මුල් පිටුව මන්ත්‍ර පොත් අංක 11 නක්සස්ත්‍ර පොත

පොත් අංක 11 නක්සස්ත්‍ර පොත

ක ත ත ස ර ප ද ටො ක

ගුරු දින දබර වෙ ශම නැයන් නයත
කිවිදු දාසි දැස් නසි නොය කිසන දැත
මෙ සත සුරු දිනෙ තම හට නපුරු වේ දැත
මෙබස් ශැබය තුන මස් කිසිම දැත

මෙකි

ශනි හෝරා 2 මාරයි
ගු හෝරා 2 මාරයි
මෙහි අගහරු හෝරා 2 මාරයි
අර්තඃ ඉරු හෝරා 2 මාරයි
සුක්‍රඃ සිකුරු හෝරා 2 මාරයි
බුද්ඃ බුද හෝරා 2 මාරයි
වන්‍ද්‍රඃ හෝරා 2 මාරයි

බු ෆ ද ද ෆ තුලා රවි
බු අ ද -- විප ---- සුං
ගු මා -- විසුං ---- වි -- ර
ශලාද වි--ප වි ----
ශපු ----- විද -- -- -- විලෙ
ර උ රෙ වි දෙ -- --උවි--ද
මහ -- ජ වි -- උ -- ජ -- -- වි -- ද

කු සි -- -- චි පා අ මා -- -- වි -- --
වු ෂා -- ජ වි -- -- -- -- වි ප --
ගු වි -- උ චි -- -- -- වි ජ --
ශු අ -- -- වි -- -- -- -- -- වි ජෙ
ශ -- ද ජ වි ර ජ -- -- වි -- උ
ර මු -- -- වි ජ ද ද -- -- වි ජ උ
ව පු -- ර වි රෙ - -- උ වි ද --

කු උ -- උ වි ද ල උ -- -- වි ද --
බු ෂු -- -- විද -- ර -- ර වි -- --
ගු දෙ -- -- වි ද ර -- -- -- වි ල
ශු සි -- ද --වි -- උ -- උ -- වි -- ද
ශ පු -- -- -- ජ -- ත -- -- --

ගෞරාග ගිවි නමතීච ශෛලවලං ගෝන්ත්‍රඟ ගර්බාත්ම තීතාර්ථ සිංහලං ධිධුලිබි හශෂිතාන වශ්‍යෙඹු ගෙඃ ඡායාපදං ප්‍රෝක්ත තීතාර්ථ මුච්චතෙ චතුරාසිනි නවන්ත්‍රිංශත් චතුර්විං සතිසෝඩස ද්වාදසීනවමින් වෛව සප්න පංචචතුත්ත්‍රයං ද්වය එකාර්ධ ඒක ද්වාර්ධ ස්මුතං ඉරමුදුනටයි අර්ධං ඒකං ඒකාර්ධං ද්වයං ත්‍රිනාච චතුස් පංච සප්තනවා වව්තංච ද්වා දසි සෝඩ සානි චතුර් විංශති නවන්ත්‍රිංශත් චතුරාසිති අස්ත කං ඉරහැරුනු තැන් පටන් රදෙකො

මේස මත්‍යදටවි
වුෂබකුංබලගවි
මිතුන මකර සර්පපණි
කර්කකි දනුන් ධරණි
සිංහාලි මායා මෞ
කන්‍යා තෞලිච සෝමභිඃ

සැ.යු.:-

මුද්‍රනය කිරිමට අපහසු පැරුණි සිංහල ඉලක්කම්ද ඇත ඒවා ඇතුලත් කොට නැත. ඒවා ඇතුලත් විය යුතු ස්ථාන වල ------ සලකුනින් දක්වා ඇත.

2 කොටස

නව ගජ දශ කුකුළු එකලොස් දිවි කරණ
දොලොස් එළු තෙලෙස දැනගං ගව කරණ
අටට නිමි
තුදුස සිංහය පසලොස ඌරුයයිණ
අවට කරන දැන පවසවු මේ ලෙසිණ

රුවි කිවි බුධ නැන්දු විසි පැයියනා
සදුතද දවසිකා ලෙකුජ අදච්‍ය දිනෙනා
රහු දෙසේ ගුරු සතලිස් දින ගලනා
ශනි තුං මස් දස දින පාදෙ ගමනා

එක සිංහ දෙක ඌරු තිවවක භජ කරණ
ජලවක කුකුළු පස දිවිසය එළු කරණ
සත ගව අට සිංහ නව සූකරයි දැණ
දසවක අජ කරණ දැන සතහට කියණ

එකලොස්වක කුකුළු කරණයි කියන්නේ
දොලස දිවි තෙලෙස එළු කරණ වන්නේ
හුරට නිමි
තුදුස ගවය පසලොස සිංහය වන්නේ
පුරට කරණ දැන මේලෙස කියන්නේ

අව එක ඌරු දියවක ගජ කරණ වනු
තියවක කුකුළු ජලවක දිවි කරණ වනු
විසේනිය එළු යසට වක ගව කරණ වනු
සතවක සිංහ කරණ අට සුකරයි දනු

ක ට ප ය 1    ඡ ථ ඝ 7
ණ ඨ ඵ ර 2   ජ ද හ 8
ග ඩ බ ල 3   ධ ළ 9
ඝ ඪ භ ව 4    අ ඉ උ එ ඔං තා සුං
ක‍ද ණ ම ශ 5
ච ත ෂ 6

එක දසයෙන් දෙක විස්සෙන් තුන තිසවක බෙදා ගනු සිවු සතලිස් පස පනසින් සය ශටකින් සත සත්ත්‍යාවට ගනිනා

අට අසුවෙන් නව අනුවෙන් එකස්ථාන දසස්ථාන සියස්ථාන දහස්ථාන ලක්ෂ ස්ථාන දැන කියනු.

ඉර හෝරාව දෙපැය හමාරයි. කිවි හෝරාව දෙපැය හමාරයි. බුධ හෝරාව දෙපැය හමාරයි. සදු හෝරාව දෙපැය හමාරයි. ශනි හෝරාව දෙපැය හමාරයි. ගුරු හෝරාව දෙපැය හමාරයි. කුජ හෝරාව දෙපැය හමාරයි.

අර්තඃ ශුක්ක්‍රො බුධඃ චන්ද්‍රඃ ශනේරුත්-------(අඩුයි)

මන්ත්‍රමානි---------හෝ-------(අඩුයි)

රාහතයි---------

(සැ.යු. මෙම පත් ඉරුවේ දකුණු කෙලවර කැඩි ගොස් ඇත)

අස්විදයත් බෙරනයත් කැති නැකතින් පාදයක් මේෂ රාශියට

කැති නැකතින් තුං පාදයක් රෙහෙන මුව සිරිසයෙන් දෙපාදයක් වෘෂභ රාශියටය

මුව සිරිසයෙන් දෙපාදයක් අද පුන තුං මිථුන රාශියටය

පූනාවාසයෙන් පාදයක් පුස අස්ලිස කටක රාශියට

මා නැකත් පුවපල් උතුරු එක සිංහ රාශියට

උතුරු තුං හත සිත දෙක් කන්නි රාසියට

සිටි සිත දෙක් සාවි සාතුං තුලා රාශියට

විසා එකිං අනුර දෙට වෘෂ්චික රාශියට

මුව පුවසල උත්‍ර සලයෙන් පාදයක් ධනු රාශියට

උත්‍ර සලයෙන් තුං පාදයක් සුවන දෙනටයෙන් දෙපාදයක් මකර රාශියට

දෙනටයෙන් දෙපාදයක් සියවස පුවපුටු තුං කුම්භ රාශියට

පුවපුටුයෙන් පාදයක් උත්‍රපුටුප රේවතිය මීන රාශියට

මෙසේම සිංහ ධනු පුවජ් භාගෙ වෘෂභෙච කන්‍යා මකරෙච දක්ෂිනේ මිථුනංච තොලි කුම්භංච පස්විමෙ කර්කට වෘෂ්චිකේ මීනේ දිසි උත්තරෙච

ශනි සදු නිරතුරෙ කුජ බුධ දවස් උතුරෙ රිවි සිකුරු වරුනේ සිටිං සුලංගුරුත් දකුනේ

මේෂ ලග්න රිවි සදු වෘෂභ දනෙන් මකර ලතෙ කුජ බුධ කන්නි දනෙන් කටකෙ ලග්න ගුරු කිවි මින දනෙන් තුලා ලග්න ශනි මරයෝග වන්නෙන්

බක් මාසෙට මේසයෙන් එලිවේ තුලාවෙන් රෑවේ.
වෙසක් මාසෙට වෘෂභයෙන් එලිවේ වෘෂ්චිකයෙන් රෑවේ.
පොසොන් මාසෙට මිථුනයෙන් එලිවේ ධනුවෙන් රෑවේ.
ඇසළ මාසෙට කටකයෙන් එලිවේ මකරයෙන් රෑවේ.
නිකිනි මාසෙට සිංහයෙන් එලිවේ කුම්භයෙන් රෑවේ.
බිනර මාසෙට කන්‍යාවෙන් එලිවේ මීනයෙන් රෑවේ.
වප් මාසෙට තුලාවෙන් එලිවේ මේසයෙන් රෑවේ.
ඉල් මාසෙට වෘෂ්චිකයෙන් එලිවේ වෘෂභයෙන් රෑවේ.
උදුවප් මාසෙට ධනුවෙන් එලිවේ මිථුනයෙන් රෑවේ.
දුරුතු මාසෙට මකරයෙන් එලිවේ කටකයෙන් රෑවේ.
නවම් මාසෙට කුම්භයෙන් එලිවේ සිංහයෙන් රෑවේ.
මැදින් මාසෙට මීනයෙන් එලිවේ කන්‍යාවෙන් රෑවේ.