මුල් පිටුව මන්ත්‍ර පොත් අංක 41 යන්ත්‍ර පොත

පොත් අංක 41 යන්ත්‍ර පොත

යන්ත්‍ර පොත

 1. සියලූ උනට ලියා බදින යන්ත්‍රය
 2. මුර උනට යන්ත්‍රය

  ප්‍රලයයිල වනේට බදින යන්ත්‍රය

 3. තද යකුන්ඩ යහපත් යන්ත්‍රය
 4. ඉම නැතිව මාලෙ යනවාට යන්ත්‍රය
 5. යක්ෂ විකාර ඔලට අත්දුටු යන්ත්‍රය
 6. සියලූ දේට යහපත් යන්ත්‍රය
 7. නිතර උනට සහ මුර උනට යන්ත්‍රය
 8. වශියට අත බැදීම් යන්ත්‍රය
 9. සර්පයෝ නොකන්ඩ යන්ත්‍රය
 10. ප්‍රලයයි යන්ත්‍රය
 11. යක්ෂ දුවිලි අංග සුනියං නොවැදීමේ යන්ත්‍රය
 12. ශ්‍රියාවට සියළුදෙට ආරක්ෂාවට සුනියං යකාට යන්ත්‍රය
 13. සන්නියට යන්ත්‍රය
 14. යක්ෂ පුට යන්ත්‍රය සැම දේට ආරක්ෂාවයි
 15. ස්ත්‍රී වශී යන්ත්‍රය
 16. දරුවෝ ඇති වෙන්ඩ යන්ත්‍රය
 17. ආරක්ෂා යන්ත්‍රය
 18. ප්‍රලයයි යන්ත්‍රය
 19. සියලූ දේට යහපත් යන්ත්‍රය පිල්ලි නොවදියි
 20. ආරක්ෂා යන්ත්‍රය
 21. ළමයි අඩනවට යන්ත්‍රය
 22. මැස්සන්ඩ ලියා එල්ලන යන්ත්‍රය
 23. දිවියෙ ගෙරි නොකෑමට යන්ත්‍රය
 24. ආරක්ෂාවට යන්ත්‍රය වැදුගෙයි සන්නියට අත බදින යන්ත්‍රය සහ මන්ත්‍රය
 25. ශ්‍රියාවට යන්ත්‍රය
 26. ඉම දෙක මියියො නොකන යන්ත්‍රය ඌරන්ඩ මුවන්ඩ කුරුල්ලන්ඩ කුඹුරෙ වැලලීමට යන්ත්‍රය
 27. සන්නියට යන්ත්‍රය
 28. තද උනට ලියා බදින යන්ත්‍රය
 29. ආරක්ෂා යන්ත්‍රය
 30. ඌරෝ නොකන්ඩ ලියා එල්ලීමේ යන්ත්‍රය
 31. උනට දත්වෑයාට යන්ත්‍රය
 32. ආරක්ෂා යන්ත්‍රය
 33. ආරක්ෂාවට සහ අංගං නොවැදීමට යන්ත්‍රය
 34. දරුවන් බිහිවීමට යන්ත්‍රය
 35. අංගං නොවැදීම යන්ත්‍රය
 36. අංගං සූනියං නොවැදීම යන්ත්‍රය
 37. අංගං නොවැදීමට යන්ත්‍රය
 38. ආරක්ෂාවට අංගං සූනියං නොවැදී යන්ත්‍රය
 39. ආරක්ෂාවට යන්ත්‍රය
 40. සියලූ ආරක්ෂාවට මන්ත්‍රයක්