මුල් පිටුව මන්ත්‍ර පොත් අංක 13 නක්සස්ත්‍ර පොත - පොත් අංක 13 ඉතිරිය

පොත් අංක 13 නක්සස්ත්‍ර පොත - පොත් අංක 13 ඉතිරිය

ලිපි සුචිය
පොත් අංක 13 නක්සස්ත්‍ර පොත
ඉතිරිය 1
ඉතිරිය 2
ඉතිරිය 3
සියළුම පිටු

විවාහ පාවාදීමට

රේවතිය සා නැකත මුවසිරිසිය අස්විද හතය අනුරය මුලය දියවක තියවක විසේනිය සතවකද දසවකද දොලොස්වකද එකලොස්වකද තෙලෙස්වකද මෙකී නැකැත් හා තිථිද තුලාව මීනය කන්‍යාව කුම්භයද ධනුවය වෘෂභය කටකය සිංහය මෙකී ලග්නද බුද ගුරු ශුක්ක්‍ර චන්ද්‍ර මෙකී දවස්ද මෙකී ග්‍රහයින් සිටිනා හෝරාද අන්සකද ගෙන තුන්වන්න අටවන්න සත්වන්න සුද්ද කොට ගෙන විවාහ පාවා දීමට සුබයි. මෙයින් තුලාව මීතුනය කන්‍යාව ඉතාම හොදයි. අනිත් ලග්න සම්බන්ධයි ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙදෙනට එක අවුරුදු යහපති. එක නැකත එක ගන වුව යහපති.

යෝනි බලන හැටි

දිවියෝනි ගවයෝනි සතුරුය බලල්යෝනි මීයෝනියට සතුරි බලූයෝනි මුවයෝනියට සතුරි බලළුත් සතුරි නාගයෝනි මීයංහට සතුරි ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙපක්ෂය සතුරු යෝනි වීනම් නපුරුයි. දෙදෙනාගේ එක ගන එක නැකත වුව යහපති.දේවගන රාක්ෂ ගන සමපලයි.දේවගන මනුසය ගන සමපලයි. රාක්ෂ ගන මනුෂ්‍ය ගන උව මරණයි.

ගොයං බිං ඇල්ලීමට

පුස්යද තුනතුරුද සා නැකතද අදයද මා නැකතද අනුරයද සිතයද ඛෙනරය පැලවියද තියවකද විසේනියද දසවකද එකලොස්වකද තෙලෙස්වකය මෙකී නැකැත් හා තිතිද වෘෂභ වෘෂ්චික කටකය මේ ලග්නද ගෙන අටපහ සුද්දකොට භූමිය කොට වෘෂභය සිංහය වෘෂ්චිකය කුම්භය කටකය මෙකී ලග්නද ගුරු ශුක්ක්‍ර ශනි බුද මෙකී දවස්ද මේ ග්‍රහයෝ සිටිනා ලග්නද මෙකී හෝරාද ගෙන ශනි එකොලහ දහයේ මෙකී තැන හිටුවා දොලග සුද්දකොට ගෙන ගොයං බිං ඇල්ලීම් කොල පිරවීම්.

ගෑනු නැකතිං පිරිමියා උපත පිරිමි නැකතිං ගෑනි උපත උනුකාගන එකදාට එහි ඇරේ.ගෑනු නැකතිං දෙන්නම උපත හොදයි ගෑනු නැකතිං ගෑනු උපත පිරිමි නැකතිං පිරිමියා උපත ඉතාම හොදයි.

අලූත් බත් කෑමට

පූනාවස පූසය අස්විදය දෙනටය රෙහෙනය සුවනය විසා නැකත රේවතිය සියවසය හතය සා නැකතය මා නැකතය මුවසිරිසය අනුරය තුනතුරුයද පැල වියද දියවකද තියවක විසේනිය සටවක සතවකය අටවකය දසවකය එකලොස්වකය දොලොස්වකය තෙලෙස්වකය යන මෙකී නැකැත් හා තිතිද බුධ ගුරු ශුක්ක්‍ර යන මෙ දවස්ද මේසය වෘෂ්චික මිනය මෙ ලග්න හැර සෙසු ලග්න ගෙන අටේ චන්ද්‍රයා නෑර දහය සුද්ධ කොට අලූත් බත් කෑමට සුබයි.

පිළි ඇදීමට

හතය තුනතුරුය අස්විදය පූනාවසය පුසය අනුරය සිතය විසා නැකත රෙහෙනය සා නැකත රේවතිය පැලවිය දියවක තියවක විසේනිය ශටවක සතවක දසවකය එකලොස්වකය දොලොස්වකය තෙලෙස්වකය මෙකි නැකැත් හා තිතිද වෘෂභය මිතුනය කටකය කන්‍යාවය තුලාවය මකරය කුම්භය මෙකී ලග්නද බුධ ගුරු ශුක්‍ර චන්ද්‍ර යන මෙකී දවස්ද මෙකී ග්‍රහයෝ සිටිනා ලග්නද හෝරාද ගෙන හය සුද්දකොට අළුත් පිලි ඇදීමට යහපති.

ආභරණ පැලදීමට

රෙහෙනය අස්විදය මුවසිරිසය රේවතිය හතය සිතය පුස අනුරය පැලවිය ශැටවක එකලොස්වකද දසවකද විසේනිය පුරපසලොස්වකය යන මෙකී නැකැත් හා තිතිද කන්‍යාවය මිතුනය වෘෂභය ධනුවය මිනය මෙකී ලග්නද බුධ ගුරු ශුක්‍ර චන්ද්‍ර යන මෙ දවස්ද මෙකී ග්‍රහයෝ සිටිනා ලග්නද හෝරාද ගෙන සත්වන්න අටවන්න සුද්දකොට සියළු ආභරණ පැලදීමට සුබයි.

පූනාවසය සියාවසය රෙහෙනය මුවසිරිසය සිතය දෙනටය මා නැකතය අනුරය හතය පුසය තුනතුරුය රේවතිය අස්විදය සා නැකතය සවනය පැලවිය දියවක තියවක අසේනිය ශටවක සතවක දසවක එකලොස්වකය දොලොස්වකය අටවකය යන මෙකි නැකැත් ශනිද වෘෂභය සිංහය වෘෂ්චික කුම්භය මිතුනය කන්‍යාවය ධනුවය මීනය මෙකී ලග්නද බුධ ගුරු ශුක්‍ර ශනි චන්ද්‍ර මෙ දවස්ද ගෙන පහ සුද්දකොට ග්‍රහයින් පිහිටුවා හතේ සිකුරු හැර අටවන්න සුද්දකොට විහාර දේවල තැනීම ආරම්භයටද ගෙවල් තැනීමටද යන මෙකී ග්‍රහරම්බෙ කප්පිහිටුවීමට සුබයි.

ඔටුනු පැලදවීමට

මුවසිරිසය දෙටය තුනතුරුය අනුර රේවතිය හතය රෙහෙනය පුසය පූනාවාසය සුවනය මෙකී නැකැත් දොලොසද පැලවිය දියවක තියවක විසේනියද ශටවකද සතවකද අටවකද දසවකද යන මෙකී තිතිද මෙශ වෘෂභ මිතුන කටක සිංහ ධනු කුම්භ මීන හෝරාද යන මෙ ලග්නද ගෙන චන්ද්‍ර බුධ ගුරු ශුක්‍ර යන මෙ ග්‍රහයෝ සිටින ලග්නද හෝරාද අංසක දිෂ්ටිද ගෙන අටවන්න සුද්දකොට පුර පක්ෂයෙන් පෙරවරු භාගයෙදි රාජාභිසේක ඔටුනු පැලදවීමට සුබයි.

හතය තුනතුරුය අසවිදය දෙනටය සුවනය පුසය රේවතිය රෙහෙනය අනුරය මුවසිරිසය යන මෙ නැකැත් තෙලෙසද රිට්ටා තුනද විෂටි තිතිද හැර සෙ මේ තිතිද වෘෂභය සිංහය වෘෂ්චික කුම්භ යන මේ ලග්න සතරද චන්ද්‍ර බුධ ගුරු ශුක්‍ර යන මෙ ග්‍රහයින්ගේ දවස්ද සිටිනා ලග්නද හෝරාද අංශක දිෂ්ටි ගෙන අටපහ සුද්දකොට අමාත්‍යයන් රාජ දර්‍ෂනයට සුබයි.

ලිං බිදීමට

හතය පුසය පුවසලය රේවතිය සුවනය මා නැකත අනුර තුනතුරුය රෙහෙනය දෙමය යන මෙ නැකැත්ද පැලවිය දියවක තියවක විසේනිය සතවක දසවක එකලොස්වක තෙලෙස්වක යන මෙකී තිතිද වෘෂභය සිංහය කටකය කුම්භය මීනය යන මෙ ලග්නද බුධ ගුරු ශුක්‍ර චන්ද්‍ර යන මෙ ග්‍රහයින් සිටිනා ලග්නද හෝරාද අංශක මෙකී දවස්ද ගෙන අටවන්න සුද්ද කොට ලිං පතල් පොකුනු බිදිමට හොදයි.

ඇග හිස තෙල් බැදීමට

දෙටයද උත්‍රපල් ගුනයද සුවනය අදයද නිජමම සද ශකාදි දිනයද අවපුර පසලොස්වක් දෙකද තුදුස්වකද පැලෑවියද ශැටවකද දොලොස්වකද රිවි කුජ ගුරු මෙකී නැකැත් තිති දවස් හැර මෙයින් පිටක් නැකැත් හා තිතිද ශනි චන්ද්‍ර බුධ යන මෙකී ග්‍රහයෝ සිටිනා ලග්නද හෝරාද අංශක දිෂ්ටිද ගෙන අටවන්න එකලොස්වන්න සුද්ද කොට පෙරවරු භාගයෙහි හිස සේදීමට ඇග ඉස තෙල් බැදීමට සුබයි.

ප්‍රාණ කාරයින්ට දං දීම

පැලවියද දශටවකද එකලොස්වකද සතවකද දොලොස්වකද තුදුස්වකද කැති පුනාවස උත්ත්‍රශල විසා නැකැත පුවපුටුප යන මෙ තුංපාද නැකැත් සයද කුජ ගුරු ශුක්‍ර මෙ තුන් දිනයද ධනුව මිනය වෘෂභය තුලාවය කටකය මෙකී නැකැත් හා තිතිද ලග්නද දවස්ද හැර මෙයින් පිටත් අනික් නැකැත්ද තිතිද ලග්නද ගෙන රිවි ශනි දෙදෙනගේ බලයෙන් චන්ද්‍ර බුධ දෙදවසද ශනි රවි දෙදවසද මෙම සතර දිනයද මෙ ග්‍රහයින් සිටිනා ලග්නද හෝරාද අංසකද දිෂ්ටිද ගෙන මියපරලොව ගිය උංඩ දන්දීම සුබයි.

සදු හෝරාවෙන් කප් සිටුව යට තලං දමනු.
කිවි හෝරාවෙන් පරාල වනනු.
බුධ හෝරාවෙන් නන වෙලනු කිවි හෝරාවෙන්
ඉරු හෝරාවෙන් මැටි ගසනු.
ගුරු හෝරාවෙන් ගෙවදිනු.
රවි හෝරාවෙන් ශනි හෝරාවෙන් ලී වනනු.
ගෙයි දිග නවයක් කොට වූ මලපසක් ඇරගෙන අගට තුනක් ඇර අනිත් එක් භාග දොරකඩ ලියනු.
ඉන්ද්‍ර දිගින් ගෙට පස්ගත ගෙවලොවෙත්.
අග්නි දිගින් පස්ගත ලෙඩවෙත්.
දකුණු දිගින් පස්ගත දුක් බෝවේ.
නිරිත දිගින් පස්ගත සුවපත් වේ.
වරුන දිගින් පස්ගත සුවපත් වේ.
වයබිං පස්ගත දරුවන් නසී කලකිරුනන් බෝවේ.
උතුරු දිගින් පස්ගත පිඩාවේ.
ඉසානෙන් පස්ගත යහපති.

මැරිච්චි අය ඉපදුනු තැන් බලනු.

කැති නැකතේ පටන් මැරුනු නැකතට ගැන මේස ලග්න පටන් මැරුනු ලග්නද පැලවිය පටන් මැරුනු තිතියද දිප හතරද ඉරිදා පටන් මැරුනු දවසද මේවා එකතු කර උත්තරේ තුනෙන් බෙදා ඉතුරු එකනන් දිව්‍යලෝක දෙකනන් නරකයේ තුනනන් මේ ලෝකේ.

මේෂ රවියත් තුලාවත් තිස් තිස් පැයෙන් රෑවෙයි. වෘෂභ රවියත් කන්‍යා රවියත් තිස් පෑ විනාඩි තිස් අටෙන් රෑවෙයි. මිතුනයත් සිංහයත් තිස් එක් පෑ විනාඩි දහයෙන් රෑවේ. කටකය තිස් එක පෑ විනාඩි දහහතරෙන් රෑවේ. වෘෂචිකයත් මීන රාශියත් විසිනව පෑ විනාඩි විසි දෙකෙන් රෑවේ. ධනුවත් කුම්භයත් විසි අට පෑ විනාඩි පනහෙන් රෑවේ. මකරය විසි අට පෑ විනාඩි හතලිස් හයෙන් රෑවේ. මේෂ රවි දවාලට තිස් පැයයි රෑට තිස් එක් පැයයි. වෘෂභ රවි දවාලට තිස් පැ හමාරයි. රෑට විසිනව පෑ හමාරයි. මිතුන රවි දවාලට තිස් එක පෑ කාලයි. රෑට විසිඑක් පෑ අලූක්කාලයි. කටක රවි දවාලට තිස් එක පෑ කාලයි. රෑට විසිඅට පැලූක්කාලයි. කන්‍යා රවි දවාලට තිස් පෑ හමාරයි. රෑට විසි නව පෑ හමාරයි. තුලා රවි රෑට දවාලට තිස් තිස් පැයවයි. වෘෂචික රවි දවාලට විසිනව පෑ හමාරයි. රෑට තිස් පෑ හමාරයි. ධනු රවි දවාලට විසි අට පැලූක්කාලයි. රෑට තිස් එක පෑනලයි. මකර රවි දවාලට විසි අට පෑ හමාරයි. රෑට තිස් එක පැයමාරයි. කුම්භ රවි දවාලට විසි අට පැලූක්කාලයි. රෑට තිස් එක පෑ කාලයි. මිතුන රවි දවාලට විසිනව පෑ හමාරයි. රෑට තිස් පෑ හමාරයි. දොලොස්මාසෙට දිවා භාගයි. ඉරිදා ආදි සත් දවසට පාංවු තුං පැය ගිය තැන සිට සතර පැයක් ඇතුල රිට්ටා එයින්ම පාත් වු තුන සිට අට පැයක් ගොඩින් නව පැයක් ඇතුල රිට්ටා දහතුං පැය ගොඩින් දහහතර පැය ඇතුලත රිට්ටා ඉර මුදුනෙන් නැමුනු තැන හිටන් මෙම ක්‍රමයයි.

යාත්‍රාවට

පුෂය අස්විදය අනුරය ගතය සුවසිරිසය රේවතිය දෙනටය සුවනය මෙකී නැකැත්ද පැලවිය දියවක තියවක විසේනිය සතවක දසවක එකලොස්වක තෙලෙස්වකද පුරපසලොස්වකද මෙකී තිතිද සිංහ කන්‍යාව තුලාව වෘශ්චික කුම්භ මිතුනය මේ ලග්නද බුද ගුරු ශුක්‍ර යන මෙ ග්‍රහයින්ගෙද දවස්ද සිටිනා ලග්නද හෝරාද අවශකද ගෙන ලග්න හතේ හතේ දහයේ සිටුව අට පහ සුද්ද කොට යත්ත්‍ර කිරිමට සුභයි.