයි දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා සෙවනේ වියලා තබා තන කිරෙං ඇසේ ගානු. මෙයද චින්තාමණි ගුලියයි.

වං ඇහල කටරොදු ඇට හතරයි පල්මාණික්කම් එකයි සක් පොඩි භාගයයි අරළු තිප්පිලි කලදයි දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා සෙවනේ වියලා තබා තන කිරෙං ඇසේ ගානු මෙයද චින්තාමණි ගුලියයි.

සවින්දව සම භාග ගෙන සීයක් වරක් සේදු එළ වෙඩුරු සරිබර ගෙන සිනිදුව අඹරා තඹ තැටියක තුනී කර රදාපිදාන වසා තබා දවසකිං ගෙන කරඩුවක තබාගනු සියළු ඇස් කබට අංජන මෛයි.

සියක් මස් ගිය ලූණු කැටයක් ගෙන කෝමාරිකා යුෂ ගෙන මණ්ඩෙ පිට දෙසතියක් අඹරා සෙවනේ වියලා තබා මී තෙල් තල තෙල් සරියේ ගෙන දැලි බස්වා තබා වැල්මී තිපල් ඉගිනි ඇට ගිතෙල් සරියේ ගෙන දියවක්කර ඛෙහෙත් පොඩි දමා පදමට කකාරා තබා අරළු වැල්මී තිප්පිලි මුදුපෙන ලොත් සුඹුළු අංජන ඇට තුත්තංතුරිසි එනසාල් අමු  කපුරු සුදු හදුං මේ හැම අඹරා සීල වැඩිකරපු දැලියට සරි උළුට පදම ඊට අර්ධයක් බෙහෙත් පොඩිදමා මණ්ඩා පිට තුං දවසක් අනා සොරණ්ඩුවක තබා සියළු ඇස් රෝග හැමට යහපොති.

සියලූ ඇස් රෝගෙට පළමුවෙන් ඉස්රුජාවන බැවින් ඊට බෙහෙත් කියනු.

වායුවෙන් ආ රුජාවට නිකකොල තුනයි තල තෙල් එහි යොදා පදමට සිද නස්න කරනු. ඉස පහරිනා රුජා ගුණ වෙයි.

ඉක්බිති තිප්පිලි වැල් දළු මුල් ගෙන වෙඩරු එළගිතෙල් සහා ඝටා පුරවලියං ගානු. මීට නිකදළු දිය වක්කර තබාගත් දිය තුං පෑ මුක්තාල දරුමාත්තු කොට හිටු වනු.

පිතිං වූ ඇස් ලෙඩට තලතෙල් ගිතෙල් මී පැණි එක්කර නස්න කරනු.

මීට වැල්මී වගපුල් සීනි සමව නස්න කරනු ඉසරුදා සිටි.

මීට නොසිටී නම් දිය දසයක් ශලියක වක්කරවසා තබා උදෑසන ගෙන තුම් පෑ මුත්තාල බැගින් තුං දවසක් ඇර මාත්තු කොට සිටුවා පුරවල්ලියං ගානු. සියළු රත ඉදිමුම රුජා කදුළු නැතිවෙයි.

මීට ඉගිනි ඇට අබිං තන කිරෙන් අඹරා පුරවලියං ගානු. සියළු ඉසරුජාවට තල් කිතුල් හකුරු එක්කොට පොට්ටනි බැද ගිතෙල් ගා තවනු මනා වෙයි.

ලෙහෙයෙන් ආ ඉසරදයට ඇග වට ඉස මැද බ්‍රහ්ම කපාලය තෝරා පූඩැල්ලං හැර ඉක්බිති වැල්මී කොටා පොට්ටනි බැද ගිතෙලිං ගා තවනු.

ඊට පුරවල්ලියං කෝමාරිකා පල්ල ඉරා තුත්තං අරළු ඉගිනි සියබලා දළු අඩිස්සි කර රසකිද වැලිං වෙලා උනු අළුවෙන් තම්බා අඹරා පුරවලියං ගානු.

පූඩැල්ලන් ඇසේ කැවොත්

ඊට බෙහෙත් අරළු ගොරක සුදුළුණු මෙකී දෑ මීයෙන් අඹරා මූනත වසා ගානු. හැම ඇස් ලෙඩට බඩ විරේක කරවා පිලියම් කරනු.

සියළු ඇස් උෂ්ණට

කීකිරිදිය කොළ එළකිරි හා මීපැණි සමග ගෙන තලතෙල් ගිතෙල් සමව ඇස ගානු. මීට එළු කිරි උක්පැණි සමව ගෙන තල තෙල් ගිතෙල් මී පැණි හා අනා පුරවල්ලියං ලනු. එළ කිරි උක් පැණි පැසවා පුරවල්ලියං ගානු. මීට කෝමාරිකා බොර ගෙන අරළු කුඩු දමා දිය ගෙන මීපැණි අමු කපුරු සමව  පුරවල්ලියං ලනු. මීට ත්‍රිපල් සමභාග ගෙන අට එකට සිදුවා එළ කිරි සහිත මී පැණියෙන්  පුරවල්ලියං ලනු. මීට අක්මැල්ල අඹරා රෙද්දකලා මතුපිටින් රෙද්ද වසා ඇස නොගෑවෙන ලෙසට තනා මීට වැල්මී අරළු කොටා අමු කපුරු තන කිරි යුසිං අඹරා දිය කර රෙද්ද පිට දමා දිය බස්වා පදමට ගෙන  පුරවල්ලියං ගානු. මීට එළ කිරි එළු කිරි තන කිරි එක්කර පුරවල්ලියං ගානු. මීට කොසඹ දළු පොඩි කොට පොට්ටනි බැද අමු කපුරු තන කිරේලා තෙමා පොට්ටනියෙන් ඇස තවනු.

හැමටම හොද නොවන ඉසරදේට

පෙනල කොල දෙහි ගැට එළකිරිං පිතට කාඩියෙන් වායුවටත් දෙහි ඇඹුල් උනුව ඉස ගල්ලනු. වේලෙන වේලෙන සේ තුං දවසක් ගානු. ප්‍රත්‍යක්ෂයි.

පිටි කර අස්සේ එන රදේට

කාඩි දියක කාරා මද උනුසුමෙන් බෙල්ල වට රෙදි කඩෙං වෙලා තුම්පෑමුක්කාලක් ඒ දිය වක්කර තවනු නස්න කල විට තද වී නම් කුඹුක් දළු එළ කිරෙන් අනා ඉස ගල්ලනු.කොතලා කෙමියෙන් පිටිකරට දිය වක්කරනු. සිටි පටලවලට බෝ මුල් සවින්දව මී පැණි මුසුව වක් කරනු පටල වැටෙන්නට වක් කරන බෙහෙතයි.

මීටම කටුපිලමුල් මී අරටු එළ කිරෙන් තම්බා වල් ඹලිද ඇට මදක් ගෙන ඇස වක්කරනු.මීට නේතංජනං එඩරු ඇට එක්කරනු. ඉතා තද නම් පුස්කර ටිකක් ගෙන ඵල ඹලිද ඇට තන කිරෙන් උරච්චි කර ඇස ගානු

ඉතා තව නොකැපේ නම් මූණමල් ඇට සවින්දව ලූණු පල්මාණික්කං දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා මුං ඇට පමණ ඇසට දමනු. රෙදි දෙපටක් ගෙන තෙමා ඇස තවනු. තෙමනු කැපෙයි උනු දියට සමන වෙයි.

මිං පටල කපා ඉක්බිති අරළු දෙකලදයි වගපුල් තුන්තං දෙකලදයි දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා දෙවනුව මණ්ඩා පිට අඹරා සෙවනේ වියලා ඇසට ලනු.

ඉක්බිති කල්ගිය නියගලා අලේ පෙති ගසා වේලා මී පැණියෙන් අඹරා අව්වෙන් වෙලා චූර්ණ කොට ඇසේ ලා තෙංජි කොට තුන් දවසක් අඹරා මෙම ලෙස කරනු.

ඉක්බිති අඳුංගා දිටිප්පුකාසත්‍ය කරනු මීට අඳුංනියද කෝමාරිකා සීරැස්ස මුගුණුවැන්න මේවා කොටා යුස වෙන වෙනම ගෙන ඹලිද ඇට මදක් ගෙන තන කිරෙන් අඹරා එමෙන් ඇස ගානු කැපෙයි.

වරා පුළුං තහඩුව තනා මේ යුෂ රදා තුං දවස සෙවන වේලා මේ පැං තහඩුවේ හාබෙටි තිපල් ත්‍රිකටු තුත්තංතුරිසි යන මේ දෙවගෙ චූර්ණ කර පුළුං තහඩුවේ පොඩිලා පාන් තිර අඹරා තලතෙලින් වත් ගිතෙලින්වත් දැලි සිටුවා අඟුරුත් ගෙන ත්‍රිපල් ගිතෙලට දමා ඇස නොදැවටගෙන මණ්ඩෙ පිටලා අඹරා තැඹිලි කස පැන් දියෙන් සොදා ගෙන අමු කපුරු ලා තබා ඇස ගානු ඇසේ සියළු රෝග නසා සංසිදෙයි. ඇසින් ඇන පිටත් වනවාට දිවිකදුරු ගෙඩියේ කිරි පුළුනේ තෙමා ඇස තබනු ගුණ වෙයි.

කාච පත්තු වන ප්‍රස්තාවට පිළියං

ත්‍රිපල් දොළොස් කළදක් ගෙන අට එකට කකාරා වායුවට ගිතෙලින්ද තුංකලදක් දෙනු පිතෙන් සෙමෙන් එන රෝගෙට මී පැණියෙන් දෙනු. මේ රෝගෙට හතළිස් පස් දවසක් බොන්ට දෙනු ලූණු ඇඹුල් වලකිනු පිළිහිඩු නොකනු.

පැහිච්ච සියඹලා ඇඹුල් දීකිරි ගිතෙල් සීනි තලතෙල් මී පැණි සවින්දව ලූණු මේ හැම අලාබි පත්‍ර යුසිං අඹරා මණ්ඩා පිටලා තඹ කැටියේ අඹරා බාලයන්ගේ නේත්‍රාවේ මුත්‍රාදියෙන් ගානු. ඇස් රෝග නසයි.

මීටම වගපුල් නෙල්ලි සවින්දව ලූණු මිරිස් පිත් කරෝහිණි මේ හැම පරණ ගිතෙලින් අඹරා මී පැණියෙන් ඇස ගානු. සියලූ ඇස් ලෙඩ මේදේ ගුණ වෙයි.

ම්ට සහිදළුනු සක් අංජන කැට කීකිරිදිය ඉරිවෙරි තිකුළු තිපල් මේ හැම දියෙන් අඹරා සෙවෙනේ වේලා තබා ඇස ලනු. සියක් ඇස් රෝග නැසෙයි.

මීට කසාකව කෙදියි අමු කපුරු තිපල් සවින්දව ලූණු රිදී තුත්තං අංජන කැට රසාංජන පිත්කරෝහිනී සදුං කසාපොණ්ඩරු වැල්මී මුදු පෙන ඉසකේ පුළුස්සා අළු තිකුළු කොට්ටං ලොත් සුබුළු යහුනු මේ හැම නත්තරං ඇඹුලෙන් අඹරා මීපැණි ගිතෙල් ලා ඇස ගානු සියළු නේත්‍ර රෝග නසයි. මීට මිරිස් බැද ගණමල ගැඩවිලං සියඹලා කොල යුසිං අඹරා ගුලිකර සෙවනේ වියලා තබා සීයක් තිමිර රෝග නසා. මීට වරාමුල්පොතු පහලොස් කලදයි ඊයං අර්ධ භාගයයි රිදී තුත්තං දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා සෙවනේ වියලා තබා ඇස ගානු. උඩු ඇස් පියට මසු වැටීමද කාංචි තිමිර වර්ණ කඩුති අභිස්‍යනුද රෝග මේ හැම ගුණ වේ. මීටම සක් නැබ ගොදත් සදුං පලිගු සවින්දව මනෝසීල අංජන කැට මිරිස් මේ හැම සමව ගෙන සොදරගට අඹරා ගුලිකොට ඇස ගානු. මර්මම තිමිර පටල කාංචි අභිස්‍යන්ද මේ හැම ගුණ වෙයි. මීටම දෙබටු මුල් තිබ්බටු මුල් තිප්පිලි වැල්මී සවින්දව තඹ පොඩි මේවා එළු මුත්‍රාවෙන් අඹරා නිල්වූ විට ගෙන ගුලි කොට තබා ඇස ගානු.

මල්පොල රෝගද කදුළු වැගිරීමද රත්පටල මේ රෝග නසයි

මීට සදුං සවින්දව තිප්පිලි අරළු මේ එකිං එක වඩවඩාගෙන පත්කැල කිරෙං අඹරා ගානු.

මල් පොල රෝග කැපී සියළු නේත්‍ර රෝග නසයි

කිතුල් බිජු පොතු සක් කැබලි තිප්පිලි වලගසාල් අංජන කැට සදුං මේ හැම සොද රහට අඹරා ගුලි කොට තබා ඇස ගානු.

මල් පොල රෝග නසයි

දෑ සමං මල් කැකුළු ලාකඩ පලිගු ගල් මේ හැම ගුලි කර සෙවනේ වියලා ඇස ගානු.

නේත්‍ර රෝග නසයි

තල්මල් අසුරයි තිප්පිලි අසුරයි පිච්ච කැකුළු තිස් දෙකයි මිරිස් ඇට දහයයි මේ හැම අඹරා ගුලි කර තබා ඇල් දියෙන් ඇස ගානු. තිමිර පටලේට ගිතෙලින් ගානු. මල්පටලේට මී පැණියෙන්ද කබට මූත්‍රාදියෙන්ද වැල්මී වගපුල් ලොත්සුඹුල් වෙන්වැල්ගැට තිප්පිල් මේ හැම ඇල් දියෙන් අඹරා ගානු.තිමිර පටල ඇස් කැසුං ගුණ වෙයි. මීට පැහිච්ච දෙහි ගෙඩියේ ඇස්ස ගසා මිරිස් පුරවා සූර්ය පූටයෙන් වේලා ඇල් දියෙන් අඹරා ගුලි කර තබා ඇල්දියෙන් ඇස ගානු. තිමිර කාංචි පටල කැපෙයි. මීටම රත්‍රං ඉගිනි ඇට පලිගු සක්නැබ වැල්මී සෙන්දව වගපුල් මේ හැම ඇල් දියෙන් අඹරා වේලා එම දියෙන් ඇස ගානු. තිමිර කාංචි පටල කැපෙයි. මීටම කරද ඇට අමු නෙල්ලි යුසිං පිච්ච කොල යුසිං මේ දෙවගෙං අඹරා එම යුසිං ගානු තද පටල කැපෙයි. මීටම තෙලින්ද බිජු අමු කපුරු අංජන කැට සවින්දව ලෝකඩ යහුනු සදුං රසාංජන කැට උළු කැට පලිගු හාල් මෙ හැම කීකිරිදිය යුසිං අඹරා ගුලි කොට තබා තන කිරෙන් ඇස ලනු. වුනසුක්ලකාච තිමිර පුෂ්පදා ජරා කාත්‍යාන්ද පටල තිමිර රෝග දුඹුර මෙ කියන රෝග නසයි. මීට අරළු වගපුල් ඇල්දියෙන් අඹරා ගුලි කර තබා එමෙන් ඇස ලනු. තිමිර පටල නසයි.

පලිගු හාල් තඹ යහුනු පීතකරෝහිනි කළු ඊයං රෂදිය පුස්කර අංජන කැට ත්‍රිපල් වැල්මී මේ හැම සමභාග ගෙන කරද පොතු යුසිං අඹරා ගුලි කර තබා තුඹ කොල යුසිං ඇස ගානු.ඇස් දිෂ්ටි වෙයි. මීටම තිපල් කිකිලි බිජු පොතු මානෙල් අල වලඟසාල් මුදු පෙන මේ හැම එල කිරෙන් අඹරා ඇස ගානු. පහර ලත් ඇසට අන්ධ වූ ඇසට ගානු. දිෂ්ටිවන්නේය. දිෂ්ටි ප්‍රධාන ගුලියයි.

මීට නියගලා වලාවැන්න මුල් අට කලදයි මිරිස් ඇට කලදයි තුත්තං දෙකලදයි මේ හැම එල කිරෙන් අඹරා ගුලි කොට තබා ඇස ගානු. මසක් ඇතුලත තිමිර අර්මම කාච මෙතෙක් ඇස් රෝග නසයි. මීට බුලතින් හෝ මුරුංගා කොලිං හෝ අඳුං කොලිං හෝ තලා කොලිං හෝ වෙන වෙන යුෂ ගෙන මී පැණියෙන් කකියවා ඇස ගානු. අහිත විෂවු ඇස රුදා ගුණවෙයි. මිට මුදු පෙන තල තෙල් තඹ යහනු සිද්ධි ගුරු අරළු මිරිස් මෙ හැම අඹරා පුරවල්ලියට ගානු. ඇස රුජා ගානු. මීට රිදී තුත්තං තන කිරෙන් අඹරා තැටියේ අඹරා පුරවල්ලියං ලනු. ගනවත්ම රෝගද කදුළු වැගිරිමට ගුණ වෙයි. මීට යකඩ වලද දෙහි වක්කර යකඩ මෝලෙං අඹරා උනුවුකල ඇස වට ගානු. රුජා ගුණ වෙයි. මීටම එරබදු කොල ලූනු මිශ්‍රව කනවක්කරනු. නවාක්ෂි රෝග නසයි. මීට වලාවැන්න පොඩි උබනු. මීට තිපල් වෙනිවැල් කසාය කකාරා සීතල වූ කල මී පැණි සහ පුරවල්ලියං ගානු. කදුළු වැගිරීමද රතද දාය රුජා ගුන වෙයි.

මීට තලා කොල සවින්දව මුං ඇට මේ හැම අඹරා ගිතෙලිං බදුනෙක අඟුරුලා එහි දමා ඇසට දුම්පානු. ඇස් වනද සුක්ල පනු කැවිලිද රුජා කදුළු වැගිරීමද මෙ හැම රෝග ගුණ වෙයි.

මීට ලාකඩ කීකිරිදිය වෙනිවැල් මේ හැම තලා එහි යුෂ ගෙන එහි පුළුං දමා සතියක් ඌරුකර වේලා පාංකඩ අඹරා ගිතෙලිං රදා අදුං තබා ඇස ගානු. කබ නැතිවෙයි.

මීට ගිතෙලින් අදුං තබා කොසඹ තෙලිං පාංකඩ රදා ගිනි සහිත තෙල් ගෙන එහි අදුං අනා ඇස ගානු. කබ නැතිව රොම නැගේ. කපු මුල් පුළුස්සා අළු ගෙන තන කිරෙං අඹරා ලෝකඩ මණ්ඩකාලා තඹ තැටියකින් අඹරා ගානු. සියලූ පණු කැවිලි කබ නැතිවෙයි.

කරද ඇට තල පෙනල පිච්ච කොල දෙවගෙ පුළුස්සා අළු ගෙන අඹරා දිය කොට කසාය කකාරා කල්ක කොට තබා ඇස ගානු. මීට කසපැන් දියෙන් අරළු දහයක් පොඩි කොට දමා කසාය කකාරා චතුර්භාගව සේස කොට දිය පෙරා නැවත කකාරා ගෙන හැන්දේ ඇලෙන පදමට අමු කපුරු අංජන කැට සවින්දව මෙ හැම චූර්ණ කොට එහි ලා අනා ඇස ගානු. අසිශන්දැ සියලූ රෝග නසයි. මීට සවින්දව තලතෙල් මිරිස් අගුන කොල යුසිං තඹ තැටියේ අඹරා ඇස ගානු. රෑ කණෙ ගුණ වෙයි.

චන්ද්‍ර කාන්තිය

මීට පොතු ගිය දී කිරෙං අඹරා ඇස ගානු. රෑ කණෙ ගුණ වෙයි.

අශ්‍රගන්දරවන්නෙ

මීට තෙල් කියනු වැල්මී ඉරිවේරිය සමදරා මුල් සෙන්නිරි කොට්ටං සාරණ මුල් දේවදාර වෙල්ලොත්තිරං ඉගිනි ඇට උරුලෑ සට්ටං හිගුරු පියලි ඔලිද මුල් මුගුණුවැන්න කීකිරිදිය කුප්පමේනියා බිං තඹුරු තිපල් මෙ හැම තුං තුං කලද ගෙන පොඩි කොට තබා වැටකේ යුෂ එකයි එලකිරි එකයි තලතෙල් එඩරු තෙල් මෙකි දේ ගෙන නැවුම් භාජනේක ලවා එම බෙහෙත් පොඩිත් දමා ලිප තබා නෙළුම් මලක් සේ ගිනිකර සම පාතයට මුදු පාතයට ලනු ඇඹරෙන පදමට මී පැණි පුෂ්ප වෙලාවට පෙරා තුන් දවස ඇර සිද්ධි යෝගයෙන් තෙල් බදිනු.

මීට ගුණ වෙනවා වායු සීයක් සන්හිදෙයි. ඉස එන වායු සීයක්ද නීල කාංචි පටලද රත් පටලද පොලේටද කදුළු වසිනවාටද ඇහැට එන වායුවද උළ්වරන්ද පුප්පටලද ගනපටලද අවිධ උනාද ඉස වෙවුළුංද රදේද පිත් අධිකද කර්ණ රෝගද මෙතෙක් රෝග ගුණ වෙයි යහපොති. මීටම කට්ටකුමච්චල් තිත්ත කපුරු සමධරා පිච්ච කොල උරුලෑ සට්ටං සෙක්තිරිකොට්ටං කුංකුමප්පු වෙනිවැල් මෙ හැම සම භාග ගෙන දෙවෙල් දීප විස්ත්‍රව ඉද බෙහෙත් මුට්ටිය හලා තලතෙල් තුං පතයි පිනිදිය තුංපතයි දුනුවිට ලිප තබා හපුකැකුලක් සේ ගිනිතර පිනිදිය සිදුනු විට බා පෙරා තබා සිද්ධි යෝගයෙන් පාවිච්චි කරනු. ඒසිය අටක් ගුණ ඇති ඉසට ඇසට එන වායු සන්හිදෙයි. ඇසට ගන්නා පටල උක්කඩ වාතරෝග උළ ඇනියා නීලකාංචි සන්සිදෙයි.

නාසෙන් සොටු එන පීනසද ඉස කැරකීමද ඉසණර වෙනවාද මෙතෙක් රෝග ගුණ වෙයි.ප්‍රත්‍යක්ෂයි.

අට දවසකට වරක් ඉස් සෝදනු පිලිහුඩු නොකනු. නීලාංජන තෛලයයි.