මුල් පිටුව මන්ත්‍ර පොත් අංක 29 මන්ත්‍ර පොත

පොත් අංක 29 මන්ත්‍ර පොත

ඕන් ත්‍රිරිමු ශැක්ක්‍රම් අරුපන් ශකකම් ඉරපිදා ශැක්ක්‍රම් උරුතාල් ශැක්ක්‍රම් පත්තුඩුළුසුවන්නේ කට්ටි කාබල් ඉරිමුත්තුඩ ළුසුවනේ කට්ටි කාබිල් ඉරිමුත්තුඩල් එමුක් කොල් පෙරිය වානේ කට්ටුනක්කානයි ලාඟ කට්ටි මුක්ක්‍ර මුකකු කොල කට්ට ඉක්කා ඉරිනාල් කට්ටි ඉන්ද ඉරිශ්‍රිශ්‍රතයි කතොත් සංකර දුක දරනි කට්ටු ශැර විශ්නු ගිනි කරනේ කට්ටු නකකානයි ලන්ග කට්ටි මුක්කා මුක්කු කෙල් කට්ටි ඉක්කා ඉරිනාල් කට්ටි ඉන්ද ඉරිශ්‍රශ්‍රතයි කනෙත් ශංකං රදුතදරති කට්ටු ශැර විශ්නු ගිනි තට්ටු ශෙන්ගු පලශෙකුං දෙවි කට්ටු වයි රඩ වාහ ගුරුන්චර කාකට්ටු පුර වින්දුන දෙවි කට්ටු පිත් රොම දිට්ඨි ගුරු දෙවි කට්ටු ඉරමුන්නයි කට්ටු සුක්‍රාශ්‍රදිර කට්ටු යන් කින් නාරනි කට්ටු අං ඉන් මොත්තුර්‍මර කට්ටු සුං සුං දිෂ්ටි ගිනි දෙවි කට්ටු අශරකර බාහිර වී කට්ටි විශ්නු මොත්තුර්‍ශවජ් ලෝකය කට්ටු විශි විශි ගිනි ශන්දිගනි කට්ටු නාර තමශරොබු ගිනි ගිනි කට්ටු හිර ගිනි දෙවි ගිනි පුට්ටු හර නමඃ

(පොලොන් දතට ශන් විටක් මතුර කඩහඩ අසුවිකර කෙහෙල් පතුරෙ ගශනු දිව ගුරු හිරවෙයි. තුන් වරුවෙන් ඉශ්ශර ඇද දමනු. බැරි උනි නම් කැඋතු උනු වෙයි තුන් දවසට හිරයි.)

ඕන් කාරුන් කුන්ටින් එල් මේල් විය ශ්‍රන්තට බියනෙන් තල්ල ඉරි තාලල් පිරිතතුන් ඉරගුරු කාලියේ ආමෙමාවාශ්‍ර රියානේ එන්නා විලම්බුන් පෙරිය නාගුසකිරන්ති උඩමයියානේ ක්‍රිරිම් නාග ඉදිරෙට්ටුවයි අඩියෙන් වැලි ගෙන එකසිය අට වරක් මතුර දළුක් ගාහා හාරා වැලි අඩිශ්ශි කර කුඩා මී ඉටි වලින් ශත් විටක් මතුර ඉරි අශ්‍රරනු තුං මසට කැවුතු කුනු වෙයි. නාහි ශත්තයයි.

ඕන්නෙ විරෙනෙර පවචිරෙන් අග්ග්‍ර ශඕලෙ බිලිකැපගටලෙ පිල්ලි දෙශෙ ලෙ පිල්ලි දෙවතාවා ගොළුං පිලි දෙශෙ ලෙ පිදෙවනාවාත් මෙකී ඇදුරාගේ ඉශට නැති ඉශ වෙවුලූවා අවීචි මහා නරකයෙන් ගිනි ගෙන එගිනි මොහුගේ කට දමා කට පියවා යගල් යවුලෙන් අවුල්ලා බැදෙන් මුල් දිව සර පොටක් වෙය මුනි මාත්‍රග පටියෙන් වෙලා බැදෙත් අත් දිව සාර පොටක් වෙය මුනි මාත්‍රග පටියෙන් වෙලා බැදෙත්උඩක් අඩකි හිර මුද්දලා බැදෙත් බද බද ඒස්වාහඃ.