මුල් පිටුව මන්ත්‍ර පොත් අංක 13 නක්සස්ත්‍ර පොත

පොත් අංක 13 නක්සස්ත්‍ර පොත

ලිපි සුචිය
පොත් අංක 13 නක්සස්ත්‍ර පොත
ඉතිරිය 1
ඉතිරිය 2
ඉතිරිය 3
සියළුම පිටු

ඉරිදට කැති නැකත හා විසේනියද සදුදාට සිතය හා දියවකද අගහරුවාදාට රෙහෙනය හා පසළොස්වකද බදාදාට බෙරනය හා දියවකද ගුරුදාට අනුරය හා දසවකද සිකුරාදාට සුවනය හා ශටවකද ශනිදා පුසය හා අටවකද මෙකී තිති නැකැත්ද මෙ දවස්ද එක් වූ කල ගිවිසියෝගයි.

ආදිත්ත්‍ය ධනු මිනච්චනේදා මිථුන කන්තියො කුජො කර්‍කනාව කසුන්‍යච ශ්‍රත්‍රේමකර කුම්භයෝ ශැනිවාරේව සිංහ මසුන්‍ය ලක් නමිති ප්‍රදා ධනු මිතේදිතියාච චතුත් ර්‍ථ වෘෂභ කුම්භයො ශෂ්ටික කර්‍කක මේසච කන්‍යා වාෂටමි සිංහ වෘෂ්චික විංසා ඨිතු ලාමකරවාචා දසි ඒනේ රාහු සුතේ භානු රහති යෝගන් පුකි ර්‍තතතං බුඩවිතියා කුජ පව විචෂ්ටි භුරොෂ්ථිමි ශුකචාරේ ඒකා දසි මෞච ශතනර්‍තවා ම්‍යව දස්‍ය චාර්‍යා න පිද ගධ යෝගඃ වද යෝගයි.

ඉරිදාට පුවසත්‍රය හා පැලවියද සදුදාට උත්රසලය හා අටවකද අගහරුවාදාට අක්ලිසය හා දශවකද බදාදාට කැත්ත හා විසේනියද ගුරුදාට පුවපුටුපය හා අටවකද සිකුරාදාට උත්‍රපල් ගුනය හා තෙලෙස්වකද ශනිදාට රෙහෙනය හා දොළොස්වකද මේ නැකැත් හා මේ දවස් ද එක්වු කල දගධයෝගයි.

ජලවකයෙන් හතර පැයක්ද නව නවකයෙන් මධ්‍යයේ නවපැයක්ද තුදුස්වකයෙන් දස සතර පැයක්ද තත්කලිරිධා නම් වේ.

ජලවක එකලොස්වක දසවක තියවක රාතත්‍රියට විෂටිය අටවක පසලොස්වක නවවක තුදුස්වක දාවලට විෂටිය ඉරිදා ගමන් ගියා සොරබයවේ. කැටුව ගියො වෙත් වෙත්. සදුදා ගමං ගියා ඉස්ත්‍රියක් විසින් ලාභ වේ. සුදු වස්ත්‍ර ලැබේ. කුජදා ගමන් ගියා කකුල් රුජා වේ.කැටුව ගියො දබර වෙති. මිත්‍රයො විරෝධ වේ. බුධ දින ගමං ගිය පංඩිතයන් දැකිමට ලැබේ. බසකිං ලාභ වේ. ගුරුදා ගමං ගිය නැගෙනහිරින් ලාභ වේ. රංවන් වස්ත්‍ර මුතු මැණික් ලැබේ. රාජ කරුණා ලැබේ. කිවිදා ගමං ගියා නිල් වස්ත්‍ර ලැබේ. ඉස්ත්‍රියක්ගෙන් ලාභ වේ. භූමි ලාභ වේ. ශනිදා ගමං ගිය සෝක වේ. භය වේ. ලෙඩ වේ. සොරභය වේ.මරන වේ. මේසයෙන් ගමං ගියා දඩමස් ලැබේ. දුක් වේ. වුෂභයෙන් ගමං ගිය කැවුං ලැබේ. සිංහයෙන් ගමං ගියා දඩමස් ලැබේ. රත්ත්‍රං ලාභ වේ. කන්‍යාවෙන් ගමං ගිය බටු පලාද කුඩු මුසුව බත් ලැබේ. තුලාවෙන් ගමං ගිය සුදුසුදු පිළි ලැබේ. ඉසකේ මුසු බත් ලැබේ. රොස්වදිත් වෘශ්චිකයෙන් ධනුවෙන් ගිය යස ලැබේ.රාජ කරුණා ලැබේ. මකර කුම්භයෙන් ගිය බත් බුලත් ලැබේ. ඉසරුජා වේ. කාර්ය සිද්ධ වේ. තෙලෙන් බත් ලැබේ.පුවපල් ගුනයෙන් ගිය සියල්ලටම නපුරි උත්ත්‍රපල් ගුණයෙන් ගියා කාරිය සිද්ධ වේ. සුබ ලැබේ. කුනුමාංස පරදාරවුක් ලැබේ. හතයෙන් ගිය කං කෙරේ අබුවං ලැබේ. සිතයෙන් ගිය විපුල ලත් ලැබේ. සතුරෝ බෝවෙත් අර්‍නථ නසී. සාක නැකතින් ගියා කං නැත. කනු බොනු ලැබේ. විසා නැකතින් ගිය දුප්පත් වේ. අනුරයෙන් ගියා කැවුන් ලැබේ. ගිය කාරිය සිද්ධ වේ. දෙටයෙන් ගියා සතුරො බියවෙත් මුලායෙන් ගියා කම්තෙරේ පිළි ලැබේ.මුවසිරිසයෙන් ගියා මාංශයෙන් බත් ලැබේ. අදයෙන් ගියා දබර වේ. පුෂයෙන් ගියා කාරිය ලැබේ. යහපත් වේ. අක්ලිසයෙන් ගිය වෙන වෙන ලෙඩ වේ. මා නැකතිං ගියා කං කෙරේ. රාවෙන් ගියා නිස්පල වේ. කලහ විරොධ වේ. යාත්ත්‍ර ලග්නයට සදු දොලොස් වන්නේ සිටියදි සදු හොරාවෙන් ගියා දියෙන් භය වේ. යාත්ත්‍ර ලගනයට සවන රැස බුදසිටියදි ගියා බුද හොරාවෙන් ගියා විශ භය වේ.ගිය කාරිය සිද්ද නොවේ. යාත්ත්‍ර ලග්නයට ගුරුසියා ගුරු හොරාවෙන් ගියා ලාභ වේ. පුවසලයෙන් ගියා සියල්ලටම නපුරි සොර භය වේ. උත්සලයෙන් ගියා කම් කෙරේ. සුවනයෙන් ගියා ඇලූම් ඇතිවේ.දෙනටයෙන් ගියා සියල්ලටම නපුරි සියාවසයෙන් ගියා අනුන්ට පසු බසී. යහපත් වේ.රේවතියෙන් ගියා කම් කෙරේ. සැපසේ එති. යාත්ත්‍ර ලග්නයට බුදහු පස්වන රැශ සිටියදි ගියා සිකුරු හෝරාවෙන් ගියා කළු මාංශ ලැබේ. ඉස්ත්‍රියක් ලැබේ. සදු හෝරාවෙන් සිකුරා සිටියදි ගමං ගියා ඇඹුල් ළුනු හා නිල් පිලි ලැබේ. සදු දහයෙ සිටියදි සිකුරු සිටියදි ගියා කිරිබත් හා සුදු පිලි ලැබේ. යාත්ත්‍ර ලග්නයට තුන්වන දසවන රැශ රාහු සිටියදි බුද හෝරාවෙන් ගියා යකුං ගනිත් යාත්ත්‍ර ලග්නයට සතරවන රැශ අගහරුවා සිටියදි මෙම හොරාවෙන් ගියා සතර ගාතේ කොර වේ. යාත්ත්‍ර ලග්නයට ඉරු සවන් නේ සිටියදි සදු හොරාවෙන් ගියා කිරිබත් ලැබේ. මලවු බොජුන් ලැබේ. කොකං පිලි ලැබේ. යාත්ත්‍ර ලග්නයට ගුරු සිටියා ගුරු හොරාවෙන් ගියා පිලි ලැබේ. වැටපිරුවා ඇවිත් අහුරක් ගනී. ආ තැනින් පිටත් වේ. කොල බැදිමට යහපති. සුබ වැඩට යහපති. ලොග පාදය සියලූ දේට යහපති. වැටපිරුවා අගලකට හේත් යුධ කල සතුරෝ බියවෙති. ගමං ගියා ජයයි විවාහ කලා යහපති. දෙවිබුරුවන්ට යහපති. පලදාවල් ලියට යහපති. කජ ඉදුවා යහපති.අමුත්තෙයො ගියා වැඩි වස ගවයො බෝවෙත් රජුන්ට යහපත් ගනි ගමං ගියා රස ඇති කැවිලි ලැබේ. මිහිරි කටයුතු කියත් කාරිය සිදුවේ. ලත් තැන ඔරුව මෙගොඩයි. මැද වුව ගංගාව කුදයි. අන්තිම උව එගොඩයි. මැද ලෙඩ බැළුවා යහපති. බිජු වපුලා යහපති. අග බැද පැගන්නකට දිනයි.