මුල් පිටුව මන්ත්‍ර පොත් අංක 14 මන්ත්‍ර පොත

පොත් අංක 14 මන්ත්‍ර පොත

ඕන් තඝ සස රමන කක ගර්ග ධාණී රුප තනතුනක් ඇති කහා සනන සමපුර්නන වු සිරස ශැඩ පළු සීයක් ඇති පාර්‍වතී ගිනි මල් රාක්ෂි ලේ විල් රාක්ෂි අම්මැඩියේ මෙනන් ඇති ස්ත්‍රීගේ අටසියක් සත් දින වසියක් නහර අඩු තුන් කෙලකේ කෙස් නාවනු දහසක් ලොන් අක්මා පෙන පපු කැවුතු උනුව උනුව උනුවී උඩු බැළු බැල්ම බිම නොබලා බිම බැළු බැල්ම උඩ නොබලා දහසක් ගිනි ජල් වෙලා රතිමත් කකියවා රති මල පුබුදු කෙරවා මා වෙතට ගෙන දෙණ්ඩ සලක්ෂ. පස් විස්සක් යකුන් යන්ෂනියන්ට නායක වූ වෙසමුනි රජ්ජුරුවන්නෙන් වරම්.