මුල් පිටුව මන්ත්‍ර පොත් අංක 12 නක්සස්ත්‍ර පොත

පොත් අංක 12 නක්සස්ත්‍ර පොත

ලිපි සුචිය
පොත් අංක 12 නක්සස්ත්‍ර පොත
ඉතිරිය
ඉතිරිය
සියළුම පිටු

දෙට අස්විද මුව සිරිසය හත සිතසා නැකතිණ්
පූනාවාසය අනුරය යන තිහක් වූ කය රෙවතිණ්
ගෙබිං විවාහ ගමය යනෙන දෙත ගත්තා දේකිණ්
ගව මහිසං මගල්ලය සවද්ධිවල පැලාමෙණ්

රෙහෙනයාදි සුවන දෙනට සියවස් තුනතුර
පුසය සමග උදකය දකුබ තොර සිං තගර
පිට බැදි මෙඩි උයන් වතුද දේවාලය ගත ඉසුර
මෙ නැකැත් දැන ගන උඩ වැඩ සහග් නුවයි ඉදුර

ඛෙරන මුලය තුන් අවතුද මා නැකතිං ලෙසිනා
විසා පාදක් මසය දය කැති නැකතිං අදෝ මුකිනා
ලිං පතස්ද වැව් අමු අගල් ඉවුරු අරිනා
අල ජාතින් නිදං කරනු බුවි රංග කරනා

හත සිතය මා නැකති
දෙට මුව හිස් අනුරය
පුවපල් අස්විද නැකති
සරස්ව සාති මේ නැකති
පුවනු තුනද විසා නැකති
මුල අක්ලිස මා නැකති
බෙරන සියාවස නැකති
මෙකී නැකත් බින් බලති

පුසතුත තුරු රෙහෙන වනු
සුවනය රේවතිය වනු
අද දෙනටෙ නැකත් වනු
මේ උඩ බැම් නැකත් වනු

හතසිතයද පුනාවාසා
අක්ලිස සා දෙට තොසා
අනුරය කැති මුව සිරිසා
මෙ නැකැත් හරහ බලති තිසා

කන්‍යා මිථුන ධන මිනේ බිං බලයි
මේස මකරෙ තුලා කටක හරස් බලයි
වෘෂභ කුම්භ වෘෂචික සිංහ උඩ බලයි
මෙකී ලග්න දැනගන තරව පිලිවෙලයි

රේවති අස්විද බෙරනේ නැකතා
පුස පුනවස් අක්ලිස යාද නැකතා
සුවතිසා එවිසා යතතුන් නැකතා
අභියුන් උත්‍රසල සුවනේ පිටතා

මා නැකතාදි නව නැකතින්නේ
දෙනට ආදී පස් නැකතින්නේ
ඉරුගේ මේ නැකතුන් රෑට නොගන්නේ
දාවල් ඇස් ඇති බව දැන ගන්නේ
අස්විදයෙන් නවයක් ගුන ගන්නේ
මුල අදිසි උවමන නැකෙන්නේ
ස අ ඉස මේ නැකැත් උදය නොගන්නේ

රෑට දිෂ්ටි නැති බව දැන ගන්නේ
සදුදා ශටවක සත අගහරු රුවා
බුද අට ගුරු නව කිවි දසවක වරු රුවා
ශනි එකලොස්වක රවි දොලොස්වක හරුවා
මේ ගිනි යෝගෙට වැඩ කම් නොකරව හරුවා

අස්ලිස සියවස් අදමුත්‍ර පුවසල් දෙනට බෙරනය තුං පුසයතුත්
ශටවත් අටවත් නවවත් දසයද එකලොස සමගිං දොලසාත්
මෙකී නැකැත් උන් සමග යෙදීලා රවි කුජ ශනි මේ සමගත්
බ්‍රහ්ම විෂ්නු යන මහේෂ්වරුන්ටත් වලකනු බැරියත් දෙත්

(මරණයි)