මුල් පිටුව මන්ත්‍ර පොත් අංක 15 බන්ධන පොත

පොත් අංක 15 බන්ධන පොත

දිව ගුරු බන්ධනය

ඕන් ත්‍රී මුර්ති ශක්ක්‍රාම් අරුපදු ශක්‍රාම් උරපදු ශක්‍රාම් ඉරිපත්තුංඩළු මිල් ගිනි වානේ කට්ටි.කෙඩයෙල් ඉරිමුත්තුන්දු වානේ ඉරිත්තුංඩල් කෛනේ කට්ටි පෙරියවයි නෙසෙල්ලි වඩක් කාන්ත්‍රි යෙරුම් කට්ටි යේක්කා ගවයිනේ මුන්ද්‍ර කෙට්ටි අඩි මුඩි නාරායනේ කට්ටු තක්ක්‍රා කයිලග කට්ටු මුක්කල් කට්ටු ඉක්ක ඉරිතල් කරුට්ටි ඉන ඉන්ද සුර්යාන් නේ කට්ටු සන්තාරදුන් ධාරෙන කට්ටු ශර විෂ්නු ගිනි නාරායනේ කට්ටු පංච ගුරු අග ගිනි දුරනේ කට්ටු චන්ද්‍ර ගුරු ධාරනේ කට්ටු සරස්වතී සන්කාල ධාරනේ කට්ටු.

මුත්මෝ ගිනි සන් කට්ටු සෙගපාල උශෙන් දෙවි කට්ටු වයිර ඩ වාත කුරුඹු දෙවි කට්ටු කට්ටු පිත්ත මර ගුරු දෙවි කට්ටු ඉරමුත්කාල් තයි කට්ටු සුං කාල සුං ධීර කට්ටු අං ඉං යං කිං කාරණි කට්ටු අං ඉං මුර්ත්තු කුමාරයා කට්ටු සුර්ය සුං දිෂ්ටි දෙවි කට්ටු විස මුරත්තු සම ලෝක නාරායනේ කට්ටු පුට්ටු.

මේ දිව ගුරු බන්දනේ පොලොන් දතට එකසිය අටවර මතුරා අළු කෙසෙල් පතුරෙන් රූපෙ කපා කට හඩ අසු කර බොටුවට දත ගසනු.