මුල් පිටුව මන්ත්‍ර පොත් අංක 13 නක්සස්ත්‍ර පොත

පොත් අංක 13 නක්සස්ත්‍ර පොත

ලිපි සුචිය
පොත් අංක 13 නක්සස්ත්‍ර පොත
ඉතිරිය 1
ඉතිරිය 2
ඉතිරිය 3
සියළුම පිටු

ඉරිදට කැති නැකත හා විසේනියද සදුදාට සිතය හා දියවකද අගහරුවාදාට රෙහෙනය හා පසළොස්වකද බදාදාට බෙරනය හා දියවකද ගුරුදාට අනුරය හා දසවකද සිකුරාදාට සුවනය හා ශටවකද ශනිදා පුසය හා අටවකද මෙකී තිති නැකැත්ද මෙ දවස්ද එක් වූ කල ගිවිසියෝගයි.

ආදිත්ත්‍ය ධනු මිනච්චනේදා මිථුන කන්තියො කුජො කර්‍කනාව කසුන්‍යච ශ්‍රත්‍රේමකර කුම්භයෝ ශැනිවාරේව සිංහ මසුන්‍ය ලක් නමිති ප්‍රදා ධනු මිතේදිතියාච චතුත් ර්‍ථ වෘෂභ කුම්භයො ශෂ්ටික කර්‍කක මේසච කන්‍යා වාෂටමි සිංහ වෘෂ්චික විංසා ඨිතු ලාමකරවාචා දසි ඒනේ රාහු සුතේ භානු රහති යෝගන් පුකි ර්‍තතතං බුඩවිතියා කුජ පව විචෂ්ටි භුරොෂ්ථිමි ශුකචාරේ ඒකා දසි මෞච ශතනර්‍තවා ම්‍යව දස්‍ය චාර්‍යා න පිද ගධ යෝගඃ වද යෝගයි.

ඉරිදාට පුවසත්‍රය හා පැලවියද සදුදාට උත්රසලය හා අටවකද අගහරුවාදාට අක්ලිසය හා දශවකද බදාදාට කැත්ත හා විසේනියද ගුරුදාට පුවපුටුපය හා අටවකද සිකුරාදාට උත්‍රපල් ගුනය හා තෙලෙස්වකද ශනිදාට රෙහෙනය හා දොළොස්වකද මේ නැකැත් හා මේ දවස් ද එක්වු කල දගධයෝගයි.

ජලවකයෙන් හතර පැයක්ද නව නවකයෙන් මධ්‍යයේ නවපැයක්ද තුදුස්වකයෙන් දස සතර පැයක්ද තත්කලිරිධා නම් වේ.

ජලවක එකලොස්වක දසවක තියවක රාතත්‍රියට විෂටිය අටවක පසලොස්වක නවවක තුදුස්වක දාවලට විෂටිය ඉරිදා ගමන් ගියා සොරබයවේ. කැටුව ගියො වෙත් වෙත්. සදුදා ගමං ගියා ඉස්ත්‍රියක් විසින් ලාභ වේ. සුදු වස්ත්‍ර ලැබේ. කුජදා ගමන් ගියා කකුල් රුජා වේ.කැටුව ගියො දබර වෙති. මිත්‍රයො විරෝධ වේ. බුධ දින ගමං ගිය පංඩිතයන් දැකිමට ලැබේ. බසකිං ලාභ වේ. ගුරුදා ගමං ගිය නැගෙනහිරින් ලාභ වේ. රංවන් වස්ත්‍ර මුතු මැණික් ලැබේ. රාජ කරුණා ලැබේ. කිවිදා ගමං ගියා නිල් වස්ත්‍ර ලැබේ. ඉස්ත්‍රියක්ගෙන් ලාභ වේ. භූමි ලාභ වේ. ශනිදා ගමං ගිය සෝක වේ. භය වේ. ලෙඩ වේ. සොරභය වේ.මරන වේ. මේසයෙන් ගමං ගියා දඩමස් ලැබේ. දුක් වේ. වුෂභයෙන් ගමං ගිය කැවුං ලැබේ. සිංහයෙන් ගමං ගියා දඩමස් ලැබේ. රත්ත්‍රං ලාභ වේ. කන්‍යාවෙන් ගමං ගිය බටු පලාද කුඩු මුසුව බත් ලැබේ. තුලාවෙන් ගමං ගිය සුදුසුදු පිළි ලැබේ. ඉසකේ මුසු බත් ලැබේ. රොස්වදිත් වෘශ්චිකයෙන් ධනුවෙන් ගිය යස ලැබේ.රාජ කරුණා ලැබේ. මකර කුම්භයෙන් ගිය බත් බුලත් ලැබේ. ඉසරුජා වේ. කාර්ය සිද්ධ වේ. තෙලෙන් බත් ලැබේ.පුවපල් ගුනයෙන් ගිය සියල්ලටම නපුරි උත්ත්‍රපල් ගුණයෙන් ගියා කාරිය සිද්ධ වේ. සුබ ලැබේ. කුනුමාංස පරදාරවුක් ලැබේ. හතයෙන් ගිය කං කෙරේ අබුවං ලැබේ. සිතයෙන් ගිය විපුල ලත් ලැබේ. සතුරෝ බෝවෙත් අර්‍නථ නසී. සාක නැකතින් ගියා කං නැත. කනු බොනු ලැබේ. විසා නැකතින් ගිය දුප්පත් වේ. අනුරයෙන් ගියා කැවුන් ලැබේ. ගිය කාරිය සිද්ධ වේ. දෙටයෙන් ගියා සතුරො බියවෙත් මුලායෙන් ගියා කම්තෙරේ පිළි ලැබේ.මුවසිරිසයෙන් ගියා මාංශයෙන් බත් ලැබේ. අදයෙන් ගියා දබර වේ. පුෂයෙන් ගියා කාරිය ලැබේ. යහපත් වේ. අක්ලිසයෙන් ගිය වෙන වෙන ලෙඩ වේ. මා නැකතිං ගියා කං කෙරේ. රාවෙන් ගියා නිස්පල වේ. කලහ විරොධ වේ. යාත්ත්‍ර ලග්නයට සදු දොලොස් වන්නේ සිටියදි සදු හොරාවෙන් ගියා දියෙන් භය වේ. යාත්ත්‍ර ලගනයට සවන රැස බුදසිටියදි ගියා බුද හොරාවෙන් ගියා විශ භය වේ.ගිය කාරිය සිද්ද නොවේ. යාත්ත්‍ර ලග්නයට ගුරුසියා ගුරු හොරාවෙන් ගියා ලාභ වේ. පුවසලයෙන් ගියා සියල්ලටම නපුරි සොර භය වේ. උත්සලයෙන් ගියා කම් කෙරේ. සුවනයෙන් ගියා ඇලූම් ඇතිවේ.දෙනටයෙන් ගියා සියල්ලටම නපුරි සියාවසයෙන් ගියා අනුන්ට පසු බසී. යහපත් වේ.රේවතියෙන් ගියා කම් කෙරේ. සැපසේ එති. යාත්ත්‍ර ලග්නයට බුදහු පස්වන රැශ සිටියදි ගියා සිකුරු හෝරාවෙන් ගියා කළු මාංශ ලැබේ. ඉස්ත්‍රියක් ලැබේ. සදු හෝරාවෙන් සිකුරා සිටියදි ගමං ගියා ඇඹුල් ළුනු හා නිල් පිලි ලැබේ. සදු දහයෙ සිටියදි සිකුරු සිටියදි ගියා කිරිබත් හා සුදු පිලි ලැබේ. යාත්ත්‍ර ලග්නයට තුන්වන දසවන රැශ රාහු සිටියදි බුද හෝරාවෙන් ගියා යකුං ගනිත් යාත්ත්‍ර ලග්නයට සතරවන රැශ අගහරුවා සිටියදි මෙම හොරාවෙන් ගියා සතර ගාතේ කොර වේ. යාත්ත්‍ර ලග්නයට ඉරු සවන් නේ සිටියදි සදු හොරාවෙන් ගියා කිරිබත් ලැබේ. මලවු බොජුන් ලැබේ. කොකං පිලි ලැබේ. යාත්ත්‍ර ලග්නයට ගුරු සිටියා ගුරු හොරාවෙන් ගියා පිලි ලැබේ. වැටපිරුවා ඇවිත් අහුරක් ගනී. ආ තැනින් පිටත් වේ. කොල බැදිමට යහපති. සුබ වැඩට යහපති. ලොග පාදය සියලූ දේට යහපති. වැටපිරුවා අගලකට හේත් යුධ කල සතුරෝ බියවෙති. ගමං ගියා ජයයි විවාහ කලා යහපති. දෙවිබුරුවන්ට යහපති. පලදාවල් ලියට යහපති. කජ ඉදුවා යහපති.අමුත්තෙයො ගියා වැඩි වස ගවයො බෝවෙත් රජුන්ට යහපත් ගනි ගමං ගියා රස ඇති කැවිලි ලැබේ. මිහිරි කටයුතු කියත් කාරිය සිදුවේ. ලත් තැන ඔරුව මෙගොඩයි. මැද වුව ගංගාව කුදයි. අන්තිම උව එගොඩයි. මැද ලෙඩ බැළුවා යහපති. බිජු වපුලා යහපති. අග බැද පැගන්නකට දිනයි.


ගව චක්‍රය

මුක ඇතුළුව ඉශ ශය ගෙල සිද නොගනු
කද මැද දෙසිවු වැඩ උතුමැයි ශක නොවනු
වාල ගසිවු දෙකකුල අට නොග නු
ගව වැඩ සුන්‍ය මෙලසිං දැන කිය නු

මල්වර චක්‍රය

කැති නැකත තබා සතරිං තුනින්වටට ගනිනු
ගිනිකොන සාමිචියෙ
නිරිතේ මහ දුක් විදියේ
වයඹ දන නසියෙ
ඉසානේ වඋ පියමියේ

ඉරු ඇරගිය රාශිය උඩඩමුකය
එන රාශිය නීය්‍යඩමුකයි අධෝමුක රාශිය
නැකත් ගනුද සිතය මුලයි
විසා නැකත සිංහ දිවිකරනයි
ශනි සිටි ලග්නය එම හෝරාවෙන් වැට පුරනු

ඉරිදා මල්වර ඌ ලෙස නපුරු ගුනෙන් දුක්
රුදුරු රකුශ අඩ මිහිපුත් වෙසේ
නපුරු ගුනෙන් දුක් වෙයි
ඉරිදා දොස හැර ශෙද්දෙත් මෙලසේ
ලගට සපතයට දොස දුරලානේ

සදුදට මල්වර වූ කල ඉතිනා
පසදා සම්පත් යසපිරි වනා
සැමදා සැපනං ගත සිරි දිවුනා
සදුදා දිනයේ ගුන මෙලෙසිනා

අගහරු දිනයේ මල්වර වන්නේ
දහමර යෝගත් පැමිනෙන්නේ
රගවර හැසුමය ගුන දැනගන්නේ
කිවි දින කුමරිය මල්වර වන්නේ

දිවි හිමියට යස ශ්‍රී විදිමින්නේ
නොයෙක් රසේ එහි වැජබි ඉන්නේ
පිවිතුරු වි බෝවෙයි දැන ගන්නේ

ශනි දින මල්වර වූ කල ඉතිනේ
ගිනිදා දඩයක් අල්ලවමිංනේ
මුනිදා රෝ දුක් නොහැර තියෙන්නේ
ශනිදා දොස හැර සැශිරි හොබින්නේ

ඉරිදා සුකඩයි සදුදා කෙලදල කඩයි කුජදා දල කඩයි බුදදා කෙලසුන කඩයි ගුරුදා රංවං කඩයි සිකුරාදා තාත් කඩයි ශනිදා කලූටු කඩයි මල්වර ලග්නේ සිට ඉරු සත් වෘනේ වියෙවීනම් රෝග වන්නේය. බුධ සිටියේ වීනම් ගෙහිමියා චෙ මරවානේය.

බුධ දින මල්වර වූ කල නොලසේ
මැදද නරෝ දුක් බය වෙයි මෙලසේ
මද මද සැපතින් කල් යයි මෙලසේ
බුධ දිනයේ ගුන මෙලසේ

ගුරු දින මල්වර වූ කල ඉතිනේ
යසදා සිරි සැප දී උනුවතින්නේ
සැමදා සැපසේ විදින්නේ
ගුරු දිනයේ ගුන දැන මෙලසින්නේ

පුවසලද මුවසිරියද මෙලසිං
රේවතියදඒ වීශා නැකතිං
උත්ත්‍රපල් යන මේ පස් නැකතිං
මල්වර වුව වැටෙන් පිටදිං

උත්ත්‍රසලයද අක්ලිසයද යෙදුනේ
හත සියවසයද නිතිනේ

ගුරු සිටියේ වීනම් ශිරි වඩී කිවි සිටියේ වීනම් දරුසැප වන්නේය. ශනි සිටියේ වීනම් පුරුෂයාගේ මලයට මරණයි. රාහු කේතු වීනම් කුමරිට මරණයි.

කැති පුශයද සුවපල් ගුන නැකතිං
සා නැකතද මුලා දෙනටේ නැකතිං

පූනාවසය මා නැකතද මෙලසින්
සිතයද දෙටයද යන මේ නැකතින්
පුවපුටුපය සුවනය මේ නැකතින්
මල්වර වුව ගෙයිදි කියමින්

මිතුනය මල්වර පල මෙලෙසින්නේ
දරුතුන් දෙනෙකුන් පවසන්නේ
කුසේ උපන් මලයට දුක් වන්නේ
මිතුනය දෝසය හැර සිරි දෙන්නේ

කටක ලග්නයෙන් මල්වර උපත්
බිලිදකු ලැබ වහපි බලා ශැපත්
ලග්න නොයෙක ධන ධාන්‍ය ශැපත්

සිංහය මල්වර වු කල මෙලසේ
දරු බිලිදකු දෙන්නෙකු වෙයි මෙසේ
පිංපල සැප වෙයි මෙලෙසේ
සිංහෙ ගුන වෙයි මේලෙශ මෙසේ

කන්නි ලග්නේ මල්වර වූ කල
ඉන්නා තම හිමියට වැඩපල
යං නෑසියහට වැඩ ඉං වැඩපල
කන්නියාවේ දොස දුරලන යන කල

ශැටවක රෝග වේ.
සතවක සිරි වඩී.
දශවක වෛශ්‍ය වේ.
සොලොස්වක පුතකු ලැබේ.
එකලොස්වක සිරි වඩී.
දොලොස්වක රූප වේ.
තෙලෙස්වක බොහෝ භාග්‍ය ඇතිවේ.
තුදුස්වක පහලොස්වක සියලූ සම්පත් ලැබේ.

මේස ලග්නයෙන් මල්වර වන්නේ
ධන ධාන්‍ය සම්පත් ලොබ වන්නේ
දරුවන් සදෙනකු ඇතිය කියන්නේ
මේසයේ මල්වර පල මෙලෙසින්නේ

තුලා ලග්නයෙන් මල්වර වුවා
ලොල සියලූ සැපතිං සැප වේවා
වලා වැලි සුවදිං වැඩ වේවා
තුලා ලග්නයෙන් ශශිරි වේවා

වෘශ්වික මල්වර කුසවද වේ
නස්චිතද තමහට ලෙඩ රෝගත් වේ
දුක් සිතයෙන් කල පසුව වද වේ
වෘශ්විකයෙන් වු දශඇර සෙත වේ

ධනුවෙන් මල්වර වන්නේ
කුසේ බිලිදු ගෑනුද හට ගන්නේ
තෝසේ වඩන සැප විද වැජබෙන්නේ
මෙසේම ධනුවෙ ගුන මෙලෙසින්නේ

ලියනට මල්වර කුම්භය වන්නා
පියහට තව දොස් පවසන්නා

මකරය මල්වර අහගන්නේ
ලෙවුපල වුව බිජු දහසින්නේ
කල්පසුවව ගොස් දරු වැඩ වෙන්නේ
මල්වර මකරයේ ගුන මෙලෙසින්නේ

විවාහ චක්‍රය

මුදුං නව නැකතේය
දෙදෙනාහට මරන වෙය
කොං සතරේ සිටි සිවු නැකතේය
තුං අවුරුද්දෙන් වෙන්ව යන්නේය

උලමුල නැකතේ පල දංනේ
රජුගෙ හිමිහට වරද වැටෙන්නේ

විවාහ චක්‍රය

ඇතුලත දෙක දෙක අට නැකතේ
පල දිවි ඇති තෙක් වෙන් නොව
සැප විදිමින යස දරුවන් ලැබ
සවුසිරි සැපවිද තිත වේ
විවාහ චක්‍රය මෙලෙසින

ගෙබිං චක්‍රය

ගිනිකොන සරිං ගිනිබිය වන්නේ
නිරිතේ සතරිං අලාබ වන්නේ
වයබේ සතරිං ලෙඩ රැශ්වන්නේ
ඉසාන ඉගුළුං දබරද වන්නේ

මෙර මුදුනේ කැට පිපිරි සුං වන්නේ
සුබුලූ නවය ගේ දාලා සුන්වන්නේ
මැද නවයිං සුබ සිරියා දෙන්නේ
මෙගිනි අංශකය දැන ලිප් බදින්නේ

උලූවහු චක්‍රය

මුදුන්ව නැකත් ගිනිබිය සොරු බොවි
මුල එක්වෙති නැකත් තමහට වරබොවි
පඩි කදසයිං ගතරෝ දුක් ලෙඩ බොවි
මැද දොලසිං ගත ජය ආසිරි බොවි


මාශබල චක්‍රය

අස්විද අස්යෝනි දේව ගනයි. කදුරු වෘක්ෂයි රාජාලි පක්ෂි පිරිමි නැකතයි. බෙරනය ඇත් යෝනි මනුස්‍ය ගනයි. ඇබල වෘක්ෂයි උකුසු පක්ෂි ගෑණු නැකතයි. කැති නැකත අසුර ගනයි. එළු යෝනි දිඹුල් වෘක්ෂයි කුකුළු පක්ෂි ගෑණු නැකතයි. රෙහෙන මනුස්‍ය ගනයි.සර්ප යෝනි උකුසු පක්ෂි පිරිමි නැකතයි. මුව සිරස දේව ගනයි. සර්ප යෝනි ගරුඩ පක්ෂි කිහිනි වෘක්ෂයි ගෑණු නැකතයි. අදය මනුස්‍ය ගනයි. බලල් යෝනි වානර පක්ෂි කළුවර වෘක්ෂයි ගෑණු නැකතයි. පුස දේව ගනයි. එළු යෝනි බෝ වෘක්ෂයි බකුමුහුනු පක්ෂි පිරිමි නැකතයි. අක්ලිස අසුර ගනයි. බලලි යෝනි නා වෘක්ෂයි ගුරුළු පක්ෂි පිරිමි නැකතයි. මා නැකත අසුර ගනයි. මී යෝනි නුග වෘක්ෂයි ගරුඩ පක්ෂි පිරිමි නැකතයි. පුවපල් ගුනය මනුස්‍ය ගනයි. මී යෝනි රාජාලි පක්ෂි කෑදි වෘක්ෂයි ගෑනු නැකතයි. උත්ත්‍රපල් ගුනය මනුස්‍ය ගනයි. ගවයෝනි පුල්ල වෘක්ෂයි කුකුළු පක්ෂි.

ගෑනු පිරිමි උපං හැටි බැලීම

හතය දේව ගන මහිස යෝනි ඇබල වෘක්ෂය කාක පක්ෂි ගෑණු නැකතයි. සිතිය අසුර ගනයි. දිවි යෝනි ඇබල වෘක්ෂයි කාක පක්ෂි ගෑණු නැකතයි. සා නැකත දේව ගනයි.මහිස යෝනි කුබුක් වෘක්ෂ සැලලිහිනි පක්ෂි පිරිමි නැකත. විසා නැකත අසුර ගනයි. දිවි යෝනි ඉගිනි වෘක්ෂයි කාකා පක්ෂි පිරිමි නැකතයි. අනුරය මුව යෝනි දේව ගන නවුගුන වෘක්ෂයි ලිහිණි පක්ෂි ගෑණු නැකතයි. දෙවය අසුර ගන මුව යෝනි වැටකේ වෘක්ෂයි වන කුකුළු පක්ෂි පිරිමි නැකත. මුලය අසුර ගනයි සුනක යෝනි කාක පක්ෂි පාල වෘක්ෂ නපුංසක නැකතයි. සියාවසය අසුර ගනයි අස්යෝනි කොලොං වෘක්ෂයි මයුර පක්ෂි ගෑණු නැකතයි. පුවපුටුපය මනුස්‍ය ගන කිදුරු යෝනි ලිහිනි පක්ෂි අඹ වෘක්ෂයි පිරිමි නැකතයි.උත්ත්‍රපුටුපය මනුස්‍ය ගන ගව යෝනි කුකුළු පක්ෂි නිබ වෘක්ෂයි ගෑණු නැකතයි. රේවතිය දේව ගන ඇත් යෝනි වලිකුකුළු පක්ෂි මී වෘක්ෂයි ගෑණු නැකතයි. පොහාල මනුස්‍ය ගන වානර යෝනි බකමුනු පක්ෂි පුවගු වෘක්ෂයි පිරිමි නැකතයි. උත්ත්‍රසලය මනුස්‍ය ගන ගව යෝනි පනස වෘක්ෂයි සවුල් පක්ෂි පිරිමි නැකතයි. සුවනය දේව ගන වානර යෝනි වරා වෘක්ෂයි එකාර පක්ෂියි ගෑණු නැකතයි. දෙනැටය අසුර ගන කිදුරු යෝනි වලි කුකුළු පක්ෂියි හැව වෘක්ෂයි ගෑණු නැකතයි. සිතය අසුවිදය හතය පුනාවාශය පුශය සුවනය පුවපුටුපය උත්ත්‍රපුටුපය දෙනැකත් පුෂයයි මුලය මුවසිරිසය සියාවසය මේකත් නපුංසක නැකතයි වෙයිං පිත් අනික් නැකත් ගෑණු නැකැත් නම් වේ.

බත් කැවීමට

පූනාවසයද මුවසිරිසියද දෙනටයද සුවනයද රේවතියද පුසයද අස්විදයද හතයද තෙලෙස්වකද දොලොස්වකද එකලොස්වකද දශවකද ශතවකද විසේනියද දෙනටයද මුවසිරිසියද හතයද සා නැකතද අස්විදයද සිතයද රෙහෙනයද සුවනයද සියාවසයද තුනතුරු නැකැත් තුනද රේවතියද අනුරයද මේ නැකැත් සොලසද තෙලෙස්වකද දශවකද ශතවකද දස විසේනියද තියවකද දියවකද මෙකිවක්ද වෘෂභය මිතුනය කටකය සිංහය කන්‍යාව තුලාවය ධනුවය මකරය කුම්භය මෙකී රාශිද ගුරු සිකුරු බුධ චන්ද්‍රයද මෙකී ග්‍රහයෝ සිටින ලග්නද මේ දවස්ද මෙකී හෝරාද ගෙන බක් වෙසක් ඉල් දුරුතු මෙකී මාසද ගෙන අටවනු දසවනු සුද්ද කොට ගෙන ළදරුවන්ට බත් කැවීම සුභයි.

ඉස කැපීමට

අකුරු කීමට හතයද පූනාවාසය ශා නැකත අනුරය අදය රේවතිය අස්විදය සිතය සුවනය දියවක තියවක විසේනිය සකවකද දසවකද එකලොස්වකද දොලොස්වකද තෙලෙස්වකද මෙකී නැකැත් හා වක්ද වෘෂභය වෘශ්චික කුම්භය මීනය කන්‍යාවය ධනුවය මෙකී මාසද ලග්නද ගෙන පුරපසලොස්වකයෙහි චන්ද්‍ර බුධ ගුරු ශුක්ක්‍ර යන මේ දවස්ද මෙ ග්‍රහයෝ සිටිනා ලග්නද හෝරාද තියවකද දියවකද මෙකී නැකැත් හයද කටක කන්‍යාව මිතුනය තුලාව වෘෂභයද මකරයද මෙකී ලග්නද චන්ද්‍ර බුද ගුරු මේ ග්‍රහයෝයි සිටිනා ලග්නද මේ දවස්ද මෙකී හෝරාද බක් වෙසක් ඉල් දුරුතු මෙකී මාසද ගෙන අටවන්න සුද්ද කොට දත් කැපීමට නිය කැපීමට ඉස කැපීමට රවුල් කැපීමට මෙකී දේට යහපති.

කන් විදීමට

සුවනය අදය හතය සිතයද රේවතිය මුවසිරිසියද තුනතුරුය පුසං පූනාවාසයද දෙනටය මේසය වෘෂභය මිතුනය කටකය කන්‍යාවය තුලාවය ධනුවය මකරය මීනය මේ නැකැත් හා ලග්නද දියවකද තියවකද විසේනියද දසනවකද දසවකද එකලොස්වකද දොලොස්වකද මෙකී තිතියද චන්ද්‍ර බුද ගුරු ශුක්ක්‍ර මෙකී දවස්ද මෙ ග්‍රහයෝ සිටිනා ලග්නද හෝරාද ගෙන පුරපක්ෂියෙන් අටවන්න සුද්ද කොට ගෙන කන් විදීමට යහපති.


විවාහ පාවාදීමට

රේවතිය සා නැකත මුවසිරිසිය අස්විද හතය අනුරය මුලය දියවක තියවක විසේනිය සතවකද දසවකද දොලොස්වකද එකලොස්වකද තෙලෙස්වකද මෙකී නැකැත් හා තිථිද තුලාව මීනය කන්‍යාව කුම්භයද ධනුවය වෘෂභය කටකය සිංහය මෙකී ලග්නද බුද ගුරු ශුක්ක්‍ර චන්ද්‍ර මෙකී දවස්ද මෙකී ග්‍රහයින් සිටිනා හෝරාද අන්සකද ගෙන තුන්වන්න අටවන්න සත්වන්න සුද්ද කොට ගෙන විවාහ පාවා දීමට සුබයි. මෙයින් තුලාව මීතුනය කන්‍යාව ඉතාම හොදයි. අනිත් ලග්න සම්බන්ධයි ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙදෙනට එක අවුරුදු යහපති. එක නැකත එක ගන වුව යහපති.

යෝනි බලන හැටි

දිවියෝනි ගවයෝනි සතුරුය බලල්යෝනි මීයෝනියට සතුරි බලූයෝනි මුවයෝනියට සතුරි බලළුත් සතුරි නාගයෝනි මීයංහට සතුරි ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙපක්ෂය සතුරු යෝනි වීනම් නපුරුයි. දෙදෙනාගේ එක ගන එක නැකත වුව යහපති.දේවගන රාක්ෂ ගන සමපලයි.දේවගන මනුසය ගන සමපලයි. රාක්ෂ ගන මනුෂ්‍ය ගන උව මරණයි.

ගොයං බිං ඇල්ලීමට

පුස්යද තුනතුරුද සා නැකතද අදයද මා නැකතද අනුරයද සිතයද ඛෙනරය පැලවියද තියවකද විසේනියද දසවකද එකලොස්වකද තෙලෙස්වකය මෙකී නැකැත් හා තිතිද වෘෂභ වෘෂ්චික කටකය මේ ලග්නද ගෙන අටපහ සුද්දකොට භූමිය කොට වෘෂභය සිංහය වෘෂ්චිකය කුම්භය කටකය මෙකී ලග්නද ගුරු ශුක්ක්‍ර ශනි බුද මෙකී දවස්ද මේ ග්‍රහයෝ සිටිනා ලග්නද මෙකී හෝරාද ගෙන ශනි එකොලහ දහයේ මෙකී තැන හිටුවා දොලග සුද්දකොට ගෙන ගොයං බිං ඇල්ලීම් කොල පිරවීම්.

ගෑනු නැකතිං පිරිමියා උපත පිරිමි නැකතිං ගෑනි උපත උනුකාගන එකදාට එහි ඇරේ.ගෑනු නැකතිං දෙන්නම උපත හොදයි ගෑනු නැකතිං ගෑනු උපත පිරිමි නැකතිං පිරිමියා උපත ඉතාම හොදයි.

අලූත් බත් කෑමට

පූනාවස පූසය අස්විදය දෙනටය රෙහෙනය සුවනය විසා නැකත රේවතිය සියවසය හතය සා නැකතය මා නැකතය මුවසිරිසය අනුරය තුනතුරුයද පැල වියද දියවකද තියවක විසේනිය සටවක සතවකය අටවකය දසවකය එකලොස්වකය දොලොස්වකය තෙලෙස්වකය යන මෙකී නැකැත් හා තිතිද බුධ ගුරු ශුක්ක්‍ර යන මෙ දවස්ද මේසය වෘෂ්චික මිනය මෙ ලග්න හැර සෙසු ලග්න ගෙන අටේ චන්ද්‍රයා නෑර දහය සුද්ධ කොට අලූත් බත් කෑමට සුබයි.

පිළි ඇදීමට

හතය තුනතුරුය අස්විදය පූනාවසය පුසය අනුරය සිතය විසා නැකත රෙහෙනය සා නැකත රේවතිය පැලවිය දියවක තියවක විසේනිය ශටවක සතවක දසවකය එකලොස්වකය දොලොස්වකය තෙලෙස්වකය මෙකි නැකැත් හා තිතිද වෘෂභය මිතුනය කටකය කන්‍යාවය තුලාවය මකරය කුම්භය මෙකී ලග්නද බුධ ගුරු ශුක්‍ර චන්ද්‍ර යන මෙකී දවස්ද මෙකී ග්‍රහයෝ සිටිනා ලග්නද හෝරාද ගෙන හය සුද්දකොට අළුත් පිලි ඇදීමට යහපති.

ආභරණ පැලදීමට

රෙහෙනය අස්විදය මුවසිරිසය රේවතිය හතය සිතය පුස අනුරය පැලවිය ශැටවක එකලොස්වකද දසවකද විසේනිය පුරපසලොස්වකය යන මෙකී නැකැත් හා තිතිද කන්‍යාවය මිතුනය වෘෂභය ධනුවය මිනය මෙකී ලග්නද බුධ ගුරු ශුක්‍ර චන්ද්‍ර යන මෙ දවස්ද මෙකී ග්‍රහයෝ සිටිනා ලග්නද හෝරාද ගෙන සත්වන්න අටවන්න සුද්දකොට සියළු ආභරණ පැලදීමට සුබයි.

පූනාවසය සියාවසය රෙහෙනය මුවසිරිසය සිතය දෙනටය මා නැකතය අනුරය හතය පුසය තුනතුරුය රේවතිය අස්විදය සා නැකතය සවනය පැලවිය දියවක තියවක අසේනිය ශටවක සතවක දසවක එකලොස්වකය දොලොස්වකය අටවකය යන මෙකි නැකැත් ශනිද වෘෂභය සිංහය වෘෂ්චික කුම්භය මිතුනය කන්‍යාවය ධනුවය මීනය මෙකී ලග්නද බුධ ගුරු ශුක්‍ර ශනි චන්ද්‍ර මෙ දවස්ද ගෙන පහ සුද්දකොට ග්‍රහයින් පිහිටුවා හතේ සිකුරු හැර අටවන්න සුද්දකොට විහාර දේවල තැනීම ආරම්භයටද ගෙවල් තැනීමටද යන මෙකී ග්‍රහරම්බෙ කප්පිහිටුවීමට සුබයි.

ඔටුනු පැලදවීමට

මුවසිරිසය දෙටය තුනතුරුය අනුර රේවතිය හතය රෙහෙනය පුසය පූනාවාසය සුවනය මෙකී නැකැත් දොලොසද පැලවිය දියවක තියවක විසේනියද ශටවකද සතවකද අටවකද දසවකද යන මෙකී තිතිද මෙශ වෘෂභ මිතුන කටක සිංහ ධනු කුම්භ මීන හෝරාද යන මෙ ලග්නද ගෙන චන්ද්‍ර බුධ ගුරු ශුක්‍ර යන මෙ ග්‍රහයෝ සිටින ලග්නද හෝරාද අංසක දිෂ්ටිද ගෙන අටවන්න සුද්දකොට පුර පක්ෂයෙන් පෙරවරු භාගයෙදි රාජාභිසේක ඔටුනු පැලදවීමට සුබයි.

හතය තුනතුරුය අසවිදය දෙනටය සුවනය පුසය රේවතිය රෙහෙනය අනුරය මුවසිරිසය යන මෙ නැකැත් තෙලෙසද රිට්ටා තුනද විෂටි තිතිද හැර සෙ මේ තිතිද වෘෂභය සිංහය වෘෂ්චික කුම්භ යන මේ ලග්න සතරද චන්ද්‍ර බුධ ගුරු ශුක්‍ර යන මෙ ග්‍රහයින්ගේ දවස්ද සිටිනා ලග්නද හෝරාද අංශක දිෂ්ටි ගෙන අටපහ සුද්දකොට අමාත්‍යයන් රාජ දර්‍ෂනයට සුබයි.

ලිං බිදීමට

හතය පුසය පුවසලය රේවතිය සුවනය මා නැකත අනුර තුනතුරුය රෙහෙනය දෙමය යන මෙ නැකැත්ද පැලවිය දියවක තියවක විසේනිය සතවක දසවක එකලොස්වක තෙලෙස්වක යන මෙකී තිතිද වෘෂභය සිංහය කටකය කුම්භය මීනය යන මෙ ලග්නද බුධ ගුරු ශුක්‍ර චන්ද්‍ර යන මෙ ග්‍රහයින් සිටිනා ලග්නද හෝරාද අංශක මෙකී දවස්ද ගෙන අටවන්න සුද්ද කොට ලිං පතල් පොකුනු බිදිමට හොදයි.

ඇග හිස තෙල් බැදීමට

දෙටයද උත්‍රපල් ගුනයද සුවනය අදයද නිජමම සද ශකාදි දිනයද අවපුර පසලොස්වක් දෙකද තුදුස්වකද පැලෑවියද ශැටවකද දොලොස්වකද රිවි කුජ ගුරු මෙකී නැකැත් තිති දවස් හැර මෙයින් පිටක් නැකැත් හා තිතිද ශනි චන්ද්‍ර බුධ යන මෙකී ග්‍රහයෝ සිටිනා ලග්නද හෝරාද අංශක දිෂ්ටිද ගෙන අටවන්න එකලොස්වන්න සුද්ද කොට පෙරවරු භාගයෙහි හිස සේදීමට ඇග ඉස තෙල් බැදීමට සුබයි.

ප්‍රාණ කාරයින්ට දං දීම

පැලවියද දශටවකද එකලොස්වකද සතවකද දොලොස්වකද තුදුස්වකද කැති පුනාවස උත්ත්‍රශල විසා නැකැත පුවපුටුප යන මෙ තුංපාද නැකැත් සයද කුජ ගුරු ශුක්‍ර මෙ තුන් දිනයද ධනුව මිනය වෘෂභය තුලාවය කටකය මෙකී නැකැත් හා තිතිද ලග්නද දවස්ද හැර මෙයින් පිටත් අනික් නැකැත්ද තිතිද ලග්නද ගෙන රිවි ශනි දෙදෙනගේ බලයෙන් චන්ද්‍ර බුධ දෙදවසද ශනි රවි දෙදවසද මෙම සතර දිනයද මෙ ග්‍රහයින් සිටිනා ලග්නද හෝරාද අංසකද දිෂ්ටිද ගෙන මියපරලොව ගිය උංඩ දන්දීම සුබයි.

සදු හෝරාවෙන් කප් සිටුව යට තලං දමනු.
කිවි හෝරාවෙන් පරාල වනනු.
බුධ හෝරාවෙන් නන වෙලනු කිවි හෝරාවෙන්
ඉරු හෝරාවෙන් මැටි ගසනු.
ගුරු හෝරාවෙන් ගෙවදිනු.
රවි හෝරාවෙන් ශනි හෝරාවෙන් ලී වනනු.
ගෙයි දිග නවයක් කොට වූ මලපසක් ඇරගෙන අගට තුනක් ඇර අනිත් එක් භාග දොරකඩ ලියනු.
ඉන්ද්‍ර දිගින් ගෙට පස්ගත ගෙවලොවෙත්.
අග්නි දිගින් පස්ගත ලෙඩවෙත්.
දකුණු දිගින් පස්ගත දුක් බෝවේ.
නිරිත දිගින් පස්ගත සුවපත් වේ.
වරුන දිගින් පස්ගත සුවපත් වේ.
වයබිං පස්ගත දරුවන් නසී කලකිරුනන් බෝවේ.
උතුරු දිගින් පස්ගත පිඩාවේ.
ඉසානෙන් පස්ගත යහපති.

මැරිච්චි අය ඉපදුනු තැන් බලනු.

කැති නැකතේ පටන් මැරුනු නැකතට ගැන මේස ලග්න පටන් මැරුනු ලග්නද පැලවිය පටන් මැරුනු තිතියද දිප හතරද ඉරිදා පටන් මැරුනු දවසද මේවා එකතු කර උත්තරේ තුනෙන් බෙදා ඉතුරු එකනන් දිව්‍යලෝක දෙකනන් නරකයේ තුනනන් මේ ලෝකේ.

මේෂ රවියත් තුලාවත් තිස් තිස් පැයෙන් රෑවෙයි. වෘෂභ රවියත් කන්‍යා රවියත් තිස් පෑ විනාඩි තිස් අටෙන් රෑවෙයි. මිතුනයත් සිංහයත් තිස් එක් පෑ විනාඩි දහයෙන් රෑවේ. කටකය තිස් එක පෑ විනාඩි දහහතරෙන් රෑවේ. වෘෂචිකයත් මීන රාශියත් විසිනව පෑ විනාඩි විසි දෙකෙන් රෑවේ. ධනුවත් කුම්භයත් විසි අට පෑ විනාඩි පනහෙන් රෑවේ. මකරය විසි අට පෑ විනාඩි හතලිස් හයෙන් රෑවේ. මේෂ රවි දවාලට තිස් පැයයි රෑට තිස් එක් පැයයි. වෘෂභ රවි දවාලට තිස් පැ හමාරයි. රෑට විසිනව පෑ හමාරයි. මිතුන රවි දවාලට තිස් එක පෑ කාලයි. රෑට විසිඑක් පෑ අලූක්කාලයි. කටක රවි දවාලට තිස් එක පෑ කාලයි. රෑට විසිඅට පැලූක්කාලයි. කන්‍යා රවි දවාලට තිස් පෑ හමාරයි. රෑට විසි නව පෑ හමාරයි. තුලා රවි රෑට දවාලට තිස් තිස් පැයවයි. වෘෂචික රවි දවාලට විසිනව පෑ හමාරයි. රෑට තිස් පෑ හමාරයි. ධනු රවි දවාලට විසි අට පැලූක්කාලයි. රෑට තිස් එක පෑනලයි. මකර රවි දවාලට විසි අට පෑ හමාරයි. රෑට තිස් එක පැයමාරයි. කුම්භ රවි දවාලට විසි අට පැලූක්කාලයි. රෑට තිස් එක පෑ කාලයි. මිතුන රවි දවාලට විසිනව පෑ හමාරයි. රෑට තිස් පෑ හමාරයි. දොලොස්මාසෙට දිවා භාගයි. ඉරිදා ආදි සත් දවසට පාංවු තුං පැය ගිය තැන සිට සතර පැයක් ඇතුල රිට්ටා එයින්ම පාත් වු තුන සිට අට පැයක් ගොඩින් නව පැයක් ඇතුල රිට්ටා දහතුං පැය ගොඩින් දහහතර පැය ඇතුලත රිට්ටා ඉර මුදුනෙන් නැමුනු තැන හිටන් මෙම ක්‍රමයයි.

යාත්‍රාවට

පුෂය අස්විදය අනුරය ගතය සුවසිරිසය රේවතිය දෙනටය සුවනය මෙකී නැකැත්ද පැලවිය දියවක තියවක විසේනිය සතවක දසවක එකලොස්වක තෙලෙස්වකද පුරපසලොස්වකද මෙකී තිතිද සිංහ කන්‍යාව තුලාව වෘශ්චික කුම්භ මිතුනය මේ ලග්නද බුද ගුරු ශුක්‍ර යන මෙ ග්‍රහයින්ගෙද දවස්ද සිටිනා ලග්නද හෝරාද අවශකද ගෙන ලග්න හතේ හතේ දහයේ සිටුව අට පහ සුද්ද කොට යත්ත්‍ර කිරිමට සුභයි.