මුල් පිටුව මන්ත්‍ර පොත් අංක 42 මන්ත්‍ර පොත

පොත් අංක 42 මන්ත්‍ර පොත

ඕන් ජෙතා ලංක ක්‍රලාඩිංද හොරවා ගිනි ගිනි දෙස් ගිනි ගිනි පට්ටා ක්‍රින්තු ක්‍රිස් ගිනි දළුන හෙහෙස් කුමාර ශර අලගු පෙසු පෙසු සලාහම්.

ඕන් ආදෙස් ක්‍රාලා එමා ඉස්පු ලෙන්ද කොඩෙන් අඝොර විර පත්ත්‍ර නාරායනේ ගිනි ගිනි සිලංබර කතානඩි තෙලංග දොළුවර දෙස් සර්‍වසූනියන් නාරායනේ ඉගිල වර වර සලාහම්.

ඕන් විර පශාඩි තෙලිහ දොළුවරදෙස් ගිනි ගිනි සහර ගිනි දැපන මන්ත්‍ර දෙස් දෙවගුරුධාරිනේ පෙසු පෙසු සලාහම්.

ඕන් තල්ලාත් ක්‍රාන්තු කායිල් කරුවන්ද්ලි හං තෙසු පිල්ලි සුනියන් ගිනි ගිනි කන්දස්වාමි නාරායනේ ගිනි පත්ති තිස ලඹ සරිචි ගිනි ගිනි ආදෙස් ආදෙස් සලාහම්.

ඕන් හ්‍රී ජලතිදෙස් පෙසු පෙසු ලාහෙස් ගිනි ගිනි නහි නහි ලාකාසුර ළුව් හැම දෙවි දෙස් සර්‍ව සූනියන් අරු අරු ඉකිල වර නාරායනේ සලාහම්.

ඕන් ක්‍රයිවුලා ඩිවාතේ තෙගු තෙගු වයිර වා වා පෙසු පෙසු කුල ඉක් පෙසනිපෙසුං කවල දෙහොලාඩබුවිඩි නොබාක්‍රලහත්ති අජාහෙ ජලර්‍ල භූතානාහිත හො පුල්ලි ලාවාඩි හෙනතු ශ්‍රන්බෙත තුබා හෙස් ගිනි ගිනි පෙරිය කමල ඉර්‍ලලඩි ගිනි අලගු සෙල්ලූම්.

ඕන් භුතානා හා භුන්ජෙතුමා ලා තොඩා දෙහො කලි නොඩා ජලි රජ බාහුන් ශ්‍රී ජාලාහලබාහෙජා ලඩිහරි හ්‍රීස් තොඩා ජාකාජාලරෙහි ලල්මි සිවිසි ජෙතා වුහි ගිනි ගිනි වාඩිතා විර ජා සෙල්ලම්.

ඕන් පුල්ඩිමාරා දොහොම් විසනු භාරෙසු කඩි අකිලාඩි හො ජලා හෙඃ ස්මිල්ලා නොතවි තල්ල හෙහෙස් අල්ල හත්ති ජටා දෙහොස්ලා හොජාලා හෙ හෙස්කි හන්ති දෙදෙස් අරා දෙහෙස් තුකි ජල හො පෙස ගිනි ගිනි සෙල්ලූම්.

ඕන් හරනර පුරකදිර නාරායනේ ඉරි ඉරින්දු පෙස ගිනි කාලි සෙගු සෙගු බනු බනු ගිනි හිර මුලජ්ලාඩීගිඩි ශැර කාවාප්‍රොරදෙස් දිල පිලලි බාහෙස්.

කල්ලූ ප්‍රදෙස් හර හර හර්‍ලලාඩි ගිනි ගිනි අලගු සෙල්ලූම්.

ඕන් ප්‍රොන් ජෙස්සං ක්‍රාව්ග්‍රෙන්ස්‍රෝන් බ්‍රහොස් ක්‍රන්තු හෙස් ජරංහෙන් තු ශොනක්‍රොන් හෙ හෙස් හ්‍රීන් ප්‍රොන්තු දෙඩෙස්දොන් දොන්තු අක්‍රාමිදෝස් හොරාත් තුජක්ක්‍රාම් ශ්‍රෝන්තු බාහෙස් ඉංක්ක්‍රාත් ශ්‍රෝංක්‍රෝබාහෙස් ගිනි ගිනි අලගු සෙල්ලූම්.

ඕන් ඉරගුරළු ශක්ක්‍රම් දිවගුරළු ශක්ක්‍රාම් සුරිය ශක්ක්‍රාම් කවිචි ගිනි ශක්ක්‍රාම් විර පත්ත්‍ර ගිනි ශක්ක්‍රාම් ගිඩි ගිඩි ශක්ක්‍රාම් විෂ්නු කවිචි ගිනි ශක්ක්‍රාම් ගිනි ශක්ක්‍රාම් කුඹාධාරනී හර හර කල්ලූශර ගිනි ගිනි විත සෙල්ලූම්.

ඕන් හ්‍රීන් අරුවලවු යෙල් සිවා සිවා කායුම් මුරි මුරිනේ යුම් ඇරි ඇරි කොඩාගුරු යුම්පෙපෙන් ගිනි ගිනි වා වා පුඩි පුඩි පුඩිබානුම් ඉරි ඉරි තුඩ වොනුම් ජලතුඩා වෙර කාලිම්ත සෙල්ලූම් කොයිරාඩි වයිරෙවට කාලි නමඃ අලගු කැපීමයි එක නැට්ටේ දෙහි තුනක් කපනු. සියළු අනවින කැපෙයි ශැක නොවා කරනු. වතුර බොන්ට දෙනු. විනකරපුවොත් වමනේ වෙයි. කල් නොයවා දෙනු. නහී. මිට ශක නොකරනු. සත්තයි.

ඕන් ප්‍රාන් දෙහෙසි කීලා හීලා හෙස් ගුරු නාඩි බිජලාදා ඩොහොතුඃ

ඕන් පලයි පතයි පන්ඩෙයි වුඩයි එන් ප්‍රන්පෙ හො ක්‍රාංගුරුකෙං විස්පු ලෙජාලම්

ඕන්ලා ජහරෙඩෙස්න්‍රාරෙ කාරොදෙන්මන් හුන් සෙස්වඃ -- සූනියන් පෙරලා කපනු. එක නැට්ටේ දෙහි තුන කපනු.

ඕන් ශරි ශරි නාගවාරුං අවිකලන්දුබ් ඩිමා ලභු එන්සිවා වාරුං එන්සිවානාර ජාවාරු පදලි කකන ඩංගු එනකල් අච්චිව සච්චිසි මාවාරු සයිලකූ වාරුං සිරුද යක්ෂ නන්ද කුමාර දෙව ස්වාමියානේ ශනෙන් දීෂ්ටි දීෂ්ටි වාවා දුම්මල නොරුඑට්ටු වතුර දමනු. යකා නටයි. ආවෙස මන්ත්‍රයයි.

ඕන් බුලා ජොගහවනුවා බෙබෙස් ගිනි ජාහෙස්සලලා රාඩි පාපෙස් ගිඩි ගිඩි මෙට්ටුසු -- තෙල් මතුරනු. අඟවෙන් වැටුනෙ නැගිටින්නේ නැත. දෙසි ගෙඩියකට සත් වරක් වතුර ඉස ඉද්දර තියා පගනු. ඇරපු වීනියා වැටෙ. වැටුනො නැගිටිත්.

ඕන් අරන්ද බෙබෙස් ගුරු කාමල දෙදෙස් ඉගිලමිනසුනු යංක්‍රසෙන් බ්‍රෙන තුජා හෙස් ගිනි ගිනි ඉගිල විනසුසු.

ඕන් හ්‍රීන් පුරදෙස් දිල්ලි ගිනි ගිනි රාන්තු ග්‍රීන් තොන් බ්‍රෙන්තු ජාහෙස් ගිනි ගිනි ඉගිල විනසුසු.

ඕන් භුසලාකි භුසලාකි ජලාජාසාහ්‍රින් ක්‍රෝලහන් තෙස් බ්‍රෙන්තු අහෙස් ගිඩි ගිඩි හෙ හෙ ගිනි ගිනිසුසු.

ඕහොන් ගිඩි ගිඩි ත්‍රිජාතා ජහරෙකසිර සිවගුරු කාලි එරි එරි ආවෙසු ඉගිල ඉගිල පුල පුල ගිනි ගිනි සු සු.

ඕන් ගිනි කයිරසුරසු වානාක් කොණ්ඩු වාත්‍රං සර්‍ව බන්ධන පෙසු පෙසු ගිනි ගිනි සු සු.

ඕන් සුකාර පුරන්දන ප්‍රඩිජල පෙසයු කසිරවුළුර පුරයු අනෙද්නෙවරකොඩුං කයිප්‍රෙයෙල් ගිනි ගිනි සු සු.

අටොත්‍ර අලගු හතයි සියළු බන්ධන සූනියම කපනු. සියළු බන්ධන සූනියම කපනු.