මුල් පිටුව මන්ත්‍ර පොත් අංක 44 මන්ත්‍ර ගුරුකම් පොත

පොත් අංක 44 මන්ත්‍ර ගුරුකම් පොත

ඕන් කංතුරා බන්දුං පුරලංකා මාරුම කිදේවෝරාජා දිසි දිසි අං අං ඉං ඉං උං උං එං එං ඕං ඕං පරිපුර බන්දුං විස්ටි ඝටිකං රං ඉං ඉං බන්දුං තීත්‍ර පත්ත්‍ර ජනහාමි හාමි රම් රම් ආදුං බන‍දුං අන්තයේ බන්දුං චන‍ද්‍ර කුජ බන්දුං බුද්ද බන්දුං ජෙෂ්ට බන්දුං අවුසන් බන්දුං අස්විනි බන්දුං රං රං රිං රිං රුං රුං බාරා දේව විෂ්නු සුර අසුර අර්කත පුත්‍ර බන්දුං තිත්ත්‍රය පත්තණ මා සිර බූමයෝ ගිනි බන‍දුං ත්‍රිශුල බන්දුං අං අං ඉං ඉං උං උං එං එං ඔං ඔං යමනර්ග ගැබු හන පුපුරා ගං කුජ සොහොන්.

වයිරහිරහර මස්ලේ උදර ජල පොති මර මරා සුර්ය දරණ මුන්ඩලේ භූමි ආතට්ටු හිර හිර ආමි අඃ. ඕන්  හ්‍රීන් කන්කුරා බන්දුං ක්‍රෙලාඩා රං රං රුං රුං රං රං රිං රිං රුං රුං දිසි දිසි ජාමි හමි බන්දුං දේව පුත්‍ර රාම විෂ්නු යක්ෂ නාග හුං හුං බන‍දං අර්කතහි භූප විගසනක් වේ දිසි අං අං ඉං ඉං සෝජානමි බන්දං තුජවඨිර කාම බන්දුං කුජ බුද ගුරු සුක්‍ර ශනි ජල චන‍ද්‍ර ආසැමි හිර හිර නමඃ. ඕන් ඉර රාම් බන්ද හැම යක්ෂ බුත පිසාන්ඩ සොහොන් වර වර ඉං ඉං උං හුං එං එං ඕං ඕං කුරො මස් ලේ උදර හිර හිර ඇට කුලල්ලේ සිරි මස් දිෂ්ටි හිර හරහඃ.

ඕන් රාම රාම මාරු ලංකා දෙහෙ රාජා දිසි දිසි අං අං ඉං ඉං උං උං පුර පුර බන්දුනි කිලි බන්දුනා විසගටිකාර බන්දුං ඉං ඉං බන්දුං තත්ත්‍ර රාජා බන්දුං හාමි පුත්‍ර ජානම් යම ආදා බන්දුං චන‍ද්‍ර කුජ බන‍දුං අල්ලා බන‍දුං දොෂට පාලූ සැනි බන‍දුං රං රං රුං රුං රෙං රෙං මාරු දේව පුත්‍ර නිත්ත්‍ර පත්ත්‍ර රාම රාම ධීර බුම රිං රිං යෝගිනි බන‍දුන් ජලමල බන‍දුන් සුක්ක්‍ර හරනීල බන‍දුන් බූම මඩලේ කංටු හිර හරහඃ.

ඕන් හ්‍රීං යමකාල දේවතාවා කැපගන් පලයන් තෝශ්වාහඃ.

ඕන් ක්‍රලාඩි හිරු ත්‍රලාඩි ඒ ඓ ඕං පුරපට්ටු දාරතකෙ පුට්ටු හිර හරහඃ. ඕං පුලාඩා ජල ජල රාම් රාම් හෙන ගිනි පුපුරාගං හැම අවතාර කර්ගග දාඨ රාදඃ. ඕන් පුලා ජල රාම් හෙන ගිනි පුපුරා ගං හැම අවතාර කර්ගග දිරහර අඃ.

ඕන් ක්‍රල්ලෝඩි ක්‍රල්ලෝඩි ඕං දාරනකි පට්ටු හිර හුරහ. ඕං ඩතාර පුට පුට මිති ඉස පපුච උදර කල්ලෝඩි යම දිෂ්ටි ශැනින් නැගිලා පලයල්ලා.

කිද වැලට මතුරා නවා මඩ යට වලලනු. රත්මල් මතුරා පලේ ගසනු. දිය ලබු වැලේ තුන් පුරුක පාපිටත් දවසින් කෙපා නම ඇද පන්නවා මඩ යට යටකරනු.

ඕන් හ්‍රීන් වල්ලි අම්මා ජෙසැනි තිදොයා ලබා සනි හරි හරි ජවිලාදා ඉරලා රේ ඒම් ඕරු කෛර හ්‍රීන් හ්‍රීන් මංකාර විහුසනි යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ප්‍රවාහිනි කිඩකර සුනියං ගිනි ගිනි සුං අලූ කෙසෙල් පත්‍රයක දා දෙහි කපනු.

ඕං දිෂ්ටි මදක දිෂ්ටි මදන යක‍ෂිනි දිෂ්ටි නිම්මද දිෂ්ටි උංඩ යක්ෂනි දිෂ්ටි දුම්මල දිෂ්ටි ආවේස දිෂ්ටි ඒස්වාහඃ.