ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය


160/24, කිරිමණ්ඩල මාවත,
කොළඹ 05
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය : +94-11-236 9100
ෆැක්ස් : +94-11-236 9091
විද්‍යුත් තැපැල : info@charm.lk