පුස්කොළ ලේඛණ කලාව

පුස්කොළ පොත් සාදා ගන්නා ආකාරය පිළිබඳව මෙහිදී අධ්‍යනය කරනු ලැබේ.

   # පෙන්වන්න 
අංකය ලිපි සිරැසිය
11 කොල තැම්බිම
12 තල ඉරටු ඉවත් කිරීම
13 තල ගොබය දිග හැරීම
14 තල ගොබය කපා ගැනීම
15 අපි ගැන